Noter #198: Histo­rie i nye fortællerammer

I de sene­ste årti­er har histo­ri­e­fa­get været præ­get af en ræk­ke for­skel­li­ge ten­den­ser, der er fæl­les om at ana­ly­se­re og for­tol­ke både ver­dens og mere afgræn­se­de ter­ri­to­ri­ers histo­rie i nye, og ofte bre­de­re, ram­mer. Man kan på sin vis over­ord­net tale om en form for glo­ba­li­se­ring­s­ten­dens i histo­ri­eskriv­nin­gen, der meget natur­ligt afspej­ler ændre­de iden­ti­tets­dan­nel­ser og erin­drings­fæl­les­ska­ber i nuti­den, hvor natio­nal­sta­ter­nes rol­le på en ræk­ke områ­der er på retur. I det­te num­mer af Noter kig­ger vi nær­me­re på nog­le af dis­se tendenser.

Et af de nye­ste – og gan­ske omdis­ku­te­re­de bud på det­te — er såkaldt ”Big History”, hvor den tra­di­tio­nel­le ”ver­dens histo­rie”, der ofte har været afgræn­set til de sid­ste ca. 4000 års histo­rie, for­stås i lyset af uni­ver­sets og jor­dens histo­rie. Det­te kræ­ver selv­føl­ge­lig anven­del­se af viden og til­gan­ge, der ikke nor­malt ind­dra­ges i histo­ri­e­fa­get: Astro­fy­sik, geo­lo­gi, evo­lu­tions­bi­o­lo­gi, og
meget andet. I nog­le udga­ver fører den­ne til­gang til for­tid og histo­ri­e­fa­get til at men­ne­skets histo­rie kun udgør en lil­le del af ”histo­ri­en”, mens andre fast­hol­der et mere tra­di­tio­nelt fokus de sid­ste par tusin­de år. Både i Eng­land og USA arbej­des der med en ander­le­des under­vis­ning i faget histo­rie, med udgangs­punkt i ”Big History”, hvil­ket især er ble­vet berømt gen­nem det Bill Gates finan­si­e­re­de ”Big History Pro­ject”. Det­te er emnet for bla­dets før­ste arti­kel af Erik Lund ”Big History – mor­gen­da­gens histo­ri­e­fag?”, der i histo­ri­e­di­dak­tisk per­spek­tiv behand­ler et engelsk eksem­pel på Big History-base­ret undervisning.

Artik­ler

Erik Lund: Big History – mor­gen­da­gens histo­ri­e­fag? s.18
Jakob Egholm Feldt: Hvad er glo­bal­hi­sto­rie? s. 30
Micha­el Bregns­bo: Dan­marks­hi­sto­ri­en i et trans­na­tio­nalt, impe­ri­alt lys s. 37
Mari­an­ne Vega Poul­sen: Erin­drings­po­li­ti­ske nedslag i Lat­i­na­me­ri­kas histo­rie s. 46
Jonas Lin­de­lof: Når musik og histo­rie er det bed­ste i hele ver­den s. 58

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)
Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *