SSO/SRP — de svæ­re problemformuleringer

SSO/SRP - de svære problemformuleringer

Hvor­når

30. janu­ar 2025 
15:00 — 16:00

Hvor

Begi­ven­heds­ty­pe

Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele skoleåret.

Møde­tids­punk­tet flyt­tes til kl. 15–16, så kan man del­ta­ge sam­men med sin fag­grup­pe inden for almin­de­lig arbejds- og møde­tid. I det­te sko­le­år har vi ændret møde­da­gen til den sid­ste tors­dag i måne­den. Spred meget ger­ne bud­ska­bet om Fag­kon­su­len­tens Forum. I kan se møde­ka­len­de­ren for sko­le­å­ret her:

Kom­men­de møder:

  • Tors­dag d. 30. janu­ar — SSO/SRP — de svæ­re problemformuleringer
  • Tors­dag d. 27. marts — Kil­de­ar­bej­de og problemstillinger
  • Ons­dag(!) d. 30. april — Som­merek­sa­men nær­mer sig — Under­vis­nings­be­skri­vel­ser i historiefaget

Tid­li­ge­re møder:

  • Tors­dag d. 26. sep­tem­ber — Hvad skal vi lave i år? Års­hjul og nye idéer
  • Tors­dag d. 31. okto­ber — HO og DHO
  • Tors­dag d. 28. novem­ber — Vin­ter­ek­sa­men og KS-afslutning

 

Skriv ger­ne spørgs­mål på grup­pens væg før mødet, dog kan Karen ikke sva­re skriftligt.

Del­ta­gel­se i efter­mid­dags­mø­de­r­ne kræ­ver blot at du har en bru­ger på historielaerer.dk og går ind i møde­lo­ka­let (link) , når tiden er inde.

Event tags: Eventkategorier: