Noter #199: Det mul­ti­kul­tu­rel­le klasserum

I Noter 198 var tema­et ”Histo­rie i nye ram­mer” og i det­te num­mer tager vi trå­den op og ser på, hvor­dan vi som lære­re kan gebær­de os i klas­se­rum, der på godt og ondt præ­ges af en sta­dig stør­re mang­fol­dig­hed. I det­te num­mer har vi der­for en ræk­ke bud på, hvor­dan under­vis­ning i et sta­dig mere mul­ti­kul­tu­relt klas­se­rum kan gri­bes an. 

For at star­te med et mere over­ord­net per­spek­tiv kan man læse artik­ler­ne ”Menin­gen med histo­rie” og ”Tea­ching History with Big Ideas” af først Per Bre­gen­gaard og sene­re de to ame­ri­kan­ske histo­ri­e­di­dak­ti­ke­re S. G. Grant og Jill Gradwell. Her kom­mer to over­ord­ne­de bud på, hvor­dan man ved at arbej­de med den sto­re for­tæl­ling kan ska­be mening med først histo­ri­en og sene­re med histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen på et mere over­ord­net plan.

Vil man ned på et prak­tisk niveau, kan man gå i kødet på artik­ler­ne ”Dansk histo­ri­e­un­der­vis­ning – et red­skab mod into­le­ran­ce — Et pro­jekt sam­men med tid­li­ge­re øst­eu­ro­pæ­i­ske lan­de” og ”Histo­ri­e­un­der­vis­ning i det fler­kul­tu­rel­le klas­serom”, hvor der i et dansk og i et norsk per­spek­tiv gives et bud på hvor­dan en inklu­de­ren­de og tole­rant histo­ri­e­un­der­vis­ning fun­ge­rer og bør fun­ge­re i et
moder­ne nor­disk land.

Ende­lig slut­ter vi af med at se på, hvor­dan to yngre kol­le­ger, nem­lig Mar­gen Ott fra Høje Taa­strup Gym­na­si­um i artik­len ”Det mul­ti­kul­tu­rel­le klas­se­rum” og Rudi Laurid­sen fra Sct. Knuds Gym­na­si­um i artik­len ”Dan­marks bed­ste under­vi­ser” ser på god undervisning.

Artik­ler

Per Bre­gen­gaard: Menin­gen med histo­rie s. 8
S. G. Grant & Jill Gradwell: Tea­ching History with Big Ideas s. 15
Aase Bitsch Ebbens­gaard: Dansk histo­ri­e­un­der­vis­ning – et red­skab mod into­le­ran­ce s. 25
Her­dis Wiig: Histo­ri­e­un­der­vis­ning i det fler­kul­tu­rel­le klas­se­rum s. 32
Mar­gen Ott: Under­vis­ning i det mul­ti­kul­tu­rel­le klas­se­rum s. 35
Rudi Laurid­sen: Dan­marks bed­ste under­vi­ser s. 38
Chri­sti­an Vol­l­mond: Histo­ri­e­fa­get på VUC s. 50
Nils Val­der­s­dorf Jen­sen: Histo­rie på kan­ten s. 53
Jes­per Lang­hoff & Ras­mus Øster­gaard: Turen går til Edin­burgh s. 58
Ras­mus Øster­gaard: Euro­pa og det ame­ri­kan­ske kon­ti­nent ind­til 1787 s. 60

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

Forfatter(e)

Under­vi­ser på Odder Gymnasium

Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *