Historielærerforeningen | Kontakt

Anast­a­sia Chri­sten­sen fra Ros­borg Gym­na­si­um vin­der historiekonkurrencen

Anast­a­sia Chri­sten­sen fra Ros­borg Gym­na­si­um i Vej­le vandt årets før­ste­pris på 10.000 kr., som søn­dag blev uddelt på Histo­ri­ske Dage i Øks­ne­hal­len i Køben­havn. Anast­a­sia impo­ne­re­de jury­en med sit flot­te, kre­a­ti­ve og detal­je­re­de bræt­spil om udvan­drin­gen til Ame­ri­ka fra Euro­pa. Spil­let pas­se­de per­fekt inden for ram­men af årets tema, som var ”en ny begyn­del­se”. Anden­præ­mi­en på 5.000 kr. gik til Sigrid Tret­tvik Peter­sen fra Oure Kost­gym­na­si­um for beret­nin­gen ”Fra stats­lig opdra­gel­ses­an­stalt til kost­gym­na­si­um – histo­ri­en bag Vej­strup­lunds hvi­de faca­der”. Der hand­ler om Vej­strup­lund Pige­hjem, som hav­de til huse sam­me sted, hvor Oure Kost­gym­na­si­um i dag lig­ger. Tred­je­præ­mi­en på 3.000 kr. […]

Vin­de­re af histo­rie­kon­kur­ren­cen 2021

Søn­dag den 6. juni blev der afholdt PRISOVERRÆKKELSE I HISTORIEKONKURRENCEN 2021! Begi­ven­he­den fandt sted på Køben­havns Bymu­se­um. 1. pri­sen på 10.000,- kr. gik til Petra Faye Vil­lad­sen og Pil Pre­­cht-Storm fra Rysenste­en Gym­na­si­um for bidra­get ”Den lil­le pan­de­mi­hånd­bog”. 2. pri­sen på 5000,- kr. gik til Nyn­ne Hus­by Scheu­er og Juli­us Øster­bye, Esper­gær­de Gym­na­si­um, der hav­de bidra­get med en video om cor­ona­kri­sen. 3. pri­sen på 3000,- kr. gik til Nico­lai Riis­gaard, Janet Kamal og Luc­ca Ayte­miz fra Bjer­ring­bro Gym­na­si­um, som hav­de pro­du­ce­ret en rap-sang om finanskri­sen. Jury­ens spe­ci­al­pris – et bog­ga­ve­kort på 1000,- kr. sponso­re­ret af Inter­net­bog­hand­len SAXO.com, gik til Tobias […]

Vin­de­re af kon­kur­ren­cen 2021

Jury­en har valgt at præ­mi­e­re 3 af de i alt 23 ind­le­ve­re­de bidrag. OBS! Hvem der til­de­les første‑, anden- og tred­je­pri­sen på hen­holds­vis 10.000, 5.000 kr. og 3.000 kr. AFSLØRES FØRST VED PRISOVERRÆKKELSEN, der for­ment­lig fin­der sted i sid­ste halv­del af maj måned. Dato­en udmel­des så snart det er muligt. PRISVINDERNE 2021 NÆVNT I TILFÆLDIG RÆKKEFØLGE: LUCCA AYTEMIZ, NICOLAI RIISGAARD og JANET KAMAL fra Bjer­ring­bro Gym­na­si­um med bidra­get: ”Rapsang om finanskri­sen” NYNNE HUSBY SCHEUER og JULIUS ØSTERBYE fra Esper­gær­de Gym­na­si­um med video­en: ”Cor­ona­kri­sen – at lære af for­ti­den for at kun­ne hånd­te­re frem­ti­den” PETRA FAYE VILLADSEN og PIL PRECHT-STORM fra Rysensteen […]

Nyt fra formanden

Kære kol­le­ga Siden Noter udkom i marts er vi ble­vet vir­tu­el­le og skal hol­de indi­vi­du­el­le fag­li­ge vur­de­rings­sam­ta­ler. Størst er udfor­drin­gen selvsagt på HF, hvor man ikke har årska­rak­te­ren at ske­le til, når den afslut­ten­de karak­ter skal gives. Vi får såle­des ikke i år prø­vet kræf­ter med den ny eksa­mens­form og 90 minut­ters for­be­re­del­se. Lidt savs­muld i næser­ne får vi dog, når SRP’erne skal for­sva­res. Det er et ander­le­des for­år i almin­de­lig­hed og en ander­le­des stu­den­ter­tid for vores ele­ver i sær­de­les­hed. I Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen lig­ger det os på sin­de at møde Jer, der hvor I er. Vi har der­for invi­te­ret til dialog […]

For­slag til vedtægtsændringer

Vi har fået hen­ven­del­ser fra hhx- og htx-lære­re, som ger­ne vil være med­lem­mer af vores for­e­ning. Da lære­pla­ner­ne for de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser med sid­ste reform kom til at lig­ne hin­an­den mere, ønsker vi at åbne for at lære­re fra andre sko­le­for­mer end stx og HF kan bli­ve med­lem­mer af vores for­e­ning. De 5 ændrings­for­slag er mar­ke­ret med fed neden­for under de nuvæ­ren­de vedtæg­ter. Der er mulig­hed for at dis­ku­te­re dem inden gene­ral­for­sam­lin­gen. Log ind, besøg vores med­lem­s­forum og start en ny tråd. §1 For­e­nin­gens navn er Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF Ændres til: §1 For­e­nin­gens navn er Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen  §2 For­e­nin­gens for­mål er at […]

Besty­rel­sens beret­ning for 2017 — 2019

Kon­sti­tu­e­ring i 2017 På gene­ral­for­sam­lin­gen i 2017 trå­d­te David Kyng og Burk­hard Sie­vers ud af besty­rel­sen. Burk­hard hav­de sid­det 3 peri­o­der på to år og David tog en ekstra 4. peri­o­de, for­di der var stor udskift­ning i besty­rel­sen i 2015. Jakob Bang fra Odder Gym­na­si­um og Kri­sti­an Arent­sen fra Dub­­org-sko­­len blev valgt ind og på gene­ral­for­sam­lin­gen blev Lars Hen­rik­sen ny for­mand. Ras­mus Øster­gaard fort­sat­te som besty­rel­sens revisor. Besty­rel­sen kon­sti­tu­e­re­de sig på sit før­ste møde på Hele­nekil­de Bade­ho­tel (foto) Som noget nyt udnævn­te vi en næst­for­mand (eller skul­le man hel­le­re skri­ve ‘næst­for­per­son’), nem­lig Hei­di Fun­der, som har fun­ge­ret som besty­rel­sens kon­takt­per­son til regionalsekretærerne […]

Kon­kur­ren­cen 2020

Vin­der­ne af kon­kur­ren­cen 2020 En af vin­der­pri­ser­ne i 2020 gik til Anne Bero­ni­us Ger­mer og Ida Sche­el, Rysenste­ens Gym­na­si­um, for teg­ne­se­ri­en: “DE GLEMTE KVINDER I KUNSTVERDENEN” (vær tål­mo­dig, den skal lige loa­de…) “Den­ne besva­rel­se er – med for­fat­ter­par­rets egne ord – ”en illu­stre­ret, rimen­de, histo­risk bør­ne­bog for voks­ne om kvin­der­nes repræ­sen­ta­tion i kunst.” Bag den­ne vare­de­kla­ra­tion gem­mer sig 26 helsi­des smukt kom­po­ne­re­de akva­rel­ler (?), der ind­led­nings­vis – som i et imag­i­nært ver­dens­mu­se­um – viser en ræk­ke af ver­den­skun­stens mester­vær­ker. Fæl­les for ver­den­skun­stens mester­vær­ker er, at de fle­ste af dem er fyldt med kvin­der, men at per­so­ner­ne bag staf­fe­li­et – kunst­ner­ne – alle […]

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2019 — fina­li­ster­ne er fundet!

HISTORIEKONKURRENCENS FINALISTER 2019 Her­med har Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF for­nø­jel­sen af at præ­sen­te­re fina­li­ster­ne i Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2019 med tema­et: MIN BY.  Præ­cis hvil­ken af de tre fina­list-grup­­per der til­de­les første‑, anden- og tred­je­pri­sen på hen­holds­vis 10.000, 5.000 og 3.000 kr. afslø­res først på Histo­ri­ske dage d. 31. marts, kl. 11.30 på Blå Sce­ne i Øks­ne­hal­len, Kbh. V. Pri­ser­ne og de til­hø­ren­de begrun­del­ser udde­les af fhv. udenrigs‑, finans- og skat­te­mi­ni­ster: Mogens Lyk­ke­toft. Fina­li­ster­ne er (nævnt i til­fæl­dig ræk­ke­føl­ge): SARA PONTOPPIDAN og MATHILDE JOHANSEN, Viby Gym­na­si­um SIGNE SVANE KRYGER og SIDSE MARIE BJERRING LYNGBY, Als­sund­gym­na­si­et MAGDA SKYTTE, EMMA MEIONG og VICTOR DINESEN, […]

Login med soci­a­le medi­er fjernet

Jeg har brugt nog­le timer på at prø­ve at få sitet til at over­hol­de per­son­da­ta­loven, og i den for­bin­del­se har jeg deak­ti­ve­ret mulig­he­den for at log­ge ind med Facebook/Google/Twitter. Årsa­gen er, at de soci­a­le medi­er høster data om dig, imens du er på sitet, og jeg er i tvivl om, om det er i orden. Vi har jo ikke nogen data­be­hand­ler­af­ta­le med Face­book, det er der mig bekendt ingen, der har… Selv­om det måske vir­ker ret harm­løst at fx. Goog­le får infor­ma­tion om at du læser en arti­kel om histo­ri­e­di­dak­tik, og du tæn­ker “jeg har jo ikke noget at skju­le” så […]