Emilie Kjersgaard

Noter #237: Skab Historie

En stor del af for­må­let med histo­ri­e­fa­get i både grund- og gym­na­siesko­ler er at styr­ke ele­ver­nes bevidst­hed om, at de er histo­ri­e­skab­te såvel som histo­ri­e­ska­ben­de. Den­ne tema­tik var cen­tral ved Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værks kon­fe­ren­ce “Skab Histo­rie” i marts i år og det­te num­mer af Noter deler både navn og tema med kon­fe­ren­cen. Der byg­ges vide­re på ide­en om histo­ri­e­be­vidst­hed som en cen­tral del af demo­kra­tisk dan­nel­se, og der reflek­te­res i artik­ler­ne over, hvor­dan vi som under­vi­se­re kan opkva­li­fi­ce­re, syn­lig­gø­re og, ja; under­vi­se på en måde, så ele­ver­ne net­op opnår erken­del­se af dem selv (og deres under­vi­se­re) som histo­ri­e­skab­te og ‑ska­ben­de væsner. […]