Histo­ri­e­di­dak­tik 2.0

Hvor­når

3. okto­ber 2024 til 4. okto­ber 2024 
Hele dagen 

Til­mel­din­ger

Til­mel­ding via hjem­mesi­den er luk­ket — skriv til Emi­lie Kjers­gaard for at høre om der er fle­re ledi­ge plad­ser: Send mail

Hvor

Vej­le — Torvehallerne
Fisker­ga­de 2, Vej­le, 7100 

Begi­ven­heds­ty­pe

Er det ved at være læn­ge siden du var i pæda­go­gi­kum? Sav­ner du reflek­sion og dia­log om din histo­ri­e­læ­rer­prak­sis? Hvad er fagets didak­ti­ske stå­ste­der anno 2024?

Under­vis­nings­fa­get histo­rie har for­an­dret sig væsent­ligt de sid­ste 10–15 år og sam­ti­dig er elev­sam­men­sæt­nin­gen også ændret. For nogen kan det­te bety­de et behov for at gen­be­sø­ge fagets didak­ti­ske maskin­rum og bli­ve klædt godt på.

For­må­let med kur­set er såle­des, at erfar­ne under­vi­se­re kan få mulig­hed for både at reflek­te­re over fagets DNA såvel som egen eksi­ste­ren­de prak­sis, samt hvor­dan nye­re ændrin­ger i lære­pla­ner­ne kan omsæt­tes til praksis.

 

Pro­gram

Dag 1 — 3/10

09:30–10:00 Ankomst — kaf­fe, te, frugt

10:00–10:15:  Vel­komst v. Niels Nød­de­bo Peter­sen og Emi­lie Kjers­gaard Mor­ten­sen, Historielærerforeningen

10:15–10:45: Fag­kon­su­lent Karen Stel­ler Bjerregaard

Hvad har 2017-lære­pla­nen bety­det for histo­ri­e­fa­get og hvor­dan ser det ud i dag?

Med 2017-lære­pla­nen fik histo­ri­e­fa­get i stx/hf‑e både ny eksa­mens­form, mere rum­me­ligt for­mu­le­re­de ker­ne­stof­punk­ter og krav om mere teo­re­tisk-meto­disk bevidst­hed. I KS blev en enkelt­fag­lig histo­ri­e­ek­sa­men en ny mulig­hed. Oplæg­get vil kom­me ind på, hvad det­te har bety­det for under­vis­nin­gen og de didak­ti­ske over­vej­el­ser vi der­med har måt­tet gøre os som under­vi­se­re, her­un­der en mere tyde­lig pro­blem­stil­lings­be­vidst­hed og tyde­lig­gø­rel­se af, hvad det sær­ligt histo­ri­e­fag­li­ge består i.

10:45–12:00

Hvor­dan bli­ver histo­ri­e­fa­get menings­fuldt for eleverne?

Andreas Kopp har skre­vet bogen ‘Det menings­ful­de histo­ri­e­fag’ og han vil hol­de en wor­ks­hop om, hvor­dan man teo­re­tisk og prak­tisk kan ind­dra­ge ele­ver­nes livsverden

12:00–13:00: Frokost

13:00–14:15:

Hvor­dan kan man ind­dra­ge ele­ver­nes livs­ver­den og styr­ke ele­ver­nes motivation?


Chri­sti­na Spanggaard
Chri­sti­na Spang­gaard har stor erfa­ring med at akti­ve­re og enga­ge­re ele­ver­ne ved at foku­se­re på deres ‘livs­ver­den’. Wor­ks­hop­pen vil pri­mært omhand­le elev­pro­du­ce­re­de fami­lie­in­ter­views til brug i under­vis­nin­gen. Chri­sti­na vil slut­te­ligt præ­sen­te­re nog­le hjer­ne­træ­nings­ø­vel­ser, der er koblet med fag­be­gre­ber fra histo­rie. Øvel­ser­ne giver et bre­ak fra at være stil­lesid­den­de og har til for­mål at øge kon­cen­tra­tio­nen og trivs­len i klas­sen samt anven­de fagtermer.

14:15- 14:45: Kaf­fe og sødt/sundt

14:45–16:00: Kri­sti­an Iversen:

AI og erindringshistorie

Kri­sti­an Iver­sen har skre­vet fle­re under­vis­nings­bø­ger om erin­drings­hi­sto­rie og i den­ne wor­ks­hop vil der være fokus på, hvad erin­drings­hi­sto­rie er, og hvor­dan bru­gen af AI påvir­ker erin­drings­fæl­les­ska­ber. Der er des­u­den fokus på, hvor­dan man som histo­ri­e­for­mid­ler kan arbej­de med AI som red­skab og hvor­dan man kan arbej­de kil­de­kri­tisk med AI-gene­re­re­de historiefaglige
tekster.

16:00–17:00: Gå og snak

17:00–18:00: Valg­fri under­hold­ning med quiz.

19:00: Mid­dag

Dag 2 — 4/10

09:00–10:00: Fag­kon­su­lent Karen Stel­ler Bjerregaard:

Didak­ti­ske stå­ste­der og pro­blem­stil­lin­ger i historiefaget

Som histo­ri­e­un­der­vi­se­re fore­ta­ger vi hver dag en ræk­ke didak­ti­ske beslut­nin­ger om valg af tema­er, mate­ri­a­ler, øvel­ser osv., alt sam­men ud fra vores (måske impli­cit­te) idéer om, hvad vi mere grund­læg­gen­de vil ele­ver­ne med faget – udover at opfyl­de lære­pla­nens krav. Oplæg­get vil søge at eks­pli­ci­te­re, hvor­dan dis­se ide­er kan ses som for­skel­li­ge didak­ti­ske stå­ste­der i et mang­fol­digt land­skab, og hvad dis­se bety­der for vores praksis.

10:15–10:30: Kaf­fe­pau­se

10:30–12:00: Mari­an­ne Dietz:

Rol­le­spil i undervisningen

Wor­ks­hop­pen byder på en kort intro­duk­tion til rol­le­spil som meto­de og akti­vi­tet i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen samt en afprøv­ning af rol­le­spil­let om fol­ked­ra­bet i Rwan­da 1994. Del­ta­ger­ne vil såle­des få en ind­fø­ring i de didak­ti­ske over­vej­el­ser bag rol­le­spil­le­ne og en hands-on ind­fø­ring i et kon­kret spil­u­ni­vers, så man som under­vi­ser er klædt på til at gå ud og afprø­ve spil­let med sine elever.

Del­ta­ger­ne vil få links til spil, der lig­ger gra­tis til­gæn­ge­li­ge, lige­som det vil være muligt at købe to spil med hjem til sin institution.

12:00–13:00: Frokost

13:00–14:00: Oplæg til dis­kus­sion om histo­ri­e­fa­get i en antro­po­cæn tid v. Niels Nød­de­bo Peder­sen, Emi­lie Kjers­gaard Mor­ten­sen (HLF) og Karen Stel­ler Bjerregaard

14:00–14:30: Sam­ta­lesa­lon og kaf­fe med sødt/sundt

14:30–15:00: Afrun­ding og tak for den­ne gang

Pris: 2995

 

Kur­sus­an­non­cen fra Noter

 

Andre kur­su­søn­sker?

Skriv dit for­slag og eller stem på andre for­slag i den­ne tråd

Til­mel­din­ger

Det­te kur­sus er fuldt booket.

Eventkategorier: