Bogen består af 26 små kapit­ler om en ræk­ke for­skel­li­ge tema­er knyt­tet til histo­ri­e­un­der­vis­ning. Den er ret­tet mod lærer­stu­de­ren­de og histo­ri­e­læ­re­re i grund­sko­len, men langt det meste er også rele­vant for lære­re på ung­doms- og vok­se­nud­dan­nel­ser, om end det måske ikke sådan er nyt. Bogens ophav kom­mer til udtryk på den måde at kapit­ler­ne er udsty­ret med arbejds- og stu­di­espørgs­mål til den lærer­stu­de­ren­de og at for­fat­ter­ne nog­le ste­der hen­ven­der sig direk­te til en histo­ri­e­læ­rer­læ­ser. Der­for kun­ne man også sag­tens bru­ge nog­le af dem som udgangs­punkt for et fag­grup­pe­mø­de. Der er også gode hen­vis­nin­ger efter hvert kapi­tel, bl.a. til inter­es­san­te og frit til­gæn­ge­li­ge artik­ler hos Historielab.

Man­ge af artik­ler­ne læg­ger op til at arbej­de under­sø­gen­de og pro­blem­o­ri­en­te­ret med faget. Kapit­let ”Under­sø­gen­de og pro­blem­o­ri­en­te­ret – hvor­dan? ” beskri­ver hvor­dan man kan til­ret­te­læg­ge et emne efter at træ­ne ele­ver­nes ’undersøgelses‑, meto­de- og ori­en­te­rings­kom­pe­ten­cer’ – det min­der da meget om noget, vi kender.

Jeg vil også frem­hæ­ve kapit­let om kon­spira­tions­te­o­ri­er i under­vis­nin­gen, hvor det fore­slås at ele­ver­ne selv skal opfin­de nog­le kon­spira­tions­te­o­ri­er… det kun­ne ellers være kønt, hvis en histo­ri­e­ti­me fød­te en dansk QAnon-pendant…

Ellers er det lidt pud­sigt at beteg­nel­sen ’præ­sen­ti­stisk’ bru­ges om mang­len­de histo­risk empa­ti – alt­så at man fx pro­ji­ce­rer sine nuti­di­ge vær­di­er over på for­ti­di­ge begi­ven­he­der og der­for mis­for­står dem. Og så hed­der under­vis­nings­ma­te­ri­a­le ’lære­mid­ler’ i fol­ke­sko­len. Det lyder som noget man får på apo­te­ket. Men det er et gen­nem­gå­en­de træk at de lærer­stu­de­ren­de opfor­dres til at få ele­ver­ne til at for­hol­de sig kri­tisk til lære­mid­ler­nes udlæg­ning af historien.

Bogen anbe­fa­les til sko­lens eller fag­grup­pens bibliotek.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *