Del­tag i inter­na­tio­nalt udvik­lings­pro­jekt om EU’s histo­rie

Euro­clio søger histo­ri­e­læ­re­re som vil del­ta­ge i et spæn­den­de inter­na­tio­nalt pro­jekt, som hand­ler om at udvik­le under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler og ‑akti­vi­te­ter om EU’s histo­rie set i lyset af aktu­el­le begi­ven­he­der. Ansøg­nings­frist for at del­ta­ge i pro­jek­tet er 11/12 2015. Se nær­me­re her: Dear fri­ends of EUROCLIO, Plea­se con­si­der the fol­lowing opportu­ni­ty that might be of inte­r­est of … Læs mere Del­tag i inter­na­tio­nalt udvik­lings­pro­jekt om EU’s histo­rie

Under­vis­ning i føl­som­me emner i opdel­te sam­fund

Når man under­vi­ser i histo­rie i opdel­te sam­fund stø­der man på en ræk­ke føl­som­me emner. Histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen kan her bidra­ge til at for­stær­ke eller under­gra­ve for­dom­me. Sam­men­lig­net med andre sam­fund hører det dan­ske ikke til de mest opdel­te, men vi stø­der også på føl­som­me emner, som kan ska­be pola­ri­se­ring og frem­me for­dom­me. Histo­ri­a­na (et pro­jekt under … Læs mere Under­vis­ning i føl­som­me emner i opdel­te sam­fund

Brug af IT i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen

Det fæl­les­eu­ro­pæ­i­ske pro­jekt  Innovat­ing History Educa­tion for All er i gang med at lave en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se om brug af IT i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen. Alle histo­ri­e­læ­re­re opfor­dres til at udfyl­de spør­ge­ske­ma­et. Den dan­ske ver­sion fin­des her: https://ankieta.ibe.edu.pl/index.php/647462/lang-da  

Histo­ri­e­un­der­vis­ning i det tid­li­ge­re Jugoslavi­en

Histo­ri­e­un­der­vis­ning er et fan­ta­stisk grund­lag for udvik­lin­gen af kol­lek­ti­ve og indi­vi­du­el­le iden­ti­te­ter. Histo­ri­e­un­der­vis­ning kan desvær­re også bru­ges til at ska­be livs­far­ligt had. Den dan­ske Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen har siden 1990’erne været invol­ve­ret i en ræk­ke EURO­CLIO-pro­jek­ter med det for­mål at støt­te udvik­lin­gen af inklu­de­ren­de og mul­ti­per­spek­ti­visk histo­ri­e­un­der­vis­ning i det tid­li­ge­re Jugoslavi­en. Det sene­ste resul­tat af dis­se pro­jek­ter … Læs mere Histo­ri­e­un­der­vis­ning i det tid­li­ge­re Jugoslavi­en