Frem­ti­den bra­ge­de ind over Dan­mark. I 1888 kun­ne besø­gen­de på Den nor­di­ske Industri‑, Land­brugs- og Kunst­ud­stil­ling ople­ve det bed­ste og nye­ste, det unge indu­stri­sam­fund kun­ne præ­ste­re. Utræt­te­li­ge damp­ma­ski­ner, dyna­mo­er og gas­mo­to­rer fik hju­le­ne til at snur­re, og cyk­ler, koldt smør og kon­ser­ve­s­då­ser impo­ne­re­de. De fle­ste var begej­stre­de, mens andre så det nye som vej­en til moralsk for­fald. For hvad skul­le unge mænd bru­ge de lan­ge vin­ter­af­te­ner på, når de kun­ne købe en stol i ste­det for selv at lave den? Ny tek­no­lo­gi deler van­de­ne og for­an­drer sam­fun­det. I dag gen­nem­sy­rer indu­stri­sam­fun­det dag­lig­da­gen på en måde, som udstil­lings­gæ­ster­ne i 1888 ikke kun­ne fore­stil­le sig. (fra for­la­gets omtale)

Tek­no­lo­gi­mes­sen CES, som afhol­des i Las Vegas hvert år over tre dage i janu­ar måned, berå­ber sig at være ver­dens stør­ste tek­no­lo­gi­mes­se med sine 170.000 besø­gen­de i 2018, her­af over 7000 jour­na­li­ster og foto­gra­fer, som står klar til at skri­ve hjem om nye opfin­del­ser eller kom­men­de trends; e.g. vir­tu­el rea­li­ty, selv­kø­ren­de biler og smart watches.

Jeg fore­stil­ler mig, at stem­nin­gen må have været mindst lige­så syden­de i Køben­havn den 18. maj 1888, hvor Den nor­di­ske Industri‑, Land­brugs- og Kunst­ud­stil­ling åbne­de. ”Køben­havn er syg! Den har feber! Udstil­lings­fe­ber!” skrev Natio­nal­ti­den­de. Sam­ti­dig var Ritzaus Bureau på plet­ten med et udfør­ligt tele­gram, mens Fre­de­ri­cia Dag­blad send­te et ekstra­num­mer på gaden. Udstil­lin­gen, som hav­de til huse, hvor Køben­havns Råd­hus sene­re blev byg­get, nåe­de at have 1.367.532 besø­gen­de fra nær og fjern inden den luk­ke­de den 2. oktober.

De to begi­ven­he­der har fle­re sam­men­lig­ne­li­ge træk, men mon ikke frem­skridt­stro­en og tek­no­lo­gibe­gej­strin­gen har været lidt stør­re end i dag, hvor vi også ken­der tek­no­lo­gi­ens skyg­ge­si­der. I hvert fald kald­te Her­man Bang udstil­lin­gen for et tem­pel for hund­redå­rets kul­tur, frem­skridt og arbej­de.
Udover impo­ne­ren­de damp­ma­ski­ner og de nye gas­mo­to­rer, kun­ne udstil­lin­gens gæster i 1888 ople­ve mere mode­ra­te tek­no­lo­gi­ske land­vin­din­ger. Bl.a. udstil­le­de Jern­stø­be­ri­et Anker Hee­gaard køk­kentøj og kak­ke­lov­ne, Køben­havns Pensel‑, Bør­ste- og Gade­koste­fa­brik udstil­le­de deres bør­sten­bin­der­ar­bej­de og ende­lig frem­vi­ste por­ce­læns­fa­brik­ken Bing & Grøn­da­hl deres nye Hej­re­stel. Mer­chan­di­se kun­ne man også den­gang hjem­brin­ge til min­de om udstil­lin­gen. Bestil­te man en kop cho­ko­la­de, var det muligt mod ekstra­be­ta­ling at hjem­brin­ge den benyt­te­de kop fra Fajan­ce­fa­brik­ken Alu­mi­nia med påtrykt bil­le­de af udstil­lin­gen på koppen.

Tan­ke­væk­ken­de er det dog, hvor meget land­bru­get fyld­te på udstil­lin­gen, sær­ligt meje­ri­er­ne fyld­te en del. Omlæg­nin­gen i land­bru­get fra vege­ta­bilsk til ani­malsk pro­duk­tion var sket læn­ge før udstil­lin­gen, så fokus var på foræd­lin­gen om de ani­mal­ske produkter.

Lou­i­se Karlskov Skyg­geb­jerg for­mår på for­nem vis med et leven­de og let læse­ligt sprog at dra­ge i hvert fald den­ne anmel­der ind i ver­den af i går og ænse af stem­nin­gen i 1888. Med udgangs­punkt i Den nor­di­ske Industri‑, Land­brugs- og Kunst­ud­stil­ling træk­kes trå­de ud til den gene­rel­le indu­stri­hi­sto­rie til lands og uden­lands. Bogen er delt op i tre kapit­ler: ”På udstil­ling”, ”Indu­stri­lan­det Dan­mark” og ”Far­vel til Dam­pen”, hvor Lou­i­se Karlskov Skyg­geb­jerg gen­nem de sid­ste 2 kapit­ler lang­somt gli­der fra sel­ve udstil­lin­gen mod den sto­re histo­rie, hvori udstil­lin­gen hav­de sit afsæt. Desvær­re føler man i bogens sid­ste kapi­tel, at den sto­re indu­stri­hi­sto­ri­es fæste i Den nor­di­ske Industri‑, Land­brugs- og Kunst­ud­stil­ling løsnes.

Uag­tet er bogen giv­tig og anbe­fa­lel­ses­vær­dig læs­ning. Det er impo­ne­ren­de, hvor meget viden Lou­i­se Karlskov Skyg­geb­jerg er i stand til at for­mid­le på 100 sider.

Forfatter(e)

KS og HF‑E | Historielaerer.dk | Histo­ri­e­di­dak­tisk netværk

1 kommentar til “Indu­stri på udstilling

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *