Kategori: Faglige tip

Podcast­se­rie om sport og politik

https://sport-og-modpolitik.simplecast.com En podcast­se­rie om, hvor­dan sport og poli­tik har været sam­men­flet­tet gen­nem tiden og især bli­ver det lige nu bl.a. med diver­se for­ske­re og for­man­den for Dan­marks Idræts­for­bund (DIF), Hans Natorp.  Vært og idé­mand: pro­fes­sor i idræts­hi­sto­rie, Hans Bon­de, Insti­tut for Idræt og ernæ­ring, Køben­havns Uni­ver­si­tet Inter­viewer: Andreas Ing­vart­sen Tek­nik: René lin­de­kro­ne Chri­sten­sen Podca­sten kan hen­tes bredt og på bl.a. Sim­plecast, Apple og Spo­ti­fy. Det bli­ver til en selv­stæn­dig kanal fra Køben­havns Uni­ver­si­tet, hvor Hans Bon­de frem­over vil pro­du­ce­re podcasts med andre eks­per­ter ved afgø­ren­de idrætspo­li­ti­ske nybrud.  Til grund for kana­len lig­ger bogen ”Med krop­pen ind i kul­tu­ren” (2020):  Links […]

Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le — Stem­mer i stilheden

Stem­mer i stil­he­den er en hjem­mesi­de med under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, som kan bru­ges i sam­men­spil med ani­ma­tions­fil­men af sam­me navn. Fil­men varer 18 minut­ter og hand­ler om den den­gang 14-åri­­ge Bent Mel­chi­or og hans fami­lies flugt til Sve­ri­ge i okto­ber 1943. Sam­men med under­vis­nings­ma­te­ri­a­let invi­te­rer fil­men til debat, der skal være med til at for­hin­dre, at histo­ri­en gen­ta­ger sig.  Fil­men og det nye under­vis­nings­ma­te­ri­a­le kan ska­be og inspi­re­re til debat af de vær­di­er, der kom til udtryk i sam­ti­den og hvor­for det er vig­tigt at dis­ku­te­re dem i dag. Huma­ni­ty in Action har pro­du­ce­ret fil­men, mens det til­hø­ren­de under­vis­nings­ma­te­ri­a­le er udvik­let af Ghet­to Figh­ter House […]

Dan­ske ele­ver med i Inter­na­tio­nalt projekt

På vej til fly­ve­ren med min elev Aziza Meq­dad… God stem­ning i luf­ten og glæ­de… Aziza for­tæl­ler mig, hvor under­ligt de andre ele­ver synes, det er, at hun rej­ser ale­ne med sin lærer, men at hun selv er rig­tig glad. Hun ved ikke helt hvad der ven­ter hen­de, men hun glæ­der sig væl­dig meget til den nye ople­vel­se. Vi er nem­lig på vej til Euro­Cli­os årli­ge kon­fe­ren­ce i Vil­ni­us. Aziza er med som elev. Euro­Cli­os 29.årlige kon­fe­ren­ce mod­ta­ger ele­ver for før­ste gang. Og min elev er med… Hvor er jeg stolt af det! Jeg, som har fulgt Euro­Cli­os arbej­de i […]

Tips fra Euro­Clio: Books not Bombs

Som føl­ge af kri­gen i Ukrai­ne er uddan­nel­ses­sek­to­ren selv­føl­ge­lig også ble­vet hårdt ramt. I sam­ar­bej­de med blandt andet Euro­Clio, har en en lil­le grup­pe ukrain­ske under­vi­se­re arbej­det på udvik­le et nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og få det distri­bu­e­ret til sko­ler og ukrain­ske ele­ver. Du kan læse mere om pro­jek­tet “Books not Bombs” her Og se den ful­de film her (varer ca. 24 minut­ter). Er oplagt at bru­ge i for­bin­del­se med et erin­drings­hi­sto­risk per­spek­tiv på for­hol­det mel­lem Ukrai­ne og Rusland. Og til at bely­se histo­ri­e­be­vidst­hed i et områ­de af Ver­den, hvor histo­ri­en er meget levende. 

Tips fra Euro­Clio 2023 i Vilnius

Espen Espen­sen og Tri­ne Vil­lum­sen delt­og som repræ­sen­tan­ter for Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen på den nyligt over­stå­e­de Euro­clio-kon­­fe­ren­­ce i Vil­ni­us under tit­len ‘The Com­ple­xi­ty of the History’. Kon­fe­ren­cens tema spænd­te over vidt for­skel­li­ge oplæg, wor­ks­hops og kul­tu­rel­le akti­vi­te­ter. Tri­ne: Den mest over­ra­sken­de og inspi­re­ren­de wor­ks­hop, jeg delt­og i, hav­de tit­len ‘Postcards from af Buf­­fer-zone’, og hand­le­de om situ­a­tio­nen på det del­te Cypern. Her har en min­dre, lokal NGO “Asso­ci­a­tion for Histo­ri­cal Dia­lou­gue & Research” (hjem­mesi­de og Face­­book-side) med stor entu­si­as­me kastet sig ind i at for­sø­ge at bru­ge histo­rie og histo­ri­en til at få par­ter­ne til at møde hin­an­den ved bl.a. at få […]

Fag­li­ge tip — Dan­ske muse­er tester historien

Et lil­le tip fra Natio­nal­mu­se­et I video­se­ri­en TEST HISTORIEN afprø­ver en ræk­ke dan­ske muse­er nog­le af dan­marks­hi­sto­ri­ens mest iko­ni­ske gen­stan­de. Når vi leger med histo­ri­en, for­står vi for alvor nuti­den, mener Natio­nal­mu­se­ets direk­tør Rane Wil­ler­s­lev Kan man ram­me rig­tigt med Dan­marks sid­ste hen­ret­tel­se­s­øk­se? Kan man sky­de igen­nem en ring­brynje? Og kan man fjer­ne åreknu­der med trold­dom? Det tester en ræk­ke dan­ske muse­er nu i video­kon­cep­tet TEST HISTORIEN, når de afprø­ver histo­ri­ske gen­stan­de og sæt­ter dem på opga­ver, de ikke har fået i man­ge år.  Det er Natio­nal­mu­se­ets medi­e­hus Vores Tid, der står bag video­er­ne, som man kan fin­de på Youtu­be og […]

Onli­ne semi­nar og mate­ri­a­le om erin­drin­gen af 2. Verdenskrig

D. 28. febru­ar afhol­der “Con­fron­ting Memo­ri­es” et onli­­ne-semi­­nar: “In Con­stant Flux: The landsca­pe of memory and memo­ri­als of Wor­ld War II in Euro­pe”. Man skal dog sene­st til­mel­de sig d. 27.2. (se mere infor­ma­tion i pdf’en neden­for) Det EU-støt­te­­de pro­jekt har også en udmær­ket hjem­mesi­de med mate­ri­a­le og idéer til hvor­dan man kan arbej­de med for­skel­li­ge tvær-natio­­na­­le tema­er med fokus på 2. Ver­denskrig og med pri­mært fokus på erindringen.

Udstil­ling: Sko­len i Gen­for­e­nin­gens lys

Gen­for­e­nin­gen hav­de mar­kant ind­fly­del­se på ele­ver­nes sko­le­gang både før, under og efter 1920. En ny digi­tal udstil­ling for­tæl­ler, hvor­dan man i klas­se­væ­rel­set sik­re­de dan­nel­sen af tro­fa­ste, fæd­re­land­skær­li­ge bor­ge­re – i kam­pen for natio­nens over­le­vel­se. ”Gen­for­e­nin­gen har haft stor betyd­ning for vores selv­for­stå­el­se og det vrim­ler med spæn­den­de for­tæl­lin­ger. Sko­lens rol­le i åre­ne omkring Gen­for­e­nin­gen er vir­ke­lig vig­tig – men den hører vi ikke så meget om. Det har vi nu for­søgt at råde bod på”. Histo­ri­ker og pro­fes­sor Ning de Conin­ck-Smith fra pro­jekt­grup­pen Sko­le­hi­sto­rie, som står bag udstil­lin­gen Da Søn­derjyl­land blev gen­for­e­net med Dan­mark i 1920, ske­te det efter næsten seks […]