Kategori: Anmeldelser

Anmel­del­se — Vej­en til folkedrab

Som alle ved er Holo­caust og andre fol­ked­rab ble­vet ind­skre­vet i ung­doms­ud­dan­nel­ser­nes under­vis­ning som et ker­ne­sto­f­om­rå­de i histo­ri­e­fa­get fra august 2022, samt i fol­ke­sko­lens histo­ri­e­ka­non med over­skrif­ten Holo­caust, jøde­ak­tio­nen og augu­stop­rø­ret i 1943. Her i 2023 er der nu udgi­vet en ny tema- og under­vis­nings­bog ”Vej­en til Fol­ked­rab: Før, under og efter Holo­caust” af Sol­vej Ber­lau og Sti­ne Thu­ge på for­la­get Colum­bus. Det er oppe i tiden at dekla­re­re, når man skri­ver, så jeg vil straks dekla­re­re, at jeg for snart et halvt gym­na­si­e­læ­rer­livs tid siden til­ba­ge i 2002, som den ene af to spe­ci­a­lestu­de­ren­de i histo­rie på KU udgav […]

Anmel­del­se — Dan­mark i 1800-tallet

Katri­ne Char­lot­te Busks under­vis­nings­bog ”Dan­mark i 1800-tal­let” behand­ler Dan­marks udvik­ling i den­ne peri­o­de med sær­ligt fokus på befolk­nin­gens leve­vil­kår. Frem­stil­lin­gen er struk­tu­re­ret, så den sto­re ram­me med Eng­land­skri­ge­ne og De slesvig­ske kri­ge behand­les først i bogen og der­ef­ter de øko­no­mi­ske for­an­drin­ger samt nye leve­vil­kår for land­bo­be­folk­ning, arbej­de­re og bor­ger­skab. Til sidst gen­nem­gås demo­kra­ti­se­ring og for­fat­nings­kamp. Den­ne opbyg­ning gør det tyde­ligt, hvil­ken rol­le de enkel­te sam­funds­grup­per samt natio­na­li­tet og krig har spil­let ind på den poli­ti­ske pro­ces. Der er på den måde for så vidt set ikke så meget nyt i val­get af emner, når det hand­ler om dansk histo­rie i […]

Anmel­del­se — Indu­stri 4.

Histo­ri­en om Indu­stri­a­li­se­rin­gen for­tæl­les igen og igen — og hver gang er der nye kapit­ler at til­fø­je. Unæg­te­lig er der sket meget siden Newco­mens damp­ma­ski­ne fra 1712, men ikke desto min­dre er de der­sens maski­ner sta­dig med til at for­me vores sam­fund og vores liv på nye, ukend­te måder. Først var det vand- og damp­kraft, der før­te til nye sam­funds­for­mer; der­næst var det elek­tri­fi­ce­rin­gen og sam­lebån­det, som vend­te op og ned på den før­ste indu­stri. Efter 2. Ver­denskrig begynd­te elek­tro­nik­ken så småt at vin­de ind­pas og før­te op igen­nem det tyven­de århund­reds sid­ste del til øget auto­ma­ti­se­ring idet der kaldes […]

Anmel­del­se — Dan­mark i Afghanistan

Er kri­tik en by i Afg­ha­ni­stan? Det dan­ske mili­tæ­re enga­ge­ment i Afg­ha­ni­stan er sam­men med del­ta­gel­sen i Irak­kri­gen (2003–2011) kul­mi­na­tio­nen på den dan­ske uden­rigs­po­li­ti­ske akti­vis­me og sam­ti­dig mar­ke­rer de sam­men­brud­det for sam­me. Man­ge skri­ben­ter har bidra­get med hold­nin­ger og ind­tryk af de 20 års mili­tæ­re akti­vi­te­ter, men der mang­ler end­nu en auto­ri­ta­tiv frem­stil­ling af den dan­ske uden­rigs­po­li­tik i den­ne peri­o­de. Bogen ”Dan­mark i Afg­ha­ni­stan” er et for­søg på at for­mid­le en sam­men­hæn­gen­de histo­rie om aktio­nen fra start til slut. Der er man­ge ele­men­ter i den histo­rie, hvis den skal for­mid­les nuan­ce­ret. ”Dan­mark i Afg­ha­ni­stan — Fra enga­ge­ment til exit 2001–2021” […]

Anmel­del­se — I skyg­gen af det nye jerntæppe

Jour­na­list Tho­mas Ubbe­sen har sam­men med sin kone jour­na­list Anne Hau­bek rejst langs den euro­pæ­i­ske græn­se til Rusland fra Kir­ke­nes i nord til Odes­sa ved Sor­te­ha­vet i før­ste halv­del af 2022. Rej­sen fore­gik efter den rus­si­ske inva­sion af Ukrai­ne 24. febru­ar, og det præ­ger den meget. Gen­nem alle sam­ta­ler og inter­views skin­ner fryg­ten for Rusland og Putin og de for­fær­de­li­ge histo­ri­ske erfa­rin­ger med Rusland igen­nem som en rød tråd. Hvor­dan er det at leve med en stormagts­na­bo, der lige har angre­bet et fre­de­ligt selv­stæn­digt land, og som igen­nem den nye­re histo­rie har under­trykt og mis­hand­let befolk­nin­ger­ne i Øst­eu­ro­pa? Det får […]

Anmel­del­se — Arbejds­bo­gen til Dan­mark i Europa

I den­ne lil­le bog byder Ras­mus Kjær­gaard Peter­sen på en ræk­ke værk­tø­jer til arbej­det med den grund­bog, som han udgav sam­men med Jakob Buhl Jen­sen i år. Bogen star­ter med 15 arbejds­spørgs­mål til hver af bogens ti kapit­ler, som kan bru­ges når man giver en lek­tie for. Der­næst føl­ger ti bilags­sæt bestå­en­de af 3–6 mate­ri­a­ler til hvert af kapit­ler­ne i Dan­mark i Euro­pa. Ide­en er god og en fin ser­vi­ce. Det er også dej­ligt, at der til næsten alle sæt både er tek­ster og bil­le­der og at tek­ster­ne er pæda­go­gisk bear­bej­det. Til gen­gæld er det ikke så dej­ligt, at der sjældent […]

Anmel­del­se — Fle­re sider af penge

For­la­get Fry­den­lund læg­ger med den­ne fem­te udgi­vel­se end­nu en bog til KS-under­­vis­­nings­­­se­ri­en med fæl­lestit­ler­ne ”Fle­re sider af…”. Hidtil er der udkom­met en KS-grund­­bog (Fle­re sider af KS), en bog om Grøn­land, en bog om vel­færds­sta­ten og en bog om Rusland. Med alle fem bøger i bog­kæl­de­ren vil man være gan­ske tæt at have mate­ri­a­le til det sam­le­de 1½-års under­vis­ning i faget. Og i øvrigt er der fle­re bøger på vej i seri­en. KS-fag­­kon­­struk­tio­­nen har bl.a. været bredt kri­ti­se­ret for at være for kom­pleks for HF-ele­ver­­ne og en for bøv­let og tids­kræ­ven­de eksa­men, men vi må kon­sta­te­re, at faget har overlevet […]

På spo­ret af DEN NYE VERDEN

Det er en for­nø­jel­se at skul­le anmel­de en ny lære­bog om opda­gel­ser­ne, der på alle måder opfyl­der nuti­dens krav til et godt mate­ri­a­le til under­vis­nin­gen.  Bogen er udgi­vet af Egmont-for­la­­get Praxis og består af i alt ti kor­te kapit­ler om den nye ver­den, der opstod, da Colum­bus i 1492 sej­le­de over Atlan­ter­ha­vet. Der er gen­nem tider­ne skre­vet man­ge lærebø­ger om den ver­dens­hi­sto­ri­ske begi­ven­hed, men den­ne lære­bog er vir­ke­lig en bog, der vil tale til nuti­dens lære­re og ele­ver. Sær­ligt ele­ver­ne i 1. og 2.g samt 1. HF. I ti kapit­ler gen­nem­gås man­ge sider af det­te møde. Det star­ter med de forestillinger, […]

Lov og ansvar

Den­ne sto­re bog, hvis ene­ste bil­le­de er for­si­dens af for­fat­te­ren, udtryk­ker hold­nin­gen i den ret­ning inden­for dansk pro­te­stan­tis­me, som efter sit tids­skrift kal­des ”Tide­hverv”. De tyve essays har stå­et i det­te tids­skrift. Moni­ca Papa­zu har skre­vet for­or­det. Hun læg­ger vægt på Jes­per Lang­bal­les evne til at lyt­te, at han tog de sto­re spørgs­mål om men­ne­ske­li­vet op i sine essays. En enga­ge­ret tæn­ker med en kon­ser­va­tiv livs­for­stå­el­se for­tæl­ler om sin ånde­li­ge arv i opgør med andre opfat­tel­ser. Jeg vil­le nok ikke bru­ge ordet ”sub­til” om Lang­bal­les for­tolk­ning af lit­te­ra­tur, sna­re­re et stærkt kor­rek­tiv til man­ge ensi­dig­he­der i hans sam­tid. Udgi­ver­nes anliggende […]

Besæt­tel­sen og dan­ske fanger

Med sine 744 sider er der her tale om en histo­ri­e­bog af mur­stens­stør­rel­se, men lad ende­lig ikke det hol­de nogen fra at give sig i kast med den. Hen­rik Skov Kri­sten­sen udgav bogen mens han var muse­ums­le­der for Frøs­lev­lej­re­ns muse­um, før han gik på pen­sion i 2021. I den peri­o­de var der nok også god tid på man­ge muse­er grun­det ned­luk­nin­gen, og det kan vi nu pro­fi­te­re af med det­te værk. Hen­rik Skov Kri­sten­sens tid­li­ge­re bøger vil næp­pe være ukend­te for histo­rie­kol­le­ger­ne i ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne, efter­som der er tale om en erfa­ren for­sker der har opbyg­get en omfat­ten­de kapa­ci­tet, især hvad […]