Mark

Sep­tem­ber­for­li­get

Den 30. bog i seri­en 100 dan­marks­hi­sto­ri­er omhand­ler Sep­tem­ber for­li­get i 1899 og er skre­vet af Lars Kjøl­he­de Chri­sten­sen, som er muse­ums­in­spek­tør ved Muse­er­ne Hels­in­gør. Bogen tager sit udgangs­punkt i de 107 dra­ma­ti­ske dage til­ba­ge i 1899, som gik for­ud for ind­gå­el­sen af det berøm­te og skel­sæt­ten­de for­lig mel­lem arbejds­ta­ge­re og arbejds­gi­ve­re på det pri­va­te arbejds­mar­ked i Dan­mark. De fle­ste dan­ske­re, som har en min­dre histo­risk inter­es­se og har læst dan­marks­hi­sto­ri­en omkring indu­stri­a­li­se­rin­gen ken­der til Sep­tem­ber for­li­get. I den­ne bog præ­sen­te­res fle­re uddy­ben­de detal­jer i for­hold til de mest almin­de­li­ge bøger om dan­marks­hi­sto­ri­en. Det er net­op også den spæn­den­de indgangsvinkel […]