Kategori: Faglige tip

Dan­marks­hi­sto­rie i 12 inter­ak­ti­ve i‑books

Danmarkshistorien.dk har udgi­vet en del af deres frem­stil­lings­ma­te­ri­a­le som 12 gra­tis inter­ak­ti­ve i‑books, som kan læses på en æble­dims (iPad, iPho­ne). Jeg har hen­tet ‘EF og kri­se­ti­der’, nr. 11 i seri­en, og det ser ret godt ud: 35 sider med enkel­te lyd- og videoklip og en lil­le repe­te­tions­quiz til sidst med 10 spørgs­mål, som man tager “inde i bogen”.  Der slut­tes af med en liste over rele­van­te kil­der på danmarkshistorien.dk. Det lig­ger også som pdf, men her er det ‘kun’ en e‑bog; der er ikke inter­ak­ti­ve sider. Det kan under alle omstæn­dig­he­der bru­ges til over­blikslæs­ning i for­bin­del­se med kro­no­lo­gi­for­lø­bet. Der er […]

Læs avi­ser fra før 1915 — pri­mær­kil­der galore!

I 2014 begynd­te stats­bi­bli­o­te­ket at digi­ta­li­se­re avi­ser fra mikro­film. Pt. er ca. 4 mil­li­o­ner avis­si­der til­gæn­ge­li­ge. Pga. ophavs­ret er der dog kun fri adgang til avi­ser trykt før 1915. Find søge­ba­sen her Des­u­den giver man­ge kom­mu­ners bibli­o­te­ker adgang til Pres­s­Re­a­der — et arkiv med onli­ne adgang til 4000 avi­ser og tids­skrif­ter fra 100 for­skel­li­ge lande. 

Muse­et i sko­len og sko­len i muse­et – lader du ele­ver­ne designe?

Tid: Tors­dag den 29. okto­ber 2015, kl. 09.30–16.00. Uni­ver­si­ty Col­le­a­ge Lil­le­bælt, Vej­le­vej 2, 7300 Jel­ling (Inter­ci­tyto­get kører lige til døren). Pris: kr. 300,- inkl. for­plej­ning Kon­takt­per­son: Marie Bon­de Ole­sen, mail: mbol1@ucl.dk Kon­fe­ren­cen hand­ler om, hvor­dan sam­ar­bej­det mel­lem sko­le og muse­um kon­kret kan udbyg­ges på en nyska­ben­de og især elev-ind­dra­­gen­­de vis. Tag den nye­ste viden om unge som sam­ar­bejds­part­ne­re i udvik­lings­pro­ces­ser med hjem. Hør om udvik­lings­pro­jek­tet ’Elev-design’. Og hop ombord i et sko­­le-muse­ums­­net­­værk, hvor I dagen igen­nem udveks­ler ide­er, erfa­ring, meto­der og inspi­re­rer hin­an­den. Er du under­vi­ser i grund­sko­le, gym­na­si­um eller muse­ums­for­mid­ler? Er du inter­es­se­ret i at ind­dra­ge ele­ver i udvik­lings­pro­ces­ser? Ønsker […]

VIKINGS! HISTORIEBRUG OG VIDEOBATTLE

Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet i Aar­hus plan­læg­ger den nye videns- og kul­tur­festi­val Nor­di­ske Nät­ter, der vil fin­de sted på Moes­gaard Muse­um den 13–15/11 2015. I år er festi­va­lens tema nor­dens for­tid og histo­rie. Der vil være fored­rag, musik, lit­te­ra­tur, leven­de udstil­lin­ger, quizzer, mad og meget andet. Hele det nye Moes­gaard Muse­um vil dan­ne ram­me om et san­se­mæt­tet og videns­spæk­ket pro­gram.   I for­bin­del­se med festi­va­len afhol­der vi et gym­na­siear­ran­ge­ment. Det vil fore­gå på muse­et kl. 10–14.30 fre­dag den 13/11 og vil omhand­le vikin­ger og histo­ri­e­brug. Der vil være en intro til histo­ri­e­brug fra histo­ri­ker Kas­per Hold­gaard Ander­sen, Aar­hus Uni­ver­si­tet, en batt­le mel­lem Kasper […]

’Tavs­he­dens labyrint’

