Nyheder

Noter #241 — Per­spek­ti­ver på det antropocæne

Det­te tema­num­mers fokus på antro­po­cæn føl­ger op på histo­ri­e­di­dak­tisk net­værks kon­fe­ren­ce ’Histo­rie som sko­le­fag i antro­po­cæn tid’, som blev afholdt i marts. Tema­et er des­u­den rele­vant pga. den nye til­fø­jel­se om bære­dyg­tig­hed i ung­doms­ud­dan­nel­ser­nes for­måls­pa­ra­graf, og sidst men ikke mindst for­di, der er afsat 26 mil­li­o­ner på den ved­tag­ne finans­lov (2024–2025) til et kom­pe­ten­ce­løft til under­vis­ning i bære­dyg­tig­hed for under­vi­se­re på de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser. I det­te num­mer af Noter har du der­for mulig­hed for at kom­me med på en forun­der­lig tur, hvor artik­ler­nes for­fat­te­re kom­mer med kon­struk­ti­ve per­spek­ti­ver på, hvor­dan histo­ri­e­fa­get kan for­hol­de sig til de kom­plek­se begre­ber antro­po­cæn og […]

Podcast­se­rie om sport og politik

https://sport-og-modpolitik.simplecast.com En podcast­se­rie om, hvor­dan sport og poli­tik har været sam­men­flet­tet gen­nem tiden og især bli­ver det lige nu bl.a. med diver­se for­ske­re og for­man­den for Dan­marks Idræts­for­bund (DIF), Hans Natorp.  Vært og idé­mand: pro­fes­sor i idræts­hi­sto­rie, Hans Bon­de, Insti­tut for Idræt og ernæ­ring, Køben­havns Uni­ver­si­tet Inter­viewer: Andreas Ing­vart­sen Tek­nik: René lin­de­kro­ne Chri­sten­sen Podca­sten kan hen­tes bredt og på bl.a. Sim­plecast, Apple og Spo­ti­fy. Det bli­ver til en selv­stæn­dig kanal fra Køben­havns Uni­ver­si­tet, hvor Hans Bon­de frem­over vil pro­du­ce­re podcasts med andre eks­per­ter ved afgø­ren­de idrætspo­li­ti­ske nybrud.  Til grund for kana­len lig­ger bogen ”Med krop­pen ind i kul­tu­ren” (2020):  Links […]

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2023–2024: Årets vindere

Stort, stort til­lyk­ke til de kre­a­ti­ve, ambi­tiø­se og dyg­ti­ge histo­ri­e­e­le­ver, der lør­dag d. 9. marts blev kåret som vin­de­re i årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. For­la­get Praxis’ pris til det mest innova­ti­ve bidrag gik til det kre­a­ti­ve mak­ker­par Malou og Sofie fra Has­se­ris, som hav­de hæk­let og strik­ket trø­jer, udsty­ret 94-åri­­ge Bodil og 20-åri­­ge Myroslav med trø­jer­ne og inter­viewet dem om ople­vel­sen af hhv. besæt­tel­sen og Ukrai­ne-kri­gen. For­la­get Colum­bus’ Jury­ens Spe­ci­al­pris gik til Ida, Luna, Mat­hil­de og Juli­a­ne fra Alle­rød Gym­na­si­um, der har skre­vet en flot popu­lær­vi­den­ska­be­lig arti­kel om tysk histo­ri­e­op­fat­tel­se og erin­drings­kul­tur. For­la­get Systi­mes Før­ste­præ­mie gik til Søren og Emil fra Kruses […]

Noter #240 — Hvad sker der i histo­ri­e­fa­get i Skandinavien

I besty­rel­sen har vi gen­nem de sid­ste 5–6 år haft man­ge frugt­ba­re sam­ta­ler om fagets udvik­ling med vores nor­ske og sven­ske kol­le­ger. Vi vil ger­ne udbre­de drøf­tel­ser­ne om fagets frem­tid og invi­te­re jer dan­ske histo­ri­e­un­der­vi­se­re med i nog­le af over­vej­el­ser­ne og under­sø­gel­ser­ne. Når man læser histo­ri­e­fa­ge­nes ’lære­pla­ner’ i de 3 lan­de, er det tyde­ligt, hvor meget de min­der om hin­an­den. Pro­blem­o­ri­en­te­ring, nutids­o­ri­en­te­ring, histo­ri­e­be­vidst­hed og histo­ri­e­brug står alle som cen­tra­le begre­ber, der defi­ne­rer faget i både Nor­ge, Sve­ri­ge og Dan­mark. Nog­le vil­le måske også bemær­ke, at Skan­di­navi­ens histo­ri­e­fag på lidt for­skel­li­ge måder står mel­lem de tyske og angel­sak­si­ske fag­tra­di­tio­ner. Net­op fagets […]

Noter #239: Globalisering

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, Reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen og FALS (For­e­nin­gen af Lære­re i Sam­funds­fag) afhol­der i decem­ber i Has­se­ris et kur­sus, der har fokus på glo­ba­li­se­rings­fæ­no­me­net og stil­ler spørgs­må­let ”Glo­ba­li­se­ring — mel­lem håb og frygt?”. Det­te num­mer læg­ger sig op af det­te tema med både loka­le og glo­ba­le bril­ler og spre­der sig fra antik­ke vink­ler til højak­tu­el­le tema­er. I de to før­ste artik­ler er der fokus på den uni­ver­sel­le histo­ri­eskriv­ning — men­ne­ske­he­dens histo­rie. I ”Glo­bal­hi­sto­rie før og nu” gen­nem­går ph.d. Benja­min Peder­sen den histo­ri­ske udvik­ling af uni­ver­sal­hi­sto­ri­en fra antik­ken til i dag. Pro­fes­sor Poul Due­da­hl dyk­ker i ”Glo­ba­li­se­ringsom freds­ska­bel­se — Om UNESCO’s for­søg på at […]

Anmel­del­se — Vej­en til folkedrab

Som alle ved er Holo­caust og andre fol­ked­rab ble­vet ind­skre­vet i ung­doms­ud­dan­nel­ser­nes under­vis­ning som et ker­ne­sto­f­om­rå­de i histo­ri­e­fa­get fra august 2022, samt i fol­ke­sko­lens histo­ri­e­ka­non med over­skrif­ten Holo­caust, jøde­ak­tio­nen og augu­stop­rø­ret i 1943. Her i 2023 er der nu udgi­vet en ny tema- og under­vis­nings­bog ”Vej­en til Fol­ked­rab: Før, under og efter Holo­caust” af Sol­vej Ber­lau og Sti­ne Thu­ge på for­la­get Colum­bus. Det er oppe i tiden at dekla­re­re, når man skri­ver, så jeg vil straks dekla­re­re, at jeg for snart et halvt gym­na­si­e­læ­rer­livs tid siden til­ba­ge i 2002, som den ene af to spe­ci­a­lestu­de­ren­de i histo­rie på KU udgav […]

Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le — Stem­mer i stilheden

Stem­mer i stil­he­den er en hjem­mesi­de med under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, som kan bru­ges i sam­men­spil med ani­ma­tions­fil­men af sam­me navn. Fil­men varer 18 minut­ter og hand­ler om den den­gang 14-åri­­ge Bent Mel­chi­or og hans fami­lies flugt til Sve­ri­ge i okto­ber 1943. Sam­men med under­vis­nings­ma­te­ri­a­let invi­te­rer fil­men til debat, der skal være med til at for­hin­dre, at histo­ri­en gen­ta­ger sig.  Fil­men og det nye under­vis­nings­ma­te­ri­a­le kan ska­be og inspi­re­re til debat af de vær­di­er, der kom til udtryk i sam­ti­den og hvor­for det er vig­tigt at dis­ku­te­re dem i dag. Huma­ni­ty in Action har pro­du­ce­ret fil­men, mens det til­hø­ren­de under­vis­nings­ma­te­ri­a­le er udvik­let af Ghet­to Figh­ter House […]

Anmel­del­se — Dan­mark i 1800-tallet

Katri­ne Char­lot­te Busks under­vis­nings­bog ”Dan­mark i 1800-tal­let” behand­ler Dan­marks udvik­ling i den­ne peri­o­de med sær­ligt fokus på befolk­nin­gens leve­vil­kår. Frem­stil­lin­gen er struk­tu­re­ret, så den sto­re ram­me med Eng­land­skri­ge­ne og De slesvig­ske kri­ge behand­les først i bogen og der­ef­ter de øko­no­mi­ske for­an­drin­ger samt nye leve­vil­kår for land­bo­be­folk­ning, arbej­de­re og bor­ger­skab. Til sidst gen­nem­gås demo­kra­ti­se­ring og for­fat­nings­kamp. Den­ne opbyg­ning gør det tyde­ligt, hvil­ken rol­le de enkel­te sam­funds­grup­per samt natio­na­li­tet og krig har spil­let ind på den poli­ti­ske pro­ces. Der er på den måde for så vidt set ikke så meget nyt i val­get af emner, når det hand­ler om dansk histo­rie i […]