5 kommentarer til “Nyt noter om Geor­gi­en og Arme­ni­en*”

 1. Kære Han­ne og Peter (og alle bidrag­sy­de­re),

  Det lyder som et fan­ta­stisk spæn­den­de num­mer af Noter. Per­son­ligt glæ­der jeg mig rig­tig meget til at læse Mor­ten Las­sen og Jonas Uhrsko­vs (@jonas) arti­kel, ”Den rus­si­ske tåge”, da jeg selv er ved at skri­ve en arti­kel til tids­skrif­tet Kul­tur­stu­di­er, hvor jeg net­op kom­mer ind på den rus­si­ske stats­magts histo­ri­e­brug i for­hold til dan­nel­sen af den natio­na­le iden­ti­tet, og her­un­der også glo­ri­fi­ce­rin­gen af tiden under Sta­lin og Sov­je­tu­ni­o­nen.

  Er det i øvrigt muligt, at I på emu.dk kan skri­ve de næste num­res tema­er (og dead­li­nes), hvis man nu hav­de lyst til at sen­de et bidrag 🙂

  Bh Sta­nis

  1+
 2. Kære Sta­nis
  Dej­ligt, at du ser frem til at læse bla­det. Las­sen og Urhsko­vs er arti­kel er bestemt værd at læse.

  Det frem­går altid af Noter, hvad det kom­men­de tema er (Det står bagerst i bla­det).
  Jeg kan dog oply­se, at vi på det net­op over­stå­e­de besty­rel­ses­mø­de i Køben­havn beslut­te­de føl­gen­de kom­men­de tema­er (med for­be­hold for ændrin­ger):
  217 (medio april/ maj 18) Mel­le­mø­sten – Syri­en (Lars Peter, Las­se)
  218: (medio maj /juni 18) 1. ver­denskrig (Ver­sail­les) (Hei­di, Lars Peter, Kri­sti­an)
  219 (medio oktober/ novem­ber 18) 1968 (Jacob.. og ?)
  220: (medio januar/ febru­ar 19): Køn ( Han­ne, Win­nie)

  Du — og andre — er natur­lig­vis altid vel­kom­ne til at byde ind med idéer om tema­er, og du kan altid ind­sen­de en arti­kel — måske kan den brin­ges, selv­om den ikke lige pas­ser til bla­dets tema.

  Du skri­ver, at du til­la­der at “tag­ge os” — jeg er ikke helt klar over, hvad du mener (måske var det for at få os til at sva­re hur­ti­ge­re? :-)) . Kan du for­kla­re?

  Ven­lig hil­sen Han­ne Mor­ten­sen

  1+
 3. Hej @hannemortensen,

  Tak for svar 😉

  Ja, det var rent fak­tisk for at få jer til at se min kom­men­tar og sva­re hur­ti­ge­re. Tæn­ker at “tag­ge-funk­tio­nen” gjor­de dig opmærk­som på min kom­men­tar — bekla­ger min ivrig­hed 😉

  Spæn­den­de tema­er! Fin­des der også dead­li­ne-dato­er for ind­sen­del­sen af arti­kel­for­slag?

  Bh
  Sta­nis

  0
 4. Kære Sta­nis
  Så hjalp det jo at “tag­ge” 🙂
  De for­skel­li­ge dead­li­nes frem­går af paren­te­ser­ne efter udgi­vel­ses­num­me­ret.
  Ven­lig hil­sen
  Han­ne Mor­ten­sen

  1+

Skriv en kommentar