Gen­for­e­nings­bus­sen 2020

Et roads­how om iden­ti­tet, sprog og histo­rie 100 året for afstem­nin­ger­ne i Slesvig og Gen­for­e­nin­gen i 1920 mar­ke­res over hele lan­det i før­ste hal­vår af 2020. Muse­um Søn­derjyl­land er midt i plan­læg­nin­gen af Gen­for­e­nings­bus­sen 2020 – et til­bud til udsko­lin­gen og gym­na­si­er­ne i hele lan­det. Bus­sen vil være en fest­lig, tvær­fag­lig og tan­ke­væk­ken­de mar­ke­ring af … Læs mere Gen­for­e­nings­bus­sen 2020

Alsang 2020 og besæt­tel­sen 1940–45

Pro­jek­tet ‘ALSANG 2020’ ønsker at hyl­de fri­he­den og demo­kra­ti­et og styr­ke med­bor­ger­ska­bet med fæl­les­sang i hele lan­det. Alle kan være med i pro­jek­tet med egne arran­ge­men­ter eller ved at del­ta­ge i de man­ge sto­re begi­ven­he­der pro­jektor­ga­ni­sa­tio­nen står bag. ALSANG 2020 løber fra janu­ar 2019 til udgan­gen af 2020 og kul­mi­ne­rer med en ræk­ke helt sto­re … Læs mere Alsang 2020 og besæt­tel­sen 1940–45

Køn og seksu­a­li­tet i histo­risk per­spek­tiv

Den Hirs­chsprung­ske Sam­ling, Ribe Kunst­mu­se­um og Fuglsang Kunst­mu­se­um har i sam­ar­bej­de med LGBT Dan­mark net­op lan­ce­ret det nye under­vis­nings­ma­te­ri­a­le Que­er Zahrt­mann. Mate­ri­a­let tager udgangs­punkt i den dan­ske maler Kri­sti­an Zahrt­manns far­ve­ri­ge og udfor­dren­de kunst­vær­ker. Det inde­hol­der spæn­den­de tvær­fag­li­ge opga­ver om kunst, køn, seksu­a­li­tet og iden­ti­tet i et histo­risk og nuti­digt per­spek­tiv. Mate­ri­a­let har blandt andet rele­vans for fage­ne histo­rie, dansk, sam­funds­fag, … Læs mere Køn og seksu­a­li­tet i histo­risk per­spek­tiv

Film til pro­pa­gand­a­for­løb

Et spø­gel­se fra for­ti­den går gen­nem ver­den af i dag, og gam­le alli­an­cer og ide­a­ler står for fald. De bol­værk, man rej­ste til værn om demo­kra­ti, fri­hed og huma­nis­me efter Anden Ver­denskrig, er under pres. Karis­ma­ti­ske lede­re svin­ger igen de natio­na­le faner så højt, at al tale om inter­na­tio­nalt ansvar og sam­ar­bej­de over­dø­ves. Det er … Læs mere Film til pro­pa­gand­a­for­løb

Altin­gets valg­test til unge

(tip fra Altin­get) Spek­trum – Altin­gets unge­me­die — til­by­der en valg­test til både FT-val­­get og EP-val­­get, hvor man kan sam­men­lig­ne sine hold­nin­ger med par­ti­er­ne. Testen skal ikke for­tæl­le, hvad man skal stem­me, men der­i­mod lede en vide­re til mere infor­ma­tion om par­ti­er­ne og val­get. Kan det måske være til nyt­te for jer valg­kam­pen? Vi har … Læs mere Altin­gets valg­test til unge

Podcasts til unge om EU

Vi har i AOF med støt­te fra Euro­pa­næv­net lavet en podcast i 4 afsnit om EU’s histo­rie fra 1945 og op til i dag, og jeg skri­ver for­di de 4 afsnit kan bru­ges i under­vis­nin­gen som optakt for unge til EP-val­­get 26. maj.   Ind­hold: Peter Lau­ge­sen, der er pris­be­løn­net fored­rags­hol­der og doku­men­ta­rist kendt fra … Læs mere Podcasts til unge om EU

Essay­kon­kur­ren­ce om Dan­ne­brog

(Jeg har mod­ta­get den­ne hen­ven­del­se fra Søren Cruys-Bag­­ger /LH ) Dan­­marks-Sam­­fun­­det søsæt­ter fra april en lands­dæk­ken­de essay­kon­kur­ren­ce, hvor unge fra fol­ke­sko­ler­ne og ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne invi­te­res til at give deres syn på ver­dens æld­ste natio­nal­flag, Dan­ne­brog. Dan­­marks-Sam­­fun­­det vil ger­ne høre de unges tan­ker om, hvil­ken betyd­ning vores natio­na­le sym­bol Dan­ne­brog har for dem i 2019. Essay­et må … Læs mere Essay­kon­kur­ren­ce om Dan­ne­brog

DON’T BE Blank på Euro­pa

(Tip fra DR) Vi har på DR Under­vis­ning udvik­let et under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om EU på bag­grund af pro­gram­se­ri­en ‘Skål for Euro­pa — med Anders Fogh Ras­mus­sen’. Mate­ri­a­let er mål­ret­tet sam­funds­fag, men vil også kun­ne anven­des i en ræk­ke sprog­fag som tysk, spansk, engelsk og fransk (er der nogen ste­der, man har ita­li­ensk, så er det også … Læs mere DON’T BE Blank på Euro­pa

Bre­xit. Far­vel til EU, hvor­for?

(Jeg har fået det­te til­bud om fored­rag for ele­ver om Bre­xit fra Jakob Ille­borg /LH) Jeg hed­der Jakob Ille­borg. Jeg har i en årræk­ke været TV-vært på DR Kon­tant og på det glo­ba­le TV-maga­sin DR2 Dagen. Før det var jeg DRs kor­re­spon­dent i Lon­don, hvor jeg har boet i tyve år. Lige nu befin­der jeg … Læs mere Bre­xit. Far­vel til EU, hvor­for?

Kil­der til 100 års tek­no­lo­gi­hi­sto­rie

(Jeg har mod­ta­get et tip fra Pal­le Søren­sen, som er næst­for­mand i Inge­ni­ør­for­e­nin­gen IDA’s Sel­skab for Histo­risk Tek­no­lo­gi, HITEK) Hvis du og dine ele­ver er inter­es­se­ret i tek­nik, og hvor­dan tek­no­lo­gi­en har påvir­ket udvik­lin­gen i det dan­ske sam­fund, så giver Inge­ni­ø­rer­nes Dan­marks­hi­sto­rie detal­je­ret viden om udvik­lin­gen fra 1892 til 2006. Den er skre­vet af og … Læs mere Kil­der til 100 års tek­no­lo­gi­hi­sto­rie