Gra­tis vis­ning af den tyske film ’Tavs­he­dens labyrint’ (ori­gi­nal­ti­tel: Im Labyrinth des Schwei­gens) om Aus­chwitz­pro­ces­sen d. 3/9 kl. 16.30 i Grand Tea­tret   I anled­ning af den dan­ske bio­graf­pre­mi­e­re på den tyske film ’Tavs­he­dens labyrint’ om Aus­chwitz­pro­ces­sen, vil vi ger­ne invi­te­re jer til en gra­tis vis­ning af fil­men den 3. sep­tem­ber kl. 16.30 i Grand Tea­tret (Mik­kel Bryg­gers Gade 8, 1460 Køben­havn K).   Der er ble­vet udar­bej­det under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til fil­men, der kan anven­des i fag som tysk, histo­rie og sam­funds­fag. Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let er mål­ret­tet grund­sko­lens udsko­ling samt gym­na­si­et og HF.   Adgang er gra­tis, men da der kun er et begræn­set antal […]

De Hvi­de Bus­ser — gra­tis undervisningsmateriale

I for­bin­del­se med sær­ud­stil­lin­gen om De Hvi­de bus­ser har Natio­nal­mu­se­et udgi­vet et gra­tis under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne om med­bor­ger­skab . Se  http://natmus.dk/salg-og-ydelser/undervisning-og-undervisningsmateriale/undervisning/ungdomsuddannelserne/saerudstilling-de-hvide-busser/

Lit­hi­um i Bolivia

IBIS har  net­op lagt sid­ste hånd på under­vis­nings­ma­te­ri­a­let Lit­hi­um i Boli­via – fra res­sour­ce­for­ban­del­se til grøn omstil­ling. Det er et fler­fag­ligt mate­ri­a­le til STX om kli­ma, glo­ba­li­se­ring og moder­ni­tet, der lig­ger til fri afbe­nyt­tel­se her: www.lithium.ibis.dk I Salar de Uyu­ni i Boli­via har man fun­det ver­dens stør­ste reser­ve af lit­hi­um. Et stof, der kom­mer til at spil­le en vig­tig rol­le i en frem­ti­dig grøn omstil­ling. Lit­hi­um bru­ges i bat­te­ri­er til blandt andet com­pu­te­re, mobi­ler og elbi­ler.  Drøm­men er, at man i frem­ti­den også kan bru­ge lit­hi­um-bat­te­ri­er til at opma­ga­si­ne­re ved­va­ren­de ener­gi fra for eksem­pel vind og sol. For Boli­via er det […]

Doku­men­tar om Holocaust-film

Tirs­dag den 27. janu­ar 2015 var det præ­cis 70 år siden, at alli­e­re­de trop­per befri­e­de den stør­ste nazi­sti­ske kz-lejr, Aus­chwich. I den anled­ning præ­sen­te­rer DR,  DFI og pro­duk­tions­sel­ska­bet Final Cut for Real en ny dansk co-pro­­du­­ce­ret doku­men­tar­film fulgt op af nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til histo­rie og medi­e­fag i gym­na­si­er og på HF. Den nye dansk co-pro­­du­­ce­re­­de doku­men­tar Kz-lej­re­­nes befri­el­se – Hit­chco­cks glem­te film er en film om en film. Doku­men­ta­ren hand­ler om det cho­ke­ren­de arbej­de med at opta­ge film i de befri­e­de, nazi­sti­ske kz-lej­re i 1945. Lej­re, som fx de bri­ti­ske trop­per ikke hav­de tro­et på deres oplys­nin­ger om eksi­sten­sen af. Filmholdet […]

Nyheds­brev fra EMU’en

Det kan være meget svært at fin­de noget på EMU’en efter den er ble­vet omlagt til ny EMU, men det bli­ver lidt let­te­re, hvis man til­mel­der sig nyheds­bre­vet. Det­te gøres nemt fra EMU for­si­den i kolon­nen yderst til høj­re nederst — “Om EMU”, Til­meld dig EMUs nyheds­brev. Klik — hvor­ef­ter man kan væl­ge de fag man ger­ne vil mod­ta­ge nyheds­bre­vet fra (det kom­mer hver ons­dag ved middagstid).

Ken­der du DR Gymnasium?

Ken­der du/bruger du DR Gym­na­si­um ? DR har gjort en mas­se små klip til­gæn­ge­li­ge via UNI-login. De er kate­go­ri­se­ret efter fag, men også søg­ba­re efter emner. Man kan gem­me klip under sin bru­ger. Jeg har nog­le ele­ver, som arbej­der med Chri­sti­a­nia og de kun­ne spe­ci­elt godt lide det­te klip. (kræ­ver UNI-login) Har du nog­le ynd­lings­klip? (“Luk det lort” — Scre­en­dump fra DR klip)