Eks­pe­ri­men­tet der slog fejl — asyl­po­li­tik

Det er en bog om et både omdis­ku­te­ret og poli­tisk spræng­far­ligt emne, som jour­na­li­sten og debat­tø­ren Mik­kel Ander­s­son og histo­ri­ke­ren Niels Jes­per­sen har skre­vet.Da bogen blev anmeldt i Infor­ma­tion af migra­tions­for­sker Mar­tin Lem­­berg-Peder­­sen hæv­de­de han såle­des, at for­fat­ter­ne vil­le ”ofre hele huma­nis­men” og ankla­ge­de dem for ”selek­tiv omgang med kil­der og ude­la­del­sen af poin­ter, sta­ti­stik … Læs mere Eks­pe­ri­men­tet der slog fejl — asyl­po­li­tik

Sæde­lig­heds­fejden

I Aar­hus Uni­ver­si­tets serie 100 dan­marks­hi­sto­ri­er præ­sen­te­rer Ceci­lie Bøn­ne­lycke, der er inspek­tør på Lan­gelands Muse­um, Sæde­lig­heds­fejden i et bredt per­spek­tiv. Sæde­lig­heds­fejden bli­ver ofte betrag­tet som et lit­terært fæno­men, der udspil­ler sig i for­læn­gel­se af Georg Bran­des´ felt­tog mod den for­stok­ke­de dan­ske lit­te­ra­tur. Ud over Bran­des ind­ta­ger Hen­rik Ibsen og Bjørn­stjer­ne Bjørn­son her hoved­rol­ler­ne med deres … Læs mere Sæde­lig­heds­fejden

Ene­væl­de

Når vi tæn­ker på ene­væl­den, bli­ver det nemt ene­væl­den som det for­æl­de­de og uri­me­li­ge system, som demo­kra­ti­et aflø­ste i 1848–49. Der­for er det glim­ren­de, at der nu kom­mer en lære­bog, der under­sø­ger ene­væl­dens tidsal­der på dens egne betin­gel­ser. For­di det var en peri­o­de, hvor ”væsent­li­ge dele af det moder­ne Dan­marks fun­da­ment blev støbt”, som Ras­mus … Læs mere Ene­væl­de

Alt om kon­spira­tions­te­o­ri­er

I den­ne bog giver de tre ide­hi­sto­ri­ke­re Maria Bro­ck­hoff, Rik­ke Peters og Mik­kel Thorup en intro­duk­tion til stu­di­et af kon­spira­tions­te­o­ri­er. Bogen er delt i to dele, hvor 2/3 af bogen dæk­ker for­skel­li­ge teo­re­ti­ske aspek­ter af stu­di­et af kon­spira­tions­te­o­ri­er, mens den sid­ste 1/3 er fem mere grun­di­ge eksemp­ler på for­skel­li­ge kon­spira­tions­te­o­ri­er. Før vi star­ter, så lad … Læs mere Alt om kon­spira­tions­te­o­ri­er

Det lil­le land og den sto­re poli­tik

KRISTINE KJÆRSGAARD: ”Dan­mark i FN”. Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag 2018. 100 sider. 100 kr. Den­ne lil­le bog er en del af en stør­re bog­se­rie, kal­det ”100 dan­marks­hi­sto­ri­er”. De udkom­mer en gang om måne­den, er alle på 100 sider og koster hver 100 kr. Og så dre­jer de sig alle om Dan­marks histo­rie og er skre­vet af fag­folk, … Læs mere Det lil­le land og den sto­re poli­tik

800 års Saxo

LARS BOJE MORTENSEN: ”Saxo”. Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag 2018. 100 sider, illu­stre­ret. 100 kr. Der fin­des seks eksi­ste­ren­de over­sæt­tel­ser til dansk af Saxos dan­marks­hi­sto­rie, hvor den sene­ste og mest vel­lyk­ke­de er Peter Zee­bergs fra 2005. En kom­plet engelsk nyover­sæt­tel­se udkom des­u­den i 2015 og fik efter­føl­gen­de en pris af the Ame­ri­can Histo­ri­cal Asso­ci­a­tion for årets bed­ste kil­deud­gi­vel­se. … Læs mere 800 års Saxo

Når san­ser, mate­ri­a­li­tet og del­ta­gel­se kan ska­be læring og moti­va­tion

METTE BORITZ: ’Muse­ums­un­der­vis­ning’, Syd­dansk Uni­ver­si­tets­for­lag 2018. 259 sider. 275 kr. I bogen ’Muse­ums­un­der­vis­ning – med san­ser og mate­ri­a­li­tet på kul­tur­hi­sto­ri­ske muse­er’, under­sø­ger Met­te Boritz, hvor­dan muse­er­ne kan styr­ke ele­ver­nes ople­vel­ser og til­eg­nel­se af viden ved en øget foku­se­ring på sans­nin­ger og akti­ve­rin­ger af muse­er­nes rum og gen­stan­de.Når en 6. klas­se på besøg på fri­lands­mu­se­et bli­ver bedt … Læs mere Når san­ser, mate­ri­a­li­tet og del­ta­gel­se kan ska­be læring og moti­va­tion

Tyr­ki­et

DENIZ B. SERINCI: ”Tyr­ki­et 1923–2018 – fra Ata­türk til Erdoğan”. Fry­den­lund 2018. 143 sider, illu­stre­ret. Vej­le­den­de pris kr. 127,20,- (eks­kl. moms). Da den­ne bog før­ste gang udkom, fik den en noget hård med­fart, da den blev anmeldt i Noter (nr. 203, decem­ber 2014). Den har dog en del kva­li­te­ter, som er bibe­holdt i ande­nud­ga­ven, blandt … Læs mere Tyr­ki­et

For fol­kets fri­hed

For fol­kets fri­hed” er en anto­lo­gi i to dele: 1. del er en sam­ling af essays eller kro­nik­ker, som Mar­tin A. Han­sen skrev til bl.a. det ille­ga­le blad ”Folk og fri­hed” efter han blev aktiv i mod­stands­be­væ­gel­sen i som­me­ren 1944. De fle­ste tek­ster er fra 1944–45 og så ebber det ud frem til 1953. 2. … Læs mere For fol­kets fri­hed