Muse­et i sko­len og sko­len i muse­et – lader du ele­ver­ne designe?

Tid: Tors­dag den 29. okto­ber 2015, kl. 09.30–16.00.
Uni­ver­si­ty Col­le­a­ge Lil­le­bælt, Vej­le­vej 2, 7300 Jel­ling (Inter­ci­tyto­get kører lige til døren).
Pris: kr. 300,- inkl. forplejning

Kon­takt­per­son: Marie Bon­de Ole­sen, mail: mbol1@ucl.dk

Kon­fe­ren­cen hand­ler om, hvor­dan sam­ar­bej­det mel­lem sko­le og muse­um kon­kret kan udbyg­ges på en nyska­ben­de og især elev-ind­dra­gen­de vis. Tag den nye­ste viden om unge som sam­ar­bejds­part­ne­re i udvik­lings­pro­ces­ser med hjem. Hør om udvik­lings­pro­jek­tet ’Elev-design’. Og hop ombord i et sko­le-muse­ums­net­værk, hvor I dagen igen­nem udveks­ler ide­er, erfa­ring, meto­der og inspi­re­rer hinanden.

 • Er du under­vi­ser i grund­sko­le, gym­na­si­um eller museumsformidler?
 • Er du inter­es­se­ret i at ind­dra­ge ele­ver i udviklingsprocesser?
 • Ønsker du inspira­tion til at åbne din under­vis­ning mod omver­de­nen og udnyt­te muse­er­nes lærings­po­ten­ti­a­le f.eks. i under­støt­ten­de undervisning?
 • Vil du ger­ne have kon­kre­te ide­er med hjem, som du kan bru­ge i morgen?

Så er den­ne kon­fe­ren­ce noget for dig.

 • Key­no­te­o­p­læg
  Mød pro­fes­sor Alli­son Dru­in fra Uni­ver­si­ty of Maryland, og hør hen­des spæn­den­de forsk­ning og erfa­rin­ger med børn og unge som sam­ar­bejds­part­ne­re i udvik­lings­pro­ces­ser. Mød PhD Sal­ly Thor­hau­ge og hør hen­de for­tæl­le om forsk­ning og for­søg med design af nye for­mer for tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de mel­lem sko­ler og muse­er, der kan ska­be gro­bund for stør­re elevinddragelse
 • Best pra­cti­ce
  Bil­lund Muse­um og Give-Egnens Muse­um frem­læg­ger deres gode erfa­rin­ger med at lade ele­ver være med-desig­ne­re i udvik­lin­gen af under­vis­nings­for­løb. Pro­jek­ter­ne er inspi­re­ret af Alli­son Dru­ins forskning.
 • Walk the talk
  Mød kol­le­ger og få mulig­hed for at udveks­le ide­er, viden og kon­tak­top­lys­nin­ger. Skab net­værk mel­lem undervisere/formidlere på gym­na­si­er, fol­ke­sko­ler og muse­er­ne, og mød kol­le­ger, der står parat med erfa­rin­ger om ele­vin­vol­ve­ren­de akti­vi­te­ter. Der vil løben­de være kor­te inter­val­ler med kor­te udvekslinger.
 • Batt­le – Ide­er til samarbejde
  Paral­lelt med kon­fe­ren­cen arbej­der ele­ver fra fol­ke­sko­ler og gym­na­si­er i en ”Batt­le” om at ska­be ide­er til at sam­ar­bej­de på de mest inspi­re­ren­de måder. Resul­ta­ter­ne ind­dra­ges i kor­te sekven­ser på konferencen.

Læs hele pro­gram­met for kon­fe­ren­cen ‘Muse­et i sko­len og sko­len i museet’

Til­mel­ding via http://historielab.dk/museet-i-skolen/

Yder­li­ge­re oplysninger:
Ved­rø­ren­de kon­fe­ren­cens ind­hold: Marie Bon­de Ole­sen mbol1@ucl.dk og Hen­rik Otto­sen heot@ucl.dk.
Admi­ni­stra­ti­ve spørgs­mål: kon­fe­ren­ce­se­kre­tær Hel­le Niel­sen 6318 4014 / hsni1@ucl.dk

Bag­grund

Histo­ri­e­Lab afhol­der i sam­ar­bej­de med Give-Egnens Muse­um, Bil­lund Muse­um og UCL’s lærer- og pæda­gog­ud­dan­nel­se i Jel­ling – samt med støt­te fra Kul­tur Sty­rel­sen – kon­fe­ren­cen om at åbne muse­er og sko­ler for hin­an­den. Kon­fe­ren­cen lig­ger i for­læn­gel­se af et udvik­lings­ar­bej­de på Bil­lund og Give-Egnens Muse­um om ‘Elev­de­sign’ – et pro­jekt hvor ele­ver fra fol­ke­sko­le og ung­doms­ud­dan­nel­se ind­gik som design­part­ne­re i udvik­lin­gen af undervisningsforløb.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *