I den­ne bog er der fokus på, hvor­dan histo­rie, sam­funds­fag og reli­gion bidra­ger til sam­ar­bej­det i Kul­tur- og sam­funds­fag (KS) på HF. Bogen er byg­get sådan op, at du får et over­blik over cen­tra­le begre­ber i de enkel­te fag og en ind­sigt i, hvor­dan den fæl­les­fag­li­ge og enkelt­fag­li­ge eksa­men forløber.

Det er ikke hen­sig­ten, at bogen skal erstat­te andet mate­ri­a­le, hvor­for en for­stå­el­se for begre­ber­ne, model­ler­ne og figu­rer­ne er en for­ud­sæt­ning for, at du får det ful­de udbyt­te af at anven­de den.


Nyud­gi­vel­sen ”Klar til KS” er en meget over­sku­e­lig meto­de/te­o­ri-bog til KS-under­vis­nin­gen, der på meget pæda­go­gisk vis gen­nem­går fage­nes cen­tra­le begre­ber, meto­der og teo­ri­er. For­fat­ter­nes valg af begre­ber og teo­ri­er lig­ger fint i tråd med de tema­er, der typisk arbej­des med i KS-under­vis­nin­gen. På den måde bli­ver bogen både brug­bar og rele­vant. Bogens for­mål er at give et over­blik over cen­tra­le begre­ber i de enkel­te fag. Bogen ind­le­des med et kort afsnit om hvad KS-faget går ud på og hvil­ke fag­li­ge mål, der er i faget. Der­næst er bogen opdelt i tre kapit­ler, der hver dæk­ker begre­ber, teo­ri­er og meto­der fra de tre KS-fag. Det sid­ste kapi­tel er et kort afsnit om den fæl­les­fag­li­ge KS-prø­ve inkl. vej­led­ning i det skrift­li­ge pro­dukt, samt en kort intro­duk­tion til ram­mer­ne for den enkelt­fag­li­ge eksa­men. Bogen kan ikke stå ale­ne i under­vis­nin­gen, men kan bru­ges som et sup­ple­ment eller opslags­værk til begre­ber, meto­der og teorier.

I histo­ri­e­af­snit­tet gen­nem­gås der både mate­ri­a­le­ty­per, meto­der, for­an­drin­ger og for­kla­rin­ger. Der er en god for­kla­ring af frem­stil­lings­ma­te­ri­a­le over­for levn/beretning. Der­u­d­over gen­nem­gås på rig­tig fin vis cen­tra­le kil­de­kri­ti­ske begre­ber som f.eks. tro­vær­dig­hed, ophavs­si­tu­a­tion, før­ste- og anden­hånds­vid­ne, kil­ders repræ­sen­ta­ti­vi­tet og ten­dens. Værk­tøjskas­ser­ne til kil­de­kri­tik og bil­le­der som for­fat­ter­ne har valgt at kal­de afsnit­te­ne, er væl­digt brug­ba­re ske­ma­er med kil­de­kri­ti­ske under­sø­gel­ses­punk­ter. Styr­ken ved ske­ma­er­ne er at det for­kla­res hvor­for punk­tet er rele­vant f.eks. ”Nedskre­vet sam­ti­dig eller sene­re: Er kil­den skre­vet fle­re år efter den begi­ven­hed, som den beskri­ver, kan detal­jer­ne være glemt eller måske end­da ændret bevidst eller ube­vidst.” En af for­de­le­ne ved bogen er at eksemp­ler­ne er meget kon­kre­te. Det ene­ste, der undrer en smu­le er, at for­fat­ter­ne ikke har valgt at ind­dra­ge primær/sekundær kil­der som begreb, men det er måske her at der skel­nes mel­lem histo­rie på A- og B‑niveau.

Yder­me­re gen­nem­gås cen­tra­le ele­men­ter som f.eks. peri­o­di­se­ring, brud/kontinuitet, diakront/synkront, årsags­for­kla­rin­ger – som også inde­hol­der en brug­bar værk­tøjskas­se om struktur/aktør, frem­med­syn, histo­ri­e­brug og erin­drings­hi­sto­rie. Over­ord­net set er det en glim­ren­de ”lil­le hjæl­per” til den dag­li­ge under­vis­ning i KS. Det ene­ste afsnit, som ikke er lige så stærkt som de andre er afsnit­tet om histo­ri­e­brug, hvor begre­ber­ne ikke for­kla­res på lige så gen­nem­sku­e­lig vis som bogens andre afsnit.

Man­ge af for­kla­rin­ger­ne og ske­ma­er­ne med begre­ber, teo­ri­er og meto­der eksem­pli­fi­ce­res med simp­le, let­for­stå­e­li­ge figu­rer og bil­le­der, som vil være en stor hjælp for ele­ver­ne i det dag­li­ge arbej­de med faget.

I sam­funds­fags­delen gen­nem­gås bl.a. ide­o­lo­gi­er, vel­færds­mo­del­ler, det øko­no­mi­ske kredsløb, sam­funds­ty­per, fami­lie­ty­per, socio­lo­gisk teo­ri, mag­tens tre­de­ling, soci­a­li­se­ring, inte­gra­tions­mo­del­ler, kva­li­ta­tiv og kvan­ti­ta­tiv meto­de, mm.

I reli­gion har for­fat­ter­ne valgt at ind­dra­ge bl.a. Smarts reli­gions­mo­del, civil­re­li­gion, guds­op­fat­tel­se, ritu­a­ler, offer, rent-urent, seku­la­ri­se­ring, reli­gions­kri­tik, fun­da­men­ta­lis­me, Hjär­pes reli­gions­mo­del, etik, inde­fra-ude­fra, samt en model for ana­ly­ser af mate­ri­a­ler til reli­gions­fa­get. I ren begej­string over bogen viste anmel­de­ren bogen til sin reli­gions­kol­le­ga, som også var begej­stret for KS-per­spek­ti­ver­ne i bogen. 

Den­ne bog — i klas­se­sæt — står meget højt på ønske­sed­len over årets bogind­køb til KS.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *