Blog

Noter #239: Globalisering

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, Reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen og FALS (For­e­nin­gen af Lære­re i Sam­funds­fag) afhol­der i decem­ber i Has­se­ris et kur­sus, der har fokus på glo­ba­li­se­rings­fæ­no­me­net og stil­ler spørgs­må­let ”Glo­ba­li­se­ring — mel­lem håb og frygt?”. Det­te num­mer læg­ger sig op af det­te tema med både loka­le og glo­ba­le bril­ler og spre­der sig fra antik­ke vink­ler til højak­tu­el­le tema­er. I de to før­ste artik­ler er der fokus på den uni­ver­sel­le histo­ri­eskriv­ning — men­ne­ske­he­dens histo­rie. I ”Glo­bal­hi­sto­rie før og nu” gen­nem­går ph.d. Benja­min Peder­sen den histo­ri­ske udvik­ling af uni­ver­sal­hi­sto­ri­en fra antik­ken til i dag. Pro­fes­sor Poul Due­da­hl dyk­ker i ”Glo­ba­li­se­ringsom freds­ska­bel­se — Om UNESCO’s for­søg på at […]

Anmel­del­se — Vej­en til folkedrab

Som alle ved er Holo­caust og andre fol­ked­rab ble­vet ind­skre­vet i ung­doms­ud­dan­nel­ser­nes under­vis­ning som et ker­ne­sto­f­om­rå­de i histo­ri­e­fa­get fra august 2022, samt i fol­ke­sko­lens histo­ri­e­ka­non med over­skrif­ten Holo­caust, jøde­ak­tio­nen og augu­stop­rø­ret i 1943. Her i 2023 er der nu udgi­vet en ny tema- og under­vis­nings­bog ”Vej­en til Fol­ked­rab: Før, under og efter Holo­caust” af Sol­vej Ber­lau og Sti­ne Thu­ge på for­la­get Colum­bus. Det er oppe i tiden at dekla­re­re, når man skri­ver, så jeg vil straks dekla­re­re, at jeg for snart et halvt gym­na­si­e­læ­rer­livs tid siden til­ba­ge i 2002, som den ene af to spe­ci­a­lestu­de­ren­de i histo­rie på KU udgav […]

Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le — Stem­mer i stilheden

Stem­mer i stil­he­den er en hjem­mesi­de med under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, som kan bru­ges i sam­men­spil med ani­ma­tions­fil­men af sam­me navn. Fil­men varer 18 minut­ter og hand­ler om den den­gang 14-åri­­ge Bent Mel­chi­or og hans fami­lies flugt til Sve­ri­ge i okto­ber 1943. Sam­men med under­vis­nings­ma­te­ri­a­let invi­te­rer fil­men til debat, der skal være med til at for­hin­dre, at histo­ri­en gen­ta­ger sig.  Fil­men og det nye under­vis­nings­ma­te­ri­a­le kan ska­be og inspi­re­re til debat af de vær­di­er, der kom til udtryk i sam­ti­den og hvor­for det er vig­tigt at dis­ku­te­re dem i dag. Huma­ni­ty in Action har pro­du­ce­ret fil­men, mens det til­hø­ren­de under­vis­nings­ma­te­ri­a­le er udvik­let af Ghet­to Figh­ter House […]

Anmel­del­se — Dan­mark i 1800-tallet

Katri­ne Char­lot­te Busks under­vis­nings­bog ”Dan­mark i 1800-tal­let” behand­ler Dan­marks udvik­ling i den­ne peri­o­de med sær­ligt fokus på befolk­nin­gens leve­vil­kår. Frem­stil­lin­gen er struk­tu­re­ret, så den sto­re ram­me med Eng­land­skri­ge­ne og De slesvig­ske kri­ge behand­les først i bogen og der­ef­ter de øko­no­mi­ske for­an­drin­ger samt nye leve­vil­kår for land­bo­be­folk­ning, arbej­de­re og bor­ger­skab. Til sidst gen­nem­gås demo­kra­ti­se­ring og for­fat­nings­kamp. Den­ne opbyg­ning gør det tyde­ligt, hvil­ken rol­le de enkel­te sam­funds­grup­per samt natio­na­li­tet og krig har spil­let ind på den poli­ti­ske pro­ces. Der er på den måde for så vidt set ikke så meget nyt i val­get af emner, når det hand­ler om dansk histo­rie i […]

Beret­ning for histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens besty­rel­se 2021–2023

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens besty­rel­se har et rota­tions­prin­cip, hvor med­lem­mer­ne af besty­rel­sen mak­si­malt kan sid­de 6 år. På gene­ral­for­sam­lin­gen 2021 udt­rå­d­te Las­se Taa­gaard Jen­sen, Win­nie Færch, Lars Peter Visti Han­sen og Hei­di Fun­der. I den nye besty­rel­se trå­d­te Søren Tor­b­jørn Svend­sen, Emi­lie Kjers­gaard Mor­ten­sen, Tri­ne Vil­lum­sen og Niko­laj Peter­sen. Niels N. Peter­sen, Kri­sti­an Arent­sen, Ama­lia Dea Bon­ne, Mire­la Redzic og Espen Espen­sen fort­sat­te i besty­rel­sen. Jens Nør­gaard Laurid­sen blev valgt som sup­ple­ant. Besty­rel­sen kon­sti­tu­e­re­des med Niels som for­mand, Kri­sti­an som næst­for­mand og Mire­la som kas­se­rer.  Peder Kragh fort­sat­te som for­e­nin­gens regn­skabs­fø­rer og Ras­mus Øster­gaard fort­sat­te som for­e­nin­gens revisor. I besty­rel­sen har vi arbejdet […]

Dags­or­den til ordi­nær generalforsamling

Fore­lø­big dags­or­den for ordi­nær gene­ral­for­sam­ling i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen d. 9.11.23 kl. 17.00 på Sto­re­bælt Sina­tur hotel & kon­fe­ren­ce, øste­rø­vej 121 i Nyborg: 1.     Valg af refe­rent 2.     Valg af ord­s­ty­rer 3.     Besty­rel­sens beret­ning og dis­kus­sion 4.     Kas­se­re­rens beret­ning og dis­kus­sion 5.     Fast­sæt­tel­se af kon­tin­gent 6.     Ind­kom­ne for­slag 7.     Valg af ny besty­rel­se og sup­ple­ant 8.     Valg af revisor 9.     Eventuelt

Anmel­del­se — Indu­stri 4.

Histo­ri­en om Indu­stri­a­li­se­rin­gen for­tæl­les igen og igen — og hver gang er der nye kapit­ler at til­fø­je. Unæg­te­lig er der sket meget siden Newco­mens damp­ma­ski­ne fra 1712, men ikke desto min­dre er de der­sens maski­ner sta­dig med til at for­me vores sam­fund og vores liv på nye, ukend­te måder. Først var det vand- og damp­kraft, der før­te til nye sam­funds­for­mer; der­næst var det elek­tri­fi­ce­rin­gen og sam­lebån­det, som vend­te op og ned på den før­ste indu­stri. Efter 2. Ver­denskrig begynd­te elek­tro­nik­ken så småt at vin­de ind­pas og før­te op igen­nem det tyven­de århund­reds sid­ste del til øget auto­ma­ti­se­ring idet der kaldes […]

Noter #238: Under­vis­ning i svæ­re emner

I det­te num­mer af Noter er det målet, at du bli­ver intro­du­ce­ret til, hvor­dan man kan under­vi­se i ’Holo­caust og andre fol­ked­rab’ og for­be­redt til gene­ral­for­sam­lings­kur­set i novem­ber. Et kur­sus som foku­se­rer på ’Under­vis­ning i svæ­re emner’. Bag­grun­den for tema­et er til­fø­jel­sen ’Holo­caust og andre fol­ked­rab’ til lære­pla­nens ker­ne­sto­f­om­rå­de, som blev til­fø­jet sid­ste år. Man kan fin­de mere inspira­tion til det­te tema på: www. aldrigmere.dk. Temaar­tik­ler­ne inde­hol­der reflek­sio­ner over under­vis­ning i svæ­re emner med udgangs­punkt i Holo­caust og fol­ked­rab. De inde­hol­der bl.a. defi­ni­tio­ner, per­spek­ti­ver, kon­kre­te øvel­ses­for­slag samt berø­rer de eti­ske over­vej­el­ser man som lærer kan ople­ve, når man under­vi­ser i […]

Anmel­del­se — Dan­mark i Afghanistan

Er kri­tik en by i Afg­ha­ni­stan? Det dan­ske mili­tæ­re enga­ge­ment i Afg­ha­ni­stan er sam­men med del­ta­gel­sen i Irak­kri­gen (2003–2011) kul­mi­na­tio­nen på den dan­ske uden­rigs­po­li­ti­ske akti­vis­me og sam­ti­dig mar­ke­rer de sam­men­brud­det for sam­me. Man­ge skri­ben­ter har bidra­get med hold­nin­ger og ind­tryk af de 20 års mili­tæ­re akti­vi­te­ter, men der mang­ler end­nu en auto­ri­ta­tiv frem­stil­ling af den dan­ske uden­rigs­po­li­tik i den­ne peri­o­de. Bogen ”Dan­mark i Afg­ha­ni­stan” er et for­søg på at for­mid­le en sam­men­hæn­gen­de histo­rie om aktio­nen fra start til slut. Der er man­ge ele­men­ter i den histo­rie, hvis den skal for­mid­les nuan­ce­ret. ”Dan­mark i Afg­ha­ni­stan — Fra enga­ge­ment til exit 2001–2021” […]