Historielærerforeningen | Kontakt

Anmel­del­se — Indu­stri 4.

Histo­ri­en om Indu­stri­a­li­se­rin­gen for­tæl­les igen og igen — og hver gang er der nye kapit­ler at til­fø­je. Unæg­te­lig er der sket meget siden Newco­mens damp­ma­ski­ne fra 1712, men ikke desto min­dre er de der­sens maski­ner sta­dig med til at for­me vores sam­fund og vores liv på nye, ukend­te måder. Først var det vand- og damp­kraft, der før­te til nye sam­funds­for­mer; der­næst var det elek­tri­fi­ce­rin­gen og sam­lebån­det, som vend­te op og ned på den før­ste indu­stri. Efter 2. Ver­denskrig begynd­te elek­tro­nik­ken så småt at vin­de ind­pas og før­te op igen­nem det tyven­de århund­reds sid­ste del til øget auto­ma­ti­se­ring idet der kaldes […]

Noter #238: Under­vis­ning i svæ­re emner

I det­te num­mer af Noter er det målet, at du bli­ver intro­du­ce­ret til, hvor­dan man kan under­vi­se i ’Holo­caust og andre fol­ked­rab’ og for­be­redt til gene­ral­for­sam­lings­kur­set i novem­ber. Et kur­sus som foku­se­rer på ’Under­vis­ning i svæ­re emner’. Bag­grun­den for tema­et er til­fø­jel­sen ’Holo­caust og andre fol­ked­rab’ til lære­pla­nens ker­ne­sto­f­om­rå­de, som blev til­fø­jet sid­ste år. Man kan fin­de mere inspira­tion til det­te tema på: www. aldrigmere.dk. Temaar­tik­ler­ne inde­hol­der reflek­sio­ner over under­vis­ning i svæ­re emner med udgangs­punkt i Holo­caust og fol­ked­rab. De inde­hol­der bl.a. defi­ni­tio­ner, per­spek­ti­ver, kon­kre­te øvel­ses­for­slag samt berø­rer de eti­ske over­vej­el­ser man som lærer kan ople­ve, når man under­vi­ser i […]

Anmel­del­se — Dan­mark i Afghanistan

Er kri­tik en by i Afg­ha­ni­stan? Det dan­ske mili­tæ­re enga­ge­ment i Afg­ha­ni­stan er sam­men med del­ta­gel­sen i Irak­kri­gen (2003–2011) kul­mi­na­tio­nen på den dan­ske uden­rigs­po­li­ti­ske akti­vis­me og sam­ti­dig mar­ke­rer de sam­men­brud­det for sam­me. Man­ge skri­ben­ter har bidra­get med hold­nin­ger og ind­tryk af de 20 års mili­tæ­re akti­vi­te­ter, men der mang­ler end­nu en auto­ri­ta­tiv frem­stil­ling af den dan­ske uden­rigs­po­li­tik i den­ne peri­o­de. Bogen ”Dan­mark i Afg­ha­ni­stan” er et for­søg på at for­mid­le en sam­men­hæn­gen­de histo­rie om aktio­nen fra start til slut. Der er man­ge ele­men­ter i den histo­rie, hvis den skal for­mid­les nuan­ce­ret. ”Dan­mark i Afg­ha­ni­stan — Fra enga­ge­ment til exit 2001–2021” […]

Noter #237: Skab Historie

En stor del af for­må­let med histo­ri­e­fa­get i både grund- og gym­na­siesko­ler er at styr­ke ele­ver­nes bevidst­hed om, at de er histo­ri­e­skab­te såvel som histo­ri­e­ska­ben­de. Den­ne tema­tik var cen­tral ved Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værks kon­fe­ren­ce “Skab Histo­rie” i marts i år og det­te num­mer af Noter deler både navn og tema med kon­fe­ren­cen. Der byg­ges vide­re på ide­en om histo­ri­e­be­vidst­hed som en cen­tral del af demo­kra­tisk dan­nel­se, og der reflek­te­res i artik­ler­ne over, hvor­dan vi som under­vi­se­re kan opkva­li­fi­ce­re, syn­lig­gø­re og, ja; under­vi­se på en måde, så ele­ver­ne net­op opnår erken­del­se af dem selv (og deres under­vi­se­re) som histo­ri­e­skab­te og ‑ska­ben­de væsner. […]

Dan­ske ele­ver med i Inter­na­tio­nalt projekt

På vej til fly­ve­ren med min elev Aziza Meq­dad… God stem­ning i luf­ten og glæ­de… Aziza for­tæl­ler mig, hvor under­ligt de andre ele­ver synes, det er, at hun rej­ser ale­ne med sin lærer, men at hun selv er rig­tig glad. Hun ved ikke helt hvad der ven­ter hen­de, men hun glæ­der sig væl­dig meget til den nye ople­vel­se. Vi er nem­lig på vej til Euro­Cli­os årli­ge kon­fe­ren­ce i Vil­ni­us. Aziza er med som elev. Euro­Cli­os 29.årlige kon­fe­ren­ce mod­ta­ger ele­ver for før­ste gang. Og min elev er med… Hvor er jeg stolt af det! Jeg, som har fulgt Euro­Cli­os arbej­de i […]

