God gui­de til Jel­ling-monu­men­ter­nes historie

Jel­ling er ulø­se­ligt knyt­tet til en epo­ke i dan­marks­hi­sto­ri­en, Gorm den gam­le, Thy­re Dane­bod ogHa­rald Blå­tands tid. Og alle dan­ske­re har hørt om rune­ste­ne­ne fra Jel­ling. Jel­ling er i dag en lil­le sta­tions­by i Østjyl­land, cir­ka ti kilo­me­ter nord­vest for Vej­le. En lil­le kir­ke står cen­tralt i byen, som ellers er domi­ne­ret af et stort monu­ment fra vikin­ge­ti­den. Histo­ri­en om Jel­ling er for­tæl­lin­gen om dansk vikin­ge­tid og om kri­sten­dom­mens ankomst til Dan­mark. Histo­ri­en om Jel­ling er en af de mest dra­ma­ti­ske for­tæl­lin­ger fra danmarkshistorien.

Fre­dag den 23. marts tog jeg mine to 3.g klas­ser med til Jel­ling. Dels for at de skul­le sam­men­lig­ne Ople­vel­ses­cen­ter Kon­ger­nes Jel­ling, som næsten ikke har nog­le for­ti­di­ge levn udstil­let, med deres tid­li­ge­re eks­kur­sion til Natio­nal­mu­se­et, men de skul­le også se det monu­men­tal­le byg­nings­værk, som Harald Blå­tand har ladet rej­se kort efter 900-tal­lets midte.

Til at for­kla­re byg­nings­vær­kets histo­rie og geo­me­tri hav­de jeg hyret to arkæ­o­lo­ger fra Ople­vel­ses­cen­tret for kun 1500kr. Det kun­ne dog være gjort end­nu bil­li­ge­re, hvis jeg blot hav­de ven­tet 5 dage! For med Klaus Ebbe­sens bog Jel­ling – Histo­ri­en om Gorm den Gam­le, Thy­re Dane­bod og Harald Blå­tand”, der udkom den 28.marts, bli­ver næsten hele histo­ri­en for­talt om Jelling.

Går eks­kur­sio­nen til Jel­ling, er den­ne bog et must, hvis man hur­tigt skal sæt­te sig ind i Jel­ling-monu­men­tets histo­rie, finur­lig­he­der og geometri.

Las­se Taa­gaard Jensen

Mag. art. i arkæ­o­lo­gi Klaus Ebbe­sen har fle­re udgi­vel­ser bag om Dan­mark Old­tid. Bl.a. ”Dan­ske Jæt­testu­er” (2010), ”Dan­marks mega­lit­gra­ve” (2008/2011), men også et tid­li­ge­re skrift om Jel­ling fra inden palisa­de­heg­net blev opført ”Jel­ling, arkæ­o­lo­gi og histo­rie” (1992). Klaus Ebbe­sen har lige­le­des været ansat ved Køben­havns Uni­ver­si­tet fra 1974–2000, så det er en erfa­ren her­re, der tager læse­ren i hån­den og leder dem gen­nem Jel­lings historie.

Kapi­tel 1 og 2 intro­du­ce­rer læse­ren for de udgrav­nin­ger, som har fun­det sted ved Jel­ling-monu­men­tet. Det gøres med sik­ker hånd og i et let­læ­se­ligt sprog, så inter­es­sen ikke tabes under­vejs. Det er rigt illu­stre­ret med sam­ti­di­ge fotos og teg­nin­ger. Kapi­tel 2 omhand­ler kir­kens histo­rie og spørgs­må­let om de 186 knog­ler, der fand­tes i kir­kens gulv, er Gorm den Gam­les. Gorms vivs Dron­ning Thyras whe­rea­bouts behand­les i kapit­let ”Hvor er dron­ning Tyra”, mens kapi­tel 5 er dedi­ke­ret til Jel­lin­ge­ste­nen og dens udsmykning/inskriptioner. Kapi­tel 6 er viet til palisa­de­heg­net og kapi­tel 7 Harald Blå­tands øvri­ge byg­nings­vær­ker. Bogen run­des af med old­ti­dens Dan­marks sam­spil med romer­ri­get og den tid­li­ge statsdannelse.

Klaus Ebbe­sen har hele vej­en igen­nem bogen sans for den inden- og uden­rigs­po­li­ti­ske situ­a­tion i dati­dens Dan­mark og hvad der før­te til troskif­tet. Impo­ne­ren­de er det også, hvil­ke mæng­der af viden han har fået ned på kun 98 sider uden at spro­get mister sit liv.

Går eks­kur­sio­nen til Jel­ling, er den­ne bog et must, hvis man hur­tigt skal sæt­te sig ind i Jel­ling-monu­men­tets histo­rie, finur­lig­he­der og geo­me­tri. For­la­get Gyl­den­dal skal også have lidt ros med på vej­en. De har nem­lig ind­bun­det 4 blan­ke fri­bla­de i slut­nin­gen af bogen; fri­bla­de­de er efter­hån­den spa­ret væk på alle nye­re bøger, men de er uvur­der­li­ge også til noter i felten.

Forfatter(e)

KS og HF‑E | Historielaerer.dk | Histo­ri­e­di­dak­tisk netværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *