Mathias Strand

Illu­mi­na­ti for viderekomne

Lad det være sagt med det sam­me: det er en spæn­den­de, gen­ne­m­ar­bej­det og vel­re­sear­chet bog, Aamund Han­sen og Vol­l­mond har skre­vet. Så det er ikke her bogen har pro­ble­mer – men mere om det sene­re. Bogen hand­ler om kon­spira­tions­te­o­ri­er, hvor­for de opstår, hvor­for det er væsent­ligt at beskæf­ti­ge sig med dem, og hvor­dan et udvalg af kon­spira­tions­te­o­ri­er­ne ser ud. Der argu­men­te­res glim­ren­de for de før­ste to dele i nog­le velvalg­te teo­re­ti­ske tek­ster. Bogen kom­mer dog omkring nog­le af de lidt for­tær­ske­de teo­ri­er om sen- og post­mo­der­ni­tet som for­kla­rings­mo­del, for­tær­ske­de, for­di der jo også var tal­ri­ge kon­spira­tions­te­o­ri­er før det sen­mo­der­ne samfund. […]

Hvor­hen Europa?

Paren­te­sens under­gang Euro­pas snar­li­ge død har været annon­ce­ret så man­ge gan­ge, at det næsten nær­mer sig en kli­ché. Mest beryg­tet og berømt er natur­lig­vis den tyske kul­tur­hi­sto­ri­ker Oswald Speng­lers pro­fe­ti­er i ’Aften­lan­dets under­gang’ fra 1922, som blev skre­vet efter 1. ver­denskrigs afslut­ning – en begi­ven­hed, der i vore dage betrag­tes som begyn­del­sen på enden for Euro­pas domi­nans. Kig­ger man på Euro­pa i dag anno 2019, ser det dog unæg­te­lig ud til, at der er noget om snak­ken. Pro­ble­mer­ne for EU – og der­med også for Euro­pa som frem­ti­dig tone­an­gi­ven­de glo­bal fak­tor – er legio: aldren­de befolk­ning, ulø­se­lig migrant­kri­se, øko­no­mi­ske problemer […]