Grøn­land i histo­rie- og danskundervisningen

Boligblokke i Nuuk, Grønland

Hvor­når

26. novem­ber 2024 
08:30 — 16:15

Hvor

Fal­ko­ner­går­den
Søn­derjyl­lands Alle 25, Fre­de­riks­berg, 2000 

Begi­ven­heds­ty­pe

Dansk- og histo­ri­e­læ­rer­kur­sus om kul­tur­mø­der i Grøn­land i dansk og grøn­land­sk perspektiv

Arran­gø­rer:
Dansk- og Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen og Det Olske Orke­ster i sam­ar­bej­de med Fal­ko­ner­går­dens Gymnasium.

Ind­hold:
Hvor­dan kan man arbej­de med histo­rie- og dan­skun­der­vis­nin­gen i Grøn­land ud fra nye per­spek­ti­ver med
fle­re grøn­land­ske stem­mer? Få inspira­tion til hvor­dan Grøn­lands histo­rie og kul­tur kan stå i cen­trum for
fx et DHO-forløb.
Dansk- og Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen og tea­ter­grup­pen Det Olske Orke­ster udby­der i sam­ar­bej­de med
Fal­ko­ner­går­dens Gym­na­si­um et inspira­tions­kur­sus for dansk- og histo­ri­e­læ­re­re d. 26/11 med fokus på
Grøn­land. Del­ta­ger­ne vil bli­ve præ­sen­te­ret for oplæg, der dels omhand­ler Grøn­lands og Dan­marks fælles
for­tid i et post­ko­lo­ni­a­li­stisk per­spek­tiv, og dels giver ind­blik i ten­den­ser i under­vis­nin­gen i Grønlands
histo­rie med hen­blik på vide­re reflek­sion. Der vil være oplæg om grøn­land­sk lit­te­ra­tur­hi­sto­rie og
wor­ks­hops, hvor man bl.a. selv kan afprø­ve dilem­m­a­spil til brug i under­vis­nin­gen. Ende­lig vil der være
for­slag til kon­kre­te under­vis­nings­for­løb til DHO, der kan bru­ges direk­te eller til­pas­ses efter behov.
Del­ta­ger­ne vil også få udle­ve­ret en liste over for­slag til yder­li­ge­re lit­te­ra­tur, under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler og
samarbejdspartnere.

Se nær­me­re pro­gram og oplægs­hol­de­re læn­ge­re nede.

Dato: 26/11 — 2024

Sted:
Fal­ko­ner­går­dens Gymnasium
Søn­derjyl­lands allé 25
2000 Frederiksberg

Pris 800 pr deltager

Til­mel­dings­frist sene­st 1/11–24
Maks antal del­ta­ge­re: 50

Til­meld dig via det­te link

Kur­sus­af­gif­ten bru­ges til at beta­le for oplægs­hol­de­re og mad og for­plej­ning. Et even­tu­elt over­skud vil
bli­ve done­ret til Grøn­land­ske børn.

 

Pro­gram

Kl. 8.30–9.00Kaf­fe og morgenbrød
Kl. 9.00–9.15Præ­sen­ta­tion af program
Kl. 9:15–09:55Lars Jen­sen, RUC Lek­tor, Insti­tut for Kom­mu­ni­ka­tion og Huma­ni­stisk Viden­skab: om for­hol­det mel­lem Dan­mark og Kalaal­lit Nunaat i peri­o­der­ne før og efter 1945.

30 min. oplæg + 10 min. til spørgsmål

Kl. 10:00–10.40For histo­ri­e­læ­re­re: Gry Ahl­strøm og Mik­kel Zacho Storm: Hvor­dan under­vi­ses der i grøn­land­sk histo­rie i Danmark?

30 min. oplæg + 10 min. til spørgsmål

Kl. 10:00–10:40For dans­klæ­re­re: Mar­ti­ne Lind Krebs: Hvor­dan kan ældre og nye­re grøn­land­sk lit­te­ra­tur bru­ges i danskundervisningen?

30 min. oplæg + 10 min. til spørgsmål

Kl. 10:40–10:55Kaf­fe og te
Kl. 10:55–11.45Wor­ks­hop for alle :  Sirí Paul­sens dilem­m­a­spil om tiden efter G50 og G60.
Kl. 11:45–12:30Frokost
Kl. 12:30–13:15Mar­tin Bre­um: om Grøn­land og Ark­tis i verden

30 min. oplæg + 15 min. til spørgsmål/diskussion

Kl. 13:15–13:30Kaf­fe og te
Kl. 13:30–14:20Præ­sen­ta­tion af DHO-for­løb om Grønland

Fæl­les introduktion

Wor­ks­hops i dansk og histo­rie med tek­st­ek­semp­ler og  øvelser

Kl. 14:30–15Mar­ti­ne Lind Krebs: Om brug af grøn­land­ske film i dansk- og histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen. Intro­duk­tion til sitet Levendegrønland.dk
Kl. 15–15:30Afrun­ding: cen­tra­le poin­ter og evaluering

Det Olske Orke­ster om deres kom­men­de tea­ter­styk­ke om Grønland

Kl. 15:30–16:15Øl og vand
Eventkategorier: