Kam­pen om græn­sen

Det dansk-tyske græn­seland er i dag præ­get af et vel­ud­vik­let og frugt­bart sam­ar­bej­de hen over de natio­na­le skel. 100-året for den­ne græn­se kan være en god anled­ning til at erin­dre om de stær­ke følel­ser og de poli­ti­ske kræf­ter, der var i spil, da den blev fast­lagt. Og det er net­op det over­ord­ne­de sig­te med GENFORENINGEN … Læs mere Kam­pen om græn­sen

Klok­ker­ne rin­ger for Wei­mar­re­pu­blik­ken

De sene­re år har Death-of-demo­cra­­cy-bøger udvik­let sig til en selv­stæn­dig sub­gen­re, som har fostret tal­ri­ge inter­na­tio­na­le best­sel­lers. Det kan der­for ikke undre, at alle døde demo­kra­ti­ers moder, Wei­mar­re­pu­blik­ken, bli­ver taget op til selv­stæn­dig behand­ling. For­fat­ter­ne til ”Bane­mæn­de­ne” er både histo­ri­ke­re og jour­na­li­ster, hvil­ket skin­ner tyde­ligt igen­nem i den måde bogen er byg­get op på. Udvik­lin­gen … Læs mere Klok­ker­ne rin­ger for Wei­mar­re­pu­blik­ken

Kort­læg­nin­gen af Dan­mark

I beskri­vel­sen af Dan­marks kort­læg­ning fin­des der to svær­væg­te­re. I det ene hjør­ne står en gam­mel klas­si­ker: N. E. Nør­lunds Dan­marks Kort­læg­ning fra 1943 (2. udg.), der blev udgi­vet, som en del af seri­en Geo­dætisk Insti­tuts skrif­ter i anled­ning af insti­tut­tets 100-års jubilæum. Her er tale om en svær­væg­ter; ved ind­vej­nin­gen sprang bogen min køk­ken­vægts … Læs mere Kort­læg­nin­gen af Dan­mark

Vær­re end covid-19

Det fore­kom­mer nær­lig­gen­de at mar­ke­re 100 året for den span­ske syge med en bog, og med udbrud­det af COVID-19 er histo­ri­ske epi­de­mi­er jo mere aktu­el­le end nogen­sin­de. Efter for­fat­te­rens mening har den span­ske syge des­u­den slet ikke fået den plads i histo­ri­en der til­kom­mer den, og navn­lig har han ønsket at ”give stem­me til de … Læs mere Vær­re end covid-19

Fin lære­bog om Stor­bri­tan­ni­ens histo­rie

Så læn­ge jeg har under­vist, har der ikke været en sam­let frem­stil­ling af Englands/Storbritanniens histo­rie, men det er der nu rådet bod på med den­ne fine bog skre­vet af to erfar­ne under­vi­se­re fra Fre­de­riks­borg Gym­na­si­um. Tak for det!Bogen er ble­vet gan­ske omfat­ten­de, og der­for har for­fat­ter­ne rig­tigt valgt at læg­ge de 51 kil­der på for­la­gets … Læs mere Fin lære­bog om Stor­bri­tan­ni­ens histo­rie

Teo­ri og meto­de

Lad det være sagt med det sam­me: det­te er ikke en under­vis­nings­bog. Det er som tit­len også indi­ke­rer en opslags­bog; et minilek­si­kon om man vil. Bogen hand­ler om histo­ri­e­fa­gets teo­ri og meto­de, og den er et tyde­ligt eksem­pel på, hvor­dan de meto­di­ske aspek­ter af vores histo­ri­e­fag er ble­vet styr­ket gen­nem de sid­ste måske 20 år. … Læs mere Teo­ri og meto­de

Ver­dens­hi­sto­rie

Intro­duk­tion 2. del af Peter Fre­de­rik­sens ver­dens­hi­sto­rie spæn­der fra Marco Polos rej­ser i 1200-tal­let til tiden før 1. ver­denskrig, der er dog hoved­vægt på for­skel­li­ge peri­o­der under og efter Oplys­ning­sti­den. Der er 7 hoved­af­snit: Opda­gel­ser­nes tid; Oplys­ning­sti­den; Ide­o­lo­gi­er­nes tid; Kul­tur­mø­de­r­nes tid (Osman­ni­ske rige); Impe­ri­a­lis­mens tidsal­der; Kinas sid­ste kej­ser­dy­na­sti og Drøm­men om Ame­ri­ka. 2 ud af … Læs mere Ver­dens­hi­sto­rie

USA’s histo­rie til ca. 1900

USA spil­ler (sta­dig) en enorm rol­le i ver­den, og det er vig­tigt at ken­de for­ud­sæt­nin­ger­ne for det moder­ne USA, her­un­der de vær­di­er og træk, der karak­te­ri­se­rer det­te land, der sam­ti­dig er stolt af at være det æld­ste fun­ge­ren­de demo­kra­ti i ver­den. Den­ne lære­bog, skre­vet af to lek­to­rer ved Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um, beskri­ver grun­digt udvik­lin­gen fra omkring … Læs mere USA’s histo­rie til ca. 1900

Illu­mi­na­ti for vide­re­kom­ne

Lad det være sagt med det sam­me: det er en spæn­den­de, gen­ne­m­ar­bej­det og vel­re­sear­chet bog, Aamund Han­sen og Vol­l­mond har skre­vet. Så det er ikke her bogen har pro­ble­mer – men mere om det sene­re. Bogen hand­ler om kon­spira­tions­te­o­ri­er, hvor­for de opstår, hvor­for det er væsent­ligt at beskæf­ti­ge sig med dem, og hvor­dan et udvalg … Læs mere Illu­mi­na­ti for vide­re­kom­ne

Sørø­ver­hi­sto­ri­er

”Pira­ter – kam­pen om den nye ver­den 1500–1730” er tit­len på en spæn­den­de og velskre­vet under­vis­nings­bog af Nina Bund­gaard Tri­er, som har givet den­ne anmel­der lyst til at let­te anker, bor­de net­bu­tik­ken og kapre et klas­se­sæt til et pirat­for­løb. Bogen tager udgangs­punkt i popu­lær­kul­tu­rens histo­ri­e­brug af pira­ter, som ele­ver­ne for­ment­lig alle­re­de ken­der til, og bru­ger … Læs mere Sørø­ver­hi­sto­ri­er