Gra­tis vis­ning af den tyske film ’Tavs­he­dens labyrint’ (ori­gi­nal­ti­tel: Im Labyrinth des Schwei­gens) om Aus­chwitz­pro­ces­sen d. 3/9 kl. 16.30 i Grand Teatret

 

I anled­ning af den dan­ske bio­graf­pre­mi­e­re på den tyske film ’Tavs­he­dens labyrint’ om Aus­chwitz­pro­ces­sen, vil vi ger­ne invi­te­re jer til en gra­tis vis­ning af fil­men den 3. sep­tem­ber kl. 16.30 i Grand Tea­tret (Mik­kel Bryg­gers Gade 8, 1460 Køben­havn K).

 

Der er ble­vet udar­bej­det under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til fil­men, der kan anven­des i fag som tysk, histo­rie og sam­funds­fag. Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let er mål­ret­tet grund­sko­lens udsko­ling samt gym­na­si­et og HF.

 

Adgang er gra­tis, men da der kun er et begræn­set antal bil­let­ter til­gæn­ge­li­ge, bedes inter­es­se­re­de til­mel­de sig sene­st den 28/8 kl. 12 ved at skri­ve en mail med navn (og even­tu­elt antal ønske­de bil­let­ter) til Sop­hie D’Souza: sophie.dsouza@scanbox.com

 

Det hand­ler fil­men om:
Frank­furt, 1958. Den tyske øko­no­mi blom­strer og en krigstræt nation vil helst glem­me, hvad der ske­te under Anden ver­denskrig og i ste­det foku­se­re på frem­ti­den. Da en jour­na­list til­fæl­dig­vis opda­ger, at en tid­li­ge­re fan­ge­vog­ter i Aus­chwitzle­je­ren nu arbej­der på den loka­le sko­le, er der ingen offent­li­ge instan­ser, der vil beskæf­ti­ge sig med pro­blem­stil­lin­gen, und­ta­gen den unge advo­kat Johann Rad­mann. Med en urok­ke­lig vil­je lyk­kes det Johann at gra­ve doku­men­ter frem med afgø­ren­de bevi­ser mod fle­re tusind SS-offi­ce­rer, der tjen­te i den gru­ful­de udryd­del­ses­lejr og som nu er offent­ligt ansat­te. En vig­tig del af Tys­klands histo­rie og chan­cen for at få sand­he­den ført til pro­tokols er ved at for­svin­de i en labyrint af tavs­hed og alle synes at have været invol­ve­ret — selv på høje­ste regeringsniveau.

’Tavs­he­dens labyrint’ skil­drer tysker­nes opgør med en natio­nal skyld­fø­lel­se, der hand­le­de lige­så meget om uvi­den­hed hos en stor del af befolk­nin­gen som mod­vil­je hos enkel­te magt­ha­ve­re for at få sand­he­den frem. Fil­men rej­ser sta­dig rele­van­te spørgs­mål om krigs­for­bry­del­ser, kol­lek­tiv hukom­mel­se og om hvor­dan et lands histo­rie ender med at bli­ve skrevet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *