Ver­den efter de sto­re opda­gel­ser, 1500–1750

Ver­den efter de sto­re opda­gel­ser, 1500–1750Tho­mas OhrtSysti­me2018Bog156 siderhttps://shop.systime.dk/dk/verden-efter-de-store-opdagelser-1500–1750–27684.html☆☆☆☆☆For­la­gets omta­le: “En beskri­vel­se af ver­den de før­ste 250 år efter de sto­re opda­gel­ser – spe­ci­elt foku­se­ret på de span­ske og portu­gi­si­ske besid­del­ser.”  Kun få bøger har teg­net under­vis­nin­gen i den dan­ske gym­na­siesko­le gen­nem årti­er som P. C. Wil­lemo­es Jør­gen­sens klas­si­ker De sto­re opda­gel­ser. Det fak­tum, at de … Læs mere Ver­den efter de sto­re opda­gel­ser, 1500–1750

Johan Hein­sen: ”Det før­ste fængsel”

Det før­ste fængsel100 Dan­marks­hi­sto­ri­erJohan Hein­senUni­press100 sider☆☆☆☆☆Johan Hein­sen, som er histo­ri­ker og lek­tor ved Insti­tut for Kul­tur og Glo­ba­le stu­di­er ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, har skre­vet det­te 7. bind af Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lags 100 Dan­marks­hi­sto­ri­er om ”Det før­ste fængsel — 1620” – Trun­ken på Bre­mer­hol­men.  Kri­mi­na­li­tets­hi­sto­rie er i dis­se år et vok­sen­de felt inden­for histo­ri­e­vi­den­ska­ben, hvor bl.a. glem­te … Læs mere Johan Hein­sen: ”Det før­ste fængsel”

God gui­de til Jel­ling-monu­men­ter­nes histo­rie

Fre­dag den 23. marts tog jeg mine to 3.g klas­ser med til Jel­ling. Dels for at de skul­le sam­men­lig­ne Ople­vel­ses­cen­ter Kon­ger­nes Jel­ling, som næsten ikke har nog­le for­ti­di­ge levn udstil­let, med deres tid­li­ge­re eks­kur­sion til Natio­nal­mu­se­et, men de skul­le også se det monu­men­tal­le byg­nings­værk, som Harald Blå­tand har ladet rej­se kort efter 900-tal­lets mid­te. Til … Læs mere God gui­de til Jel­ling-monu­­men­ter­­nes histo­rie

Dan­marks krigs­del­ta­gel­se til debat

En små­travl for­mid­dag prik­ke­de en kol­le­ga mig på skul­de­ren. ”Der lig­ger en pak­ke til dig inde på lærer­væ­rel­set ”, lød det. Jeg ile­de ind på lærer­væ­rel­set, åbne­de pak­ken og i dén lå et anmel­der­ek­sem­plar af Bo Lide­gaards nye bog ”Dan­mark i Krig”. Bogen er end­nu et skud på stam­men af bog­se­ri­en ”100 Dan­marks­hi­sto­ri­er” på 100 … Læs mere Dan­marks krigs­del­ta­gel­se til debat

Kolo­ni­se­rin­gen af Mel­le­ma­me­ri­ka — opda­gel­se – ero­bring – inva­sion?

Jes­per Niel­sen (JN) vil skri­ve histo­ri­en om den span­ske opda­gel­se af Ame­ri­ka og navn­lig ero­brin­gen af Mexi­co på en anden måde. JN er træt af den euro­pæ­i­ske etno­cen­tri­ske for­tæl­ling om de span­ske conquista­do­rer, der med gan­ske få sol­da­ter ind­t­og azte­ker­nes impe­ri­um i Mexi­co og inka­er­nes impe­ri­um i Andes­b­jer­ge­ne. JN vil ger­ne se ”Opda­gel­sen” med indi­a­ner­nes … Læs mere Kolo­ni­se­rin­gen af Mel­le­ma­me­ri­ka — opda­gel­se – ero­bring – inva­sion?

Indu­stri på udstil­ling

Tek­no­lo­gi­mes­sen CES, som afhol­des i Las Vegas hvert år over tre dage i janu­ar måned, berå­ber sig at være ver­dens stør­ste tek­no­lo­gi­mes­se med sine 170.000 besø­gen­de i 2018, her­af over 7000 jour­na­li­ster og foto­gra­fer, som står klar til at skri­ve hjem om nye opfin­del­ser eller kom­men­de trends; e.g. vir­tu­el rea­li­ty, selv­kø­ren­de biler og smart wat­ches. … Læs mere Indu­stri på udstil­ling

Grund­loven i euro­pæ­isk per­spek­tiv

Grund­loven100 dan­marks­hi­sto­ri­erBer­tel NygaardAar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag☆☆☆☆☆ I Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lags nye Dan­marks­hi­sto­rie, er turen den­ne gang kom­met til Grund­loven. For­fat­te­ren er histo­ri­ker Ber­tel Nygaard, som for­tæl­ler om Grund­lovens til­bli­vel­se og efter­mæ­leI bogen giver Ber­tel Nygaard en trans­na­tio­nal og fler­ty­dig for­tæl­ling om Grund­lovens til­bli­vel­se, hvor det bli­ver klart at udvik­lin­gen i sam­ti­dens Euro­pa er helt afgø­ren­de for udvik­lin­gen af … Læs mere Grund­loven i euro­pæ­isk per­spek­tiv

I histo­ri­e­di­dak­tik­kens maskin­rum

Der vil ved­bli­ven­de være tale om et meget omfat­ten­de tids- og resur­se­spild, så læn­ge under­vis­nings­fa­get histo­rie ikke er mere på bøl­ge­læng­de med læg­folks histo­ri­e­in­ter­es­ser end til­fæl­det ofte er i dag (s. 207).” Så skar­pt kan Ber­nard Eric Jen­sen for­mu­le­re sig i sit opgør med den tra­di­tio­nel­le histo­ri­e­fag­lig­hed. Gen­nem årti­er har han i adskil­li­ge publi­ka­tio­ner leve­ret … Læs mere I histo­ri­e­di­dak­tik­kens maskin­rum

Fra for­tid til histo­rie. Histo­ri­e­fa­gets iden­ti­tet og meto­der, 2. udga­ve

Fra for­tid til histo­rie, 2.udg.Anders Has­sing og Chri­sti­an Vol­l­mondUnder­vis­nings­ma­te­ri­a­leColum­bus☆☆☆☆☆ Gui­de til histo­ri­e­fa­get i ny udga­ve Før­ste udga­ve af Fra for­tid til histo­rie udkom i 2013 (anmeldt i NOTER 199). Den var et læn­ge sav­net bud på, hvor­dan man kan defi­ne­re og fast­hol­de histo­ri­e­fa­gets iden­ti­tet i 2005-gym­­na­siets mel­lem­fag­li­ge sam­spil ikke mindst knyt­tet til Almen Stu­di­e­for­be­re­del­se (AT) … Læs mere Fra for­tid til histo­rie. Histo­ri­e­fa­gets iden­ti­tet og meto­der, 2. udga­ve