Den span­ske syge i Danmark

Hvor­når

25. sep­tem­ber 2020 
12:00 — 16:00

Hvor

Gre­ve Gymnasium
Råd­hus­hol­men 12, Gre­ve Strand, Region Sjæl­land, 2670, Gre­ve Kommune 

Begi­ven­heds­ty­pe

Kur­sus­ud­by­der: Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen ved Søren Tor­b­jørn Svend­sen og Jakob Buhl Jensen

Mål­grup­pe: Histo­ri­e­læ­re­re, men kan også have inter­es­se for biologi‑, samfundsfagslærere

Til­mel­ding: Sene­st tors­dag den 10. sep­tem­ber 2020 via GL

Kur­set har pri­mært fokus på at give et ind­blik i hvil­ket mate­ri­a­le vi har til Den span­ske syge i Dan­mark. Der vil bli­ve præ­sen­te­ret nog­le af de cen­tra­le kil­de­ty­per vi har til­gæn­ge­lig til peri­o­de, samt over­vej­el­ser om hvor­dan man kan arbej­de med mate­ri­a­let. Her­un­der vil fokus være på mate­ri­a­le, der giver ind­blik i folks (syge, bekendte/slægtninge, sygeplejere/læger mv.) ople­vel­se af syg­dom­men, den medi­cin­ske viden på tids­punk­tet samt hvor­dan Den span­ske syge ram­te Dan­mark sam­men­lig­net med andre lande.
Viden om hvor­dan vi som men­ne­sker og som sam­fund rea­ge­re­de på Den span­ske syge kan sam­men­lig­nes med andre pan­de­mi­er her­un­der den aktu­el­le Coronapandemi.

Hans Tri­er, som er uddan­net både læge og histo­ri­ker, har blandt andet skre­vet bogen “Angst og eng­le: Den span­ske syge i Dan­mark” og skrev spe­ci­a­le i histo­rie om bru­gen af erin­drin­ger med fokus på Den span­ske syge. Efter oplæg­get vil der være tid til spar­ring om hvor­dan mate­ri­a­let kan imple­men­te­res i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen og even­tu­elt i Fler­fag­li­ge For­løb med for eksem­pel bio­lo­gi og samfundsfag

Arbejds­for­men vil i før­ste halv­del vil være et oplæg v. Hans Tri­er med enkel­te øvel­ser, hvor det for­ven­tes kur­sus­del­ta­ger­ne har adgang til PC. Efter oplæg­get vil Søren Tor­b­jørn Svend­sen stå for en wor­ks­hop med fokus på hvor­dan man kan arbej­de med det intro­du­ce­re­de mate­ri­a­le i de enkel­te fag og på tværs af fagene.

Kon­takt: For mere infor­ma­tion kon­takt Søren Tor­b­jørn Svend­sen på ggsts@greve-gym.dk

 

Bil­le­de: (Kil­de: Wikicommons/Otis Histo­ri­cal Archi­ves, Natio­nal muse­um og Health and Medicine)

 

Link­bi­bli­o­te­ket

Log ind og til­føj et link til under­vis­nin­gen om den span­ske syge.

 

Eventkategorier: