Christian Bojesen

Den moder­ne verden

Under­teg­ne­de er tid­li­ge­re gym­na­si­e­læ­rer og nu pen­sio­ne­ret. Måske en gam­mel Jeroni­mus? Når jeg får bøger til anmel­del­se, tæn­ker jeg tit på, om gym­na­siets bog­kæl­der er luk­ket og sluk­ket og bøger­ne brændt. For der er ikke så meget nyt under solen. Jeg har lige anmeldt Hans Wag­ner: På spo­ret af oplys­ning­sti­den.  Anmel­del­sen er på histo­ri­e­hjem­mesi­den. Til den­ne peri­o­de, som Jonas behand­ler, kan jeg i flæng næv­ne: Niels Høf­f­dings glim­ren­de under­vis­nings­bø­ger til gym­na­si­et om den fran­ske revo­lu­tion, Erik Jen­sen og Bir­ger Kle­dals om indu­stri­a­li­se­rin­gen, Hen­rik Sko­v­gaard Niel­sen om impe­ri­a­lis­men osv. osv. listen er næsten uen­de­lig. Alle fra star­ten slut­nin­gen af 1970erne og […]

Epi­de­mi

Det er fra græker­ne, vi har beteg­nel­sen og over­skrif­ten: Epi­de­mi. Under den Pel­opon­ne­si­ske krig mel­lem Spar­ta og Athen kom pest til Athen. Epi bety­der blandt og demos bety­der folk. Alt­så: Syg­dom blandt fol­ket. I dag har vi pan­de­mi og pan dæk­ker alle. Under kri­gen mel­lem Spar­ta og Athen 431 – 404 fvt. blev Athen ramt af pest, og årsa­ger­ne var man­ge. Befolk­nin­gen var stu­vet sam­men inden for mure­ne og boe­de der­for tæt. Sam­ti­dig var Athens hav­ne­by Piræus en drif­tig ind­falds­vej til syg­dom­me.  Arkæ­o­lo­ger har siden fast­slå­et, at det var tyfus. Jea­net­te Var­berg er muse­ums­in­spek­tør på Natio­nal­mu­se­et og Poul Due­da­hl pro­fes­sor på […]