Doku­men­tar om Holocaust-film

Tirs­dag den 27. janu­ar 2015 var det præ­cis 70 år siden, at alli­e­re­de trop­per befri­e­de den stør­ste nazi­sti­ske kz-lejr, Aus­chwich. I den anled­ning præ­sen­te­rer DR,  DFI og pro­duk­tions­sel­ska­bet Final Cut for Real en ny dansk co-pro­du­ce­ret doku­men­tar­film fulgt op af nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til histo­rie og medi­e­fag i gym­na­si­er og på HF.


Den nye dansk co-pro­du­ce­re­de doku­men­tar Kz-lej­re­nes befri­el­se – Hit­chco­cks glem­te film er en film om en film. Doku­men­ta­ren hand­ler om det cho­ke­ren­de arbej­de med at opta­ge film i de befri­e­de, nazi­sti­ske kz-lej­re i 1945. Lej­re, som fx de bri­ti­ske trop­per ikke hav­de tro­et på deres oplys­nin­ger om eksi­sten­sen af. Film­hol­det fik snart den aner­kend­te instruk­tør Alfred Hit­chco­ck med, som her for den ene­ste gang i sin kar­ri­e­re arbej­de­de med dokumentarfilm.

Hit­chco­cks doku­men­tar om kz-lej­re­ne blev aldrig fær­dig. Kz-lej­re­nes befri­el­se – Hit­chco­cks glem­te film for­tæl­ler om hvor­for. Og sæt­ter i det hele taget lys på de sto­re spørgs­mål om, hvad vi væl­ger at fil­me, hvor­dan vi væl­ger at klip­pe mate­ri­a­le sam­men, og hvad vi ønsker at for­tæl­le med vores film — også dem, som sæt­ter nyt lys på, hvor­dan nazi­ster­nes syste­ma­ti­se­re­de fol­ke­mord på jøder, han­di­cap­pe­de og homo­seksu­el­le så ud.

(link opda­te­ret 19/1 2017)

Forfatter(e)

For­mand for for­e­nin­gen fra 2013–17

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *