Anmel­del­se — Fle­re sider af penge

For­la­get Fry­den­lund læg­ger med den­ne fem­te udgi­vel­se end­nu en bog til KS-under­vis­nings­se­ri­en med fæl­lestit­ler­ne ”Fle­re sider af…”. Hidtil er der udkom­met en KS-grund­bog (Fle­re sider af KS), en bog om Grøn­land, en bog om vel­færds­sta­ten og en bog om Rusland. Med alle fem bøger i bog­kæl­de­ren vil man være gan­ske tæt at have mate­ri­a­le til det sam­le­de 1½-års under­vis­ning i faget. Og i øvrigt er der fle­re bøger på vej i serien.

KS-fag­kon­struk­tio­nen har bl.a. været bredt kri­ti­se­ret for at være for kom­pleks for HF-ele­ver­ne og en for bøv­let og tids­kræ­ven­de eksa­men, men vi må kon­sta­te­re, at faget har over­le­vet mere eller min­dre i sin nuvæ­ren­de kon­struk­tion siden 2005, og der­for må man sige, at det er meget vel­kom­ment, at der er for­lag, der spe­ci­fikt laver under­vis­nings­bø­ger til net­op det­te lidt spe­ci­el­le fag.

Som de andre udgi­vel­ser i seri­en er bogen ind­delt i KS-fagets tre dele: en histo­ri­e­del (den læng­ste), og en sam­funds­fag­lig og reli­gions­fag­lig del. Emnet ”pen­ge” kan umid­del­bart lyde utra­di­tio­nelt, men i en KS-fag­lig sam­men­hæng giver det i høj grad mening. Poin­ten er jo at fin­de en inter­es­sant case eller fag­lig­hed, som giver mening og kan bely­ses hen­sigts­mæs­sigt i alle tre fag, og her er fæno­me­net pen­ge bestemt ikke så tosset!

Bogen bely­ser pen­ge­nes histo­rie med histo­ri­e­fa­get, pen­ge­nes moder­ne kredsløb i sam­funds­fag og de eti­ske aspek­ter af pen­ge og det at eje noget/ikke eje noget i en reli­gions­fag­lig sam­men­hæng. Set i lyset af hvor vig­ti­ge pen­ge er i det moder­ne sam­fund, og hvor­dan pen­ge ofte bli­ver udgangs­punk­tet for poli­ti­ske og bre­de­re sam­funds­mæs­si­ge dis­kus­sio­ner, er der lagt op til man­ge gode og spæn­den­de dis­kus­sio­ner med HF-ele­ver­ne på bag­grund af den­ne udgi­vel­se. Som for­fat­ter­ne skri­ver i for­or­det, er det fak­tisk para­doksalt, at pen­ge fyl­der så meget i vores sam­fund, når de reelt er uspi­se­li­ge, bræn­der dår­ligt og kun har en vær­di, for­di vi i fæl­les­skab har beslut­tet det – og dis­kus­sio­nen af, hvor­for pen­ge alli­ge­vel på man­ge måder er geni­a­le, er natur­lig­vis inter­es­sant at tage med eleverne.

Bogen behand­ler en histo­risk peri­o­de på mere end 2000 år på ca. 75 sider, og det er både dens styr­ke og dens pro­blem. Vi bli­ver intro­du­ce­ret for et hav af histo­ri­ske peri­o­der, begi­ven­he­der og fag­be­gre­ber lige fra de 7 døds­syn­der over mer­kan­ti­lis­me og pro­te­stan­tis­mens ånd til New Deal, key­nesi­a­nis­me og cor­ona­kri­se. Der er ingen tvivl om, at det vil kræ­ve meget af lære­ren, hvis ele­ver­ne skal kun­ne for­stå og syste­ma­ti­se­re så man­ge for­skel­li­ge og gan­ske sto­re emner. Til tider i min gen­nem­læs­ning tænk­te jeg, at det var på græn­sen til en umu­lig opga­ve at gabe over for lære­ren. På den anden side, og hvis man for­mår at over­vin­de den­ne væsent­li­ge for­hin­dring, vil bogen give ele­ver­ne et glim­ren­de histo­risk over­blik over meget væsent­li­ge aspek­ter i vores civi­li­sa­tions histo­rie. Den reli­gions­fag­li­ge gen­nem­gang lider et styk­ke hen ad vej­en af det sam­me pro­blem (eller mulig­hed), hvor den sam­funds­fag­li­ge del er bety­de­ligt mere kom­pakt og koncentreret.

Bogen inde­hol­der ikke egent­li­ge kil­de­tekster, men der er en lang ræk­ke såkald­te ”Tænk selv-bok­se” under­vejs, som har små kil­deud­drag eller per­spek­ti­ve­rings­op­ga­ver, hvil­ket i et vist omfang afhjæl­per pro­ble­met med de mang­len­de kil­de­tekster. Sam­ti­dig er bogen gan­ske pæda­go­gisk sat op med en mæng­de tekst- og fak­ta­bok­se med uddy­ben­de for­kla­rin­ger om vig­ti­ge begre­ber og fæno­me­ner, men det synes klart, at der både er behov og mulig­hed for at sup­ple­re bogen med yder­li­ge­re kil­de­tekster og fag­lit­te­ra­tur. Den meget pæda­go­gi­ske til­gang i bogen går igen i spro­get, som er yderst for­kla­ren­de og let til­gæn­ge­ligt. På den måde vir­ker bogen godt til­pas­set sit inten­de­ren­de publi­kum nem­lig HF, men det gør den også i mine øjne min­dre anven­de­lig på eksem­pel­vis STX og HHX, med­min­dre man vil bru­ge bogen i 1.g. – og her med et fyl­digt sup­ple­ren­de mate­ri­a­le. Det hører i øvrigt med i den­ne sam­men­hæng, at Fry­den­lund og bogen stil­ler en hjem­mesi­de til rådig­hed med ekstra kil­de­tekster. Desvær­re har Fry­den­lund af for mig ukend­te årsa­ger ikke valgt at udgi­ve kil­de­tekster­ne på deres sæd­van­li­ge hjem­mesi­de (www.his2rie.dk), og det er i den grad en skam; som under­vi­ser er det bare rart, at mate­ri­a­let er sam­let på ét sted. Opfor­drin­gen er her­med givet videre.

Forfatter(e)

Under­vi­ser på Mid­del­fart Gym­na­si­um og HF

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *