Myte og vir­ke­lig­hed i Færø­er­nes moder­ne histo­rie

I Char­lot­te Lang­kil­des nye bog om Færø­er­ne får vi, som under­tit­len siger, for­tæl­lin­gen om fremvæk­sten af en moder­ne nation, dvs. en nation, som vi for­står det i dag, og alt­så ikke hele fol­kets histo­rie. Den­ne for­tæl­ling er inter­es­sant af fle­re grun­de. På den ene side er 1850’erne i færøsk histo­rie, som for­fat­te­ren selv gør opmærk­som … Læs mere Myte og vir­ke­lig­hed i Færø­er­nes moder­ne histo­rie

Form­løs dan­marks­hi­sto­rie

Søren Mørch for­søg­te for mere end 20 år siden at skri­ve ”Den sid­ste Dan­marks­hi­sto­rie”, men det ser ikke ud til at gen­ren er sådan at slå ihjel. DR’s ”Histo­ri­en om Dan­mark” bevi­ste for­ri­ge år dens fort­sat­te, fol­ke­li­ge gen­nem­slags­kraft, og nu giver en ræk­ke for­ske­re fra Saxo-insti­tut­tet ved KU deres bud på en dan­marks­hi­sto­rie i ét … Læs mere Form­løs dan­marks­hi­sto­rie

KS-bogen, 2.udgave

KS-bogen, 2. udga­ve er en opda­te­ret ver­sion af bogen af sam­me navn fra 2015, som er til­ret­tet fag­li­ge mål og ker­ne­stof i lære­pla­nen fra 2017. Den består af fire tema­er, der hver især har en kort fæl­les­fag­lig intro­duk­tion og der­u­d­over et uddy­ben­de afsnit for hen­holds­vis histo­rie, sam­funds­fag og reli­gion. De fire tema­er, som bogen behand­ler, … Læs mere KS-bogen, 2.udgave

Begyn­del­sen til enden på olie­al­de­ren

Som det ikke kan være gået hen over hove­d­et på læse­re af Noters anmel­del­ses­sek­tion, er det efter­hån­den 2 år siden, at Aar­hus Uni­ver­si­tet søsat­te pro­jek­tet ”100 dan­marks­hi­sto­ri­er”. Pro­jek­tet har ind­til vide­re været en stor suc­ces. Det har det, tror jeg, for­di dets måde at for­tæl­le histo­rie på, er langt mere tids­sva­ren­de end det vil­le være … Læs mere Begyn­del­sen til enden på olie­al­de­ren

Vores ver­dens­hi­sto­rie 1

Peter Fre­de­rik­sens nye ’Vores ver­dens­hi­sto­rie’ er en 3 binds ver­dens­hi­sto­rie, hvor 1. bind nu fore­lig­ger. Bogen er ind­delt i 8 kapit­ler, hvor Euro­pa fyl­der mest med kapit­ler om Antik­kens Græken­land, Romer­ri­get, Mid­delal­de­ren og Renæs­san­cen, mens der uden­for Euro­pa er kapit­ler om Byzans og de mus­lim­ske impe­ri­er, Kina og Meso­a­me­ri­ka. I hvert kapi­tel er der tema­er … Læs mere Vores ver­dens­hi­sto­rie 1

Min­dre mester­værk med kede­lig titel

Bag den lidt kede­li­ge titel Kul­tur og sam­fund – En grund­bog til kul­tur – og sam­funds­fags­grup­pen på HF, gem­mer sig et min­dre mester­værk inden­for fag­lig for­mid­ling og tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de. Bogen er 3. udga­ve og er til­pas­set 2017 refor­men, og emner­ne revi­de­re­de og opda­te­re­de. Bogen inde­hol­der lige­som de tid­li­ge­re udga­ver en udfør­lig intro­duk­tion til de tre … Læs mere Min­dre mester­værk med kede­lig titel

Nuti­di­ge til­gan­ge til sla­ve­ri­hi­sto­rie

Gun­vor Simon­sen poin­te­r­er i sin arti­kel, at fag­hi­sto­ri­en skal bru­ges til fort­sat at under­stre­ge de kom­plek­se histo­ri­ske pro­ces­ser om bag­grun­de­ne for og udvik­lin­ger­ne af sla­ve­ri og sla­ve­sam­fund, for­di der er en ten­dens til, at medi­er­ne og den offent­li­ge debat ofte kom­mer til at for­mid­le en meget for­enk­let ’histo­risk sand­hed’ om de onde sla­ve­e­je­re over­for de … Læs mere Nuti­di­ge til­gan­ge til sla­ve­ri­hi­sto­rie

Åver male­de runer­ne: ny lil­le, vel­lyk­ket bog om runer­nes kul­tur­hi­sto­rie

I 2016 udkom Lis­beth M. Imers stort anlag­te og smuk­ke værk, Dan­marks Rune­sten, hvori hun grun­digt gen­nem­går Dan­marks rune­sten; ikke sådan, at hun blot oprem­ser sten for sten, men hun for­sø­ger at se det sam­le­de vid­nes­byrd om den fjer­ne for­tid, som vore rune­sten udgør, i en stør­re sam­men­hæng, for­sø­ger at få ste­ne­ne til at tale … Læs mere Åver male­de runer­ne: ny lil­le, vel­lyk­ket bog om runer­nes kul­tur­hi­sto­rie

”Jam­mers Min­de” som teg­ne­se­rie

Allan van Han­sen, som er cand. mag i dansk og hol­land­sk og dansk lek­tor i Sto­ck­holm har gen­dig­tet Leo­nora Chri­sti­nas ”Jam­mers Min­de” som en gra­fisk roman. De 208 roman­si­der er pri­mært teg­nin­ger sat op i ram­mer, som vi ken­der det fra album-teg­­ne­­se­ri­er og cita­ter fra Line Krog­hs bear­bejd­ning af ori­gi­na­len, som blev for­fat­tet under kon­ge­dat­te­rens … Læs mere ”Jam­mers Min­de” som teg­ne­se­rie