Gra­tis onli­ne­kur­sus i dan­marks­hi­sto­rie

Kur­set dæk­ker peri­o­den fra den tid­li­ge mid­delal­der omkring år 1050 til i dag og består af en blan­ding af tek­ster, video­er og quizzer. Det er opdelt i otte lek­tio­ner med ca. 40 nor­mal­si­ders tekst til hver lek­tion samt en ræk­ke mini­fored­rag og film på ca. 8–9 min. med histo­ri­ke­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Hver lek­tion kan … Læs mere Gra­tis onli­ne­kur­sus i dan­marks­hi­sto­rie

UNG:DOX til­by­der doku­men­tar­film til fjer­nun­der­vis­ning

CPH:DOX, der er Køben­havns Doku­men­tar­film­festi­val, har valgt at omlæg­ge festi­va­len til en onli­ne udga­ve som føl­ge af covid-19 situ­a­tio­nen. Det gæl­der også for UNG:DOX, festi­va­lens uddan­nel­ses­i­ni­ti­a­tiv, hvor vi nu omlæg­ger en del af vores arran­ge­men­ter til en digi­tal ver­sion, så under­vi­se­re fra hele lan­det har mulig­hed for at bru­ge pre­mi­e­re­ak­tu­el­le doku­men­tar­film i de næste ugers … Læs mere UNG:DOX til­by­der doku­men­tar­film til fjer­nun­der­vis­ning

Algo­rit­mer, fil­ter­bob­ler og fake news

Der er kom­met to nye sto­re it-tema­er om cyber­sik­ker­hed og digi­tal døm­me­kraft på emu.dk. Her kan under­vi­se­re fin­de artik­ler, for­løb og red­ska­ber, som kan under­støt­te dem, når de skal arbej­de med bl.a. digi­tal dan­nel­se og it-sik­ker­hed med ele­ver­ne. Mate­ri­a­ler­ne kan fin­de anven­del­se i man­ge for­skel­li­ge fag og i tvær­fag­li­ge for­løb. Des­u­den vil de være oplag­te … Læs mere Algo­rit­mer, fil­ter­bob­ler og fake news

Fored­rag om øst­eu­ro­pæ­er­ne 30 år efter

Anne Haubek og Thomas Ubbesen

Øst­eu­ro­pæ­er­ne – 30 år efter Ber­lin-murens fald 2019 er året for Ber­lin-murens fald, kom­mu­nis­mens ende­ligt, afslut­nin­gen på en epo­ke i Euro­pas histo­rie med had, pig­t­råd og kold krig. Anne Hau­bek og Tho­mas Ubbe­sen, tid­li­ge­re man­ge­åri­ge DR-uden­rigsjour­­na­li­­ster har gen­nem nog­le måne­der rejst med tog og bus til de yder­ste hjør­ner af den gam­le Østblok og mødt man­ge … Læs mere Fored­rag om øst­eu­ro­pæ­er­ne 30 år efter

Kri­sten mis­sion i Afri­ka

Hvad er tro, magt og medi­er? Tro, Magt og Medi­er er en onli­ne under­vis­nings­plat­form. Plat­for­men ret­ter sig mod fage­ne histo­rie og kri­sten­dom­skund­skab for hen­holds­vis 8.–9. klas­se i grund­sko­len samt i gym­na­si­et. Plat­for­men fin­der man på www.tromagtogmedier.dk. Selv­om plat­for­men er intu­i­tiv og let til­gæn­ge­lig, anbe­fa­ler vi, at gen­nem­læ­se lærer­vej­led­nin­gen, da den præ­sen­te­rer kil­de­ma­te­ri­a­lets kon­tekst, bag­grun­den for … Læs mere Kri­sten mis­sion i Afri­ka

Gen­for­e­nings­bus­sen 2020

Et roads­how om iden­ti­tet, sprog og histo­rie 100 året for afstem­nin­ger­ne i Slesvig og Gen­for­e­nin­gen i 1920 mar­ke­res over hele lan­det i før­ste hal­vår af 2020. Muse­um Søn­derjyl­land er midt i plan­læg­nin­gen af Gen­for­e­nings­bus­sen 2020 – et til­bud til udsko­lin­gen og gym­na­si­er­ne i hele lan­det. Bus­sen vil være en fest­lig, tvær­fag­lig og tan­ke­væk­ken­de mar­ke­ring af … Læs mere Gen­for­e­nings­bus­sen 2020

Alsang 2020 og besæt­tel­sen 1940–45

Pro­jek­tet ‘ALSANG 2020’ ønsker at hyl­de fri­he­den og demo­kra­ti­et og styr­ke med­bor­ger­ska­bet med fæl­les­sang i hele lan­det. Alle kan være med i pro­jek­tet med egne arran­ge­men­ter eller ved at del­ta­ge i de man­ge sto­re begi­ven­he­der pro­jektor­ga­ni­sa­tio­nen står bag. ALSANG 2020 løber fra janu­ar 2019 til udgan­gen af 2020 og kul­mi­ne­rer med en ræk­ke helt sto­re … Læs mere Alsang 2020 og besæt­tel­sen 1940–45

Køn og seksu­a­li­tet i histo­risk per­spek­tiv

Den Hirs­chsprung­ske Sam­ling, Ribe Kunst­mu­se­um og Fuglsang Kunst­mu­se­um har i sam­ar­bej­de med LGBT Dan­mark net­op lan­ce­ret det nye under­vis­nings­ma­te­ri­a­le Que­er Zahrt­mann. Mate­ri­a­let tager udgangs­punkt i den dan­ske maler Kri­sti­an Zahrt­manns far­ve­ri­ge og udfor­dren­de kunst­vær­ker. Det inde­hol­der spæn­den­de tvær­fag­li­ge opga­ver om kunst, køn, seksu­a­li­tet og iden­ti­tet i et histo­risk og nuti­digt per­spek­tiv. Mate­ri­a­let har blandt andet rele­vans for fage­ne histo­rie, dansk, sam­funds­fag, … Læs mere Køn og seksu­a­li­tet i histo­risk per­spek­tiv

Film til pro­pa­gand­a­for­løb

Et spø­gel­se fra for­ti­den går gen­nem ver­den af i dag, og gam­le alli­an­cer og ide­a­ler står for fald. De bol­værk, man rej­ste til værn om demo­kra­ti, fri­hed og huma­nis­me efter Anden Ver­denskrig, er under pres. Karis­ma­ti­ske lede­re svin­ger igen de natio­na­le faner så højt, at al tale om inter­na­tio­nalt ansvar og sam­ar­bej­de over­dø­ves. Det er … Læs mere Film til pro­pa­gand­a­for­løb