Kategori: Euroclio

Dan­ske ele­ver med i Inter­na­tio­nalt projekt

På vej til fly­ve­ren med min elev Aziza Meq­dad… God stem­ning i luf­ten og glæ­de… Aziza for­tæl­ler mig, hvor under­ligt de andre ele­ver synes, det er, at hun rej­ser ale­ne med sin lærer, men at hun selv er rig­tig glad. Hun ved ikke helt hvad der ven­ter hen­de, men hun glæ­der sig væl­dig meget til den nye ople­vel­se. Vi er nem­lig på vej til Euro­Cli­os årli­ge kon­fe­ren­ce i Vil­ni­us. Aziza er med som elev. Euro­Cli­os 29.årlige kon­fe­ren­ce mod­ta­ger ele­ver for før­ste gang. Og min elev er med… Hvor er jeg stolt af det! Jeg, som har fulgt Euro­Cli­os arbej­de i […]

Tips fra Euro­Clio: Books not Bombs

Som føl­ge af kri­gen i Ukrai­ne er uddan­nel­ses­sek­to­ren selv­føl­ge­lig også ble­vet hårdt ramt. I sam­ar­bej­de med blandt andet Euro­Clio, har en en lil­le grup­pe ukrain­ske under­vi­se­re arbej­det på udvik­le et nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og få det distri­bu­e­ret til sko­ler og ukrain­ske ele­ver. Du kan læse mere om pro­jek­tet “Books not Bombs” her Og se den ful­de film her (varer ca. 24 minut­ter). Er oplagt at bru­ge i for­bin­del­se med et erin­drings­hi­sto­risk per­spek­tiv på for­hol­det mel­lem Ukrai­ne og Rusland. Og til at bely­se histo­ri­e­be­vidst­hed i et områ­de af Ver­den, hvor histo­ri­en er meget levende. 

Tips fra Euro­Clio 2023 i Vilnius

Espen Espen­sen og Tri­ne Vil­lum­sen delt­og som repræ­sen­tan­ter for Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen på den nyligt over­stå­e­de Euro­clio-kon­­fe­ren­­ce i Vil­ni­us under tit­len ‘The Com­ple­xi­ty of the History’. Kon­fe­ren­cens tema spænd­te over vidt for­skel­li­ge oplæg, wor­ks­hops og kul­tu­rel­le akti­vi­te­ter. Tri­ne: Den mest over­ra­sken­de og inspi­re­ren­de wor­ks­hop, jeg delt­og i, hav­de tit­len ‘Postcards from af Buf­­fer-zone’, og hand­le­de om situ­a­tio­nen på det del­te Cypern. Her har en min­dre, lokal NGO “Asso­ci­a­tion for Histo­ri­cal Dia­lou­gue & Research” (hjem­mesi­de og Face­­book-side) med stor entu­si­as­me kastet sig ind i at for­sø­ge at bru­ge histo­rie og histo­ri­en til at få par­ter­ne til at møde hin­an­den ved bl.a. at få […]

Dansk repræ­sen­tant i Euroclio

Den 6. april 2019 var der gene­ral­for­sam­ling i Euro­clio, den euro­pæ­i­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning, i Gdansk, Polen, hvor det lyk­ke­des mig, Lars Peter Visti Han­sen, at bli­ve valgt til besty­rel­sen. Euro­clio er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de euro­pæ­i­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­ger og beskæf­ti­ger sig med sam­ar­bej­de over græn­ser­ne i Euro­pa, fx i kon­flik­t­om­rå­der som Bal­kan, men Euro­clio arbej­der også gene­relt på at øge bevidst­he­den hos lære­re og ele­ver i hele Euro­pa om at sand­he­den ikke er natio­nal, men man­ge­facet­te­ret og aldrig objek­tiv. Hvert lands lærebø­ger skil­drer den fæl­les histo­rie fra et ander­le­des syns­punkt. Det er ind­ly­sen­de nok, men det er også vig­tigt at slå fast i en tid […]

Euro­pæ­isk inte­gra­tion er kedelig!

Euro­clio (for­e­nin­gen af euro­pæ­i­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­ger, som får øko­no­misk støt­te fra EU) ana­ly­se­re­de sid­ste år under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om EU fra 2/3 af Euro­clio-med­lem­slan­­de­­ne og udgav kon­klu­sio­ner­ne i rap­por­ten “TEACHING EUROPE TO ENHANCE EU COHESION” . Kon­klu­sio­nen var bl.a. at der læg­ges (for) meget vægt på insti­tu­tio­ner og poli­ti­ske lede­re og for lidt vægt på EU’s betyd­ning for civil­sam­fun­det og omvendt i under­vis­nin­gen om euro­pæ­isk inte­gra­tion. Det­te med­fø­rer iføl­ge rap­por­ten at ele­ver­ne fin­der emnet uved­kom­men­de og fjer­nt. Et citat fra rap­por­ten : The heavy focus on sym­bols, history, and key poli­ti­ci­ans con­tri­bu­ting to the emer­gen­ce and evo­lu­tion of Euro­pe­an inte­gra­tion in post-war Euro­pe suggest […]

Lær at bru­ge Historiana

På man­dag den 25/6 kl. 18:30 — 19:30 er der mulig­hed for at lære at bru­ge mate­ri­a­lepor­ta­ler­ne Histo­ri­a­na og Euro­pe­a­na i et onli­­ne-semi­­nar på eTwin­ning. Det er gra­tis at del­ta­ge og kræ­ver kun at du opret­ter en bru­ger på eTwin­ning: On 14 May, EUROCLIO hosted an eTwin­ning semi­nar on how to use the Histo­ri­a­na e‑Activity buil­der in com­bi­na­tion with the Euro­pe­a­na Col­lections. If you were not able to attend this first edi­tion, don’t panic! On 25 June, we will host the second edi­tion of the eTwin­ning onli­ne semi­nar, to explain how you can design lear­ning acti­vi­ties with Histo­ri­a­na, using sour­ces from the Euro­pe­a­na Collections. […]

Euro­clio søger 2 lære­re til under­vis­ning i EU-historie

Call for 7 Natio­nal Coor­di­na­tors of Local Events on Tea­ching about the EU,  Addres­sed to: presi­dents and/or con­ta­ct per­sons of history tea­chers’ asso­ci­a­tions in the Euro­pe­an Uni­on. Asso­ci­a­tion: Danish History Tea­chers’ Asso­ci­a­tion Dear David Kyng, EUROCLIO — Euro­pe­an Asso­ci­a­tion of History Educa­tors is hap­py to sha­re with our mem­ber orga­ni­sa­tions, the Call for Natio­nal Coor­di­na­tors for our exci­ting new pro­ject Deci­sions and Dilem­mas: How to make lear­ning about the EU moti­vat­ing and mea­ning­ful. This year-long pro­ject aims to sup­port educa­tors across Euro­pe to teach about the Euro­pe­an Uni­on in a way that is mea­ning­ful and moti­vat­ing for stu­dents. Our main objecti­ve with this […]

Mel­lem erin­dring og glem­sel i Baskerlandet

Hvert år afhol­der den euro­pæ­i­ske sam­men­slut­ning af histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­ger EUROCLIO en stor kon­fe­ren­ce med del­ta­ge­re fra hele Euro­pa + enkel­te del­ta­ge­re fra resten af ver­den. I år blev kon­fe­ren­cen afholdt 2–7. april i San Seba­sti­an (eller Donostia som byen hed­der på baskisk) med tema­et ”How can history educa­tion chan­ge today?”. At histo­ri­e­un­der­vis­ning, og omgang med for­ti­den i det hele taget, er af stor betyd­ning for nuti­den er ikke mindst tyde­ligt i et land som Spa­ni­en og i en region som Basker­lan­det. Efter Fran­cos død og over­gan­gen til demo­kra­ti var den nye­re histo­rie under­lagt en ”Pact of Silen­ce”. Der blev ved­ta­get en amnestilov, […]

EURO­CLIO-kon­fe­ren­ce 2017 i San Sebastian

EURO­CLI­Os 24. årli­ge kon­fe­ren­ce afvik­les 2–7. april 2017 i San Seba­sti­an i Basker­lan­det. Tema­et for kon­fe­ren­cen er “How can history educa­tion chan­ge today?”. Del­ta­gel­se EURO­CLI­Os kon­fe­ren­cer giver ene­stå­en­de mulig­he­der for at ople­ve den betyd­ning histo­ri­e­un­der­vis­ning har, diver­si­te­ten i måder­ne faget prak­ti­se­res på og ikke mindst mulig­hed for at møde spæn­den­de og enga­ge­re­de kol­le­ger fra hele Euro­pa. Læs mere om kon­fe­ren­cens pro­gram og hvor­dan man mel­der sig til her http://euroclio.eu/event/san-sebastian/    

Stu­di­e­be­søg i Calcutta

EUROCLIO and Pea­ceWor­ks offer a pos­si­bi­li­ty for all history and citizens­hip educa­tors to par­ti­ci­pa­te in a stu­dy visit com­bi­ned with History for Pea­ce Con­fe­ren­ce taking pla­ce in Calcut­ta betwe­en 7–12 Novem­ber 2016. The pro­gram­me inclu­des a three-day stu­dy visit and History for Pea­ce con­fe­ren­ce, which expl­o­res natio­na­lism in rela­tion to the­mes such as citizens­hip, iden­ti­ty, media, reli­gion and school cur­ri­culum. A Stu­dy Visit and History for Pea­ce Con­fe­ren­ce – Calcut­ta, India