Historielærerforeningen | Kontakt

Anmel­del­se — I skyg­gen af det nye jerntæppe

Jour­na­list Tho­mas Ubbe­sen har sam­men med sin kone jour­na­list Anne Hau­bek rejst langs den euro­pæ­i­ske græn­se til Rusland fra Kir­ke­nes i nord til Odes­sa ved Sor­te­ha­vet i før­ste halv­del af 2022. Rej­sen fore­gik efter den rus­si­ske inva­sion af Ukrai­ne 24. febru­ar, og det præ­ger den meget. Gen­nem alle sam­ta­ler og inter­views skin­ner fryg­ten for Rusland […]

Anmel­del­se — Arbejds­bo­gen til Dan­mark i Europa

I den­ne lil­le bog byder Ras­mus Kjær­gaard Peter­sen på en ræk­ke værk­tø­jer til arbej­det med den grund­bog, som han udgav sam­men med Jakob Buhl Jen­sen i år. Bogen star­ter med 15 arbejds­spørgs­mål til hver af bogens ti kapit­ler, som kan bru­ges når man giver en lek­tie for. Der­næst føl­ger ti bilags­sæt bestå­en­de af 3–6 mate­ri­a­ler til […]

Anmel­del­se — Fle­re sider af penge

For­la­get Fry­den­lund læg­ger med den­ne fem­te udgi­vel­se end­nu en bog til KS-under­­vis­­nings­­­se­ri­en med fæl­lestit­ler­ne ”Fle­re sider af…”. Hidtil er der udkom­met en KS-grund­­bog (Fle­re sider af KS), en bog om Grøn­land, en bog om vel­færds­sta­ten og en bog om Rusland. Med alle fem bøger i bog­kæl­de­ren vil man være gan­ske tæt at have mate­ri­a­le til […]

På spo­ret af DEN NYE VERDEN

Det er en for­nø­jel­se at skul­le anmel­de en ny lære­bog om opda­gel­ser­ne, der på alle måder opfyl­der nuti­dens krav til et godt mate­ri­a­le til under­vis­nin­gen.  Bogen er udgi­vet af Egmont-for­la­­get Praxis og består af i alt ti kor­te kapit­ler om den nye ver­den, der opstod, da Colum­bus i 1492 sej­le­de over Atlan­ter­ha­vet. Der er gennem […]

Lov og ansvar

Den­ne sto­re bog, hvis ene­ste bil­le­de er for­si­dens af for­fat­te­ren, udtryk­ker hold­nin­gen i den ret­ning inden­for dansk pro­te­stan­tis­me, som efter sit tids­skrift kal­des ”Tide­hverv”. De tyve essays har stå­et i det­te tids­skrift. Moni­ca Papa­zu har skre­vet for­or­det. Hun læg­ger vægt på Jes­per Lang­bal­les evne til at lyt­te, at han tog de sto­re spørgs­mål om menneskelivet […]

Bør­ne­kul­tur i Dan­mark 1945–2020

Ordet ‘bør­ne­kul­tur’ blev regi­stre­ret før­ste gang af Dansk Sprog­nævn i 1971. Som forsk­nings­om­rå­de bli­ver ordet i dag brugt om kul­tur skabt af voks­ne for børn, kul­tur skabt af voks­ne sam­men med børn, og kul­tur skabt af børn.  Bogen Bør­ne­kul­tur i Dan­mark 1945–2020 er et kamp­skrift for udvik­ling af og forsk­ning i bør­ne­kul­tur. Bogen er støt­tet af […]

Rusland på tværs

En sag kan ses fra fle­re sider, og det er oftest lære­rigt at for­sø­ge på det. Den­ne bogs erklæ­re­de mål er at få os til at se Rusland i et nyt og bed­re lys. Rusland i almin­de­lig­hed og præ­si­dent Putin i sær­de­les­hed har ellers ikke man­ge ven­ner i Dan­mark, så bogen udfyl­der unæg­te­lig et tomrum […]

Fra pest til corona

Det hand­ler alt­så om en mere leven­de og spæn­den­de for­mid­ling af histo­ri­en, og i de fle­ste af de 15 bind under­teg­ne­de har læst, er det i høj grad lyk­ke­des Bogen er nr. 50 i seri­en 100 dan­marks­hi­sto­ri­er. Den hand­ler, som tit­len anty­der, om syg­dom­me – især epi­de­mi­er – gen­nem histo­ri­en. Seri­en er her­med halvvejs, og […]

Døde­ns sto­re billedbog

Såle­des slut­ter coun­trysan­ger John­ny Cash (1932–2003) san­gen om apo­ka­lyp­sen When the Man comes aro­und. Num­me­ret er skre­vet med udgangs­punkt i Johan­nes Åben­ba­rin­gen, hvor Døden en per­so­ni­fi­ce­ret som den fjer­de (eller den ble­ge) ryt­ter. Åben­ba­rin­gen er fra omkring år 100 e.kr. og i de næste 900 år leven­de Døden mere som et uaf­vær­ge­ligt fæno­men end en […]