For 18. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen en historiekonkurrence. 

Årets tema er “Krig og fred”.

Bil­le­der til inspiration

Læs reg­ler­ne her

HVAD GÅR HISTORIEKONKURRENCEN UD PÅ?

Du skal selv (meget ger­ne i sam­ar­bej­de med din lærer) frit for­tol­ke årets tema.

Du skal pro­du­ce­re et bidrag, som har et histo­ri­e­fag­ligt indhold.

Dit bidrag skal tage udgangs­punkt i en pro­blem­stil­ling, som du for­tol­ker ift. ”fæl­les­ska­ber”.

Du skal sæt­te dig ind i et emne, anven­de og arbej­de med rele­vant mate­ri­a­le og for­mid­le dine resul­ta­ter ger­ne kreativt.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle unge fra stx, hf, hhx og htx kan deltage.

Man kan del­ta­ge indi­vi­du­elt eller i grup­per på højst 4 personer.

HVORDAN SKAL JEG/VI SENDE MIT/VORES BIDRAG?

Til mailadres­sen historiekonkurrencen@historielaerer.dk.

Hvis bidra­get består af et fysisk pro­dukt skal det sen­des til: Mun­kens­dam Gym­na­si­um, Att.: Tri­ne Vil­lum­sen, Tøn­der­vej 100, 6000 Kolding

Sam­men med bidra­get skal ind­sen­des ske­ma med kontaktopl

HVAD KAN JEG VINDE UDOVER AT GØRE MIN LÆRER GLAD?

FORLAGET SYSTIME SPONSORERER FØRSTEPRÆMIEN PÅ 10.000 KR.‘
FORLAGET PRAXIS SPONSORERER PRISEN FOR BEDSTE DIGITALE PRODUKT PÅ 5.000 KR. OG PRISEN FOR BEDSTE KREATIVE PRODUKT
PÅ 5.000 KR.
FORLAGET COLUMBUS SPONSORERER JURYENS SPECIALPRIS PÅ
10.000 KR.
AARHUS UNIVERSITETS FORLAG DONERER EN BOG I SERIEN 100 DANMARKSHISTORIER TIL ALLE
VINDERE

Vin­der­ne får des­u­den mulig­hed for at del­ta­ge i EUStorys inter­na­tio­na­le histo­ri­ecam­pus sam­men med andre histo­ri­e­in­ter­es­se­re­de unge fra 30 lande.

HVEM OG HVORDAN BEDØMMES BIDRAGENE?

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen ned­sæt­ter en uvil­dig jury bestå­en­de af fag­kon­su­len­ten for histo­rie, histo­ri­ke­re og histo­ri­e­for­mid­le­re uden for gymnasieskolen. 

Årets jury består af:

Festi­val­le­der Hen­rik Thor­vald Ras­mus­sen, Histo­ri­ske Dage

For­fat­ter og jour­na­list Ole Søn­ni­ch­sen, Wri­ters Collective

Fag­kon­su­lent i histo­rie Karen Stel­ler Bjer­re­gaard, UVM

Dr. phil. Thor­kild Kjærgaard

Bedøm­mel­ses­kri­te­ri­er:

-TYDELIGE PROBLEMSTILLINGER
-BRUG AF SELVFUNDNE KILDER
-STÆRK FORANKRING I HISTORIEFAGETS METODER
-INDDRAGELSE AF BÅDE DEN STORE OG DEN LILLE HISTORIE
-BEVIDSTHED OM FORMIDLINGSASPEKTET
-BÅDE FORM OG INDHOLD TÆLLER I DEN SAMLEDE BEDØMMELSE

SKAL JEG SÅ BARE SKRIVE EN OPGAVE ELLER ER DER ANDRE PRODUKTMULIGHEDER?

Gen­nem åre­ne er der ble­vet ind­sendt man­ge for­skel­li­ge produkter:

/

  • klas­si­ske skrift­li­ge opga­ver, der besva­rer en tema­tisk rele­vant histo­ri­e­fag­lig pro­blem­stil­ling (maks 10 sider) 
  • Vide­o­p­ræ­sen­ta­tio­ner, nyheds­ar­tik­ler og hjemmesider
  • Teg­ne­se­ri­er og børnebøger
  • Bræt­spil
  • frem­stil­ling af erin­drings­ste­der og installationer
  • Podcast, video­er og apps kun­ne også være rele­van­te produktformer
  • kun fan­ta­si­en sæt­ter grænser…
HVAD ER DEADLINE?

15. janu­ar 2024 kl. 24.

HVOR SKAL JEG HENTE MIN PRÆMIE?

Til “Histo­ri­ske Dage” i Øks­ne­hal­len , Kbh, V. den 9/3 2024.

Bil­le­der er lånt fra pexels.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *