Johan Hein­sen: ”Det før­ste fængsel”

Det før­ste fængsel100 Dan­marks­hi­sto­ri­erJohan Hein­senUni­press100 sider☆☆☆☆☆Johan Hein­sen, som er histo­ri­ker og lek­tor ved Insti­tut for Kul­tur og Glo­ba­le stu­di­er ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, har skre­vet det­te 7. bind af Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lags 100 Dan­marks­hi­sto­ri­er om ”Det før­ste fængsel — 1620” – Trun­ken på Bre­mer­hol­men.  Kri­mi­na­li­tets­hi­sto­rie er i dis­se år et vok­sen­de felt inden­for histo­ri­e­vi­den­ska­ben, hvor bl.a. glem­te … Læs mere Johan Hein­sen: ”Det før­ste fængsel”

Dan­marks krigs­del­ta­gel­se til debat

En små­travl for­mid­dag prik­ke­de en kol­le­ga mig på skul­de­ren. ”Der lig­ger en pak­ke til dig inde på lærer­væ­rel­set ”, lød det. Jeg ile­de ind på lærer­væ­rel­set, åbne­de pak­ken og i dén lå et anmel­der­ek­sem­plar af Bo Lide­gaards nye bog ”Dan­mark i Krig”. Bogen er end­nu et skud på stam­men af bog­se­ri­en ”100 Dan­marks­hi­sto­ri­er” på 100 … Læs mere Dan­marks krigs­del­ta­gel­se til debat

Indu­stri på udstil­ling

Tek­no­lo­gi­mes­sen CES, som afhol­des i Las Vegas hvert år over tre dage i janu­ar måned, berå­ber sig at være ver­dens stør­ste tek­no­lo­gi­mes­se med sine 170.000 besø­gen­de i 2018, her­af over 7000 jour­na­li­ster og foto­gra­fer, som står klar til at skri­ve hjem om nye opfin­del­ser eller kom­men­de trends; e.g. vir­tu­el rea­li­ty, selv­kø­ren­de biler og smart wat­ches. … Læs mere Indu­stri på udstil­ling

Grund­loven i euro­pæ­isk per­spek­tiv

Grund­loven100 dan­marks­hi­sto­ri­erBer­tel NygaardAar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag☆☆☆☆☆ I Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lags nye Dan­marks­hi­sto­rie, er turen den­ne gang kom­met til Grund­loven. For­fat­te­ren er histo­ri­ker Ber­tel Nygaard, som for­tæl­ler om Grund­lovens til­bli­vel­se og efter­mæ­leI bogen giver Ber­tel Nygaard en trans­na­tio­nal og fler­ty­dig for­tæl­ling om Grund­lovens til­bli­vel­se, hvor det bli­ver klart at udvik­lin­gen i sam­ti­dens Euro­pa er helt afgø­ren­de for udvik­lin­gen af … Læs mere Grund­loven i euro­pæ­isk per­spek­tiv