Ulrik Grubb

Anmel­del­se — I skyg­gen af det nye jerntæppe

Jour­na­list Tho­mas Ubbe­sen har sam­men med sin kone jour­na­list Anne Hau­bek rejst langs den euro­pæ­i­ske græn­se til Rusland fra Kir­ke­nes i nord til Odes­sa ved Sor­te­ha­vet i før­ste halv­del af 2022. Rej­sen fore­gik efter den rus­si­ske inva­sion af Ukrai­ne 24. febru­ar, og det præ­ger den meget. Gen­nem alle sam­ta­ler og inter­views skin­ner fryg­ten for Rusland og Putin og de for­fær­de­li­ge histo­ri­ske erfa­rin­ger med Rusland igen­nem som en rød tråd. Hvor­dan er det at leve med en stormagts­na­bo, der lige har angre­bet et fre­de­ligt selv­stæn­digt land, og som igen­nem den nye­re histo­rie har under­trykt og mis­hand­let befolk­nin­ger­ne i Øst­eu­ro­pa? Det får […]

På spo­ret af DEN NYE VERDEN

Det er en for­nø­jel­se at skul­le anmel­de en ny lære­bog om opda­gel­ser­ne, der på alle måder opfyl­der nuti­dens krav til et godt mate­ri­a­le til under­vis­nin­gen.  Bogen er udgi­vet af Egmont-for­la­­get Praxis og består af i alt ti kor­te kapit­ler om den nye ver­den, der opstod, da Colum­bus i 1492 sej­le­de over Atlan­ter­ha­vet. Der er gen­nem tider­ne skre­vet man­ge lærebø­ger om den ver­dens­hi­sto­ri­ske begi­ven­hed, men den­ne lære­bog er vir­ke­lig en bog, der vil tale til nuti­dens lære­re og ele­ver. Sær­ligt ele­ver­ne i 1. og 2.g samt 1. HF. I ti kapit­ler gen­nem­gås man­ge sider af det­te møde. Det star­ter med de forestillinger, […]

En ny Dan­marks­hi­sto­rie – flot mate­ri­a­le i bog og på nettet

Et par hur­ti­ge quiz-spørgs­mål: Sva­re­ne på spørgs­må­le­ne fin­des på https://danmarkshistorien.dk/ooc/ Quizzen stam­mer fra en ny impo­ne­ren­de udgi­vel­se fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Det dre­jer sig om en Dan­marks­hi­sto­rie, som histo­ri­ker­ne ved uni­ver­si­tet har udar­bej­det. For før­ste gang har man udnyt­tet de mulig­he­der, som inter­net­tet giver. Mate­ri­a­let består nem­lig af føl­gen­de: En smukt trykt bog på 440 sider i otte kapit­ler (som anmel­des her) Sam­me mate­ri­a­le på net­tet (https://danmarkshistorien.dk/ooc/) Tek­ster på net­tet Kor­te film på net­tet Quizzer til alle otte kapit­ler på net­tet (med spørgs­mål som oven­for) Mate­ri­a­let er til­tænkt under­vis­nin­gen af stu­de­ren­de på før­ste år, ”men kan anven­des af alle med inter­es­se for […]

Ruslands histo­rie, sam­fund og reli­gion til KS

Med hen­blik på KS-under­­vis­­nin­­gen på hf udgi­ver for­la­get Fry­den­lund en serie lærebø­ger, der er skræd­der­sy­et til det­te for­mål. Der er alle­re­de udgi­vet en grund­bog, en bog om Grøn­land, en bog om vel­færds­sta­ten, og i 2021 udkom­mer en ny bog i seri­en om pen­ge. Den­ne bog om Rusland er helt natur­ligt delt op i tre dele: histo­rie, sam­funds­fag og reli­gion. På de rela­tivt få sider fyl­der histo­ri­e­de­len omkring 50 sider, sam­funds­fags­delen og reli­gions­de­len hver omkring 30 sider. Bogen er sat fint og ind­by­den­de op med fine illu­stra­tio­ner og sti­kord­s­li­ste. På bogens hjem­mesi­de kan man fin­de 18 kil­de­tekster til histo­rie- og reli­gions­de­len. Kil­de­ma­te­ri­a­let til […]

Fin lære­bog om Stor­bri­tan­ni­ens historie

Så læn­ge jeg har under­vist, har der ikke været en sam­let frem­stil­ling af Englands/Storbritanniens histo­rie, men det er der nu rådet bod på med den­ne fine bog skre­vet af to erfar­ne under­vi­se­re fra Fre­de­riks­borg Gym­na­si­um. Tak for det!Bogen er ble­vet gan­ske omfat­ten­de, og der­for har for­fat­ter­ne rig­tigt valgt at læg­ge de 51 kil­der på for­la­gets hjem­mesi­de, og de er for­sy­net med gode spørgs­mål, men af en eller anden mær­ke­lig grund føl­ger opde­lin­gen af kil­der­ne ikke bogens kapi­te­lind­de­ling – men pyt med det! Lære­bo­gen, der også med for­del kan læses af andre inter­es­se­re­de, er delt op i 24 kapit­ler, og bogen er […]

USA’s histo­rie til ca. 1900

USA spil­ler (sta­dig) en enorm rol­le i ver­den, og det er vig­tigt at ken­de for­ud­sæt­nin­ger­ne for det moder­ne USA, her­un­der de vær­di­er og træk, der karak­te­ri­se­rer det­te land, der sam­ti­dig er stolt af at være det æld­ste fun­ge­ren­de demo­kra­ti i ver­den. Den­ne lære­bog, skre­vet af to lek­to­rer ved Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um, beskri­ver grun­digt udvik­lin­gen fra omkring år 1600 og frem til tiden efter Bor­ger­kri­gen i slut­nin­gen af 1800-tal­let. Der bli­ver truk­ket man­ge linjer op til nuti­dens USA som fx de apar­te reg­ler for våben­be­sid­del­se, som USA døjer med i dag. For­fat­ter­ne ken­der deres stof, som bl.a. den omfat­ten­de lit­te­ra­tur­li­ste bagerst i bogen […]

Frem­ra­gen­de lære­bog om modstandsbevægelsen

Det er sjæl­dent, at man får en lære­bog i hån­den, som på alle måder lever op til de krav, som man stil­ler til en moder­ne lære­bog i histo­rie. Men det gør den­ne! For­fat­te­ren er tid­li­ge­re muse­ums­in­spek­tør på Fri­heds­mu­se­et og nuvæ­ren­de lærer på de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser. Det bety­der, at han både har den fag­li­ge viden og over­blik­ket, og sam­ti­dig har han en fin sans for ele­ver­nes viden, så alt bli­ver for­kla­ret på en god måde uden unød­ven­di­ge frem­medord i et moder­ne sprog. (Andre for­fat­te­re vil­le let have fortabt sig i detal­jer og ind­vik­le­de forsk­nings­dis­kus­sio­ner, som ele­ver ofte knæk­ker hal­sen på.) Bort­set fra […]

EU – En føde­ra­tion af nationalstater

Hans Bran­ner har gen­nem man­ge år været hoved­le­ve­ran­dør af lærebø­ger i inter­na­tio­nal poli­tik til sam­funds­fags­un­der­vis­nin­gen fra For­la­get Colum­bus. I den­ne bog har han sam­let nog­le kyn­di­ge folk for at give et over­blik over EU’s stil­ling set ud fra fem bety­den­de lan­de i EU. For­fat­ter­ne er alle uni­ver­si­tets­folk, og der er ikke gjort meget for at til­pas­se bogen til gym­na­sie­e­le­vers viden og for­ud­sæt­nin­ger. Den er der­for ikke vel­eg­net som under­vis­nings­bog i gym­na­si­et, men vil kun­ne bru­ges af den kyn­di­ge læser til at få ind­blik i, hvad der sker med EU for tiden. Sær­ligt vil jeg frem­hæ­ve det sid­ste kapi­tel, som er […]

En fin hjælp til skrift­lig­hed i historie

Tre erfar­ne under­vi­se­re har i den­ne over­sku­e­li­ge bog givet en fin vej­led­ning og intro­duk­tion til, hvor­dan man skal arbej­de med skrift­lig­hed i histo­rie i gym­na­si­et og HF. De kom­mer godt omkring de for­skel­li­ge for­mer for skrift­lig­hed, og det vil være oplagt for de fle­ste under­vi­se­re at bru­ge dele af bogen. Bogen ind­le­des med et for­ord til lære­ren, hvor man kan dan­ne sig et over­blik over fagets skrift­li­ge dimen­sion med to illu­stra­ti­ve model­ler over skri­ve­pro­ces­sen. Alle­re­de her optræ­der det nye ord fra lære­pla­nen ”at reme­di­e­re”, der bety­der noget med at for­mid­le og bru­ge histo­rie på man­ge for­skel­li­ge måder. I Kapi­tel 1 med titlen […]