Historielærerforeningen | Kontakt

400-året for etab­le­rin­gen af Trankebar

400-året for etab­le­rin­gen af Trankebar

Som optakt til den fore­stå­en­de fejring af 400-året for etab­le­rin­gen af Tran­ke­bar invi­te­rer For­e­nin­gen Tran­ke­bar her­med til et idé­mø­de man­dag den 9. okto­ber kl. 14 — ca.17 i Asia Hou­se med føl­gen­de pro­gram: 1. Oplæg ved For­e­nin­gen Tran­ke­bar.  2. Idéer til fejrin­gen fra del­ta­ger­ne.  3. Pau­se m. for­frisk­ning.  4. Fort­sat idéfrem­læg­gel­se.  5. Afrun­ding. Til­mel­ding sna­rest muligt, dog sene­st den 1. okto­ber til: Knud Hel­les (næst­for­mand i For­e­nin­gen Tran­ke­bar), knudhelles@troensemail.dk — mobil 27504224. Dan­mark — Indi­en 400 år I slut­nin­gen af 1618 sej­le­de 5 han­­dels- og flå­de­far­tø­jer ud fra Køben­havn med kurs mod Cey­lon. Eks­pe­di­tio­nens for­mål var at sik­re Dan­­mark-Nor­­ge fod­fæ­ste i […]

Køn i Roman­tik­ken og Det Moder­ne Gennembrud

Kvin­demu­se­et i Århus har nyud­vik­let det popu­læ­re under­vis­nings­for­løb ‘Gid jeg var en mand!’. Det er for udsko­ling og ung­doms­ud­dan­nel­ser. Hvor­dan føles det at have kor­set på? Kan du flir­te med en vif­te? Hvad sig­na­le­rer du, når du tager den høje sor­te hat på? Hvor let er det egent­ligt at bro­de­re? Og kan du skri­ve sir­ligt med pen og blæk? Kvin­demu­se­et har nyud­vik­let det popu­læ­re under­vis­nings­for­løb Gid jeg var en mand! Om køn i Roman­tik­ken og Det Moder­ne Gen­nem­brud så der er end­nu fle­re hands-on-gen­­stan­­de og gøre-øvel­­ser, der lader ele­ver­ne kom­me helt ind under huden på 1800-tal­lets bor­ger­skab. For­lø­bet kan knyt­tes til […]

Tema­mø­de: dansk- og historieopgaver

I anled­ning af de nye lære­pla­ner og gym­na­si­ere­for­men 2017 hol­der ULF i Aar­hus et tema­mø­de for muse­ums­for­mid­le­re ved de kul­tur­hi­sto­ri­ske muse­er i Aar­hus og dansk- og histo­ri­e­læ­re­re fra de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser. Fokus vil være på, hvor­dan under­vi­ser­ne og museerne/formidlerne kan bru­ge hin­an­den bedst. http://ulfiaarhus.dk/kursus/temamoede-dansk-og-historieopgaver

Blin­de vink­ler. Bil­le­der fra kolo­ni­en Dansk Vestindien

I 100-året for sal­get af Dansk Vestin­di­en invi­te­rer Det Kgl. Bibli­o­tek ele­ver fra grund­sko­lens æld­ste klas­ser og ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne ind til en dia­log om kolo­ni­ens histo­rie, hvor­dan den­ne histo­rie er ble­vet for­talt og hvor­dan vi i dag for­hol­der os til den. I udstil­lin­gen Blin­de vink­ler. Bil­le­der fra kolo­ni­en Dansk Vestin­di­en foku­se­rer vi på det visu­el­le mate­ri­a­le, som fin­des i bibli­o­te­ket: land­kort, post­kort, foto­gra­fi­er, avi­ser m.m. De man­ge afbild­nin­ger kan måske synes at give et direk­te vin­due til Dan­marks kolo­ni­a­le for­tid, men ingen afbild­ning er neut­ral, og for det meste er bil­le­der­ne skabt af og for magt­ha­ver­ne. Det histo­ri­ske mate­ri­a­le udstil­les sam­men med […]

Ny bog om fami­lie­dan­nel­se til histo­rie, dansk, sam­funds- og kul­tur­fag — få et gra­tis digi­talt eksemplar

Til august udgi­ver vi Fami­lie­bil­le­der af Geert Alex Niel­sen. Det er en ny fler­fag­lig tema­bog til under­vis­ning i histo­rie, dansk samt sam­­funds- og kul­tur­fag. Fami­lie­bil­le­der hand­ler om fami­lie­dan­nel­se og de nære rela­tio­ner, belyst fra et histo­risk per­spek­tiv; fra bon­de­sam­fun­dets bop­lad­ser til nuti­dens regn­bu­ebørn og bonus­sø­sken­de. Bogen består af fle­re min­dre fami­lie­for­tæl­lin­ger, der til­sam­men giver et stort ind­blik i, hvem vi er — men­talt som bio­lo­gisk — samt hvil­ke kræf­ter og fore­stil­lin­ger, der har været på spil gen­nem histo­ri­en. Bogen er skre­vet af Geert Alex Niel­sen, der under­vi­ser i histo­rie og dansk. I de sid­ste 15 år har han som forfatter […]

Mel­lem erin­dring og glem­sel i Baskerlandet

Hvert år afhol­der den euro­pæ­i­ske sam­men­slut­ning af histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­ger EUROCLIO en stor kon­fe­ren­ce med del­ta­ge­re fra hele Euro­pa + enkel­te del­ta­ge­re fra resten af ver­den. I år blev kon­fe­ren­cen afholdt 2–7. april i San Seba­sti­an (eller Donostia som byen hed­der på baskisk) med tema­et ”How can history educa­tion chan­ge today?”. At histo­ri­e­un­der­vis­ning, og omgang med for­ti­den i det hele taget, er af stor betyd­ning for nuti­den er ikke mindst tyde­ligt i et land som Spa­ni­en og i en region som Basker­lan­det. Efter Fran­cos død og over­gan­gen til demo­kra­ti var den nye­re histo­rie under­lagt en ”Pact of Silen­ce”. Der blev ved­ta­get en amnestilov, […]

Nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om øko­lo­gisk økonomi

Invi­ta­tion til lance­ring af under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om øko­lo­gisk øko­no­mi Insti­tut for Plan­læg­ning samt Cen­ter for Design, Innova­tion og Bære­dyg­tig Omstil­ling (DIST), Aal­borg Uni­ver­si­tet, lan­ce­rer et nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om øko­lo­gisk øko­no­mi. Det vil vi ger­ne mar­ke­re med et arran­ge­ment tirs­dag d. 30. maj 2017 kl. 15–17 på Aal­borg Uni­ver­si­tet Køben­havn. Alle er vel­kom­ne! Mate­ri­a­let sig­ter på både gym­na­sieud­dan­nel­ser og andre inter­es­se­re­de. Mate­ri­a­let lig­ger frit til­gæn­ge­ligt på hjem­mesi­den: http://www.ecomacundervisning.dk/ , hvor­fra det også kan down­lo­a­des som pdf-fil. Der arbej­des sta­dig på det, så der vil være små ændrin­ger frem til lan­ce­rin­gen. Arbej­det med mate­ri­a­let er støt­tet af THE VELUX FOUNDATIONS. Ud over en […]

”Skjul­te Danmarkshistorier”

Dan­marks Forsorgs­mu­se­um har net­op lan­ce­ret et nyt og gra­tis under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til gym­na­si­et til pro­jek­tet ”Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er”. “Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er” er et ambi­tiøst og nyska­ben­de muse­ums­pro­jekt, der gen­nem 12 doku­men­tar­film giver et unikt ind­blik i en ver­den, som få ken­der til. For­mål Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let til “Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er” har to over­ord­ne­de for­mål. For det før­ste at give ind­sigt i livet for for­ti­dens og nuti­dens soci­alt udsat­te. For det andet at give ele­ver­ne nog­le ana­ly­ti­ske værk­tø­jer til at reflek­te­re over, hvor­le­des for­tæl­lin­ger om soci­alt udsat­te og men­ne­sker fra under­klas­sen skri­ver sig ind i en nuti­dig soci­al­po­li­tisk dags­or­den. Fag og lære­plan Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let til “Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er” hen­ven­der sig […]

Hørings­svar #2 fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF

Til høring over udkast til bekendt­gø­rel­se om de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser og udkast til gym­na­si­a­le lære­pla­ner Vi vil i vores hørings­svar kon­cen­tre­re os om seks for­hold: For­dy­bel­ses­tid til histo­rie (stx) Prø­ve­for­men i histo­rie A (stx) og histo­rie B (hfe) Adgang til inter­net­tet i for­be­re­del­ses­ti­den. Sik­ring af fag­lig for­dy­bel­se (stx) Fast­hol­del­se af histo­ri­e­brug som cen­tralt ele­ment i fagets iden­ti­tet Histo­rie A som over­byg­nings­valg­fag til histo­rie B (hf)   For­dy­bel­ses­tid til histo­rie (stx) Iføl­ge den ny lov om de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser skal ele­ver­nes digi­ta­le dan­nel­se styr­kes, og ”Ele­ver­ne skal bl.a. lære at søge infor­ma­tion og udø­ve kil­de­kri­tik, at lave selv­stæn­di­ge, digi­ta­le pro­duk­tio­ner og […]

Stu­di­e­be­søg på Cypern

The Asso­ci­a­tion for Histo­ri­cal Dia­logue and Research (AHDR) til­by­der del­ta­gel­se i en uges stu­di­e­be­søg på Cypern 4–10 juni 2017. Besø­get giver mulig­hed for at møde for­ske­re, under­vi­se­re og repræ­sen­tan­ter for civil­sam­fun­det fra beg­ge sider af den del­te ø. Pro­gram­met omfat­ter bl.a. fore­læs­nin­ger, wor­ks­hops og ture rundt på øen. (Se nær­me­re i det ved­lag­te pro­gram, som er til­ret­telagt i sam­ar­bej­de med den fin­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning). Pris for del­ta­gel­se er ca. 600 euro + trans­port. Til­mel­ding sene­st 8/1 2017 til Kir­si Ruha­nen (kirsi.ruhanen@hyol.fi).  Fin­nish Tea­cher’s Visit Draft Pro­gram­me (1)