Fle­re sider af Grøn­land — KS

I de sene­ste par år er der udkom­met fle­re under­vis­nings­bø­ger, der for­hol­der sig til Dan­marks og Grøn­lands fæl­les for­tid og nutid. Det er da også et spæn­den­de emne, der kan vink­les på man­ge måder, alt efter om man er mest inter­es­se­ret i den dansk-nor­ske kolo­ni­se­ring i 1700-tal­let eller hel­le­re vil under­sø­ge nuti­dens selv­sty­re inden for Rigs­fæl­les­ska­bet. Det er der­for oplagt, at Lind­hardt og Ring­hof Uddan­nel­ses serie Fle­re sider af KS nu inklu­de­rer tema­bo­gen Grøn­land. Den er skre­vet af de sam­me tre for­fat­te­re, der også står bag grund­bo­gen i seri­en. Seri­en er, som tit­len mar­ke­rer, natur­lig­vis skre­vet med hen­blik på under­vis­ning i de tre fag histo­rie, sam­funds­fag og reli­gion på HF-studiet.

I den­ne sam­men­hæng har histo­ri­e­af­snit­tet, bogens mest omfat­ten­de på 70 sider, en sær­lig inter­es­se. Det er kro­no­lo­gisk opbyg­get og begyn­der med den tid­li­ge fan­ger­kul­tur for at ende med selv­sty­re­loven fra juni 2009 (der dog fejl­ag­tigt kal­des hjem­mesty­re­loven) og spørgs­må­let om adgan­gen til Grøn­lands råstoffer.

Frem­stil­lin­gen er ledsa­get af man­ge illu­stra­tio­ner og kort i far­ver samt en ræk­ke spørgs­mål under over­skrif­ten ”Tænk selv”. Og tæn­ke selv skal man vir­ke­lig! Et spørgs­mål som: ”Hvil­ken tese eller teser mener du bedst for­kla­rer nord­bo­er­nes for­svin­den på Grøn­land?” er ikke så nemt at besva­re – og især ikke, når den ledsa­gen­de tekst selv stil­ler fle­re spørgs­mål, end den besva­rer. Andre gan­ge er spørgs­må­le­ne dog mere lige­til. Det sam­me kan siges om frem­stil­lin­gen, der dog nog­le ste­der efter min smag er en tand for lige­frem og for­enk­len­de. De sto­re opda­gel­ses­rej­ser bli­ver for eksem­pel intro­du­ce­ret såle­des: ”For­an skibs­stæv­nen åbne­de ver­den sig op, og de sto­re opda­gel­ses­rej­sers tid sat­te ind. Sat ind var også en indædt euro­pæ­isk kon­kur­ren­ce om et mar­ked, der blev ved med at vok­se, jo mere af klo­den man under­søg­te og kort­lag­de. Med en vel­ud­vik­let skib­s­tek­no­lo­gi, en sta­digt acce­le­re­ren­de til­tro til frem­skridt, øko­no­mi­ske teo­ri­er og euro­pæ­isk kul­tur som brækjern, tvang euro­pæ­er­ne døre­ne til ver­dens­mar­ke­det åbent.”

Efter­føl­gen­de går frem­stil­lin­gen dog tæt­te­re på Grøn­land og kolo­ni­se­rin­gen i 1700-tal­let, her­un­der etab­le­rin­gen af Kon­ge­li­ge Grøn­land­ske Han­dels­sel­skab i 1774, og bli­ver der­med mere klar i mælet. En ræk­ke figu­rer, der viser kolo­ni­sty­rets opbyg­ning i for­skel­li­ge faser, hjæl­per des­u­den frem­stil­lin­gen på vej mod de afslut­ten­de kapit­ler om 1900-tal­lets afko­lo­ni­se­ring­s­ten­den­ser og Grøn­lands over­gang fra amts- til selvstyrestatus.

Efter frem­stil­lin­gen føl­ger en meget kort­fat­tet lit­te­ra­tur­li­ste (6 tit­ler) og 11 dob­beltspal­te­de sider med i alt 10 kil­der. Kil­der­ne er ikke inte­gre­ret med frem­stil­lin­gen, og det er ikke altid tyde­ligt, hvil­ke funk­tion den enkel­te kil­de har. Det skyl­des også, at kil­der­ne intro­du­ce­res på vidt for­skel­li­ge måder – nog­le gan­ge slet ikke, andre gan­ge udfør­ligt og med ledsa­gen­de spørgs­mål. Her kun­ne man godt have ønsket sig en mere ens­ar­tet til­gang til kil­de­ma­te­ri­a­let, sådan som det er prak­ti­se­ret i bogens reli­gions­del, hvor hver tekst ledsa­ges af tyde­li­ge arbejds­spørgs­mål. Det er sik­kert en stor hjælp for kursisterne.

Det lig­ger uden for den­ne anmel­ders kom­pe­ten­ce at vur­de­re det sam­funds­fag­li­ge afsnit (33 sider med et væld af tabel­ler og figu­rer) og det reli­gions­fag­li­ge afsnit (42 sider, hvoraf 15 er tek­ster), men jeg kun­ne godt have ønsket mig en tyde­li­ge­re mar­ke­ring af de tvær­fag­li­ge mulig­he­der, som det over­ord­ne­de emne ”Grøn­land” rum­mer, for eksem­pel ved hjælp af kryds­hen­vis­nin­ger mel­lem afsnit­te­ne. Histo­ri­e­de­len fun­ge­rer dog iso­le­ret set og trods enkel­te for­be­hold efter hen­sig­ten, og bogen er der­for en over­vej­el­se
værd som klassesæt.

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *