Lut­her og Refor­ma­tio­nen 1517

I man­ge histo­ri­ske over­sig­ter er Lut­hers refor­ma­tion 1517 det afgø­ren­de skæ­rings­punkt mel­lem mid­delal­der og renæs­san­­ce- se dis­kus­sio­nen om ”Begi­ven­he­der og peri­o­di­se­rin­ger” i John­ny Thie­deck­es ”Euro­pa i Opbrud” fra 2005. Og der er jo næp­pe nogen, der vil stil­le spørgs­måls­tegn ved, at med refor­ma­tio­nen ophør­te en mere end 1000-årig peri­o­de med én hel­lig romersk-katolsk kir­ke som […]