Lige om lidt er det 30 år siden, at begej­stre­de øst­ty­ske­re blev i stand til at kryd­se den stærkt bevog­te­de græn­se mel­lem BRD og DDR uden at risi­ke­re liv og lem­mer. Ber­lin­mu­rens fald i 1989 rej­ste en del spørgs­mål, ikke kun for sam­ti­den, men også for nuti­dens syn på begi­ven­he­der­ne, deres årsa­ger, virk­ning og for­tolk­nin­ger. Der­for har vi i det­te num­mer ønsket at foku­se­re på Øst­eu­ro­pas sam­men­brud i 1989 og til­dels den dan­ske for­tæl­ling om Den Kol­de Krig. 

Den før­ste arti­kel i det­te num­mer af NOTER bely­ser såle­des opbrud­det i Øster­sø­re­gio­nen. Med udgangs­punkt i den sov­je­ti­ske poli­tik omkring 1988 ana­ly­se­rer Tho­mas Wege­ner Fri­is og Wla­dyslaw Bul­hak, hvor­le­des situ­a­tio­nen udvik­le­de sig i hhv. Polen og DDR. Her­ef­ter brin­ger vi et uddrag fra Lyk­ke Fri­is’ nye bog “Håbets Euro­pa i 89 bil­le­der”, som udkom­mer i sep­tem­ber 2019. Der­næst har Rosan­na Far­bøl bidra­get med en arti­kel om, hvor­le­des for­tæl­lin­gen om Den Kol­de Krig bl.a. er ble­vet gen­stand for dan­ske poli­ti­ke­res kamp.

Noter #222 — omslag

Rune Sch­midt Eskild­sen bidra­ger med en arti­kel fra sin egen sko­le, Hader­s­lev Kated­ralsko­le. Da sel­ve­jet blev ind­ført i 2007 over­tog Hader­s­lev Kated­ralsko­le ikke kun under­vis­nings­lo­ka­ler, men også 500 kvm bun­ker. Histo­ri­e­læ­rer­ne har restau­re­ret sto­re dele af kæl­de­ren, og du kan læse mere om den histo­rie i: “Det regio­na­le krigs­be­red­skab under Den Kol­de Krig”

Regi­na Olsen skri­ver i sin arti­kel “1989 — Popu­lær­mu­sik i under­vis­nin­gen” om hvor­dan ele­ver­nes (og lære­rens) enga­ge­ment kan øges ved at ind­dra­ge popu­lær­mu­sik og ikke mindst sang­tek­ster, der berø­rer histo­ri­ske begi­ven­he­der som fx Ber­lin­mu­ren og dens fald.

I det­te num­mer af NOTER hand­ler alle artik­ler­ne dog ikke om “1989”, idet vi har to spæn­den­de artik­ler af hhv. Lars Due Arnov og Ane Laurid­sen. Lars Due Arnov skri­ver om “Digi­ta­le dan­nel­se i histo­rie – gen­be­søgt”, mens Ane Laurid­sens arti­kel omhand­ler “Kop­pe­vac­ci­na­tio­nen — Hvis valg var det nu, det var”.

Vi håber, at oven­nævn­te artik­ler vil kun­ne give inspira­tion til spæn­den­de undervisningsforløb.

På besty­rel­sens veg­ne,
Regi­na Olsen og Kri­sti­an B. Arentsen

(Mate­ri­a­le for­be­holdt for­e­nin­gens med­lem­mer — log ind for at se det)

Forfatter(e)

Arkiveret i kassen med Noter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *