IBIS har  net­op lagt sid­ste hånd på under­vis­nings­ma­te­ri­a­let Lit­hi­um i Boli­via – fra res­sour­ce­for­ban­del­se til grøn omstil­ling. Det er et fler­fag­ligt mate­ri­a­le til STX om kli­ma, glo­ba­li­se­ring og moder­ni­tet, der lig­ger til fri afbe­nyt­tel­se her: www.lithium.ibis.dk

I Salar de Uyu­ni i Boli­via har man fun­det ver­dens stør­ste reser­ve af lit­hi­um. Et stof, der kom­mer til at spil­le en vig­tig rol­le i en frem­ti­dig grøn omstil­ling. Lit­hi­um bru­ges i bat­te­ri­er til blandt andet com­pu­te­re, mobi­ler og elbi­ler.  Drøm­men er, at man i frem­ti­den også kan bru­ge lit­hi­um-bat­te­ri­er til at opma­ga­si­ne­re ved­va­ren­de ener­gi fra for eksem­pel vind og sol.

For Boli­via er det en øko­no­misk chan­ce for at løf­te lan­det ud af fat­tig­dom. Men spørgs­må­let er, om udvin­ding og eks­port af lit­hi­um vil bidra­ge til reel udvik­ling i lan­det? Eller om det vil gå som så man­ge gan­ge før, hvor fat­ti­ge lan­de intet har tjent på deres naturre­s­sour­cer, mens mil­jø­et er øde­lagt, men­ne­sker udnyt­tet og lan­det sam­let set er lige så fat­tigt som før.

Mate­ri­a­let er en ene­stå­en­de chan­ce for at se på en udvik­ling, mens den fore­går og bru­ge histo­ri­e­fag­li­ge, sam­funds­fag­li­ge og huma­ni­sti­ske meto­der til at ana­ly­se­re den. Sam­ti­dig har den natur­vi­den­ska­be­li­ge meto­de en rol­le at spil­le, når man vur­de­rer udvin­dings­me­to­der og måske end­da bru­ger mate­ri­a­let til at fin­de på innova­ti­ve måder at løse Boli­vi­as mil­jøpro­ble­mer og Dan­marks ener­gi- og klimaudfordringer.

 

Mate­ri­a­let kan bru­ges i AT-for­løb men også fag­fag­ligt i dansk, sam­funds­fag, spansk, histo­rie, kemi og naturgeografi.

 

I det nye sko­le­år udby­der IBIS en begræn­set mæng­de gra­tis oplæg til at sup­ple­re mate­ri­a­let. Man kan føl­ge med i, hvor­når de bli­ver udbudt ved at skri­ve sig op til nyheds­bre­vet her: http://www.anpdm.com/form/414259437248455E427340/414B5C43744446504071

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *