Rusland på tværs

En sag kan ses fra fle­re sider, og det er oftest lære­rigt at for­sø­ge på det. Den­ne bogs erklæ­re­de mål er at få os til at se Rusland i et nyt og bed­re lys. Rusland i almin­de­lig­hed og præ­si­dent Putin i sær­de­les­hed har ellers ikke man­ge ven­ner i Dan­mark, så bogen udfyl­der unæg­te­lig et tomrum […]

Falsk for­år i Danmark

Det fore­lig­gen­de værk er lidt af en svær­væg­ter (Godt 4 kg). Det er såle­des ikke en man læser i metro­en eller tager med til stran­den om som­me­ren, og det tager sin tid at kom­me igen­nem den. Men det er i høj grad uma­gen værd. Det er også lidt af et pragt­værk, med god papirkva­li­tet og […]

Vær­re end covid-19

Det fore­kom­mer nær­lig­gen­de at mar­ke­re 100 året for den span­ske syge med en bog, og med udbrud­det af COVID-19 er histo­ri­ske epi­de­mi­er jo mere aktu­el­le end nogen­sin­de. Efter for­fat­te­rens mening har den span­ske syge des­u­den slet ikke fået den plads i histo­ri­en der til­kom­mer den, og navn­lig har han ønsket at ”give stem­me til de […]

Håbet beskæm­mer jo ingen

I den­ne vort mis­mods vin­ter er det en stor trøst at en så kom­pe­tent per­son som Lyk­ke Fri­is ser ud til at mene at der er håb for ver­den og for Euro­pa – ser ud til, for mener hun nu også det?Bogens hoved­del hand­ler om 1989–90, og det er natur­lig­vis ikke noget til­fæl­de at antallet […]

Dan­marks sid­ste udenrigsminister

Per Stig Møl­ler var Dan­marks uden­rigs­mi­ni­ster i peri­o­den 2001-10. Siden har vi haft 6 per­so­ner i det job på bare 7½ år. Det vir­ker som om uden­rigs­mi­ni­ster­po­sten er ble­vet en slags fryn­s­e­go­de, at udde­le til koa­li­tions­part­ne­re efter fortje­ne­ste, men uden sær­li­ge krav til evner eller kom­pe­ten­cer. Der­for er det måske en god idé at den […]

Pay­ba­ck time

Den­ne anmel­del­se er skre­vet af Axel Moos og bragt i Noter, nr. 202 — “Ulve, får og vog­te­re” er nu kom­met på bog­ud­salg, Noget af det mest inter­es­san­te ved bogen er bogen selv, dvs. dens til­bli­vel­ses­hi­sto­rie. Den er et pro­dukt fra Cen­ter for Kold­krigs­forsk­ning,  der blev opret­tet ved en afta­le af 24/1 2006 mel­lem Dansk […]