Besty­rel­sens beret­ning 2015–2017

Besty­rel­sens konstituering

Der var stor udskift­ning i den besty­rel­se, der blev valgt på gene­ral­for­sam­lin­gen 5/11 2015 sam­men­lig­net med den fore­gå­en­de peri­o­de. Det skyld­tes, at 4 med­lem­mer af den gam­le besty­rel­se hav­de sid­det de 3 peri­o­der (6 år), der nor­malt er det mak­si­ma­le. 3 med­lem­mer valg­te ikke at genop­stil­le af andre årsa­ger. Der­for blev 6 nye besty­rel­ses­med­lem­mer valgt: Regi­na Olsen, Nord­fyns Gym­na­si­um, Las­se T. Jen­sen, Nør­re­sund­by Gym­na­si­um & HF, Win­nie Færk, Esper­gær­de Gym­na­si­um og HF, Han­ne Mor­ten­sen, KVUC, Lars Peter Visti Han­sen, Fre­de­riks­borg Gym­na­si­um & HF og Hei­di Fun­der, Rød­kil­de Gym­na­si­um. Tre besty­rel­ses­med­lem­mer blev gen­valgt: Lars Hen­rik­sen, Her­ning Gym­na­si­um, Burk­hard Sie­vers, Ods­her­reds Gym­na­si­um og David Kyng, Viby Gym­na­si­um. David hav­de alle­re­de sid­det i 3 peri­o­der, men valg­te at genop­stil­le af hen­syn til kon­ti­nu­i­te­ten i besty­rel­sens arbej­de. Jakob Bang, Odder Gym­na­si­um blev valgt som sup­ple­ant. Som revisor valg­tes Ras­mus The­strup Østergaard.

Efter­føl­gen­de kon­sti­tu­e­re­de besty­rel­sen sig med David som for­mand og Lars som kas­se­rer. En ræk­ke af de poster som tid­li­ge­re for­melt har været for­delt blandt besty­rel­sens med­lem­mer, men reelt har været fæl­les ansvars­om­rå­der, blev afskaf­fet (bl.a. Inter­na­tio­nalt udvalg og stx). Lars Peter blev valgt som kur­sus­ansvar­lig, (men David vare­tog posten mid­ler­ti­digt ind­til efter­å­ret 2016).

Andre ansvars­om­rå­der blev for­delt på den måde at Han­ne og Las­se fik ansvar for KS og HFe. Regi­na tog sig af kon­tak­ten til med­lem­mer­ne via Face­book, og Lars Hen­rik­sen besty­rer hjem­mesi­den historielaerer.dk i sam­ar­bej­de med Las­se. Ori­en­te­ring om For­e­nin­gen på fag­di­dak­ti­ske kur­ser tog Regi­na sig af. Burk­hard stod for Histo­rie­kon­kur­ren­cen – oprin­de­ligt sam­men med Win­nie, som sene­re blev afløst af Regi­na. Las­se, Lars, Hei­di og Win­nie del­ta­ger i Histo­ri­e­di­dak­tisk net­værk og Hei­di repræ­sen­ter Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen i Histo­ri­e­Labs Advisory Board. David er besty­rel­sens repræ­sen­tant i Fag­ligt Forum og deler arbej­det i Pæda­go­gisk Sam­ar­bejds­ud­valg under GL med Lars Peter.

Peder Wiben tager sig fort­sat med stor dyg­tig­hed af den tek­ni­ske redak­tion af Noter samt redak­tion af anmel­del­ser­ne i Noter.

Besty­rel­sen har afholdt 4 møder om året af ca. et døgns varig­hed. Fag­kon­su­len­ten Chri­sti­an Vol­l­mond har del­ta­get i møde­r­ne, når han har haft mulig­hed for det, men pga. for­rin­gel­sen af fag­kon­su­len­ter­nes arbejds­vil­kår er det­te van­ske­li­ge­re end i ”gam­le dage”. Til trods for det, har vi i besty­rel­sen haft et for­trin­ligt sam­ar­bej­de med Christian.

 

Regio­ner­ne

Regions­se­kre­tæ­rer­ne er en vig­tig del af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens orga­ni­sa­tion. De plan­læg­ger regio­na­le kur­ser og fun­ge­rer som kon­takt­led mel­lem med­lem­mer­ne og besty­rel­sen. Èn gang om året (ulti­mo august/primo sep­tem­ber) hol­des et fæl­les møde for besty­rel­sen og regions­se­kre­tæ­rer­ne. Vi har 7 regio­ner – de fle­ste med 2 regions­se­kre­tæ­rer i hver. I løbet af den­ne besty­rel­ses­pe­ri­o­de er der sket en del udskift­nin­ger af regions­se­kre­tæ­rer. I Nord­jyl­land er Jacob Jep­sen Peder­sen fra­t­rå­dt. Cas­per Døs­sing står nu for regio­nen ale­ne. I Vestjyl­land er Hen­rik Dams­gaard Ander­sen fra­t­rå­dt. I en peri­o­de blev han erstat­tet af Mik­kel Elklit Olsen, som nu er afløst af Mat­hi­as Strand. Jakob Bang hol­der som regions­se­kre­tær i Østjyl­land og erstat­tes af Sti­ne Jakob­sen. Hei­di Fun­der stop­pe­de som regions­se­kre­tær i Syd­jyl­land, da hun blev valgt ind i besty­rel­sen. Hun blev i en peri­o­de afløst af Sig­ne Wilcke, som dog er holdt igen. Regions­se­kre­tæ­rer i Syd­jyl­land er nu Chri­sti­na Spang­gaard og Car­sten Lyk­ke-Kjeld­sen. På Fyn er Jen­ny Strid fort­sat ale­ne som regions­se­kre­tær. I region Sjæl­land er Jacob Buhl Jen­sen trå­dt til­ba­ge, og erstat­tet af Lars Due Arnov og Sti­ne Thys­sen. Bir­git­te Tho­mas­sen er fort­sat regions­se­kre­tær i hoved­sta­den, men i ste­det for Rolf Mor­ten­sen deler hun nu posten med Hen­rik Hebsgaard.

 

Øko­no­mi og medlemstal.

For­e­nin­gen har haft et min­dre under­skud i den for­løb­ne peri­o­de, men der var bud­get­te­ret med et væsent­ligt stør­re under­skud, så resul­ta­tet må betrag­tes som fuldt til­freds­stil­len­de. Årsa­gen til, at der var bud­get­tet med under­skud er, at vi har beslut­tet at bru­ge en del af For­e­nin­gens bety­de­li­ge akti­ver til at udgi­ve en ny fag­di­dak­tik, som alle med­lem­mer får til­sendt. Når under­skud­det er ble­vet min­dre end for­ven­tet skyl­des det også, at alle udgif­ter her til ikke er betalt endnu.

Grund­la­get for For­e­nin­gens soli­de øko­no­mi er et højt og nogen­lun­de sta­bilt med­lem­stal (ca. 1650). Den pres­se­de øko­no­mi i gym­na­sie­sek­to­ren (med der af føl­gen­de fær­re ansat­te), har dog sat sig igen­nem i form af et svagt fal­den­de med­lem­stal de sene­ste år, hvil­ket vi desvær­re nok må for­ven­te vil fort­sæt­te de kom­men­de år.

En anden for­kla­ring på den gode øko­no­mi er, at vi har haft folk til at stå for den dag­li­ge drift, som har gjort det­te effek­tivt, kom­pe­tent og bil­ligt. I man­ge år har Klaus Bjer­re som skat­me­ster stå­et for den­ne opga­ve, men i star­ten af besty­rel­ses­pe­ri­o­den over­tog Peder Jacob Elle­ha­ve Kragh posten — (efter eget ønske nu med tit­len log­o­the­te). Over­gan­gen fore­gik gnid­nings­frit, hvil­ket bety­der at den dag­li­ge drift af For­e­nin­gen fort­sat er i tryg­ge hænder.

Oven­stå­en­de udby­des i kas­se­re­rens beretning.

 

Reform- og læreplansarbejde.

Da rege­rin­gen i star­ten af april 2026 offent­li­gjor­de sit udspil til gym­na­si­ere­form ”Fra elev til stu­de­ren­de” var bol­den givet op til det, der skul­le bli­ve besty­rel­sens vig­tig­ste arbejds­op­ga­ve i den­ne peri­o­de: kam­pen for at påvir­ke ram­mer­ne for histo­ri­e­fa­gets pla­ce­ring og udvik­lings­mu­lig­he­der i de kom­men­de år.

Den del af udspil­let, der berør­te histo­ri­e­fa­get mest direk­te var en ned­gra­de­ring af histo­rie på 2‑årigt HF fra B- til C‑niveau, samt for­sla­get om, at faget på stx skul­le ind­gå i en fag­grup­pe sam­men med reli­gion og old­tids­kund­skab (det såkald­te HOR-fag), og såle­des afskaf­fes som selv­stæn­digt fag. Hvad menin­gen med HOR-faget skul­le være blev aldrig helt klart, men der var enig­hed mel­lem de tre fag­li­ge for­e­nin­ger om, at vi ønske­de at behol­de fage­nes selv­stæn­di­ge profil.

I besty­rel­sen gik vi straks i gang med at søge at påvir­ke reform­pro­ces­sen, dels via ind­læg i den offent­li­ge debat og dels gen­nem kon­tak­ter til par­ti­er­nes uddan­nel­ses­po­li­ti­ske ord­fø­re­re. Ikke mindst ord­fø­rer­ne fra Kon­ser­va­ti­ve og Dansk Fol­ke­par­ti var lyd­hø­re over for vores argu­men­ter mod HOR-faget. I den­ne fase kri­ti­se­re­de vi også det dan­nel­ses­be­greb rege­rin­gens udspil byg­ge­de på. Det kom ikke mindst til udtryk i Hei­dis kro­nik i Poli­ti­ken (4/5 2016) ”Kun en tåbe svig­ter histo­rie i gymnasiet”.

I slut­nin­gen af april mød­tes Las­se og Hei­di med en ræk­ke uddan­nel­ses­po­li­ti­ske ord­fø­re­re på Chri­sti­ans­borg. Ud over at frem­fø­re vores mod­stand mod HOR-faget og ned­gra­de­rin­gen af histo­ri­e­fa­get på HF, argu­men­te­re­de de for at histo­ri­e­fa­get bur­de til­læg­ges en skrift­lig dimen­sion på linje med andre A‑niveaufag på stx, og at vi i den for­bin­del­se kun­ne påta­ge os opga­ver i for­bin­del­se med lit­te­ra­tur- og infor­ma­tions­søg­ning. Nog­le af deres for­slag ind­gik sene­re stort set ordret i afta­len mel­lem par­ti­er­ne om ”Styr­ke­de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser” fra 3/6 2016.

”Styr­ke­de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser” rum­me­de ud over pas­sa­ger­ne om en skrift­lig dimen­sion i histo­ri­e­fa­get også andre frem­skridt for histo­ri­e­fa­get sam­men­lig­net med rege­rin­gens oprin­de­li­ge udspil. HOR og ned­gra­de­rin­gen af histo­rie på HF var ude, og dan­nel­ses­be­gre­bet blev defi­ne­ret bre­de­re. Af ele­men­ter vi var min­dre gla­de for, var en pas­sus om begræns­ning af antal­let af 24-timers eksa­mi­ner samt ind­fø­rel­se af enkelt­fag­lig eksa­men i KS.

I slut­nin­gen af august blev et lov­for­slag som udmønt­e­de afta­len frem­sat, og det blev sent i høring. Selv­om loven først blev ved­ta­get i slut­nin­gen af decem­ber gik arbej­det med at udar­bej­de lære­pla­ner i gang alle­re­de umid­del­bart efter frem­sæt­tel­sen af lov­for­sla­get. Fag­kon­su­len­ter­ne stod i spid­sen for arbej­det med lære­pla­ner­ne, og Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen var repræ­sen­te­ret i 2 lære­plans­grup­per: En lære­plans­grup­pe for histo­rie A (stx), histo­rie B (hfe) og GIF (gym­na­si­alt ind­slus­nings­for­løb for flygt­nin­ge og ind­van­dre­re), og én for KS.

I besty­rel­sen udar­bej­de­de vi et hørings­svar, hvor vi kon­cen­tre­re­de os om 3 for­hold. For det før­ste argu­men­te­re­de vi imod ind­fø­rel­se af enkelt­fag­li­ge eksa­mi­ner i KS, og især imod medtæl­len­de årska­rak­te­rer i den­ne for­bin­del­se. For det andet argu­men­te­re­de vi for opret­hol­del­se af 24-timers eksa­men i histo­rie på stx, og ende­lig argu­men­te­re­de vi for mere under­vis­nings­tid og for­dy­bel­ses­tid til histo­rie. Hørings­sva­ret kan læses i sin hel­hed på vores hjem­mesi­de (https://historielaerer.dk/historielaererforeningens-hoeringssvar-ang-gymnasiereformen/).

I løbet af efter­å­ret fort­sat­te vi kon­tak­ten til de uddan­nel­ses­po­li­ti­ske ord­fø­re­re. Vi argu­men­te­re­de over for dem for de sam­me for­hold som frem­gik af høringssvaret.

I decem­ber blev de lære­plans­ud­kast som lære­plans­ud­val­ge­ne hav­de udar­bej­det præ­sen­te­ret på FIP-dia­log­mø­der. Lære­plans­ud­val­get skul­le til histo­rie A (stx) og histo­rie B (hf‑e) frem­sæt­te to alter­na­ti­ve for­slag til prø­ve­for­mer. Det vi fore­trak, var at fast­hol­de prø­ve­for­men med 24 timers for­be­re­del­ses­tid. Det alter­na­tiv som lære­plans­ud­ka­stet inde­holdt, var en pro­jek­tek­sa­men med udgangs­punkt i en opga­ve udar­bej­det i den sid­ste del af under­vis­ning­sti­den. Den­ne prø­ve­form blev udsat for en del kri­tik på dialogmøderne.

Kort efter afhol­del­sen af dia­log­mø­de­r­ne ned­sat­te den ny under­vis­nings­mi­ni­ster en tvær­fag­lig lære­plans­grup­pe, som skul­le gen­nem­gå alle lære­plans­ud­ka­ste­ne. Den tvær­fag­li­ge lære­plans­grup­pes med­lem­mer var hånd­pluk­ket af mini­ste­ren, og hav­de især fokus på histo­ri­e­fa­get (og dansk). Den tvær­fag­li­ge lære­plans­grup­pe kom med en ræk­ke anbe­fa­lin­ger som blev ind­ar­bej­det i de revi­de­re­de lære­plans­ud­kast, som blev offent­lig­gjort og sendt i høring i febru­ar 2017. Den tvær­fag­li­ge lære­plans­grup­pe fore­slog bl.a. (som ét af to alter­na­ti­ver) en prø­ve­form med 90 minut­ters forberedelse.

I besty­rel­sen var vi meget kri­ti­ske over for den måde den tvær­fag­li­ge lære­plans­grup­pes anbe­fa­lin­ger greb ind i lære­plans­ar­bej­det. Den­ne kri­tik del­te vi med de andre fag­li­ge for­e­nin­ger, og det kom til udtryk i det hørings­svar, som Pæda­go­gisk Sam­ar­bejds­ud­valg under GL (et fæl­les forum for de fag­li­ge for­e­nin­ger) vedt­og på et møde i marts.

I Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens eget hørings­svar kom vi bl.a. ind på ønsket om cen­tralt til­delt for­dy­bel­ses­tid til histo­rie. Et andet vig­tigt ele­ment i hørings­sva­ret var ønsket om at behol­de 24-timers prø­ven. Der ud over kom vi i hørings­sva­ret ind på adgang til inter­net under eksa­men, sik­ring af fag­lig for­dy­bel­se, fast­hol­del­se af histo­ri­e­brug som cen­tralt ele­ment i fagets iden­ti­tet og vil­kå­re­ne for Histo­rie A som over­byg­nings­valg­fag til histo­rie B (hf). Hørings­sva­ret kan læses i sin hel­hed på https://historielaerer.dk/hoeringssvar-2-fra-historielaererforeningen-for-gymnasiet-og-hf/.

Udkast til de nye lære­pla­ner blev præ­sen­te­ret og dis­ku­te­ret på vel­be­søg­te og vel­lyk­ke­de FIP-kur­ser i for­å­ret, men på det tids­punkt var eksa­mens­for­men på stx og hfe end­nu ikke fast­lagt. Besty­rel­sen var i tæt kon­takt med rele­van­te uddan­nel­ses­po­li­ti­ske ord­fø­re­re i for­ligskred­sen, men til trods her for lyk­ke­des det ikke at fast­hol­de 24-timers prø­ven. Histo­rie er et af de få fag, som hav­de ønsket at behol­de 24-timers prø­ven, men ikke fik lov til det. Det skyl­des nok den sto­re poli­ti­ske bevå­gen­hed histo­ri­e­fa­get har. For nog­le poli­ti­ske par­ti­er var det ekstremt vig­tigt at ind­fø­re en anden eksa­mens­form spe­ci­elt i vores fag.

De ende­li­ge lære­pla­ner blev offent­lig­gjort i juni 2017 og i løbet af som­me­ren også vej­led­nin­ger­ne. David var med i den grup­pe, der udar­bej­de­de vej­led­nin­ger for stx og hfe.

Vi er i besty­rel­sen ikke til­fred­se med udfal­det af reform­pro­ces­sen på alle punk­ter. Vi er ikke til­fred­se med de prø­ve­for­mer vi har fået, som vi mener mod­vir­ker de gode inten­tio­ner i refor­mer­ne. At den fæl­les­fag­li­ge prø­ve i ks er ble­vet gjort intern er, for os at se, også en svæk­kel­se af fag­grup­pen. Der ud over er vi kede af, at det ikke lyk­ke­des os at få cen­tralt afsat for­dy­bel­ses­tid til histo­rie på stx. Hvis der skal et reelt ind­hold i den nye skrift­li­ge dimen­sion i faget, skal kam­pen om det­te nu stå ude på skolerne.

Men bort­set fra det, er der også man­ge gode og spæn­den­de ting i de nye lære­pla­ner. F.eks. er fagets iden­ti­tet og for­mål ble­vet nyfor­mu­le­ret med øget vægt på histo­ri­e­brug, de fag­li­ge mål er præ­ci­se­ret og ker­ne­stof­fet omfor­mu­le­ret, så det i min­dre grad får karak­ter af kanon. Ende­lig er kra­vet om eksa­mens­ma­te­ri­a­ler til alle for­løb blødt op. Vi er også meget til­fred­se med, at det lyk­ke­des af afvær­ge nog­le af vildskud­de­ne i rege­rin­gens oprin­de­li­ge udspil som HOR-faget og ned­gra­de­rin­gen af histo­rie på hf.

 

Kur­sus­virk­som­hed

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen har afholdt knapt så man­ge kur­ser i den­ne besty­rel­ses­pe­ri­o­de, som i de fore­gå­en­de. Det skyl­des til dels, at en stor del af efter­ud­dan­nel­ses­be­ho­vet er ble­vet dæk­ket af FIP-kur­ser arran­ge­ret af fag­kon­su­len­ten og Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et. Besty­rel­sen har dog spil­let en vig­tig rol­le som spar­rings­part­ne­re i plan­læg­nin­gen af dis­se kur­ser, og har leve­ret man­ge af oplægsholderne.

For­e­nin­gen har også selv stå­et for man­ge spæn­den­de og vel­be­søg­te kur­ser, her­un­der det nok stør­ste og mest ambi­tiø­se kur­sus, vi nogen­sin­de har været med til at arran­ge­re: kur­set om dansk uden­rigs­po­li­tik, som blev afholdt 16/12 2015 i Ålborg arran­ge­ret af Jacob og Cas­per fra region Nord­jyl­land i sam­ar­bej­de med FALS.

Af øvri­ge kur­ser kan nævnes:

Regio­na­le kurser

-          Dansk soci­al­hi­sto­rie (Region Hovedstaden/Birgitte 29/4 2016)

-          Gla­di­a­to­rer og den græsk-romer­ske kul­tur, (Region Østjylland/Jakob 3/5 2016)

-          Vel­færd og poli­tik, (Region Nord­jyl­land i sam­ar­bej­de med FALS/Jacob og Cas­per 19/4 2016)

-          Regio­nal­kur­sus Sjæl­land, (Lars Due Arnov 12/10 2016, Roskilde)

-          En sort for­tid, (Region Sydjylland/Signe 26/10 2016)

-          USA og det tran­sat­lan­ti­ske bånd (Region Nord­jyl­land i sam­ar­bej­de med FALS/Jacob og Cas­per 13/12 2016)

-          Har EU en frem­tid? (Region Sydjylland/Carsten 3/4 2017)

-          Den rus­si­ske revo­lu­tion i lyset af efter­ti­den (Region Sjælland/Stine 2/5 2017)

Natio­na­le kurser

-          Kul­tur­mø­der (KS-kur­sus) (Jen­ny i sam­ar­bej­de med FALS og Reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen 22/2 2016)

-          Migra­tion før og nu (Histo­ri­e­di­dak­tisk net­værk 8/4 2016)

-          Bal­ti­kum – i Ruslands skyg­ge (Lars Peter 25/10 2016)

-          Før­ste Ver­denskrig 1916–2016 (Lars Peter 24/11 2016)

-          Ømtå­le­lig histo­ri­e­un­der­vis­ning, (Histo­ri­e­di­dak­tisk net­værk  8/2 2017)

-          Histo­ri­e­brug i øjen­høj­de (Histo­ri­e­di­dak­tisk net­værk 10/3 2017)

-          Kam­pen om Dan­mark og Grøn­lands fæl­les for­tid (Win­nie 10/5 2017)

-          Dan­marks­hi­sto­ri­eR (Win­nie, Hei­di og Regi­na 26–27/10 2017)

Rej­se­kur­ser

-          Dansk Vestin­di­en (Las­se og Hei­di 3–12/11 2017)

Udvik­lings­pro­jek­ter

-          Refor­ma­tio­nen (Burk­hard) (Se http://www.emu.dk/sites/default/files/Lutherreloaded.pdf)

-          Skrift­lig­hed (Hei­di og Lars Henriksen)

Der ud over har det desvær­re været nød­ven­digt at afly­se nog­le kur­ser pga. mang­len­de til­mel­din­ger – her under et par rej­se­kur­ser. Som føl­ge af en hen­ven­del­se fra skat­te­væs­net til FALS, har vi måt­tet ind­skær­pe, at hvis man ønsker at del­ta­ge i For­e­nin­gens kur­ser, skal man være medlem.

 

Noter

Med Noter har Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen et blad som de fær­re­ste fag­li­ge for­e­nin­ger kan kon­kur­re­re med i kva­li­tet og omfang. Trods sti­gen­de por­toom­kost­nin­ger, har vi valgt fort­sat at udgi­ve Noter som fysisk maga­sin, for på den måde at give med­lem­mer­ne et syn­ligt udbyt­te af kon­tin­gen­tet. Noter udkom­mer 4 gan­ge om året.

Besty­rel­sens med­lem­mer skif­tes til at redi­ge­re Noter, men arbej­det med at sæt­te det op og gøre det klar til tryk­ning har den ansvars­ha­ven­de redak­tør gen­nem en årræk­ke, Peder Wiben, stå­et for. Det er ikke mindst hans fortje­ne­ste, at Noter frem­står så ind­by­den­de som det gør.

Noter er base­ret på en ræk­ke fri­vil­li­ge bidrag­sy­de­re. De uni­ver­si­tets­folk og andre, der skri­ver artik­ler­ne, får ikke noget for det. Det sam­me gæl­der det sto­re kor­ps af anmel­de­re, rek­rut­te­ret blandt For­e­nin­gens med­lem­mer. Anmel­del­ses­sek­tio­nen er efter­hån­den svul­met så meget op, at der kun er plads til en min­dre del i det tryk­te blad. Også på det­te punkt er med­lem­mer­nes enga­ge­ment ene­stå­en­de, sam­men­lig­net med de fle­ste andre fag­li­ge for­e­nin­ger. Der er dog behov for at sup­ple­re anmel­der­kor­p­set med nye (og yngre) kol­le­ger. Der­for er vi gået i gang med en kampag­ne for at rek­rut­te­re nye anmel­de­re. Vi plan­læg­ger også en ny sek­tion med anmel­del­ser af hjemmesider.

Tema­er­ne for Noter 2016–2017 har været følgende:

208: FN

209: Over­gan­ge

210: Kam­pen om Dan­mark og Grøn­lands fæl­les fortid

211: Lut­her – refor­ma­tions­ju­bilæumsår 2017

212: Rusland

213: Vestin­di­en

214: Histo­ri­e­un­der­vis­ning efter reformen

215: Dan­marks­hi­sto­ri­eR

 

Histo­rie­kon­kur­ren­cen

Gen­nem en årræk­ke har Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen gen­nem­ført en natio­nal histo­rie­kon­kur­ren­ce. Kon­kur­ren­cen er led i et fæl­les­eu­ro­pæ­isk sam­ar­bej­de, Eustory. I nog­le af de andre lan­de er kon­kur­ren­cer­ne meget sto­re med mas­ser af res­sour­cer. Her er vores af mere beske­dent omfang, men den giver mulig­hed for et meget vig­tigt talen­t­ar­bej­de inden for faget.

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2015–2016 med tema­et ”Men­ne­sket der skab­te histo­rie” var en stor suc­ces – både mht. antal­let af ind­send­te bidrag og dis­ses kva­li­tet. Vin­der­bi­dra­get var en scrap­bog om Axel Han­sen, pio­ner i opbyg­nin­gen af teksti­lin­du­stri­en i Her­ning, lavet af 3 ele­ver fra Her­ning Gym­na­si­um. Uffe Elle­mann Jen­sen overak­te før­ste­præ­mi­en under stor festi­vi­tas under de Histo­ri­ske Dage i Øks­ne­hal­len i København.

I 2016–2017 var tema­et ”Dan­mark i ver­den – ver­den i Dan­mark”. Vin­der­bi­dra­get var en spæn­den­de video om Isted­ga­de, der på for­nem vis afspej­le­de sam­men­hæn­gen mel­lem det loka­le og det glo­ba­le. Antal­let af ind­send­te bidrag var lidt min­dre end det fore­gå­en­de år, men kva­li­te­ten var der ikke noget i vej­en med. Se de 3 vin­der­bi­drag her

Tema­et for kon­kur­ren­cen 2017–2018 er ”Min famil­le – her­fra min ver­den går”. På den måde søger vi at læg­ge op til at knyt­te den lil­le og den sto­re histo­rie sam­men. Pro­duk­tet skal afle­ve­res sene­st 5/2 2018, og som sæd­van­ligt kåres vin­de­ren i for­bin­del­se med de Histo­ri­ske Dage i Øksnehallen.

Vi har hvert år uddelt en før­ste­præ­mie på 10.000 kr., en anden­præ­mie på 2000 kr. og en tred­je­præ­mie på 1000 kr. Der ud over er vin­der­ne ble­vet til­budt del­ta­gel­se et semi­nar arran­ge­ret af Eustory sam­men med vin­de­re af histo­rie­kon­kur­ren­cer fra andre lan­de. Det har hvert år været en stor ople­vel­se for vin­der­ne, som de har haft stort udbyt­te ud af.

Ud over semi­na­ret for vin­de­re af kon­kur­ren­cer­ne arran­ge­rer Eustory hvert år et semi­nar for arran­gø­rer af histo­rie­kon­kur­ren­cer, som Burk­hard har del­ta­get i. Mest dra­ma­tisk var det i 2016 i Moskva, hvor del­ta­ger­ne blev angre­bet af natio­na­li­sti­ske demon­stran­ter, som bl.a. sprøjte­de med stin­ken­de og ætsen­de væsker.

 

Elek­tro­ni­ske platforme

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen har de sene­re år været til ste­de dels på Face­book, og dels på vores egen hjem­mesi­de historielaerer.dk. Lars Hen­rik­sen har været pri­mus motor i opbyg­nin­gen af hjem­mesi­den, som grad­vis er vok­set i omfang, kva­li­tet og anven­de­lig­hed. Dele af siden er offent­ligt til­gæn­ge­lig, mens andre dele er for­be­holdt For­e­nin­gens med­lem­mer. Der er pt. 814 regi­stre­re­de brugere.

Vi udsen­der med jæv­ne mel­lem­rum et nyheds­brev med en opda­te­ret kur­su­ska­len­der og opfor­drer til at man til­mel­der sig mail­li­sten her.

Regi­na har admi­ni­stre­ret vores Face­book­grup­pe, som har været oppe på næsten 2000 bru­ge­re. Men bl.a. for­di grup­pen har været pla­get af ulov­lig fil­de­ling, har vi valgt at afgi­ve admi­ni­stra­tio­nen. Jens Aage Poul­sen fra Histo­ri­e­Lab har over­ta­get admi­ni­stra­tio­nen af den gam­le Face­book­grup­pe, der nu hed­der ”Idé­ud­vik­ling for historielærere”.

Besty­rel­sen (med Regi­na som driv­kraft) vil i ste­det opbyg­ge en Face­bookside (www.facebook.com/historielaererforeningen), som vi håber rig­tigt man­ge af vores med­lem­mer vil føl­ge. Der ud over  har Regi­na opret­tet en Face­book­si­de til histo­rie­kon­kur­ren­cen, hvor både lære­re og poten­ti­el­le del­ta­ge­re kan ori­en­te­re sig om og føl­ge med i kon­kur­ren­cens udvik­ling (www.facebook.com/Historiekonkurrencen).

 

EUROCLIO og andet inter­na­tio­nalt samarbejde

Krum­tap­pen i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens inter­na­tio­na­le arbej­de er del­ta­gel­sen i den euro­pæ­i­ske sam­men­slut­ning af histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­ger EUROCLIO. I 2015 stod den dan­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning for afhol­del­sen af EURO­CLI­Os årli­ge kon­fe­ren­ce, som fandt sted i Hels­in­gør i april. Et af resul­ta­ter­ne af kon­fe­ren­cen var ved­ta­gel­sen af en Els­i­no­re Decla­ra­tion med anbe­fa­lin­ger til, hvor­dan man kan frem­me med­bor­ger­skab, fri­hed og tole­ran­ce og bekæm­pe diskri­mi­na­tion gen­nem histo­ri­e­un­der­vis­ning. En af de dan­ske del­ta­ge­re i kon­fe­ren­cen, Mor­ten Smith-Han­sen, præ­sen­te­re­de sam­men med EURO­CLI­Os direk­tør Jonat­han Even-Zohar erklæ­rin­gens anbe­fa­lin­ger over for en ræk­ke rele­van­te udvalg i Bruxelles.

Ellers har besty­rel­sen hvert år sendt to del­ta­ge­re til EURO­CLI­Os kon­fe­ren­ce (ud over dem, der evt. del­ta­ger for egen reg­ning). I 2016 var tema­et for kon­fe­ren­cen, som blev afholdt i Bel­fast “Rei­mag­i­ning Remem­bran­ce: Dea­ling with the Lega­cy of a Vio­lent Past in History and Her­i­ta­ge Educa­tion”. Lars Hen­rik­sen og Regi­na delt­og fra besty­rel­sen. Næste år blev kon­fe­ren­cen igen afholdt af en nystar­tet for­e­ning, som var midt i en pro­ces med at for­hol­de sig til en van­ske­lig for­tid. Den­ne gang var det i Basker­lan­det med Lars Peter og David som For­e­nin­gens offi­ci­el­le repræsentanter.

Euro­pa­rå­det er også ram­me for inter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de om histo­ri­e­un­der­vis­ning. De stod som arran­gør for et semi­nar i Tal­linn i juni 2016, der hand­le­de om, hvor­dan histo­ri­e­un­der­vis­ning kan frem­me mang­fol­dig­hed og demo­kra­ti. Han­ne delt­og for bestyrelsen.

Ende­lig udveks­les der som nævnt erfa­rin­ger om at arran­ge­re histo­rie­kon­kur­ren­cer inden­for EUSTORY. Her delt­og Burk­hard i møder i Moskva 2016 og Lis­sa­bon 2017.

 

Histo­ri­e­di­dak­tik­ken

I 2005 udgav Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for før­ste gang en histo­ri­e­di­dak­tik. Den­ne udkom i en ny og udvi­det udga­ve i 2009, men der opstod efter­hån­den behov for at opda­te­re den­ne. Pro­ces­sen star­te­de alle­re­de i den fore­gå­en­de besty­rel­ses­pe­ri­o­de, hvor vi hyre­de Chri­sti­an Vol­l­mond og Allan Ahle som redak­tø­rer. En elek­tro­nisk udga­ve blev alle­re­de gjort til­gæn­ge­lig for med­lem­mer­ne på historielaerer.dk i efter­å­ret 2016, men da nye lære­pla­ner var ved at bli­ve udar­bej­det på det tids­punkt, beslut­te­de vi at ven­te med at sen­de den i tryk­ken. En ræk­ke af artik­ler­ne er revi­de­ret i lyset af refor­mer­ne, og bogen vil bli­ve sendt ud til alle med­lem­mer i efter­å­ret 2017.

 

Pæda­go­gisk sam­ar­bejds­ud­valg (PSGL) og Fag­ligt forum

PSGL er et forum for sam­ar­bej­de mel­lem de fag­li­ge for­e­nin­ger inden for GL. Der afhol­des ca. 2 møder om året. Lars Peter og David har skif­te­des til at del­ta­ge i møde­r­ne. I den for­løb­ne peri­o­de har de bl.a. været brugt til at ori­en­te­re om og dis­ku­te­re reform­for­hand­lin­ger­ne. GL’s uddan­nel­ses­pris på 25.000 kr. blev i 2016 til­delt de fag­li­ge for­e­nin­ger. PSGL har dis­ku­te­ret, hvor­dan pen­ge­ne skal bru­ges, men er ikke kom­met til en beslut­ning endnu.

Fag­ligt forum er fag­kon­su­len­tens spar­rings­grup­pe, hvor Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen tra­di­tio­nelt er repræ­sen­te­ret ved sin for­mand. I den­ne peri­o­de har Fag­ligt forum været ram­me for dis­kus­sion af refor­mer­ne.

 

Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk og HistorieLab

I 2014 åbne­de Natio­nalt Viden­cen­ter for Histo­rie- og Kul­tu­rarvs­for­mid­ling – i dag­lig tale Histo­ri­e­Lab. Histo­ri­e­Lab har bl.a. taget ini­ti­a­tiv til etab­le­ring af et Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk, som ud over at fun­ge­re som ram­me for spæn­den­de didak­ti­ske dis­kus­sio­ner, giver mulig­hed for kon­tak­ter på tværs af sko­le­for­mer, da det rum­mer såvel didak­ti­ke­re som histo­ri­e­læ­re­re fra grund­sko­len, HHX, HTX, STX og HF. Fra vores for­e­ning har Las­se og Hei­di del­ta­get i møde­r­ne. Det­te sam­ar­bej­de bli­ver for­ment­lig end­nu vig­ti­ge­re i den kom­men­de tid i lyset af reformerne.

Net­vær­ket har som nævnt oven­for bl.a. arran­ge­ret kon­fe­ren­cer om ”Migra­tion før og nu”, ”Ømtå­le­lig histo­ri­e­un­der­vis­ning” og ”Histo­ri­e­brug i øjenhøjde”.

Der­u­d­over har Histo­ri­e­Lab udbudt en ræk­ke rele­van­te, sko­le­ba­se­re­de kur­ser, som er udvik­let i sam­ar­bej­de med Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen. Desvær­re har Histo­ri­e­Lab for tiden ikke en fastan­sat med­ar­bej­der med sær­ligt fokus på gymnasieskolen.

 

Diver­se samarbejdsprojekter

Besty­rel­sen bli­ver jævn­ligt kon­tak­tet af folk med histo­ri­e­for­mid­lings­pro­jek­ter i stø­be­ske­en. Det kan resul­te­re i spar­ring eller egent­li­ge sam­ar­bejds­pro­jek­ter. F.eks. er vi ble­vet kon­tak­tet af DR i for­bin­del­se med deres sto­re histo­ri­e­sats­ning. Lars Peter har været til møder med dem om udar­bej­del­se af en hjem­mesi­de med mate­ri­a­le til brug i under­vis­nin­gen i Gym­na­si­et. Se mere på http://www.dr.dk/storyline/?id=60013256

Vi har ind­gå­et en egent­lig sam­ar­bejds­af­ta­le med Histo­ri­ske Dage. For­må­let er fra næste at afhol­de et par Histo­ri­ske Sko­le­da­ge i til­knyt­ning til det arran­ge­ment, der har været afholdt i Øks­ne­hal­len, de sene­re år. Regi­na har været med til at udvik­le ram­mer og ind­hold i dis­se dage.

Ende­lig har vi spar­ret med Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag i for­bin­del­se med deres pro­jekt om udgi­vel­se af ”100 dan­marks­hi­sto­ri­er”, og har fået et sær­ligt til­bud på abon­ne­ment på seri­en for For­e­nin­gens medlemmer.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *