Film skal ses i histo­rie lader ele­ver­ne arbej­de med histo­ri­e­fa­get på en ander­le­des og spæn­den­de måde.
Bogen har fokus på at få de fag­li­ge mål i spil i under­vis­nin­gen og tager der­for udgangs­punkt i for­skel­li­ge for­mer for anven­del­se af for­ti­den i histo­ri­ske film, tv-seri­er og doku­men­te­ra­rer. Ele­ver­ne præ­sen­te­res for de grund­læg­gen­de red­ska­ber og begre­ber, der benyt­tes til ana­ly­se af leven­de billeder. 

Se læse­prø­ve her


”Har du sat 3‑års-histo­ri­e­fil­men på?” Sådan lyder en stå­en­de morsom­hed på mit lærer­væ­rel­se, lige inden histo­ri­e­læ­rer­ne for­la­der lærer­væ­rel­set og går til time. Og der er da lidt om det, for vi histo­ri­e­læ­re­re bru­ger film­klip aktivt i vores under­vis­ning, men natur­lig­vis for­di det giver rig­tig god mening, og selv­føl­ge­lig ikke for­di histo­ri­e­fa­get fra 1.g til 3.g bare til­nær­mel­ses­vist vil­le kun­ne dæk­kes ved at se en (meget lang) film.

Selv­føl­ge­lig er under­vis­nin­gen i histo­rie meto­disk og viden­ska­be­lig, men vi kan ikke se bort fra, at nar­ra­ti­ver­ne er vig­ti­ge. Det er også vores opga­ve som lære­re at væk­ke histo­ri­en til live hos ele­ver­ne, og det gør vi ved at for­tæl­le, vise bil­le­der, læse kil­der og ikke mindst ved at se film og medi­e­klip. Det er der ikke meget nyt i.

Spørgs­må­let er imid­ler­tid, om vi i histo­ri­e­fa­get har været til­stræk­ke­ligt meto­di­ske og fag­li­ge i vores anven­del­se af eksem­pel­vis film i under­vis­nin­gen? I hvert fald er der hjælp at hen­te med den­ne nye udgi­vel­se fra Gyl­den­dal, som læg­ger op til, at man skal se mere film i histo­rie og vel og mær­ke med en stør­re meto­disk og viden­ska­be­lig bevidst­hed i baga­gen, såle­des at film­me­di­et ikke blot dyr­kes for at sæt­te ”bil­le­der” på for­ti­den, men også ana­ly­se­res som medi­e­værk i sin egen ret.
Bogen er i øvrigt en del af en serie, der pt. også omfat­ter fage­ne engelsk, dansk og religion.

Groft set fal­der bogen i to dele, som er ind­byr­des afhæn­gi­ge. Den før­ste del er en slags meto­disk grund­bog, hvor de basa­le ana­ly­se­værk­tø­jer til fil­m­a­na­ly­se intro­du­ce­res. Reelt er der tale om en kom­pri­me­ret ver­sion af diver­se lærer­bø­ger fra medi­e­fag og dansk, hvor net­op forms­pro­get og vir­ke­mid­ler­ne i film og doku­men­tar­ud­sen­del­ser dyr­kes inten­sivt. Med andre ord intro­du­ce­res de nød­ven­di­ge begre­ber, men det vil ikke være svært at fin­de en uddy­bet og mere fyl­dig ver­sion i andre lærebø­ger til andre fag.

Anden del er ret beset meget mere inter­es­sant i den­ne sam­men­hæng, da den har et mere kon­kret fokus på fil­m­a­na­ly­sen i net­op histo­ri­e­fa­get. Afsnit­tet kred­ser om fem for­skel­li­ge ana­ly­ti­ske til­gan­ge, man kan have til fil­m­a­na­ly­sen med ele­ver­ne. De fem tema­er er hold­holds­vis: ”Erin­dring” med fokus på iden­ti­tets­hi­sto­rie, ”Dem og os”, som omhand­ler tema­er som fjen­de­bil­le­der og ste­reo­ty­per på film, ”Ene­ren”, hvor bio­gra­fi­ske skil­drin­ger er omdrej­nings­punk­tet, ”Hel­te og skur­ke”, der bely­ser typi­ske såkald­te good og bad guys på film og afslut­nings­vist ”Civi­li­sa­tion”, hvor fokus er på fil­mi­ske skil­drin­ger af civi­li­sa­tio­ners stor­hed og fald. I for­bin­del­se med alle fem ana­ly­ti­ske til­gan­ge er der kon­kre­te nedslag, eksemp­ler, filmci­ta­ter og scre­en dumps fra for­skel­li­ge rele­van­te histo­ri­ske film. Det er både flot opsat med tyde­li­ge hen­vis­nin­ger til­sat en ræk­ke inter­es­san­te opga­ver, som lære­ren umid­del­bart kan sæt­te ele­ver­ne i sving med.

Gene­relt betrag­tet er de fem ana­ly­ti­ske til­gan­ge vel­lyk­ke­de og helt rele­van­te for ana­ly­sen af film i net­op histo­ri­e­fa­get, om end det også må stå klart, at de skal fun­ge­re som inspira­tion til den spe­ci­fik­ke fil­m­a­na­ly­se, hvor man må brin­ge de meto­der i anven­del­se, som net­op er rele­van­te for den pågæl­den­de film, man arbej­der med. Med andre ord kan man i sagens natur også fore­stil­le sig en frem­gangs­må­de, der kom­bi­ne­rer to eller fle­re af de fem tilgange.

Det er dog for mig at se ikke så sand­syn­ligt, at man i fag­grup­pen vil væl­ge at købe den­ne bog i hele klas­se­sæt. Selv­føl­ge­lig skal man benyt­te sig af film­me­di­et i histo­ri­e­ti­mer­ne, men det er dog alli­ge­vel svært at fore­stil­le sig med det begræn­se­de antal timer, man har til rådig­hed i histo­rie, at man kan nå egent­li­ge fil­m­a­na­ly­ti­ske for­løb, hvor bogen for alvor kan kom­me til sin ret. På den anden side kan man sag­tens for­ud­sæt­te en mas­se bag­grunds­vi­den hos ele­ver­ne inden for det­te felt, da fil­m­a­na­ly­sen er en inte­gre­ret og obliga­to­risk del af dansk- og til dels også engelskun­der­vis­nin­gen, og i den­ne sam­men­hæng, vil bogen være god at tage frem som inspira­tion og hjælp til læreren.

Yder­me­re vil bogen være intet min­dre end frem­ra­gen­de i for­bin­del­se med ele­ver­nes SRP- og SOP-skriv­ning. Ele­ver­ne skri­ver som bekendt ofte de sto­re opga­ver i for­skel­li­ge kom­bi­na­tio­ner med histo­rie og ikke sjæl­dent med histo­ri­ske film som omdrej­nings­punkt, og i den­ne sam­men­hæng vil bogen være en stor og meget kon­kret hjælp for de fle­ste elever.

Bogen frem­træ­der i stort for­mat med en mæng­de flot­te bil­le­der og illu­stra­tio­ner. Det fun­ge­rer rig­tigt godt, men ulem­pen er, at pri­sen bli­ver høj, 195,- ex moms, og det er bestemt i over­kan­ten for en bog, når sup­ple­rin­gen af de gam­le dan­marks- og ver­dens­hi­sto­ri­er i dis­se spa­re­ti­der alle­re­de har ædt det meste af fagkontoen.

Der er med andre ord tale om en inter­es­sant og flot bog, der som føl­ge af sit fokus på fil­m­a­na­ly­se vil være en glim­ren­de meto­disk hånds­ræk­ning til histo­ri­e­læ­re­ren. Den høje pris og det fak­tum, at bogen tema­mæs­sigt trods alt ikke befin­der sig helt inde i hjer­tet af histo­ri­e­fa­get, vil dog for­ven­te­ligt gøre bogens udbre­del­se for­holds­vist begrænset.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *