Lit­hi­um i Boli­via

IBIS har  net­op lagt sid­ste hånd på under­vis­nings­ma­te­ri­a­let Lit­hi­um i Boli­via – fra res­sour­ce­for­ban­del­se til grøn omstil­ling. Det er et fler­fag­ligt mate­ri­a­le til STX om kli­ma, glo­ba­li­se­ring og moder­ni­tet, der lig­ger til fri afbe­nyt­tel­se her: www.lithium.ibis.dk I Salar de Uyu­ni i Boli­via har man fun­det ver­dens stør­ste reser­ve af lit­hi­um. Et stof, der kom­mer til … Læs mere Lit­hi­um i Boli­via

Doku­men­tar om Holo­caust-film

Tirs­dag den 27. janu­ar 2015 var det præ­cis 70 år siden, at alli­e­re­de trop­per befri­e­de den stør­ste nazi­sti­ske kz-lejr, Aus­chwich. I den anled­ning præ­sen­te­rer DR,  DFI og pro­duk­tions­sel­ska­bet Final Cut for Real en ny dansk co-pro­­du­­ce­ret doku­men­tar­film fulgt op af nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til histo­rie og medi­e­fag i gym­na­si­er og på HF. Den nye dansk co-pro­­du­­ce­re­­de … Læs mere Doku­men­tar om Holo­caust-film

Nyheds­brev fra EMU’en

Det kan være meget svært at fin­de noget på EMU’en efter den er ble­vet omlagt til ny EMU, men det bli­ver lidt let­te­re, hvis man til­mel­der sig nyheds­bre­vet. Det­te gøres nemt fra EMU for­si­den i kolon­nen yderst til høj­re nederst — “Om EMU”, Til­meld dig EMUs nyheds­brev. Klik — hvor­ef­ter man kan væl­ge de fag man … Læs mere Nyheds­brev fra EMU’en

Ken­der du DR Gym­na­si­um?

Ken­der du/bruger du DR Gym­na­si­um ? DR har gjort en mas­se små klip til­gæn­ge­li­ge via UNI-login. De er kate­go­ri­se­ret efter fag, men også søg­ba­re efter emner. Man kan gem­me klip under sin bru­ger. Jeg har nog­le ele­ver, som arbej­der med Chri­sti­a­nia og de kun­ne spe­ci­elt godt lide det­te klip. (kræ­ver UNI-login) Har du nog­le ynd­lings­klip? (“Luk … Læs mere Ken­der du DR Gym­na­si­um?

CPH:DOX sæt­ter fokus på den kol­de krig

Den 9. novem­ber er det 25 år siden Ber­lin murens fald.Og ikke bare det, efter at situ­a­tio­nen mel­lem vesten og Rusland atter til­spid­ses, er den kol­de krig kri­tisk rele­vant som aldrig før.  Der­for er det vig­tigt vi husker histo­ri­ens poli­ti­ske lek­tio­ner, og den anspænd­te situ­a­tion da spæn­din­ger­ne mel­lem de to super­mag­ter Sov­je­tu­ni­o­nen og USA var … Læs mere CPH:DOX sæt­ter fokus på den kol­de krig