100 danmarkshistorier

universaltid

10.000 siders dan­marks­hi­sto­ri­er Poli­tik, kul­tur­hi­sto­rie og hver­dags­liv: Til sep­tem­ber udkom­mer den første bog i Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lags stort tænk­te serie ”100 dan­marks­hi­sto­ri­er”. Her til­by­des dan­sker­ne intet min­dre end en ny natio­nal­hi­sto­rie, der skal give histo­risk viden og iden­ti­tet. Man­ge dan­ske­re er inter­es­se­re­de i histo­rie og histo­ri­ske begi­ven­he­der, og man­ge vil ger­ne læse vel­for­mid­le­de og vel­dre­je­de bøger … Læs mere

Nyt undervisningsmateriale om økologisk økonomi

Invi­ta­tion til lance­ring af under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om øko­lo­gisk øko­no­mi Insti­tut for Plan­læg­ning samt Cen­ter for Design, Innova­tion og Bære­dyg­tig Omstil­ling (DIST), Aal­borg Uni­ver­si­tet, lan­ce­rer et nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om øko­lo­gisk øko­no­mi. Det vil vi ger­ne mar­ke­re med et arran­ge­ment tirs­dag d. 30. maj 2017 kl. 15–17 på Aal­borg Uni­ver­si­tet Køben­havn. Alle er vel­kom­ne! Mate­ri­a­let sig­ter på både … Læs mere

”Skjulte Danmarkshistorier”

Dan­marks Forsorgs­mu­se­um har net­op lan­ce­ret et nyt og gra­tis under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til gym­na­siet til pro­jek­tet ”Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er”. “Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er” er et ambi­tiøst og nyska­ben­de muse­ums­pro­jekt, der gen­nem 12 doku­men­tar­film giver et unikt ind­blik i en ver­den, som få ken­der til. For­mål Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let til “Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er” har to over­ord­ne­de for­mål. For det første at give ind­sigt i livet … Læs mere

AT 2017 — Menneskets forhold til naturen

Inspira­tion til arbej­det med årets AT-tema: Doku­men­tar­fil­men Slan­gens favn­tag Ver­dens res­sour­ce­for­brug Opda­gel­ser­ne (forum­t­råd, som kræ­ver login) Darwin Rets­sa­gen mod Galilei   Skriv ger­ne gode ide­er og links i kom­men­ta­rer­ne (hvis du har en bru­ger, så log ind først) . Den­ne side er offent­lig for alle.   Foto: Scre­ens­hot fra “Slan­gens favn­tag” ×Clo­seY­ou need to login in order … Læs mere

Studiebesøg på Cypern

The Asso­ci­a­tion for Histo­ri­cal Dia­logue and Resear­ch (AHDR) til­by­der del­ta­gel­se i en uges stu­di­e­be­søg på Cypern 4–10 juni 2017. Besø­get giver mulig­hed for at møde for­ske­re, under­vi­se­re og repræ­sen­tan­ter for civil­sam­fun­det fra beg­ge sider af den del­te ø. Pro­gram­met omfat­ter bl.a. fore­læs­nin­ger, wor­ks­hops og ture rundt på øen. (Se nær­me­re i det ved­lag­te pro­gram, som … Læs mere

Matchpoints seminar om Reformationen og det danske samfund

I år 2017 cen­tre­rer Mat­chPo­ints semi­na­ret sig om Refor­ma­tio­nen og det dan­ske sam­fund, og kon­fe­ren­cen bli­ver den største fol­ke­op­ly­sen­de begi­ven­hed i Dan­mark under refor­ma­tions­ju­bilæ­et. Der vil være fored­rag, ple­num­dis­kus­sio­ner, dia­lo­ger, debat­ter og inter­views med cir­ka 70 af Dan­marks største eks­per­ter og bedste for­mid­le­re inden for deres fel­ter – samt nog­le uden­land­ske hoved­ta­le­re, der­i­blandt den ver­den­skend­te … Læs mere

Inspirationsdag for gymnasielærere

Køben­havns Uni­ver­si­tet invi­te­rer gym­na­si­e­læ­re­re med inter­es­se i huma­ni­o­ra, teo­lo­gi og sam­funds­fag til inspira­tions­dag. Det sker fre­dag den 28. okto­ber fra kl. 9.00 — 16.00. Udover fag­li­ge og tvær­fag­li­ge oplæg byder dagen også på mulig­hed for at debat­te­re over­gan­gen fra gym­na­sie til uni­ver­si­tet. Arran­ge­men­tet afhol­des på Det sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge faku­l­tet, loka­le 35.3.12 og 35.3.13 med ind­gang fra Gam­melt­of­te­ga­de 13. … Læs mere

Europæisk projekt om mindre industrivirksomheders bidrag til kulturarven

GENIUS LOCI is an EU co-fun­ded pro­ject. Its pur­po­se is to draw atten­tion to the her­i­ta­ge of small-sca­le indu­stri­al enter­pri­ses, to (re)valuate their her­i­ta­ge sig­ni­fi­can­ce and to increa­se under­stan­ding and appre­ci­a­tion by tourists and the gene­ral public. E-FAITH (Euro­pe­an Fede­ra­tion of Asso­ci­a­tions of Indu­stri­al and Tech­ni­cal Her­i­ta­ge) is offe­ring its exper­ti­se and net­work to the … Læs mere

Ny EU-guide på altinget.dk

altinget

Vi har fået et tip om nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til under­vis­ning om EU: Kri­stof­fer Hecquet har stå­et for et pro­jekt for Altin­get, der ger­ne skul­le gøre det lidt let­te­re og sjove­re at under­vi­se om EU på gym­na­siet i histo­rie og sam­funds­fag. EU-gui­de er byg­get op om en hold­ning­s­test, hvor ele­ver­ne kan se, hvil­ken af de dan­ske par­la­men­ta­ri­ke­re, … Læs mere

Gratis OD-materiale om folkedrab i Guatemala

Kære histo­ri­e­læ­re­re lan­det over. Igen i år har Ope­ra­tion Dags­værk pro­du­ce­ret spæn­den­de UNDERVISNINGSMATERIALE lavet til dig helt GRATIS. I år er der udar­bej­det et under­vis­nings­for­løb om fol­ked­rab, som tager udgangs­punkt i ker­ne­stof­fet i net­op histo­rie til dig der under­vi­ser i gym­na­siet eller HF. Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let inde­hol­der en lærer­vej­led­nin­gen, der er byg­get op som et AT-for­løb i histo­rie og … Læs mere