Et for­nuf­tigt bud på at aktu­a­li­se­re idræts­be­gi­ven­he­der i for­hold til de sam­funds­mæs­si­ge kon­tek­ster i verdenshistorien

Hans Bon­de har sam­men med Sta­nis Els­borg for­søgt at ska­be en bog, som ret­ter sig mod gym­na­siesko­len i fage­ne idræt, histo­rie og sam­funds­fag.  Bogen arbej­der med en ræk­ke tema­er og begi­ven­he­der igen­nem histo­ri­en, som under­støt­tes via anvis­ning af kil­de­ma­te­ri­a­le fra bogens til­hø­ren­de hjemmeside.

Bogen for­sø­ger at til­by­de læseren/underviseren en ræk­ke mulig­he­der til vide­re arbej­de med de udvalg­te tema­tik­ker i form af tek­stop­ga­ver, kil­de­op­ga­ver og i nog­le til­fæl­de anvis­ning af muli­ge pro­gram­mer for stu­di­e­tur til diver­se lokaliteter.

Før­ste kapi­tel intro­du­ce­rer en ræk­ke histo­ri­ske meto­der, begre­ber og teo­re­ti­ske til­gan­ge; fra histo­ri­e­brug over bil­le­d­a­na­ly­se til kil­de­kri­tik. Det­te meto­di­ske kapi­tel på knap 40 sider er rygra­den i bogen, da der hen­vi­ses direk­te og indi­rek­te til meto­der­ne og teo­ri­er­ne igen­nem bogen.

Andet kapi­tel, som omhand­ler spor­tens rol­le i antik­ken, er pri­mært inter­es­sant for histo­ri­e­fa­get og den idræts­hi­sto­ri­ske gren af idræt B faget i gym­na­siesko­len. Det er velskre­vet og infor­ma­tivt og vil helt sik­kert kun­ne benyt­tes i under­vis­nin­gen både i almin­de­lig under­vis­ning og tvær­fag­ligt projektarbejde.

Kapit­ler­ne omhand­len­de dansk-tysk idræts­sam­ar­bej­de; Den kol­de krig og spor­tens rol­le; samt nuti­dens OL og poli­tisk pro­pa­gan­da er meget inter­es­san­te i for­hold til både enkelt­fag­lig og tvær­fag­lig undervisning.

(Anmel­der­ne)

Tred­je kapi­tel om J.P. Mül­ler er kort og ikke spe­ci­elt inter­es­sant i den­ne sam­men­hæng. Her bur­de Hans Bon­de måske have ladt J.P. Mül­ler for­bli­ve i 2 binds vær­ket om sund­heds­a­post­lens liv. Kapi­tel­let kom­mer til at stå ale­ne og blaf­re i vinden.

Kapit­ler­ne omhand­len­de dansk-tysk idræts­sam­ar­bej­de; Den kol­de krig og spor­tens rol­le; samt nuti­dens OL og poli­tisk pro­pa­gan­da er meget inter­es­san­te i for­hold til både enkelt­fag­lig og tvær­fag­lig under­vis­ning. Bogens sam­men­sæt­ning præ­sen­te­rer histo­ri­en og den sam­funds­mæs­si­ge kon­tekst, som åbner for, hvor­dan den poli­ti­ske dags­or­den både natio­nalt og inter­na­tio­nalt spil­ler ind i spor­ten på eli­te­plan. Dis­se tema­er vil uden tvivl kun­ne fan­ge den grup­pe af ele­ver, som har inter­es­se for idræts­fa­get og det sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­tiv. Det vil være oplagt i for­bin­del­se med SRP at præ­sen­te­re ele­ver­ne for sid­ste halv­del af bogen; tema­et om poli­tik og inter­na­tio­na­le idræts­be­gi­ven­he­der, som to vig­ti­ge samspillere.

Èn af bogens styr­kesi­der er, at der i slut­nin­gen af hvert kapi­tel fin­des fer­sken­far­ve­de sider med spørgs­mål til kapit­let såle­des, at under­vi­se­ren ikke selv skal udtæn­ke dem. Til­med er der på dis­se sider hen­vis­nin­ger til kil­der på bogens hjem­mesi­de (med spørgs­mål til kil­der­ne), TV-klip, doku­men­tar- og spil­le­film, som spa­rer under­vi­se­ren for en mas­se research. Med krop­pen ind i kul­tu­ren skil­ler sig der­med posi­tivt ud fra de gængse lærebø­ger i idræts­hi­sto­rie på gym­na­si­alt niveau, som ofte har karak­ter af en frem­stil­ling; uden meto­de­læ­re og kildearbejde.

Med krop­pen ind i kul­tu­ren hen­ven­der sig pri­mært til idræts­fa­get, hvil­ket også kom­mer til udtryk i for­or­det. Dog kom­mer bogens histo­ri­ske del måske en post­gang for sent ift. lære­pla­nen i idræt B. Hvor den tid­li­ge­re lære­plan spe­ci­fi­ce­re­de, at ele­ven skul­le have en grund­læg­gen­de viden om huma­ni­stisk og sam­funds­vi­den­ska­be­lig idræt­ste­o­ri med en hoved­vægt på idræts­hi­sto­rie, er fokus i den gæl­den­de lære­plan redu­ce­ret til, at ele­ven blot skal opnå ”viden og kund­ska­ber inden­for (..) udvalg­te områ­der inden for den (…) huma­ni­sti­ske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge idræt­ste­o­ri” uden et histo­risk fokus.

Bogens før­ste meto­di­ske og teo­re­ti­ske kapi­tel vir­ker for histo­ri­e­læ­re­ren en anel­se langt og der kun­ne med for­del være fore­ta­get en stør­re udvæl­gel­se af meto­der og teo­ri­er, som så var behand­let mere ind­gå­en­de. Mod­sat er bogen som nævnt skre­vet til idræts­fa­get, hvor lære­ren nød­ven­dig­vis ikke har en histo­ri­e­fag­lig bag­grund. Den­ne lærer vil kun­ne hen­te hjælp i bogens før­ste kapi­tel og den til­hø­ren­de hjemmeside.

Kapit­ler­ne er cir­ka 60–70 sider lan­ge med und­ta­gel­se af kapi­tel 3. Det er ikke rea­li­stisk at fore­stil­le sig, at en lærer kan nå at under­vi­se i hele bogen, men kapit­ler­ne kan sag­tens stå enkelt­vis for sig selv og del­vist i brudstykker.

Pri­sen på bogen er ikke uri­me­lig 299 kro­ner for 330 velskrev­ne og velil­lu­stre­re­de sider. Desvær­re er pri­sen nok en ken­de for høj til at ind­kø­be i klas­se­sæt. Dog kan bogen i skri­ven­de stund købes med 50% rabat ved køb over 50 eksem­pla­rer, hvil­ket gør bogen noget mere ind­by­den­de i bog­kæl­de­rens idrætssamling. 

                                                                         Las­se Taa­gaard Jen­sen & Mark Hjorth Karlsen

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *