Dan­ne­brog — Fra ade­lig eks­klu­si­vi­tet til uni­ver­selt sym­bol

Den dan­ske mid­delal­der­hi­sto­ri­ker Tor­ben K. Niel­sen for­tæl­ler i det­te bind af 100 Dan­marks­hi­sto­ri­er om årets 800-års jubilar, nem­lig Dan­ne­brog. For­fat­te­ren angri­ber emnet, ved at se Dan­ne­brog som et erin­drings­sted, hvis funk­tion har ændret sig fra et ade­ligt erin­drings­sted (s.35) til at Dan­ne­brog i dag er et ”mang­fol­digt, prag­ma­tisk og ikke eks­klu­de­ren­de sym­bol” (s.99). Under­vejs i … Læs mere Dan­ne­brog — Fra ade­lig eks­klu­si­vi­tet til uni­ver­selt sym­bol

Alt om kon­spira­tions­te­o­ri­er

I den­ne bog giver de tre ide­hi­sto­ri­ke­re Maria Bro­ck­hoff, Rik­ke Peters og Mik­kel Thorup en intro­duk­tion til stu­di­et af kon­spira­tions­te­o­ri­er. Bogen er delt i to dele, hvor 2/3 af bogen dæk­ker for­skel­li­ge teo­re­ti­ske aspek­ter af stu­di­et af kon­spira­tions­te­o­ri­er, mens den sid­ste 1/3 er fem mere grun­di­ge eksemp­ler på for­skel­li­ge kon­spira­tions­te­o­ri­er. Før vi star­ter, så lad … Læs mere Alt om kon­spira­tions­te­o­ri­er

Det bro­ge­de Øst­eu­ro­pa

I den­ne bog har Mat­hi­as Strand stil­let sig den opga­ve at beskri­ve hund­re­de års øst­eu­ro­pæ­isk histo­rie. Efter et spæn­den­de intro­du­ce­ren­de kapi­tel om gen­si­di­ge for­dom­me mel­lem befolk­nin­ger­ne i Vest- og Øst­eu­ro­pa, føl­ger et kort kapi­tel om Øst­eu­ro­pas histo­rie efter 1918. Der­næst kom­mer fire tema­ti­ske kapit­ler om demo­kra­ti, øko­no­mi, natio­na­lis­me og reli­gion og ende­lig slut­ter bogen med … Læs mere Det bro­ge­de Øst­eu­ro­pa

Vikin­ger­ne i nyt lys

(Noter #203 er på trap­per­ne. Vi brin­ger her et eks­klu­sivt pre­view på artik­ler­ne.) Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne Noter #203 var egent­lig tænkt som et års­talste­mablad, lige­som de for­ri­ge num­re om hen­holds­vis 1814, 1864 og 1914. “Vi laver et blad om Sla­get ved Clon­tarf”, sag­de Ras­mus.  “Om hva’ sag­de du?” , sag­de Lars. “Ja, det berøm­te slag … Læs mere Vikin­ger­ne i nyt lys