Noter #212 — Rusland 1917

Ulti­mo febru­ar 2017 er det præ­cis 100 år siden at en stor demon­stra­tion i Ruslands davæ­ren­de hoved­stad Skt. Peters­borg før­te til den før­ste af de to rus­si­ske revo­lu­tio­ner i 1917. Tsar Niko­laj 2. blev tvun­get til at abdi­ce­re, hvor­ef­ter det davæ­ren­de par­la­ment, Duma­en, ned­sat­te en pro­viso­risk koa­li­tions­re­ge­ring ledet af Kerenskij, som var ’demo­kra­tisk soci­a­list’. Rege­rin­gen måt­te dog dele mag­ten med, og i man­ge til­fæl­de mod, de såkald­te ’sov­jet­ter’ (råd af arbej­de­re og sol­da­ter) i Skt. Peters­borg.  Den pro­viso­ri­ske rege­ring fort­sat­te Ruslands del­ta­gel­se i kri­gen, og stod sam­ti­dig over­for den enor­me opga­ve at brin­ge Rusland på ret køl. Til sidst blev den pro­viso­ri­ske rege­ring  fjer­net fra mag­ten af det lil­le bol­sje­vik­par­ti ledet af Trotskij og Lenin i den anden og mest kend­te revo­lu­tion i okto­ber 1917.

Met­te Skak åbner det­te num­mer af Noter med at rid­se de stør­re linjer op, og ser revo­lu­tio­nen som et nybrud i rus­sisk stra­te­gisk kul­tur, hvor målet om en ver­dens­re­vo­lu­tion står cen­tralt, og Stal­ins sty­re ses som en natur­lig for­læn­gel­se af Lenins. Ver­dens­re­vo­lu­tio­nen kan på den måde sam­men­lig­nes med vore dages Isla­misk stat, hvad der bur­de kun­ne til­træk­ke ele­ver­nes interesse.

Rosa Magnus­dot­tir fører os her­ef­ter ind i revo­lu­tio­nens histo­ri­o­gra­fi og beskri­ver revo­lu­tio­nen som ’grund­myte’ for Sov­je­tu­ni­o­nen, hvad der gør revo­lu­tions­ju­bilæ­et til et pro­ble­ma­tisk og kom­pli­ce­ret emne for de nuvæ­ren­de magt­ha­ve­re i Kreml.

Tor­ben Heu­er, der er gym­na­sie- og uni­ver­si­tets­lek­tor i rus­sisk, har udvalgt og over­sat syv uddrag af rus­si­ske lærebø­ger, der viser hvor­dan revo­lu­tio­nen frem­stil­les i nye­re rus­si­ske under­vis­nings­bø­ger. Uddra­ge­ne kan evt. ind­dra­ges i under­vis­nin­gen som afslut­ning på et forløb.

De to rus­si­ske histo­ri­ke­re Kon­stan­tin Biti­ukov og Olga Zhu­rav­le­va har under­søgt rus­si­ske histo­ri­e­læ­re­res under­vis­nings­prak­sis i for­bin­del­se med revo­lu­tio­nen 1917, bl.a. at lærer­ne kal­der deres for­løb for ’Okto­ber­re­vo­lu­tio­nen’ sna­re­re end ’Den sto­re soci­a­li­sti­ske revo­lu­tion’.  Biti­ukov og Zhu­ra­le­va gør sam­ti­dig rek­la­me for et revo­lu­tions­kur­sus i St. Peters­borg i okto­ber 2017, som man kan til­mel­de sig via Euro­clio. Kon­stan­tin Bityukov har også sendt nog­le links, til brug i under­vis­nin­gen – de kan fin­des i link­bi­bli­o­te­ket , hvor du kan se kate­go­ri­en om Rusland 1917 her:

Tor­ben Heu­er leve­rer i sin anden arti­kel udpluk fra den aktu­el­le rus­si­ske debat om revo­lu­tions­år­et og om hvor­dan revo­lu­tions­ju­bilæ­et skal mar­ke­res. Vil det f.eks. være en ide at få luk­ket Lenins mau­sole­um og give ham en nor­mal begra­vel­se, så linj­en fra tsar Niko­laj 2. til Putin bli­ver kla­re­re? Eller er det vig­ti­ge­re at frem­me en natio­nal for­so­nings­linje, hvor både ”røde” og ”hvi­de” var gode på hver deres måde? Inter­es­sant er det i al fald at den rus­si­ske under­vis­nings­mi­ni­ster cite­res for at histo­ri­e­for­tæl­ling er umu­lig uden myto­lo­gi­se­ring! (se Per H. Han­sens arti­kel ”Fag­hi­sto­ri­ke­ren og den histo­ri­ske for­tæl­ling” i Temp nr. 13, 2016).

Erik Kulavig giver os der­ef­ter en smags­prø­ve fra sin nye bog ” Vi river him­len ned på jor­den – Drøm og hver­dag i revo­lu­tio­nens Rusland 1917–1922”, hvor han for­kla­rer, hvor­dan der på den 9. par­ti­kon­gres i 1920 var to hoved­op­fat­tel­ser af, hvor­dan man bedst får folk til at arbej­de i en soci­a­li­stisk stat og der­med giver han os et inter­es­sant ind­blik i den måde bol­sje­vik­ker­ne dis­ku­te­re­de inter­nt i de før­ste år efter revolutionen.

Skal du til at lave et under­vis­nings­for­løb om Rusland 1917, kan du se hvor­dan det kan gøres og/eller sim­pelt­hen hen­te mas­ser af inspira­tion hos Anne Okkels Olsen. Hen­des arti­kel afrun­der det­te num­mer af Noter.

P.S. Vær også opmærk­som på kur­set den 2/5 om den rus­si­ske revo­lu­tion på Nykø­bing Katedralskole.

 

Lars Peter Visti Han­sen og Lars Henriksen

Forfatter(e)

Region Køben­havn & Bornholm
Under­vi­ser i Histo­rie og Engelsk på Fre­de­riks­borg Gym­na­si­um og HF.

Arkiveret i kassen med Noter

2 kommentarer til “Noter #212 — Rusland 1917

 1. Hej Gorm & Heidi
  I skri­ver beg­ge om mulig­he­den for at læse gam­le num­re på hjemmesiden.
  Men er nr. 212 — Rusland 1917 der i øje­blik­ket og i givet fald, hvor­dan fin­der jeg det?
  ‘De nye­ste num­re’ kom­mer fint efter den over­sigt som sva­rer til den der kom­mer frem­hei­di til 212. Det sker bare ikke her.
  Med ven­lig hilsen
  Bjarne 

 2. Hej Bjar­ne
  Tak for inter­es­sen — du ram­mer desvær­re her et af de num­re, som vi ikke har i arkivet.
  (Hvis du læser det­te og har num­mer 212 lig­gen­de, så vil vi ger­ne have en pdf af den) 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *