USA’s udfor­drin­ger

Et ame­ri­kansk val­går skal selvsagt kal­de på en ræk­ke udgi­vel­ser af USA-bøger, og det­te års valg er ikke min­dre spæn­den­de; hver­ken hvad angår val­gets udfald eller de bøger, der er kom­met i den anled­ning. Det ene­ste der i skri­ven­de stund står rela­tivt klart, er, at USA’s næste præ­si­dent vil være for­hadt af en stor mino­ri­tet … Læs Mere

Epi­de­mi

Det er fra græker­ne, vi har beteg­nel­sen og over­skrif­ten: Epi­de­mi. Under den Pel­opon­ne­si­ske krig mel­lem Spar­ta og Athen kom pest til Athen. Epi bety­der blandt og demos bety­der folk. Alt­så: Syg­dom blandt fol­ket. I dag har vi pan­de­mi og pan dæk­ker alle. Under kri­gen mel­lem Spar­ta og Athen 431 – 404 fvt. blev Athen ramt … Læs Mere

Det sor­te USA

Som euro­pæ­e­re kig­ger vi fra tid til anden på det mysti­ske land på den anden side af Atlan­ter­ha­vet, og fra tid til anden vir­ker det som om, USA lig­ger på en anden pla­net. Hvor­dan kan men­ne­sker, som vi langt hen af vej­en deler histo­rie, kul­tur og sprog med, alli­ge­vel kan være så ander­le­des. Jørn Brøn­dals … Læs Mere

Histo­ri­e­fa­gets nuti­di­ge relevans

Set ude­fra kan histo­ri­e­fa­get vir­ke ufor­an­der­ligt. Vikin­ge­ti­den er vikin­ge­ti­den og 1864 ske­te i… 1864. Det kræ­ver nog­le gan­ge ind­gå­en­de arbej­de med histo­ri­en for at bli­ve opmærk­som på, at den er i kon­stant for­an­dring, og at det i udgangs­punk­tet er et pro­blem at se histo­ri­en som noget sta­tisk og per­ma­nent. Ser man histo­ri­en som ufor­an­der­lig, vil … Læs Mere

Ruslands histo­rie, sam­fund og reli­gion til KS

Med hen­blik på KS-under­­vis­­nin­­gen på hf udgi­ver for­la­get Fry­den­lund en serie lærebø­ger, der er skræd­der­sy­et til det­te for­mål. Der er alle­re­de udgi­vet en grund­bog, en bog om Grøn­land, en bog om vel­færds­sta­ten, og i 2021 udkom­mer en ny bog i seri­en om pen­ge. Den­ne bog om Rusland er helt natur­ligt delt op i tre dele: histo­rie, … Læs Mere

Histo­ri­en rocker

Nav­net Thor­kil Smitt vil væk­ke genklang hos de fle­ste læse­re af Noters spal­ter. Over fle­re årti­er sat­te han mar­kan­te fin­ger­af­tryk på fagets udvik­ling og didak­tik – bl.a. via en ræk­ke udgi­vel­ser til faget som med­for­fat­ter til eksem­pel­vis den impo­ne­ren­de ’Ver­dens­hi­sto­rie bind 1 og 2’ samt ’En euro­pæ­isk ver­dens­hi­sto­rie’.Hvad de fær­re­ste måske ved er, at Smitt … Læs Mere

Indu­stri­a­li­se­rin­gens tid­li­ge historie

Hel­le Fol­ker­sen har skre­vet en bog om indu­stri­a­li­se­rin­gen i 1800-tal­let. Det er en af de helt cen­tra­le begi­ven­he­der i men­ne­ske­he­dens histo­rie, og der­for er det da også god ide at lave en udgi­vel­se om det emne. Bogen skil­ler sig lidt ud fra andre udgi­vel­ser ved at vil­le bely­se den tid­li­ge­re del af indu­stri­a­li­se­rin­gen i et … Læs Mere

USA’s nye sto­re mindretal

Niels Boel er uddan­net i statskund­skab, filmvi­den­skab og fransk. Han arbej­der des­u­den som jour­na­list, kon­su­lent og fored­rags­for­hold om for­hold i Lat­i­na­me­ri­ka. Det er der­for en viden­de mand som i seks tema­ti­ske kapit­ler gen­nem­går Lat­i­nos i USA. De seks tema­er som behand­les er: Lat­i­no­er i USA det poli­ti­ske system med fokus på lat­i­no­er­nes rol­le USA’s nye arbej­der­klas­se Ret­tig­he­der og … Læs Mere

Kon­ge­mag­ten udfordret

Tiden efter Val­de­ma­rer­ne var en uro­lig tid i Dan­mark, men også en afgø­ren­de peri­o­de for udvik­lin­gen af det dan­ske sam­fund og ikke mindst kon­ge­mag­tens pla­ce­ring i for­hold til stormænd. Det var også i den­ne peri­o­de, at Dan­mark for alvor udvik­le­de sig til et stæn­der­sam­fund med (fæste)bønder, bor­ge­re, gejst­li­ge og stormænd. Bogen er en fort­sæt­tel­se af … Læs Mere