Axel Moos

Rusland på tværs

En sag kan ses fra fle­re sider, og det er oftest lære­rigt at for­sø­ge på det. Den­ne bogs erklæ­re­de mål er at få os til at se Rusland i et nyt og bed­re lys. Rusland i almin­de­lig­hed og præ­si­dent Putin i sær­de­les­hed har ellers ikke man­ge ven­ner i Dan­mark, så bogen udfyl­der unæg­te­lig et tom­rum i den dan­ske dis­kus­sion, også og navn­lig for­di der er tale om en sam­men­hæn­gen­de og gene­rel frem­stil­ling. Og kro­nen på vær­ket blev udvik­lin­gen i Ukrai­ne efter den oran­ge revo­lu­tion. Skal man tro for­fat­te­ren, har rus­ser­ne udvik­let et alvor­ligt for­føl­gel­ses­kom­pleks. For­fat­te­ren har været kor­re­spon­dent for Politiken […]

Falsk for­år i Danmark

Det fore­lig­gen­de værk er lidt af en svær­væg­ter (Godt 4 kg). Det er såle­des ikke en man læser i metro­en eller tager med til stran­den om som­me­ren, og det tager sin tid at kom­me igen­nem den. Men det er i høj grad uma­gen værd. Det er også lidt af et pragt­værk, med god papirkva­li­tet og flot tryk, en gave til dem der sæt­ter pris på ikke bare en bogs ind­hold, men også på dens frem­træ­den (men, skul­le der ikke have været skind­bind med guld­tryk?). Ind­hol­det sva­rer til stør­rel­sen. Tek­sten er i ekstrem grad gen­nemtænkt og grun­dig, og bogen inde­hol­der desuden […]

Vær­re end covid-19

Det fore­kom­mer nær­lig­gen­de at mar­ke­re 100 året for den span­ske syge med en bog, og med udbrud­det af COVID-19 er histo­ri­ske epi­de­mi­er jo mere aktu­el­le end nogen­sin­de. Efter for­fat­te­rens mening har den span­ske syge des­u­den slet ikke fået den plads i histo­ri­en der til­kom­mer den, og navn­lig har han ønsket at ”give stem­me til de dan­ske, som var øjen­vid­ner til kata­stro­fen” (s. 10). Det er klart at dis­se stem­mer er det vig­tig­ste for for­fat­te­ren, ikke tal og sta­ti­stik­ker.Der er gået et solidt arbej­de for­ud med at fin­de stem­mer­ne, og selv om for­fat­te­ren ikke har brugt præ­ci­se hen­vis­nin­ger ”for ikke at […]

Håbet beskæm­mer jo ingen

I den­ne vort mis­mods vin­ter er det en stor trøst at en så kom­pe­tent per­son som Lyk­ke Fri­is ser ud til at mene at der er håb for ver­den og for Euro­pa – ser ud til, for mener hun nu også det?Bogens hoved­del hand­ler om 1989–90, og det er natur­lig­vis ikke noget til­fæl­de at antal­let af bil­le­der der er valgt, er 89. Bil­le­der­ne er dels de iko­ni­ske, der er kendt man­ge andre ste­der fra, dels nog­le min­dre kend­te, udvalgt – velvalgt — af for­fat­te­ren. Bil­le­der og tekst dan­ner en hel­hed hvor ingen af dele­ne får lov at domi­ne­re – men […]

Det lil­le land og den sto­re politik

KRISTINE KJÆRSGAARD: ”Dan­mark i FN”. Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag 2018. 100 sider. 100 kr. Den­ne lil­le bog er en del af en stør­re bog­se­rie, kal­det ”100 dan­marks­hi­sto­ri­er”. De udkom­mer en gang om måne­den, er alle på 100 sider og koster hver 100 kr. Og så dre­jer de sig alle om Dan­marks histo­rie og er skre­vet af fag­folk, men ellers har de ikke meget til fæl­les. Emner­ne er nor­malt ret snæv­re – fak­tisk er den­ne bogs emne et af de bre­de­re, og de sky­der ud i alle ret­nin­ger, fra runer, Dan­ne­brog og jyske lov og til beat­le­ma­nia og por­no, som­me tider væsent­li­ge og centrale […]

Dan­marks sid­ste udenrigsminister

Per Stig Møl­ler var Dan­marks uden­rigs­mi­ni­ster i peri­o­den 2001-10. Siden har vi haft 6 per­so­ner i det job på bare 7½ år. Det vir­ker som om uden­rigs­mi­ni­ster­po­sten er ble­vet en slags fryn­s­e­go­de, at udde­le til koa­li­tions­part­ne­re efter fortje­ne­ste, men uden sær­li­ge krav til evner eller kom­pe­ten­cer. Der­for er det måske en god idé at den sid­ste rig­ti­ge af slagsen nu har skre­vet om sine erfa­rin­ger. Bogen er dels en fort­sæt­tel­se af erin­drings­bo­gen ”Dage og kam­pe”, dels en rede­gø­rel­se til den kom­mis­sion som Per Stig Møl­ler for­ven­te­de der vil­le bli­ve ned­sat til under­sø­gel­se af Dan­marks del­ta­gel­se i kon­flik­ter­ne i Irak og […]

Pay­ba­ck time

Den­ne anmel­del­se er skre­vet af Axel Moos og bragt i Noter, nr. 202 — “Ulve, får og vog­te­re” er nu kom­met på bog­ud­salg, Noget af det mest inter­es­san­te ved bogen er bogen selv, dvs. dens til­bli­vel­ses­hi­sto­rie. Den er et pro­dukt fra Cen­ter for Kold­krigs­forsk­ning,  der blev opret­tet ved en afta­le af 24/1 2006 mel­lem Dansk Fol­ke­par­ti og  rege­rin­gen i for­læn­gel­se af finans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne. Man var ikke til­fred­se med den rap­port om Dan­mark under den kol­de krig, som DIIS  hav­de offent­lig­gjort i 2005. Som Jes­per Lang­bal­le udtryk­te det i  for­bin­del­se med en ”ryk­ker” i Fol­ke­tin­get d. 24/5 2011: ”Rege­rin­gen og Dansk Folkeparti […]