Noter # 203 — Vikin­ger­ne i nyt lys

(Noter #203 er på trap­per­ne. Vi brin­ger her et eks­klu­sivt pre­view på artiklerne.)

Præ­sen­ta­tion af artiklerne

Noter #203 var egent­lig tænkt som et års­talste­mablad, lige­som de for­ri­ge num­re om hen­holds­vis 1814, 1864 og 1914. “Vi laver et blad om Sla­get ved Clon­tarf”, sag­de Ras­mus.  “Om hva’ sag­de du?” , sag­de Lars. “Ja, det berøm­te slag ved Clon­tarf i 1014 — og Knud den Sto­re blev også valgt til kon­ge i Eng­land i 1014”

Det viste sig at være svært at få artik­ler om dis­se jubilæums­be­gi­ven­he­der, så bla­det er endt med at bli­ve en sam­ling blan­de­de bol­sjer, dog er der flest med vikingesmag.

Bjørn Matzen intro­du­ce­rer til vikin­ge­ti­den og giver kon­kre­te for­slag til at arbej­de med peri­o­den efter de fag­li­ge mål. Her­ef­ter skri­ver den unge dansk-ame­ri­ka­ner Dani­el­le Tur­ner om vikin­ger­nes belej­ring af Paris i 845, som er kendt som det før­ste eksem­pel på “Dane­gæld”. Kil­der­ne for­tæl­ler imid­ler­tid om tid­li­ge­re plyndringstogter.

Las­se Son­ne skri­ver om tre for­skel­li­ge eksemp­ler på brug — eller mis­brug — af vikin­ge­hi­sto­rie i populærkultur.

Marie Bro­en og Søren Niel­sen fra Vikin­ge­skibs­mu­se­et i Roskil­de for­tæl­ler her­ef­ter om muse­ets arbej­de med “Hav­hin­g­s­ten”, en rekon­struk­tion af et Skul­de­levs­skib som i 2007–8 sej­le­de til Irland og til­ba­ge igen. Rekon­struk­tio­ner er “muli­ge tolk­nin­ger” af arkæ­o­lo­gi­ske fund — der må nød­ven­dig­vis bru­ges nog­le kva­li­fi­ce­re­de gæt hist og pist.

Muse­ums­in­spek­tør Lou­i­se Hen­rik­sen deler over­vej­el­ser­ne bag Vikin­ge­skibs­mu­se­ets udstil­ling “The Wor­ld in the Viking Age” som man sta­dig kan nå at se frem til 30. dec 2014. Udstil­lin­gen læg­ger vægt på at der også fand­tes andre dyg­ti­ge skibs­byg­ge­re og han­dels­folk end vikin­ger­ne og doku­men­te­rer kon­tak­ter og han­dels­ru­ter mel­lem Nor­den, Østafri­ka, Kina og Indo­nesi­en. Lou­i­se Hen­rik­sen run­der af med kon­kre­te for­slag til anven­del­se af udstil­lin­gen i undervisningen.

Vi fort­sæt­ter vores tur rundt på de dan­ske uni­ver­si­te­ter, hvor Anet­te War­r­ring for­tæl­ler om de man­ge spæn­den­de emner, som RUC beskæf­ti­ger sig med i øjeblikket.

Helen Snel­son giver kon­kre­te for­slag til en vikin­ge­stu­di­e­tur til York og eksemp­ler på mere “mun­tre” anve­del­ser af vikin­ge­te­ma­et i engelsk populærkultur.

Til sidst et ind­læg uden for tema om innova­tion i historieundervisningen.

God for­nø­jel­se!

Lars Hen­rik­sen og Ras­mus Østergaard

Skriv en kommentar