Ny bog om familiedannelse til historie, dansk, samfunds- og kulturfag — få et gratis digitalt eksemplar

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here Til august udgi­ver vi Fami­lie­bil­le­der af Geert Alex Niel­sen. Det er en ny fler­fag­lig tema­bog til under­vis­ning i histo­rie, dansk samt sam­funds- og kul­tur­fag.   Fami­lie­bil­le­der hand­ler om fami­lie­dan­nel­se og de nære rela­tio­ner, belyst fra et histo­risk per­spek­tiv; fra bon­de­sam­fun­dets bop­lad­ser til nuti­dens regn­bu­ebørn og … Læs mere

Europas historie fortalt med plakater

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here Ny udstil­ling på Dansk Pla­kat­mu­se­um åbner 16. juni: Hvad er Euro­pa? Pla­ka­ter fra en ver­dens­del Vi bru­ger ordet med ruti­ne­ret sik­ker­hed: Euro­pa – men hvor man­ge af os stop­per op og spør­ger os selv, hvad det egent­lig dæk­ker? Det gør Dansk Pla­kat­mu­se­um i Den Gam­le By … Læs mere

100 danmarkshistorier

universaltid

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here 10.000 siders dan­marks­hi­sto­ri­er Poli­tik, kul­tur­hi­sto­rie og hver­dags­liv: Til sep­tem­ber udkom­mer den før­ste bog i Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lags stort tænk­te serie ”100 dan­marks­hi­sto­ri­er”. Her til­by­des dan­sker­ne intet min­dre end en ny natio­nal­hi­sto­rie, der skal give histo­risk viden og iden­ti­tet. Man­ge dan­ske­re er inter­es­se­re­de i histo­rie og histo­ri­ske … Læs mere

Nyt undervisningsmateriale om økologisk økonomi

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here Invi­ta­tion til lance­ring af under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om øko­lo­gisk øko­no­mi Insti­tut for Plan­læg­ning samt Cen­ter for Design, Innova­tion og Bære­dyg­tig Omstil­ling (DIST), Aal­borg Uni­ver­si­tet, lan­ce­rer et nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om øko­lo­gisk øko­no­mi. Det vil vi ger­ne mar­ke­re med et arran­ge­ment tirs­dag d. 30. maj 2017 kl. 15–17 på … Læs mere

”Skjulte Danmarkshistorier”

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here Dan­marks Forsorgs­mu­se­um har net­op lan­ce­ret et nyt og gra­tis under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til gym­na­si­et til pro­jek­tet ”Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er”. “Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er” er et ambi­tiøst og nyska­ben­de muse­ums­pro­jekt, der gen­nem 12 doku­men­tar­film giver et unikt ind­blik i en ver­den, som få ken­der til. For­mål Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let til “Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er” har to … Læs mere

AT 2017 — Menneskets forhold til naturen

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here Inspira­tion til arbej­det med årets AT-tema: Doku­men­tar­fil­men Slan­gens favn­tag Ver­dens res­sour­ce­for­brug Opda­gel­ser­ne (forum­t­råd, som kræ­ver login) Darwin Rets­sa­gen mod Galilei   Skriv ger­ne gode ide­er og links i kom­men­ta­rer­ne (hvis du har en bru­ger, så log ind først) . Den­ne side er offent­lig for alle.   Foto: … Læs mere

Studiebesøg på Cypern

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here The Asso­ci­a­tion for Histo­ri­cal Dia­logue and Research (AHDR) til­by­der del­ta­gel­se i en uges stu­di­e­be­søg på Cypern 4–10 juni 2017. Besø­get giver mulig­hed for at møde for­ske­re, under­vi­se­re og repræ­sen­tan­ter for civil­sam­fun­det fra beg­ge sider af den del­te ø. Pro­gram­met omfat­ter bl.a. fore­læs­nin­ger, wor­ks­hops og ture … Læs mere

Matchpoints seminar om Reformationen og det danske samfund

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here I år 2017 cen­tre­rer Mat­chPo­ints semi­na­ret sig om Refor­ma­tio­nen og det dan­ske sam­fund, og kon­fe­ren­cen bli­ver den stør­ste fol­ke­op­ly­sen­de begi­ven­hed i Dan­mark under refor­ma­tions­ju­bilæ­et. Der vil være fored­rag, ple­num­dis­kus­sio­ner, dia­lo­ger, debat­ter og inter­views med cir­ka 70 af Dan­marks stør­ste eks­per­ter og bed­ste for­mid­le­re inden for … Læs mere

Inspirationsdag for gymnasielærere

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here Køben­havns Uni­ver­si­tet invi­te­rer gym­na­si­e­læ­re­re med inter­es­se i huma­ni­o­ra, teo­lo­gi og sam­funds­fag til inspira­tions­dag. Det sker fre­dag den 28. okto­ber fra kl. 9.00 — 16.00. Udover fag­li­ge og tvær­fag­li­ge oplæg byder dagen også på mulig­hed for at debat­te­re over­gan­gen fra gym­na­sie til uni­ver­si­tet. Arran­ge­men­tet afhol­des på Det … Læs mere

Europæisk projekt om mindre industrivirksomheders bidrag til kulturarven

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here GENIUS LOCI is an EU co-fun­ded pro­ject. Its pur­po­se is to draw atten­tion to the her­i­ta­ge of small-sca­le indu­stri­al enter­pri­ses, to (re)valuate their her­i­ta­ge sig­ni­fi­can­ce and to increa­se under­stan­ding and appre­ci­a­tion by tourists and the gene­ral public. E-FAITH (Euro­pe­an Fede­ra­tion of Asso­ci­a­tions of Indu­stri­al and … Læs mere