Historielærerforeningen | Kontakt

Dansk repræ­sen­tant i Euroclio

Den 6. april 2019 var der gene­ral­for­sam­ling i Euro­clio, den euro­pæ­i­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning, i Gdansk, Polen, hvor det lyk­ke­des mig, Lars Peter Visti Han­sen, at bli­ve valgt til besty­rel­sen. Euro­clio er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de euro­pæ­i­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­ger og beskæf­ti­ger sig med sam­ar­bej­de over græn­ser­ne i Euro­pa, fx i kon­flik­t­om­rå­der som Bal­kan, men Euro­clio arbej­der også gene­relt på at øge […]

Euro­pæ­isk inte­gra­tion er kedelig!

Euro­clio (for­e­nin­gen af euro­pæ­i­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­ger, som får øko­no­misk støt­te fra EU) ana­ly­se­re­de sid­ste år under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om EU fra 2/3 af Euro­clio-med­lem­slan­­de­­ne og udgav kon­klu­sio­ner­ne i rap­por­ten “TEACHING EUROPE TO ENHANCE EU COHESION” . Kon­klu­sio­nen var bl.a. at der læg­ges (for) meget vægt på insti­tu­tio­ner og poli­ti­ske lede­re og for lidt vægt på EU’s betyd­ning for […]

Lær at bru­ge Historiana

På man­dag den 25/6 kl. 18:30 — 19:30 er der mulig­hed for at lære at bru­ge mate­ri­a­lepor­ta­ler­ne Histo­ri­a­na og Euro­pe­a­na i et onli­­ne-semi­­nar på eTwin­ning. Det er gra­tis at del­ta­ge og kræ­ver kun at du opret­ter en bru­ger på eTwin­ning: On 14 May, EUROCLIO hosted an eTwin­ning semi­nar on how to use the Histo­ri­a­na e‑Activity builder […]

Euro­clio søger 2 lære­re til under­vis­ning i EU-historie

Call for 7 Natio­nal Coor­di­na­tors of Local Events on Tea­ching about the EU,  Addres­sed to: presi­dents and/or con­ta­ct per­sons of history tea­chers’ asso­ci­a­tions in the Euro­pe­an Uni­on. Asso­ci­a­tion: Danish History Tea­chers’ Asso­ci­a­tion Dear David Kyng, EUROCLIO — Euro­pe­an Asso­ci­a­tion of History Educa­tors is hap­py to sha­re with our mem­ber orga­ni­sa­tions, the Call for Natio­nal Coor­di­na­tors for our exciting […]

Mel­lem erin­dring og glem­sel i Baskerlandet

Hvert år afhol­der den euro­pæ­i­ske sam­men­slut­ning af histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­ger EUROCLIO en stor kon­fe­ren­ce med del­ta­ge­re fra hele Euro­pa + enkel­te del­ta­ge­re fra resten af ver­den. I år blev kon­fe­ren­cen afholdt 2–7. april i San Seba­sti­an (eller Donostia som byen hed­der på baskisk) med tema­et ”How can history educa­tion chan­ge today?”. At histo­ri­e­un­der­vis­ning, og omgang med for­ti­den i […]

EURO­CLIO-kon­fe­ren­ce 2017 i San Sebastian

EURO­CLI­Os 24. årli­ge kon­fe­ren­ce afvik­les 2–7. april 2017 i San Seba­sti­an i Basker­lan­det. Tema­et for kon­fe­ren­cen er “How can history educa­tion chan­ge today?”. Del­ta­gel­se EURO­CLI­Os kon­fe­ren­cer giver ene­stå­en­de mulig­he­der for at ople­ve den betyd­ning histo­ri­e­un­der­vis­ning har, diver­si­te­ten i måder­ne faget prak­ti­se­res på og ikke mindst mulig­hed for at møde spæn­den­de og enga­ge­re­de kol­le­ger fra hele Europa. […]

Stu­di­e­be­søg i Calcutta

EUROCLIO and Pea­ceWor­ks offer a pos­si­bi­li­ty for all history and citizens­hip educa­tors to par­ti­ci­pa­te in a stu­dy visit com­bi­ned with History for Pea­ce Con­fe­ren­ce taking pla­ce in Calcut­ta betwe­en 7–12 Novem­ber 2016. The pro­gram­me inclu­des a three-day stu­dy visit and History for Pea­ce con­fe­ren­ce, which expl­o­res natio­na­lism in rela­tion to the­mes such as citizens­hip, iden­ti­ty, media, religion […]

Stra­te­gi­er til inklusion

Euro­clio gen­nem­fø­rer for tiden et pro­jekt som skal bely­se spørgs­må­let: “How to make history and citizens­hip educa­tion more inclu­si­ve?”. Alle histo­ri­e­læ­re­re opfor­dres til at besva­re det­te spør­ge­ske­ma: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGufeuBu-iQS43b5qY_A7e-7YE3j0Fw4tEhEZC5wSLh1YsUw/viewform?fbzx=-1651488167764045000 Fri­sten for besva­rel­se er 20/9. Mere om pro­jek­tet: EUROCLIO is coor­di­nat­ing an Eras­mus+ pro­ject cal­led “Stra­te­gies for Inclu­sion – Making High Qua­li­ty History and Citizens­hip Educa­tion More […]

Gra­tis semi­nar om Polens historie

CALL FOR PARTICIPANTS: Poland in the Heart of Euro­pe­an History. Pro­fes­sio­nal Trai­ning for History Tea­chers and Educa­tors, 23st of August—1st of Sep­tem­ber 2016, Jabłon­na, Poland Poland in the Heart of Euro­pe­an History is open to pro­fes­sio­nal­ly acti­ve history tea­chers and educa­tors from schools and other educa­tion insti­tu­tions. All costs are cove­red by the Insti­tu­te of […]

Repor­ta­ge fra Helsingør

Ale­xan­der Todo­si­je­vić  fra Beo­grad har lavet den­ne vide­orepor­ta­ge fra Euro­clio-kon­­fe­ren­­cen sid­ste år. Som det frem­går er der rig lej­lig­hed til at bli­ve klo­ge­re på histo­rie og få kon­takt til under­vi­se­re i andre lan­de. Det­te års kon­fe­ren­ce afhol­des i Bel­fast og tema­et er “DEALING WITH THE LEGACY OF A VIOLENT PAST IN HISTORY AND HERITAGE EDUCATION” Læs mere her […]