Historielærerforeningen | Kontakt

Mat­chpo­ints semi­nar om Refor­ma­tio­nen og det dan­ske samfund

Mat­chpo­ints semi­nar om Refor­ma­tio­nen og det dan­ske samfund

I år 2017 cen­tre­rer Mat­chPo­ints semi­na­ret sig om Refor­ma­tio­nen og det dan­ske sam­fund, og kon­fe­ren­cen bli­ver den stør­ste fol­ke­op­ly­sen­de begi­ven­hed i Dan­mark under refor­ma­tions­ju­bilæ­et. Der vil være fored­rag, ple­num­dis­kus­sio­ner, dia­lo­ger, debat­ter og inter­views med cir­ka 70 af Dan­marks stør­ste eks­per­ter og bed­ste for­mid­le­re inden for deres fel­ter – samt nog­le uden­land­ske hoved­ta­le­re, der­i­blandt den ver­den­skend­te pro­fes­sor Fran­cis Fukuy­a­ma fra Stan­ford Uni­ver­si­ty. Kon­fe­ren­cen bli­ver afholdt d. 20. og 21. maj 2017 i Søau­di­to­ri­er­ne, Aar­hus Uni­ver­si­tet, Bart­hol­ins Alle 3, 8000 Aar­hus C. Des­u­den bydes der på en festaf­ten i Musik­hu­set i Aar­hus med kon­cert. Mid­dag kan til­kø­bes. Kon­fe­ren­cen arran­ge­res i sam­ar­bej­de med […]

EURO­CLIO-kon­fe­ren­ce 2017 i San Sebastian

EURO­CLI­Os 24. årli­ge kon­fe­ren­ce afvik­les 2–7. april 2017 i San Seba­sti­an i Basker­lan­det. Tema­et for kon­fe­ren­cen er “How can history educa­tion chan­ge today?”. Del­ta­gel­se EURO­CLI­Os kon­fe­ren­cer giver ene­stå­en­de mulig­he­der for at ople­ve den betyd­ning histo­ri­e­un­der­vis­ning har, diver­si­te­ten i måder­ne faget prak­ti­se­res på og ikke mindst mulig­hed for at møde spæn­den­de og enga­ge­re­de kol­le­ger fra hele Euro­pa. Læs mere om kon­fe­ren­cens pro­gram og hvor­dan man mel­der sig til her http://euroclio.eu/event/san-sebastian/    

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens hørings­svar ang. gymnasiereformen

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen har ind­sendt sit hørings­svar til for­sla­get til ny gym­na­si­e­lov: Hørings­svar fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF Til For­slag til lov om de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser Vi vil i vores hørings­svar kon­cen­tre­re os om tre for­hold: Ind­fø­rel­se af enkelt­fag­lig eksa­men og for­slag om medtæl­len­de årska­rak­te­rer i kul­­tur- og sam­funds­fags­grup­pen på hf. Begræns­ning i antal­let af 24-timers prø­ver. Under­vis­nings­tid og for­dy­bel­ses­tid til histo­rie.   Ind­fø­rel­se af enkelt­fag­lig eksa­men og medtæl­len­de årska­rak­te­rer i kul­­tur- og sam­funds­fags­grup­pen på hf (jf. §46 stk. 2 og bemærk­nin­ger­ne her til). Det vil være meget uhel­digt at ind­fø­re enkelt­fag­lig eksa­men efter udtræk i kul­­tur- og sam­funds­fags­grup­pen på hf. Det vil ikke […]

Stu­di­e­be­søg i Calcutta

EUROCLIO and Pea­ceWor­ks offer a pos­si­bi­li­ty for all history and citizens­hip educa­tors to par­ti­ci­pa­te in a stu­dy visit com­bi­ned with History for Pea­ce Con­fe­ren­ce taking pla­ce in Calcut­ta betwe­en 7–12 Novem­ber 2016. The pro­gram­me inclu­des a three-day stu­dy visit and History for Pea­ce con­fe­ren­ce, which expl­o­res natio­na­lism in rela­tion to the­mes such as citizens­hip, iden­ti­ty, media, reli­gion and school cur­ri­culum. A Stu­dy Visit and History for Pea­ce Con­fe­ren­ce – Calcut­ta, India 

Stra­te­gi­er til inklusion

Euro­clio gen­nem­fø­rer for tiden et pro­jekt som skal bely­se spørgs­må­let: “How to make history and citizens­hip educa­tion more inclu­si­ve?”. Alle histo­ri­e­læ­re­re opfor­dres til at besva­re det­te spør­ge­ske­ma: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGufeuBu-iQS43b5qY_A7e-7YE3j0Fw4tEhEZC5wSLh1YsUw/viewform?fbzx=-1651488167764045000 Fri­sten for besva­rel­se er 20/9. Mere om pro­jek­tet: EUROCLIO is coor­di­nat­ing an Eras­mus+ pro­ject cal­led “Stra­te­gies for Inclu­sion – Making High Qua­li­ty History and Citizens­hip Educa­tion More Inclu­si­ve and Acces­sib­le”. It star­ted in Sep­tem­ber 2015 and will con­ti­nue till 31 August 2018, in part­ners­hip with orga­niza­tions from Arme­nia, Norway, Portu­gal, Slo­ve­nia and The Net­her­lands. It is the first EUROCLIO pro­ject dea­ling with the chal­len­ge “How to make history and citizens­hip educa­tion more […]

Inspira­tions­dag for gymnasielærere

Køben­havns Uni­ver­si­tet invi­te­rer gym­na­si­e­læ­re­re med inter­es­se i huma­ni­o­ra, teo­lo­gi og sam­funds­fag til inspira­tions­dag. Det sker fre­dag den 28. okto­ber fra kl. 9.00 — 16.00. Udover fag­li­ge og tvær­fag­li­ge oplæg byder dagen også på mulig­hed for at debat­te­re over­gan­gen fra gym­na­sie til uni­ver­si­tet. Arran­ge­men­tet afhol­des på Det sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge faku­l­tet, loka­le 35.3.12 og 35.3.13 med ind­gang fra Gam­melt­of­te­ga­de 13. Se program

Euro­pæ­isk pro­jekt om min­dre indu­stri­virk­som­he­ders bidrag til kulturarven

GENIUS LOCI is an EU co-fun­­ded pro­ject. Its pur­po­se is to draw atten­tion to the her­i­ta­ge of small-sca­­le indu­stri­al enter­pri­ses, to (re)valuate their her­i­ta­ge sig­ni­fi­can­ce and to increa­se under­stan­ding and appre­ci­a­tion by tourists and the gene­ral public. E‑FAITH (Euro­pe­an Fede­ra­tion of Asso­ci­a­tions of Indu­stri­al and Tech­ni­cal Her­i­ta­ge) is offe­ring its exper­ti­se and net­work to the pro­ject. The fol­lowing sectors have been iden­ti­fied as pri­o­ri­ties for the first pha­se of the pro­ject: 1.    the tra­di­tio­nal fer­men­ted drinks indu­s­try (beer, wine, cider,…) and the pro­cess of distil­ling strong spi­rits from the­se 2.    clay pro­ces­sing indu­stri­es (bri­cks, til­es, roof til­es – but also refractory […]

Gra­tis semi­nar om Polens historie

CALL FOR PARTICIPANTS: Poland in the Heart of Euro­pe­an History. Pro­fes­sio­nal Trai­ning for History Tea­chers and Educa­tors, 23st of August—1st of Sep­tem­ber 2016, Jabłon­na, Poland Poland in the Heart of Euro­pe­an History is open to pro­fes­sio­nal­ly acti­ve history tea­chers and educa­tors from schools and other educa­tion insti­tu­tions. All costs are cove­red by the Insti­tu­te of Natio­nal Remem­bran­ce (tra­vel expen­ses up to €400) Apply onli­ne at http://pamiec.pl/pheh_call The Insti­tu­te will con­ta­ct all appli­cants to inform about whet­her they had been accep­ted to the pro­gram. For more infor­ma­tion, con­ta­ct the coor­di­na­tors: Anna Bro­jer anna.brojer@ipn.gov.pl Mag­da­le­na Czoch magdalena.czoch@ipn.gov.pl Appli­ca­tion Dead­li­ne: 15th of July 2016 […]

Gra­tis OD-mate­ri­a­le om fol­ked­rab i Guatemala

Kære histo­ri­e­læ­re­re lan­det over. Igen i år har Ope­ra­tion Dags­værk pro­du­ce­ret spæn­den­de UNDERVISNINGSMATERIALE lavet til dig helt GRATIS. I år er der udar­bej­det et under­vis­nings­for­løb om fol­ked­rab, som tager udgangs­punkt i ker­ne­stof­fet i net­op histo­rie til dig der under­vi­ser i gym­na­si­et eller HF. Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let inde­hol­der en lærer­vej­led­nin­gen, der er byg­get op som et AT-for­løb i histo­rie og sam­funds­fag. Mate­ri­a­ler kan bru­ges til AT, men kan også nemt bru­ges i hver­dags­un­der­vis­nin­gen i enten histo­rie eller sam­funds­fag. Lærer­vej­led­nin­gen giver dig øvel­ser, mate­ri­a­ler, inspira­tion eller hele den fær­di­ge pak­ke til et under­vis­nings­for­løb i histo­rie og sam­funds­fag om fol­ked­rab med fokus på Gua­te­ma­la, kvit og frit. Til […]

Gra­tis under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om ver­dens ressourceforbrug

Kære gym­na­si­e­læ­rer Mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen NOAH udgi­ver i begyn­del­sen af maj et sær­num­mer af NOA­Hs tids­skrift Nyt Fokus, www.nytfokus.nu . Det­te num­mer hand­ler om ver­dens res­sour­ce­for­brug, og smartp­ho­nen bli­ver brugt som case i fle­re af artik­ler­ne. Sær­num­me­ret er udar­bej­det med hen­blik på brug i under­vis­nin­gen på de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser, og det inde­hol­der mate­ri­a­le, som er rele­vant for både de natur­fag­li­ge, de sam­funds­fag­li­ge og de huma­ni­sti­ske fag. En grup­pe gym­na­si­e­læ­re­re har været råd­gi­ve­re på sær­num­me­ret. Sær­num­me­ret sig­ter i øvrigt også, som tids­skrif­tets andre num­re, på den bre­de offent­lig­hed. Vi opret­ter i maj et elek­tro­nisk res­sour­ce­rum http://www.nytfokus.nu/nummer‑6/undervisning/  med for­slag til uddy­ben­de mate­ri­a­ler og elevaktiviteter. […]