Kategori: Undervisningsmateriale

Anmel­del­se — Vej­en til folkedrab

Som alle ved er Holo­caust og andre fol­ked­rab ble­vet ind­skre­vet i ung­doms­ud­dan­nel­ser­nes under­vis­ning som et ker­ne­sto­f­om­rå­de i histo­ri­e­fa­get fra august 2022, samt i fol­ke­sko­lens histo­ri­e­ka­non med over­skrif­ten Holo­caust, jøde­ak­tio­nen og augu­stop­rø­ret i 1943. Her i 2023 er der nu udgi­vet en ny tema- og under­vis­nings­bog ”Vej­en til Fol­ked­rab: Før, under og efter Holo­caust” af Sol­vej Ber­lau og Sti­ne Thu­ge på for­la­get Colum­bus. Det er oppe i tiden at dekla­re­re, når man skri­ver, så jeg vil straks dekla­re­re, at jeg for snart et halvt gym­na­si­e­læ­rer­livs tid siden til­ba­ge i 2002, som den ene af to spe­ci­a­lestu­de­ren­de i histo­rie på KU udgav […]

Anmel­del­se — Dan­mark i Afghanistan

Er kri­tik en by i Afg­ha­ni­stan? Det dan­ske mili­tæ­re enga­ge­ment i Afg­ha­ni­stan er sam­men med del­ta­gel­sen i Irak­kri­gen (2003–2011) kul­mi­na­tio­nen på den dan­ske uden­rigs­po­li­ti­ske akti­vis­me og sam­ti­dig mar­ke­rer de sam­men­brud­det for sam­me. Man­ge skri­ben­ter har bidra­get med hold­nin­ger og ind­tryk af de 20 års mili­tæ­re akti­vi­te­ter, men der mang­ler end­nu en auto­ri­ta­tiv frem­stil­ling af den dan­ske uden­rigs­po­li­tik i den­ne peri­o­de. Bogen ”Dan­mark i Afg­ha­ni­stan” er et for­søg på at for­mid­le en sam­men­hæn­gen­de histo­rie om aktio­nen fra start til slut. Der er man­ge ele­men­ter i den histo­rie, hvis den skal for­mid­les nuan­ce­ret. ”Dan­mark i Afg­ha­ni­stan — Fra enga­ge­ment til exit 2001–2021” […]

Pestens tid. Syg­dom, sam­fund og behand­ling, 1100–1711

I for­or­det til den­ne bog, læg­ger cand.mag. Kri­sti­an Brøn­dum op til, at læse­ren med den­ne bog i hån­den skal kun­ne reflek­te­re over sam­spil­let mel­lem sam­fund, syg­dom­me og men­tale fore­stil­lin­ger. Bogen er byg­get op i fem kapit­ler som på for­skel­lig vis behand­ler udvik­lin­gen af et mere moder­ne syn på syg­dom­me. Bogens før­ste kapi­tel ”Syg­dom, kri­sten­dom og de klo­ge folk” beskri­ver hvor­dan syg­dom­me var en del af det, som Brøn­dum kal­der en magisk-reli­­gi­øs fore­stil­lings­ver­den. Tidens læger var en blan­ding af ”klo­ge­folk” med en prak­tisk viden om syg­dom­me og gejst­li­ge, som så syg­dom­me som udtryk for synd. Fæl­les for de to grup­per var, […]

Den moder­ne verden

Under­teg­ne­de er tid­li­ge­re gym­na­si­e­læ­rer og nu pen­sio­ne­ret. Måske en gam­mel Jeroni­mus? Når jeg får bøger til anmel­del­se, tæn­ker jeg tit på, om gym­na­siets bog­kæl­der er luk­ket og sluk­ket og bøger­ne brændt. For der er ikke så meget nyt under solen. Jeg har lige anmeldt Hans Wag­ner: På spo­ret af oplys­ning­sti­den.  Anmel­del­sen er på histo­ri­e­hjem­mesi­den. Til den­ne peri­o­de, som Jonas behand­ler, kan jeg i flæng næv­ne: Niels Høf­f­dings glim­ren­de under­vis­nings­bø­ger til gym­na­si­et om den fran­ske revo­lu­tion, Erik Jen­sen og Bir­ger Kle­dals om indu­stri­a­li­se­rin­gen, Hen­rik Sko­v­gaard Niel­sen om impe­ri­a­lis­men osv. osv. listen er næsten uen­de­lig. Alle fra star­ten slut­nin­gen af 1970erne og […]

En ny Dan­marks­hi­sto­rie – flot mate­ri­a­le i bog og på nettet

Et par hur­ti­ge quiz-spørgs­mål: Sva­re­ne på spørgs­må­le­ne fin­des på https://danmarkshistorien.dk/ooc/ Quizzen stam­mer fra en ny impo­ne­ren­de udgi­vel­se fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Det dre­jer sig om en Dan­marks­hi­sto­rie, som histo­ri­ker­ne ved uni­ver­si­tet har udar­bej­det. For før­ste gang har man udnyt­tet de mulig­he­der, som inter­net­tet giver. Mate­ri­a­let består nem­lig af føl­gen­de: En smukt trykt bog på 440 sider i otte kapit­ler (som anmel­des her) Sam­me mate­ri­a­le på net­tet (https://danmarkshistorien.dk/ooc/) Tek­ster på net­tet Kor­te film på net­tet Quizzer til alle otte kapit­ler på net­tet (med spørgs­mål som oven­for) Mate­ri­a­let er til­tænkt under­vis­nin­gen af stu­de­ren­de på før­ste år, ”men kan anven­des af alle med inter­es­se for […]

Blå dan­marks­hi­sto­ri­er

”Blå Dan­marks­hi­sto­ri­er” sæt­ter fokus på søfar­tens rol­le i Dan­marks­hi­sto­ri­en fra renæs­san­cen til i dag. I 6 kapit­ler, som kan læses for sig, for­tæl­les omtrent først renæs­san­cens, så 1700–1800-tallets histo­rie ud fra et søfarts­per­spek­tiv og der­ef­ter føl­ger kapi­tel 4 om sejlads under ver­denskri­ge­ne, kapi­tel 5 om tiden efter 1945 og til sidst et kapi­tel om ”søman­den”, som under­sø­ger fak­ti­ske og fik­ti­ve frem­stil­lin­ger af og fore­stil­lin­ger og for­dom­me om søman­den og sømands­li­vet. Bogen er ind­by­den­de med fak­ta­bok­se og rigt illu­stre­ret. Til bogen hører en ret omfat­ten­de hjem­mesi­de med både simp­le tjek-på-lek­tien opga­ver, dis­kus­sions­spørgs­mål, kil­de­ma­te­ri­a­le og reme­di­e­rings­op­ga­ver. Det ser meget brug­bart ud ved […]

Vores ver­dens­hi­sto­rie 3

Tred­je og sid­ste del af Peter Fre­de­rik­sens ver­dens­hi­sto­rie begyn­der omkring 1870 og afslut­tes med tiden efter Den Kol­de Krig. Bogen star­ter ved impe­ri­a­lis­men, der fører læse­ren til 1. ver­denskrig. Her­ef­ter er der 3 gode nedslag i Mel­lem­krig­sti­dens Rusland, Tys­kland og USA. Efter 2. ver­denskrig behand­les ’Kolo­ni­er­nes løs­ri­vel­se’ efter­fulgt af 2 kapit­ler om den kol­de krig i hen­holds­vis USA og Euro­pa. Kina behand­les fra bor­ger­kri­gen i 1930´erne til omkring 1989, og bogen afslut­tes med et kapi­tel om ’Ver­den i opbrud’. Ambi­tio­nen har i alle 3 bind været at bely­se 3 ’civi­li­sa­tio­ner’; den kristne/ europæiske/ ame­ri­kan­ske, den kine­si­ske og den isla­mi­ske civilisation, […]

USA’s udfor­drin­ger

Et ame­ri­kansk val­går skal selvsagt kal­de på en ræk­ke udgi­vel­ser af USA-bøger, og det­te års valg er ikke min­dre spæn­den­de; hver­ken hvad angår val­gets udfald eller de bøger, der er kom­met i den anled­ning. Det ene­ste der i skri­ven­de stund står rela­tivt klart, er, at USA’s næste præ­si­dent vil være for­hadt af en stor mino­ri­tet i befolk­nin­gen. Brøn­dum og Ras­mus­sen taler om at sto­re dele af væl­ger­ne er rasen­de på den mod­sat­te kan­di­dat og for­sø­ger at for­kla­re det­te og andre inter­es­san­te para­dok­ser i tred­je udga­ven af USA’s udfor­drin­ger. Imid­ler­tid vil­le den­ne anmel­del­se bli­ve meget, meget kort, hvis oven­nævn­te bog skulle […]

Histo­ri­e­fa­gets nuti­di­ge relevans

Set ude­fra kan histo­ri­e­fa­get vir­ke ufor­an­der­ligt. Vikin­ge­ti­den er vikin­ge­ti­den og 1864 ske­te i… 1864. Det kræ­ver nog­le gan­ge ind­gå­en­de arbej­de med histo­ri­en for at bli­ve opmærk­som på, at den er i kon­stant for­an­dring, og at det i udgangs­punk­tet er et pro­blem at se histo­ri­en som noget sta­tisk og per­ma­nent. Ser man histo­ri­en som ufor­an­der­lig, vil udgi­vel­sen af en 2. udga­ve af en lære­bog være en smal sag. Er der gået nog­le år siden 1. udga­ven, kan man ændre for­si­den, og til­fø­je et lil­le afsnit sidst i bogen, der siger lidt om den sene­ste forsk­ning på områ­det, og så er 2. […]

Ruslands histo­rie, sam­fund og reli­gion til KS

Med hen­blik på KS-under­­vis­­nin­­gen på hf udgi­ver for­la­get Fry­den­lund en serie lærebø­ger, der er skræd­der­sy­et til det­te for­mål. Der er alle­re­de udgi­vet en grund­bog, en bog om Grøn­land, en bog om vel­færds­sta­ten, og i 2021 udkom­mer en ny bog i seri­en om pen­ge. Den­ne bog om Rusland er helt natur­ligt delt op i tre dele: histo­rie, sam­funds­fag og reli­gion. På de rela­tivt få sider fyl­der histo­ri­e­de­len omkring 50 sider, sam­funds­fags­delen og reli­gions­de­len hver omkring 30 sider. Bogen er sat fint og ind­by­den­de op med fine illu­stra­tio­ner og sti­kord­s­li­ste. På bogens hjem­mesi­de kan man fin­de 18 kil­de­tekster til histo­rie- og reli­gions­de­len. Kil­de­ma­te­ri­a­let til […]