Anmel­del­se — Arbejds­bo­gen til Dan­mark i Europa

I den­ne lil­le bog byder Ras­mus Kjær­gaard Peter­sen på en ræk­ke værk­tø­jer til arbej­det med den grund­bog, som han udgav sam­men med Jakob Buhl Jen­sen i år.

Bogen star­ter med 15 arbejds­spørgs­mål til hver af bogens ti kapit­ler, som kan bru­ges når man giver en lek­tie for. Der­næst føl­ger ti bilags­sæt bestå­en­de af 3–6 mate­ri­a­ler til hvert af kapit­ler­ne i Dan­mark i Euro­pa. Ide­en er god og en fin ser­vi­ce. Det er også dej­ligt, at der til næsten alle sæt både er tek­ster og bil­le­der og at tek­ster­ne er pæda­go­gisk bear­bej­det. Til gen­gæld er det ikke så dej­ligt, at der sjæl­dent optræ­der tabel­ler og det klæ­der hel­ler ikke en histo­ri­e­bog til nuti­dens gym­na­si­um at kal­de alle tek­ster for kil­der. Spe­ci­elt ikke når det dre­jer sig om tek­ster som for­modent­ligt skal ana­ly­se­res som frem­stil­lin­ger – hvil­ket frem­går af et ana­ly­se­ske­ma til det­te bagest i bogen. En anden anke ved de man­ge bilags­sæt er, at man­ge af kil­der­ne er hen­tet på net­tet eller taget fra eksi­ste­ren­de histo­ri­ebø­ger. Har man selv et godt histo­risk bibli­o­tek giver de der­for ikke meget nyt.

Det er der til gen­gæld i bogens tred­je afsnit, som inde­hol­der 50 opga­ver til bogen. Her giver Kjær­gaard Peter­sen bud på, hvor­dan man på en kre­a­tiv og nytæn­ken­de måde kan arbej­de med grund­bo­gen og/eller arbejds­bo­gens kil­der. Her er man­ge sjove øvel­ser og som eksemp­ler kun­ne den­ne anmel­der godt lide SWOT IT-øvel­sen til Kal­maru­ni­o­nen (øvel­se 7) og man­ge af de øvel­ser, hvor man skal reme­di­e­re for­skel­li­ge histo­ri­ske begi­ven­he­der. Man­ge af dis­se øvel­ser kan helt sik­kert også bru­ges i andre sam­men­hæn­ge og er sam­men med Histo­ri­e­læ­re­rens øvel­ses­bog det bed­ste bud på en mere syste­ma­tisk sam­ling af kre­a­ti­ve øvel­ser til historietimerne.

Ende­lig slut­ter bogen med et kapi­tel om årsags­for­kla­rin­ger og ana­ly­se­ske­ma­er til beret­nin­ger, frem­stil­lin­ger, bil­le­der og dis­kur­s­a­na­ly­se. Dis­se ana­ly­se­me­to­der er cen­tra­le, men her fin­des væsent­ligt bed­re eksemp­ler på meto­disk arbej­de i Histo­risk arbejds­bog eller På spo­ret af histo­ri­en (Systi­me) og Fra for­tid til Histo­rie (Colum­bus).

Selv om ikke alle bogens dele står lige stærkt, synes den­ne anmel­der at bogen er en god føl­ge­s­vend for de ele­ver som bru­ger grund­bo­gen og for alle de lære­re, som ger­ne vil have et stør­re kata­log af måder at lave kre­a­ti­ve øvel­ser på i timerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *