VIKINGS! HISTORIEBRUG OG VIDEOBATTLE

Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet i Aar­hus plan­læg­ger den nye videns- og kul­tur­festi­val Nor­di­ske Nät­ter, der vil fin­de sted på Moes­gaard Muse­um den 13–15/11 2015. I år er festi­va­lens tema nor­dens for­tid og histo­rie. Der vil være fored­rag, musik, lit­te­ra­tur, leven­de udstil­lin­ger, quizzer, mad og meget andet. Hele det nye Moes­gaard Muse­um vil dan­ne ram­me om et san­se­mæt­tet og videns­spæk­ket program.

 

I for­bin­del­se med festi­va­len afhol­der vi et gym­na­siear­ran­ge­ment. Det vil fore­gå på muse­et kl. 10–14.30 fre­dag den 13/11 og vil omhand­le vikin­ger og histo­ri­e­brug. Der vil være en intro til histo­ri­e­brug fra histo­ri­ker Kas­per Hold­gaard Ander­sen, Aar­hus Uni­ver­si­tet, en batt­le mel­lem Kas­per og Sara Heil Jen­sen fra Moes­gaard Muse­um om at fin­de de bed­ste eksemp­ler på histo­ri­e­brug og vikin­ger på youtu­be og en intro­duk­tion til vikin­geud­stil­lin­gen på Moes­gaard ved ph.d. Berg­dis Prastar­dot­tir. Ele­ver­ne og lærer­ne vil få fuld for­plej­ning under­vejs og have mulig­hed for selv at gå på opda­gel­se i udstil­lin­ger­ne efter intro­duk­tio­nen. Arran­ge­men­tet bli­ver faci­li­te­ret af Klod­s­hans for Vide­re­kom­ne. Du kan læse mere om arran­ge­men­tet på vores nye hjem­mesi­de her: http://nordiskenaetter.fuau.dk/program/gymnasiearrangement/vikings!-historiebrug-og-videobattle-1521–463.aspx. Det koster 35 kr. pr. elev for del­ta­gel­se i arran­ge­men­tet, hvil­ket er inklu­siv for­plej­ning, arran­ge­ment og fri adgang til udstillingerne.

 

Der­u­d­over udgi­ver vi også et maga­sin med fokus på vikin­ger, der er mål­ret­tet gym­na­si­e­le­ver, og som kan bestil­les hos os gra­tis. Det er et forsk­nings­for­mid­len­de maga­sin, der pri­mært kig­ger på vikin­ger­ne som de optræ­der i vores bevidst­hed og kul­tur i dag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *