Kategori: Om foreningen

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2023–2024: Årets vindere

Stort, stort til­lyk­ke til de kre­a­ti­ve, ambi­tiø­se og dyg­ti­ge histo­ri­e­e­le­ver, der lør­dag d. 9. marts blev kåret som vin­de­re i årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. For­la­get Praxis’ pris til det mest innova­ti­ve bidrag gik til det kre­a­ti­ve mak­ker­par Malou og Sofie fra Has­se­ris, som hav­de hæk­let og strik­ket trø­jer, udsty­ret 94-åri­­ge Bodil og 20-åri­­ge Myroslav med trø­jer­ne og inter­viewet dem om ople­vel­sen af hhv. besæt­tel­sen og Ukrai­ne-kri­gen. For­la­get Colum­bus’ Jury­ens Spe­ci­al­pris gik til Ida, Luna, Mat­hil­de og Juli­a­ne fra Alle­rød Gym­na­si­um, der har skre­vet en flot popu­lær­vi­den­ska­be­lig arti­kel om tysk histo­ri­e­op­fat­tel­se og erin­drings­kul­tur. For­la­get Systi­mes Før­ste­præ­mie gik til Søren og Emil fra Kruses […]

Anast­a­sia Chri­sten­sen fra Ros­borg Gym­na­si­um vin­der historiekonkurrencen

Anast­a­sia Chri­sten­sen fra Ros­borg Gym­na­si­um i Vej­le vandt årets før­ste­pris på 10.000 kr., som søn­dag blev uddelt på Histo­ri­ske Dage i Øks­ne­hal­len i Køben­havn. Anast­a­sia impo­ne­re­de jury­en med sit flot­te, kre­a­ti­ve og detal­je­re­de bræt­spil om udvan­drin­gen til Ame­ri­ka fra Euro­pa. Spil­let pas­se­de per­fekt inden for ram­men af årets tema, som var ”en ny begyn­del­se”. Anden­præ­mi­en på 5.000 kr. gik til Sigrid Tret­tvik Peter­sen fra Oure Kost­gym­na­si­um for beret­nin­gen ”Fra stats­lig opdra­gel­ses­an­stalt til kost­gym­na­si­um – histo­ri­en bag Vej­strup­lunds hvi­de faca­der”. Der hand­ler om Vej­strup­lund Pige­hjem, som hav­de til huse sam­me sted, hvor Oure Kost­gym­na­si­um i dag lig­ger. Tred­je­præ­mi­en på 3.000 kr. […]

Vin­de­re af histo­rie­kon­kur­ren­cen 2021

Søn­dag den 6. juni blev der afholdt PRISOVERRÆKKELSE I HISTORIEKONKURRENCEN 2021! Begi­ven­he­den fandt sted på Køben­havns Bymu­se­um. 1. pri­sen på 10.000,- kr. gik til Petra Faye Vil­lad­sen og Pil Pre­­cht-Storm fra Rysenste­en Gym­na­si­um for bidra­get ”Den lil­le pan­de­mi­hånd­bog”. 2. pri­sen på 5000,- kr. gik til Nyn­ne Hus­by Scheu­er og Juli­us Øster­bye, Esper­gær­de Gym­na­si­um, der hav­de bidra­get med en video om cor­ona­kri­sen. 3. pri­sen på 3000,- kr. gik til Nico­lai Riis­gaard, Janet Kamal og Luc­ca Ayte­miz fra Bjer­ring­bro Gym­na­si­um, som hav­de pro­du­ce­ret en rap-sang om finanskri­sen. Jury­ens spe­ci­al­pris – et bog­ga­ve­kort på 1000,- kr. sponso­re­ret af Inter­net­bog­hand­len SAXO.com, gik til Tobias […]

Vin­de­re af kon­kur­ren­cen 2021

Jury­en har valgt at præ­mi­e­re 3 af de i alt 23 ind­le­ve­re­de bidrag. OBS! Hvem der til­de­les første‑, anden- og tred­je­pri­sen på hen­holds­vis 10.000, 5.000 kr. og 3.000 kr. AFSLØRES FØRST VED PRISOVERRÆKKELSEN, der for­ment­lig fin­der sted i sid­ste halv­del af maj måned. Dato­en udmel­des så snart det er muligt. PRISVINDERNE 2021 NÆVNT I TILFÆLDIG RÆKKEFØLGE: LUCCA AYTEMIZ, NICOLAI RIISGAARD og JANET KAMAL fra Bjer­ring­bro Gym­na­si­um med bidra­get: ”Rapsang om finanskri­sen” NYNNE HUSBY SCHEUER og JULIUS ØSTERBYE fra Esper­gær­de Gym­na­si­um med video­en: ”Cor­ona­kri­sen – at lære af for­ti­den for at kun­ne hånd­te­re frem­ti­den” PETRA FAYE VILLADSEN og PIL PRECHT-STORM fra Rysensteen […]

Nyt fra formanden

Kære kol­le­ga Siden Noter udkom i marts er vi ble­vet vir­tu­el­le og skal hol­de indi­vi­du­el­le fag­li­ge vur­de­rings­sam­ta­ler. Størst er udfor­drin­gen selvsagt på HF, hvor man ikke har årska­rak­te­ren at ske­le til, når den afslut­ten­de karak­ter skal gives. Vi får såle­des ikke i år prø­vet kræf­ter med den ny eksa­mens­form og 90 minut­ters for­be­re­del­se. Lidt savs­muld i næser­ne får vi dog, når SRP’erne skal for­sva­res. Det er et ander­le­des for­år i almin­de­lig­hed og en ander­le­des stu­den­ter­tid for vores ele­ver i sær­de­les­hed. I Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen lig­ger det os på sin­de at møde Jer, der hvor I er. Vi har der­for invi­te­ret til dialog […]

For­slag til vedtægtsændringer

Vi har fået hen­ven­del­ser fra hhx- og htx-lære­re, som ger­ne vil være med­lem­mer af vores for­e­ning. Da lære­pla­ner­ne for de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser med sid­ste reform kom til at lig­ne hin­an­den mere, ønsker vi at åbne for at lære­re fra andre sko­le­for­mer end stx og HF kan bli­ve med­lem­mer af vores for­e­ning. De 5 ændrings­for­slag er mar­ke­ret med fed neden­for under de nuvæ­ren­de vedtæg­ter. Der er mulig­hed for at dis­ku­te­re dem inden gene­ral­for­sam­lin­gen. Log ind, besøg vores med­lem­s­forum og start en ny tråd. §1 For­e­nin­gens navn er Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF Ændres til: §1 For­e­nin­gens navn er Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen  §2 For­e­nin­gens for­mål er at […]

Besty­rel­sens beret­ning for 2017 — 2019

Kon­sti­tu­e­ring i 2017 På gene­ral­for­sam­lin­gen i 2017 trå­d­te David Kyng og Burk­hard Sie­vers ud af besty­rel­sen. Burk­hard hav­de sid­det 3 peri­o­der på to år og David tog en ekstra 4. peri­o­de, for­di der var stor udskift­ning i besty­rel­sen i 2015. Jakob Bang fra Odder Gym­na­si­um og Kri­sti­an Arent­sen fra Dub­­org-sko­­len blev valgt ind og på gene­ral­for­sam­lin­gen blev Lars Hen­rik­sen ny for­mand. Ras­mus Øster­gaard fort­sat­te som besty­rel­sens revisor. Besty­rel­sen kon­sti­tu­e­re­de sig på sit før­ste møde på Hele­nekil­de Bade­ho­tel (foto) Som noget nyt udnævn­te vi en næst­for­mand (eller skul­le man hel­le­re skri­ve ‘næst­for­per­son’), nem­lig Hei­di Fun­der, som har fun­ge­ret som besty­rel­sens kon­takt­per­son til regionalsekretærerne […]