Anmel­del­se — I skyg­gen af det nye jerntæppe

Jour­na­list Tho­mas Ubbe­sen har sam­men med sin kone jour­na­list Anne Hau­bek rejst langs den euro­pæ­i­ske græn­se til Rusland fra Kir­ke­nes i nord til Odes­sa ved Sor­te­ha­vet i før­ste halv­del af 2022. Rej­sen fore­gik efter den rus­si­ske inva­sion af Ukrai­ne 24. febru­ar, og det præ­ger den meget. Gen­nem alle sam­ta­ler og inter­views skin­ner fryg­ten for Rusland og Putin og de for­fær­de­li­ge histo­ri­ske erfa­rin­ger med Rusland igen­nem som en rød tråd. Hvor­dan er det at leve med en stormagts­na­bo, der lige har angre­bet et fre­de­ligt selv­stæn­digt land, og som igen­nem den nye­re histo­rie har under­trykt og mis­hand­let befolk­nin­ger­ne i Øst­eu­ro­pa? Det får man tyde­ligt svar på i den­ne bog. Det er for de fle­ste skræm­men­de, utrygt og ret for­fær­de­ligt. Men det får andre til at ven­de sig mod Putin og for­sik­re hin­an­den om, at de vil yde mod­stand og ikke lade sig under­tryk­ke af den væl­di­ge mod­stan­der.

Langt de fle­ste lan­de på rej­sen har i man­ge år været under­lagt den rus­si­ske impe­ri­a­lis­me-magt som de bal­ti­ske lan­de, Polen og Ukrai­ne, men der er én und­ta­gel­se, Fin­land. Det­te land blev som bekendt angre­bet af Sov­je­tu­ni­o­nen i 1939 og yde­de en her­oisk og vel­lyk­ket mod­stand mod den sov­je­ti­ske hær. Det bety­der meget for Fin­land i dag, og Tho­mas Ubbe­sen taler med to mod­ne mænd, der er reser­veof­fi­ce­rer, og de er klar til at tage kam­pen op, hvis Rusland skul­le angri­be.

Erin­drin­gen om Ruslands frem­færd og under­tryk­kel­se er der­i­mod meget stærk i de næste lan­de, som Tho­mas Ubbe­sen og Anne Hau­bek besø­ger nem­lig de bal­ti­ske lan­de Est­land, Let­land og Litau­en. Her for­svandt de rus­si­ske magt­ha­ve­re først i 1991, og i to af lan­de­ne lever meget sto­re rus­si­ske min­dre­tal, som kom i Sov­jet-peri­o­den. Man­ge af sam­ta­ler­ne, som de to jour­na­li­ster har i dis­se lan­de for­tæl­ler om, hvor­dan det var at leve i små 50 år under den sov­je­ti­ske kom­mu­nis­me, og de man­ge sko­v­brød­re, der i de før­ste år kæm­pe­de mod Sov­jet­sty­ret, er nu kom­met til ære og vær­dig­hed igen. Monu­men­ter­ne for den ’befri­en­de’ Røde Hær fal­der nu på stri­be i Litau­en, og lan­de­ne glæ­der sig over, at Vesten ende­lig har ind­set, at Rusland med Putin i dag er en meget nær­væ­ren­de trus­sel, som kun kan afvær­ges med hjælp fra de øvri­ge lan­de i NATO.
De to dan­ske jour­na­li­sters rej­se føl­ger tæt græn­sen til Rusland hele vej­en, men syd for de bal­ti­ske lan­de må de også vige uden om Bel­arus, der under Lukasjen­ko blot er en mario­net i Putins magt.

I Polen møder de to jour­na­li­ster per­so­ner, der kan for­tæl­le om den måde Rusland har opt­rå­dt på i den nye­re pol­ske histo­rie, og vi får fx den 79-åri­ge Sta­nisla­vas beret­ning om, hvor­dan hun som seksår­ig sam­men med fami­li­en blev depor­te­ret til Sibi­ri­en, hvor de i man­ge år måt­te leve i fan­gen­skab med kul­de og sult.

Tho­mas Ubbe­sen og Anne Hau­bek for­sæt­ter deres rej­se ind i Ukrai­ne, hvor de ophol­der sig i Lviv, Kyiv og slut­ter i hav­ne­by­en Odes­sa ved Sor­te­ha­vets bred. Alle­re­de i den før­ste by Lviv i det vest­li­ge Ukrai­ne præ­ger kri­gen livet i byen. Luf­ta­lar­mer, tanks­pær­rin­ger og ikke mindst flygt­nin­ge vid­ner om kri­gen. I Kyiv besø­ger de to jour­na­li­ster for­stæ­der­ne, som rus­ser­ne nåe­de frem til, inden de måt­te træk­ke sig til­ba­ge, og øde­læg­gel­ser­ne af byg­nin­ger og det almin­de­li­ge liv er her helt åben­ba­re, som vi i dag også ken­der fra næsten dag­li­ge repor­ta­ger i TV.

Inden rej­sen slut­ter i Odes­sa, kører de to mod syd­vest med toget og besø­ger de to små områ­der Mol­d­ova og Trans­ni­stri­en. Deres histo­rie er helt spe­ci­el. Mol­d­ova med 3,5 mio. ind­byg­ge­re var tid­li­ge­re en Sov­je­tre­pu­blik, og er i dag et selv­stæn­digt land, der siden juni i år er ble­vet et kan­di­dat­land til EU. Men den udvik­ling vil­le den øst­li­ge del ikke være med i, og siden 1992 har knap en halv mil­li­on men­ne­sker på øst­bred­den af flo­den Dne­str opret­tet deres egen repu­blik Trans­ni­stri­en, der støt­tes af Rusland og Putin. Her er den rus­si­ske til­ste­de­væ­rel­se åben­lys, og lan­det sty­res af de såkald­te She­riff-brød­re som et mafia-lig­nen­de fore­ta­gen­de. Sam­ta­ler og inter­views i de to sta­ter giver et tyde­ligt ind­tryk af de kum­mer­li­ge for­hold og Trans­ni­stri­ens afhæn­gig­hed af beskyt­tel­se ude­fra.

Sid­ste stop er Odes­sa og en sam­ta­le med den 70-åri­ge Ivan, som de to jour­na­li­ster ken­der fra tid­li­ge­re rej­ser. I mod­sæt­ning til næsten alle andre inter­views og sam­ta­ler i bogen, er Ivan ikke en af dem, der mener, at Rusland er på den for­ker­te side, tvær­ti­mod. På sin hyg­ge­li­ge og ven­li­ge måde fast­hol­der han, at kri­gen slet ikke er Ruslands skyld, som han siger s. 255: ”Kri­gen? […] Ulyk­ken vil jeg fore­træk­ke at kal­de det. Men jeg for­ud­så det her alle­re­de for fem år siden. Det var så åben­lyst, for USA, bri­ter­ne og EU har hele tiden ønsket, at det her skul­le ske, når bare de selv skul­le slip­pe for at kæm­pe. De har mere eller min­dre tvun­get Rusland til at rea­ge­re.” De to dan­ske­res for­søg på at kom­me med andre syns­vink­ler er helt og alde­les frug­tes­lø­se. Og sådan er det hele vej­en igen­nem bogen. Rus­ser­ne får deres infor­ma­tio­ner fra det rus­si­ske TV, og dér er Putin hel­ten, der for­sva­rer sig mod vesten. Der er ingen plads til dia­log.

Alt i alt er det en depri­me­ren­de bog at læse, selv om den er godt skre­vet og let læst. For­ti­dens og nuti­dens russiske/sovjetiske poli­tik og frem­færd over­for nabo­er­ne er præ­get af kynis­me, magt og den stær­kes ret, og der er ikke megen mulig­hed for sam­ta­le og dia­log hver­ken på gade­plan eller i den poli­ti­ske debat. Bogens vin­kel er ’stor­po­li­tik i frø­per­spek­tiv’, hvor de almin­de­li­ge men­ne­sker, som græn­ser op til stormag­ten Rusland for­tæl­ler om for­ti­den og nuti­den præ­get af frygt og angst for, hvad den sto­re nabo kan fin­de på. Lys­punk­ter er der ikke man­ge af – men sådan er vir­ke­lig­he­den alt­så for Ruslands naboer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *