Ver­den efter de sto­re opda­gel­ser, 1500–1750

Ver­den efter de sto­re opda­gel­ser, 1500–1750Tho­mas OhrtSysti­me2018Bog156 siderhttps://shop.systime.dk/dk/verden-efter-de-store-opdagelser-1500–1750–27684.html☆☆☆☆☆For­la­gets omta­le: “En beskri­vel­se af ver­den de før­ste 250 år efter de sto­re opda­gel­ser – spe­ci­elt foku­se­ret på de span­ske og portu­gi­si­ske besid­del­ser.”  Kun få bøger har teg­net under­vis­nin­gen i den dan­ske gym­na­siesko­le gen­nem årti­er som P. C. Wil­lemo­es Jør­gen­sens klas­si­ker De sto­re opda­gel­ser. Det fak­tum, at de … Læs mere Ver­den efter de sto­re opda­gel­ser, 1500–1750

Dan­marks krigs­del­ta­gel­se til debat

En små­travl for­mid­dag prik­ke­de en kol­le­ga mig på skul­de­ren. ”Der lig­ger en pak­ke til dig inde på lærer­væ­rel­set ”, lød det. Jeg ile­de ind på lærer­væ­rel­set, åbne­de pak­ken og i dén lå et anmel­der­ek­sem­plar af Bo Lide­gaards nye bog ”Dan­mark i Krig”. Bogen er end­nu et skud på stam­men af bog­se­ri­en ”100 Dan­marks­hi­sto­ri­er” på 100 … Læs mere Dan­marks krigs­del­ta­gel­se til debat

Kolo­ni­se­rin­gen af Mel­le­ma­me­ri­ka — opda­gel­se – ero­bring – inva­sion?

Jes­per Niel­sen (JN) vil skri­ve histo­ri­en om den span­ske opda­gel­se af Ame­ri­ka og navn­lig ero­brin­gen af Mexi­co på en anden måde. JN er træt af den euro­pæ­i­ske etno­cen­tri­ske for­tæl­ling om de span­ske conquista­do­rer, der med gan­ske få sol­da­ter ind­t­og azte­ker­nes impe­ri­um i Mexi­co og inka­er­nes impe­ri­um i Andes­b­jer­ge­ne. JN vil ger­ne se ”Opda­gel­sen” med indi­a­ner­nes … Læs mere Kolo­ni­se­rin­gen af Mel­le­ma­me­ri­ka — opda­gel­se – ero­bring – inva­sion?

Grund­loven i euro­pæ­isk per­spek­tiv

Grund­loven100 dan­marks­hi­sto­ri­erBer­tel NygaardAar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag☆☆☆☆☆ I Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lags nye Dan­marks­hi­sto­rie, er turen den­ne gang kom­met til Grund­loven. For­fat­te­ren er histo­ri­ker Ber­tel Nygaard, som for­tæl­ler om Grund­lovens til­bli­vel­se og efter­mæ­leI bogen giver Ber­tel Nygaard en trans­na­tio­nal og fler­ty­dig for­tæl­ling om Grund­lovens til­bli­vel­se, hvor det bli­ver klart at udvik­lin­gen i sam­ti­dens Euro­pa er helt afgø­ren­de for udvik­lin­gen af … Læs mere Grund­loven i euro­pæ­isk per­spek­tiv

Fra for­tid til histo­rie. Histo­ri­e­fa­gets iden­ti­tet og meto­der, 2. udga­ve

Fra for­tid til histo­rie, 2.udg.Anders Has­sing og Chri­sti­an Vol­l­mondUnder­vis­nings­ma­te­ri­a­leColum­bus☆☆☆☆☆ Gui­de til histo­ri­e­fa­get i ny udga­ve Før­ste udga­ve af Fra for­tid til histo­rie udkom i 2013 (anmeldt i NOTER 199). Den var et læn­ge sav­net bud på, hvor­dan man kan defi­ne­re og fast­hol­de histo­ri­e­fa­gets iden­ti­tet i 2005-gym­­na­siets mel­lem­fag­li­ge sam­spil ikke mindst knyt­tet til Almen Stu­di­e­for­be­re­del­se (AT) … Læs mere Fra for­tid til histo­rie. Histo­ri­e­fa­gets iden­ti­tet og meto­der, 2. udga­ve

En fin hjælp til skrift­lig­hed i histo­rie

Tre erfar­ne under­vi­se­re har i den­ne over­sku­e­li­ge bog givet en fin vej­led­ning og intro­duk­tion til, hvor­dan man skal arbej­de med skrift­lig­hed i histo­rie i gym­na­si­et og HF. De kom­mer godt omkring de for­skel­li­ge for­mer for skrift­lig­hed, og det vil være oplagt for de fle­ste under­vi­se­re at bru­ge dele af bogen. Bogen ind­le­des med et for­ord … Læs mere En fin hjælp til skrift­lig­hed i histo­rie

Fle­re sider af KS — Grund­bo­gen

  For os der til dag­lig under­vi­ser i Kul­­tur- og sam­funds­fags­grup­pen (KS) kan det indi­mel­lem være en udfor­dring at fin­de rele­vant lit­te­ra­tur, der dæk­ker alle tre fag og som de tre under­vi­se­re for en klas­se kan bli­ve eni­ge om, er dæk­ken­de. For er det muligt for sam­fundslæ­re­ren, histo­ri­e­læ­re­ren og reli­gions­læ­re­ren at bli­ve eni­ge om fæl­les … Læs mere Fle­re sider af KS — Grund­bo­gen

Fle­re sider af Grøn­land — KS

I de sene­ste par år er der udkom­met fle­re under­vis­nings­bø­ger, der for­hol­der sig til Dan­marks og Grøn­lands fæl­les for­tid og nutid. Det er da også et spæn­den­de emne, der kan vink­les på man­ge måder, alt efter om man er mest inter­es­se­ret i den dansk-nor­­ske kolo­ni­se­ring i 1700-tal­let eller hel­le­re vil under­sø­ge nuti­dens selv­sty­re inden for … Læs mere Fle­re sider af Grøn­land — KS

Det bro­ge­de Øst­eu­ro­pa

I den­ne bog har Mat­hi­as Strand stil­let sig den opga­ve at beskri­ve hund­re­de års øst­eu­ro­pæ­isk histo­rie. Efter et spæn­den­de intro­du­ce­ren­de kapi­tel om gen­si­di­ge for­dom­me mel­lem befolk­nin­ger­ne i Vest- og Øst­eu­ro­pa, føl­ger et kort kapi­tel om Øst­eu­ro­pas histo­rie efter 1918. Der­næst kom­mer fire tema­ti­ske kapit­ler om demo­kra­ti, øko­no­mi, natio­na­lis­me og reli­gion og ende­lig slut­ter bogen med … Læs mere Det bro­ge­de Øst­eu­ro­pa