Jeppe Bæk Meier

Sæde­lig­heds­fejden

I Aar­hus Uni­ver­si­tets serie 100 dan­marks­hi­sto­ri­er præ­sen­te­rer Ceci­lie Bøn­ne­lycke, der er inspek­tør på Lan­gelands Muse­um, Sæde­lig­heds­fejden i et bredt per­spek­tiv. Sæde­lig­heds­fejden bli­ver ofte betrag­tet som et lit­terært fæno­men, der udspil­ler sig i for­læn­gel­se af Georg Bran­des´ felt­tog mod den for­stok­ke­de dan­ske lit­te­ra­tur. Ud over Bran­des ind­ta­ger Hen­rik Ibsen og Bjørn­stjer­ne Bjørn­son her hoved­rol­ler­ne med deres for­skel­li­ge hold­nin­ger til kysk­hed og ”hand­ske­moral”. Den­ne vin­kel bely­ser Bøn­ne­lycke også. Udgangs­punk­tet for skil­drin­gen af fejden er dog poli­tisk, nem­lig en skan­da­løs hæn­del­se i den sydøstsjæl­land­ske by Sto­re Hed­din­ge den 28. janu­ar 1887, hvor smør­gros­sist Carl Con­rad Fre­de­rik Inge­­man-Peter­­sen ankla­ge­de den kon­ser­va­ti­ve god­se­jer og kul­tus­mi­ni­ster Jacob […]

800 års Saxo

LARS BOJE MORTENSEN: ”Saxo”. Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag 2018. 100 sider, illu­stre­ret. 100 kr. Der fin­des seks eksi­ste­ren­de over­sæt­tel­ser til dansk af Saxos dan­marks­hi­sto­rie, hvor den sene­ste og mest vel­lyk­ke­de er Peter Zee­bergs fra 2005. En kom­plet engelsk nyover­sæt­tel­se udkom des­u­den i 2015 og fik efter­føl­gen­de en pris af the Ame­ri­can Histo­ri­cal Asso­ci­a­tion for årets bed­ste kil­deud­gi­vel­se. Der­med er der åbnet for, at et af hoved­vær­ker­ne i dansk og nor­disk histo­ri­eskriv­ning for alvor kan bli­ve en del af en glo­bal lit­terær arv.Det er der også god grund til, hvis man skal tro den­ne præ­sen­ta­tion af Saxos dan­marks­hi­sto­rie, som udkom­mer i Aar­hus Uni­ver­si­tets serie […]

Tyr­ki­et

Da den­ne bog før­ste gang udkom, fik den en noget hård med­fart, da den blev anmeldt i Noter (nr. 203, decem­ber 2014). Den har dog en del kva­li­te­ter, som er bibe­holdt i ande­nud­ga­ven, blandt andet en ræk­ke til­knyt­te­de kil­der på for­la­gets hjem­mesi­de. Hoved­par­ten af den nye udga­ve er iden­tisk med den tid­li­ge­re udga­ve, og der­for kan det undre, at Ser­dal Ben­li ikke læn­ge­re er angi­vet som med­for­fat­ter. Under alle omstæn­dig­he­der er Deniz B. Serin­ci også på egen hånd en erfa­ren skri­bent, der har fore­ta­get en opda­te­ring af en ofte velskre­vet frem­stil­ling af Tyr­ki­ets histo­rie. Opda­te­rin­gen kom­mer også til udtryk i […]

Fle­re sider af Grøn­land — KS

I de sene­ste par år er der udkom­met fle­re under­vis­nings­bø­ger, der for­hol­der sig til Dan­marks og Grøn­lands fæl­les for­tid og nutid. Det er da også et spæn­den­de emne, der kan vink­les på man­ge måder, alt efter om man er mest inter­es­se­ret i den dansk-nor­­ske kolo­ni­se­ring i 1700-tal­let eller hel­le­re vil under­sø­ge nuti­dens selv­sty­re inden for Rigs­fæl­les­ska­bet. Det er der­for oplagt, at Lind­hardt og Ring­hof Uddan­nel­ses serie Fle­re sider af KS nu inklu­de­rer tema­bo­gen Grøn­land. Den er skre­vet af de sam­me tre for­fat­te­re, der også står bag grund­bo­gen i seri­en. Seri­en er, som tit­len mar­ke­rer, natur­lig­vis skre­vet med hen­blik på under­vis­ning i […]