Tips fra Euro­Clio: Books not Bombs

Som føl­ge af kri­gen i Ukrai­ne er uddan­nel­ses­sek­to­ren selv­føl­ge­lig også ble­vet hårdt ramt. I sam­ar­bej­de med blandt andet Euro­Clio, har en en lil­le grup­pe ukrain­ske under­vi­se­re arbej­det på udvik­le et nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og få det distri­bu­e­ret til sko­ler og ukrain­ske ele­ver. Du kan læse mere om pro­jek­tet “Books not Bombs” her Og se den ful­de film her (varer ca. 24 minut­ter). Er oplagt at bru­ge i for­bin­del­se med et erin­drings­hi­sto­risk per­spek­tiv på for­hol­det mel­lem Ukrai­ne og Rusland. Og til at bely­se histo­ri­e­be­vidst­hed i et områ­de af Ver­den, hvor histo­ri­en er meget levende. 

Tips fra Euro­Clio 2023 i Vilnius

Espen Espen­sen og Tri­ne Vil­lum­sen delt­og som repræ­sen­tan­ter for Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen på den nyligt over­stå­e­de Euro­clio-kon­­fe­ren­­ce i Vil­ni­us under tit­len ‘The Com­ple­xi­ty of the History’. Kon­fe­ren­cens tema spænd­te over vidt for­skel­li­ge oplæg, wor­ks­hops og kul­tu­rel­le akti­vi­te­ter. Tri­ne: Den mest over­ra­sken­de og inspi­re­ren­de wor­ks­hop, jeg delt­og i, hav­de tit­len ‘Postcards from af Buf­­fer-zone’, og hand­le­de om situ­a­tio­nen på det del­te Cypern. Her har en min­dre, lokal NGO “Asso­ci­a­tion for Histo­ri­cal Dia­lou­gue & Research” (hjem­mesi­de og Face­­book-side) med stor entu­si­as­me kastet sig ind i at for­sø­ge at bru­ge histo­rie og histo­ri­en til at få par­ter­ne til at møde hin­an­den ved bl.a. at få […]

Anmel­del­se — I skyg­gen af det nye jerntæppe

Jour­na­list Tho­mas Ubbe­sen har sam­men med sin kone jour­na­list Anne Hau­bek rejst langs den euro­pæ­i­ske græn­se til Rusland fra Kir­ke­nes i nord til Odes­sa ved Sor­te­ha­vet i før­ste halv­del af 2022. Rej­sen fore­gik efter den rus­si­ske inva­sion af Ukrai­ne 24. febru­ar, og det præ­ger den meget. Gen­nem alle sam­ta­ler og inter­views skin­ner fryg­ten for Rusland og Putin og de for­fær­de­li­ge histo­ri­ske erfa­rin­ger med Rusland igen­nem som en rød tråd. Hvor­dan er det at leve med en stormagts­na­bo, der lige har angre­bet et fre­de­ligt selv­stæn­digt land, og som igen­nem den nye­re histo­rie har under­trykt og mis­hand­let befolk­nin­ger­ne i Øst­eu­ro­pa? Det får […]

Fag­li­ge tip — Dan­ske muse­er tester historien

Et lil­le tip fra Natio­nal­mu­se­et I video­se­ri­en TEST HISTORIEN afprø­ver en ræk­ke dan­ske muse­er nog­le af dan­marks­hi­sto­ri­ens mest iko­ni­ske gen­stan­de. Når vi leger med histo­ri­en, for­står vi for alvor nuti­den, mener Natio­nal­mu­se­ets direk­tør Rane Wil­ler­s­lev Kan man ram­me rig­tigt med Dan­marks sid­ste hen­ret­tel­se­s­øk­se? Kan man sky­de igen­nem en ring­brynje? Og kan man fjer­ne åreknu­der med trold­dom? Det tester en ræk­ke dan­ske muse­er nu i video­kon­cep­tet TEST HISTORIEN, når de afprø­ver histo­ri­ske gen­stan­de og sæt­ter dem på opga­ver, de ikke har fået i man­ge år.  Det er Natio­nal­mu­se­ets medi­e­hus Vores Tid, der står bag video­er­ne, som man kan fin­de på Youtu­be og […]

Noter #236: Silkevejen

Sil­ke­vej­en er både nog­le helt kon­kre­te kara­va­ne­ru­ter, der siden old­ti­den har koblet Fjer­nø­sten, Cen­tra­la­si­en og Euro­pa sam­men, men begre­bet er også en mere luf­tig idé om han­del og magt. Ad Sil­ke­vej­en har for­nem­me han­delsva­rer bevæ­get sig fra øst mod vest, og sam­ti­dig vid­ner byer­ne langs Sil­ke­vej­en om legen­da­ri­ske hær­fø­re­res stor­hed og fald. Dis­se kon­tra­ster og para­dok­ser går nær­væ­ren­de Noter ombord i, lige­som vi på Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens rej­se­kur­sus til okto­ber 2023 går på opda­gel­se i den histo­ri­ske og kul­tu­rel­le arv i net­op nog­le af Sil­ke­ve­jens byer i Kasak­h­stan, Kir­gi­si­stan og Usbe­ki­stan. Den før­ste arti­kel i det­te num­mer af Noter er Anne Hedeager […]