At sæt­te græn­ser

I en peri­o­de efter ”muren fald” domi­ne­re­de en dis­kurs om græn­se­løs­he­dens uund­gå­e­li­ge sej­rs­gang. Glo­ba­li­se­rin­gen vil­le efter­hån­den ophæ­ve alle for­skel­le – i hvert fald de, der var rum­ligt for­ank­re­de. De sene­re år er det ble­vet sta­digt tyde­li­ge­re, at græn­se­sæt­nin­gens pro­blem ikke sådan lige uden vide­re lader sig over­vin­de. I Euro­pa mili­ta­ri­se­res og bruta­li­se­res de ydre græn­ser … Læs mere At sæt­te græn­ser

Hvor­hen Euro­pa?

Paren­te­sens under­gang Euro­pas snar­li­ge død har været annon­ce­ret så man­ge gan­ge, at det næsten nær­mer sig en kli­ché. Mest beryg­tet og berømt er natur­lig­vis den tyske kul­tur­hi­sto­ri­ker Oswald Speng­lers pro­fe­ti­er i ’Aften­lan­dets under­gang’ fra 1922, som blev skre­vet efter 1. ver­denskrigs afslut­ning – en begi­ven­hed, der i vore dage betrag­tes som begyn­del­sen på enden for … Læs mere Hvor­hen Euro­pa?

Dan­mark som kon­flik­tzo­ne

Udgangs­punk­tet for anto­lo­gi­en ’Kon­flik­tzo­nen Dan­mark’ er, at der inden­for natio­nen eksi­ste­rer for­skel­li­ge kon­kur­re­ren­de for­tæl­lin­ger om for­ti­den, som også kom­mer til at præ­ge frem­ti­den. For­tæl­lin­ger skal her for­stås bredt, som for­ske­res, poli­ti­ke­res og læg­folks for­stå­el­ser af for­ti­der, som både kan være i kon­sensus og i kon­flikt. Det er sjæl­dent set, at fag­hi­sto­ri­ke­re i Dan­mark for­sø­ger at … Læs mere Dan­mark som kon­flik­tzo­ne

EU – En føde­ra­tion af natio­nal­sta­ter

Hans Bran­ner har gen­nem man­ge år været hoved­le­ve­ran­dør af lærebø­ger i inter­na­tio­nal poli­tik til sam­funds­fags­un­der­vis­nin­gen fra For­la­get Colum­bus. I den­ne bog har han sam­let nog­le kyn­di­ge folk for at give et over­blik over EU’s stil­ling set ud fra fem bety­den­de lan­de i EU. For­fat­ter­ne er alle uni­ver­si­tets­folk, og der er ikke gjort meget for at … Læs mere EU – En føde­ra­tion af natio­nal­sta­ter

Dan­ne­brog — Fra ade­lig eks­klu­si­vi­tet til uni­ver­selt sym­bol

Den dan­ske mid­delal­der­hi­sto­ri­ker Tor­ben K. Niel­sen for­tæl­ler i det­te bind af 100 Dan­marks­hi­sto­ri­er om årets 800-års jubilar, nem­lig Dan­ne­brog. For­fat­te­ren angri­ber emnet, ved at se Dan­ne­brog som et erin­drings­sted, hvis funk­tion har ændret sig fra et ade­ligt erin­drings­sted (s.35) til at Dan­ne­brog i dag er et ”mang­fol­digt, prag­ma­tisk og ikke eks­klu­de­ren­de sym­bol” (s.99). Under­vejs i … Læs mere Dan­ne­brog — Fra ade­lig eks­klu­si­vi­tet til uni­ver­selt sym­bol

Sven­ske­kri­ge­ne

Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag har stor suc­ces med sin serie “100 Dan­marks­hi­sto­ri­er”, hvor der igen­nem 8 år hver måned skal udkom­me en bog på 100 sider, som præ­sen­te­rer et histo­risk emne i over­sku­e­lig og let­læst for­mat. I novem­ber 2018 udkom SEBASTIAN OLDEN-JØRGENSEN: ”Sven­ske­kri­ge­ne”. 100 sider, 100 kr. Sven­ske­kri­ge­ne er et trau­ma­tisk afsnit i dansk histo­rie, for­di de … Læs mere Sven­ske­kri­ge­ne

En histo­rie om de natio­nal­li­be­ra­le og demo­kra­ti­et

Demo­kra­tisk dan­nel­se er et cen­tralt ele­ment i for­må­let for de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser, og at den­ne dan­nel­ses nær­me­re ind­hold sta­dig er gen­stand for kon­flikt er for­å­rets Øre­stads­ba­ta­l­je jo en glim­ren­de illu­stra­tion af. Sær­ligt for histo­ri­e­fa­get er udvik­lin­gen af demo­kra­ti, også i de ny lære­pla­ner, et vig­tigt gen­stands­om­rå­de. Der­for er tema­et for Den­nis Lun­ding Niel­sens bog også … Læs mere En histo­rie om de natio­nal­li­be­ra­le og demo­kra­ti­et

Histo­ri­e­fag­lig arbejds­bog

Hvis jeg skal næv­ne ét punkt, hvor histo­ri­e­fa­get har ændret sig, siden jeg begynd­te at under­vi­se på STX i 2007, vil sva­ret være meto­de. Hvor kil­de­kri­tik tid­li­ge­re var den helt domi­ne­ren­de meto­de, som ele­ver­ne skul­le mestre, præ­sen­te­res de nu for at væld af meto­di­ske til­gan­ge og værk­tø­jer til faget. Nog­le vil mene, at det er … Læs mere Histo­ri­e­fag­lig arbejds­bog

Film i histo­rie

”Har du sat 3-års-histo­ri­e­­fil­­men på?” Sådan lyder en stå­en­de morsom­hed på mit lærer­væ­rel­se, lige inden histo­ri­e­læ­rer­ne for­la­der lærer­væ­rel­set og går til time. Og der er da lidt om det, for vi histo­ri­e­læ­re­re bru­ger film­klip aktivt i vores under­vis­ning, men natur­lig­vis for­di det giver rig­tig god mening, og selv­føl­ge­lig ikke for­di histo­ri­e­fa­get fra 1.g til 3.g … Læs mere Film i histo­rie

Eks­pe­ri­men­tet der slog fejl — asyl­po­li­tik

Det er en bog om et både omdis­ku­te­ret og poli­tisk spræng­far­ligt emne, som jour­na­li­sten og debat­tø­ren Mik­kel Ander­s­son og histo­ri­ke­ren Niels Jes­per­sen har skre­vet.Da bogen blev anmeldt i Infor­ma­tion af migra­tions­for­sker Mar­tin Lem­­berg-Peder­­sen hæv­de­de han såle­des, at for­fat­ter­ne vil­le ”ofre hele huma­nis­men” og ankla­ge­de dem for ”selek­tiv omgang med kil­der og ude­la­del­sen af poin­ter, sta­ti­stik … Læs mere Eks­pe­ri­men­tet der slog fejl — asyl­po­li­tik