Kategori: Om foreningen

Login med soci­a­le medi­er fjernet

Jeg har brugt nog­le timer på at prø­ve at få sitet til at over­hol­de per­son­da­ta­loven, og i den for­bin­del­se har jeg deak­ti­ve­ret mulig­he­den for at log­ge ind med Facebook/Google/Twitter. Årsa­gen er, at de soci­a­le medi­er høster data om dig, imens du er på sitet, og jeg er i tvivl om, om det er i orden. Vi har jo ikke nogen data­be­hand­ler­af­ta­le med Face­book, det er der mig bekendt ingen, der har… Selv­om det måske vir­ker ret harm­løst at fx. Goog­le får infor­ma­tion om at du læser en arti­kel om histo­ri­e­di­dak­tik, og du tæn­ker “jeg har jo ikke noget at skju­le” så […]

Vin­de­re af kon­kur­ren­cen 2018

Søn­dag den 11/3 blev vin­der­ne af histo­rie­kon­kur­ren­cen 2018 offent­lig­gjort. Her brin­ger vi de tre dom­me­res begrun­del­ser for pris­ud­de­ling: Num­mer 1: ”Her­fra min ver­den går” af Jakob Johan­nes Heyn, Nykø­bing Kated­ralsko­le Jakob Johan­nes Heyns beret­ning om sin fami­lie stræk­ker sig fra 1659 til 2017. Den begyn­der ved hans 7 x tipol­de­mo­ders grav på Møn en kold decem­ber­dag 1659 og slut­ter med for­fat­te­ren selv ved arbejds­bor­det decem­ber 2017, 358 år sene­re. I mel­lem­ti­den er vi gen­nem en ræk­ke nedslag i mere end 350 års fami­lie­hi­sto­rie ble­vet præ­sen­te­ret for det forun­der­li­ge sam­spil mel­lem skæb­ne og til­fæl­dig­hed, mel­lem sam­fund og indi­vid, som bærer slægten – […]

Besty­rel­sens beret­ning 2015–2017

Besty­rel­sens kon­sti­tu­e­ring Der var stor udskift­ning i den besty­rel­se, der blev valgt på gene­ral­for­sam­lin­gen 5/11 2015 sam­men­lig­net med den fore­gå­en­de peri­o­de. Det skyld­tes, at 4 med­lem­mer af den gam­le besty­rel­se hav­de sid­det de 3 peri­o­der (6 år), der nor­malt er det mak­si­ma­le. 3 med­lem­mer valg­te ikke at genop­stil­le af andre årsa­ger. Der­for blev 6 nye besty­rel­ses­med­lem­mer valgt: Regi­na Olsen, Nord­fyns Gym­na­si­um, Las­se T. Jen­sen, Nør­re­sund­by Gym­na­si­um & HF, Win­nie Færk, Esper­gær­de Gym­na­si­um og HF, Han­ne Mor­ten­sen, KVUC, Lars Peter Visti Han­sen, Fre­de­riks­borg Gym­na­si­um & HF og Hei­di Fun­der, Rød­kil­de Gym­na­si­um. Tre besty­rel­ses­med­lem­mer blev gen­valgt: Lars Hen­rik­sen, Her­ning Gym­na­si­um, Burk­hard Sievers, […]

Min fami­lie — her­fra min ver­den går

For 12. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema er: ’Min fami­lie – her­fra min ver­den går’. Fami­li­en er cen­trum for megen histo­ri­e­for­tæl­ling. Hvor­dan ser en moder­ne for­tolk­ning af fami­li­er og histo­rie ud? Med udgangs­punkt i egen eller andres fami­li­er opfor­dres gym­na­si­e­le­ver­ne til at give deres bud på, hvor­dan for­tæl­lin­ger og histo­ri­er om fami­li­en kan under­sø­ges og for­mid­les. Med det­te emne er der både mulig­hed for at arbej­de med den nære eller loka­le histo­rie eller se ud i ver­den og under­sø­ge fami­lie og histo­rie i et mere glo­balt per­spek­tiv. Det […]

Gen­for­e­ning, rej­se­kuf­fert og Istedgade

Her er de 3 præ­mi­e­re­de bidrag fra kon­kur­ren­cen 2016/17. Tak for alle bidrag! 1.plads: Film om Isted­ga­de 2.plads: ‘Ofe­li­as rej­se­kuf­fert’ Af Ida Cas­per­sen og Camil­la Hjørn­holm Jen­sen, Her­ning Gym­na­si­um 3.plads: Film om gen­for­e­nin­gen 1920 Af Agnes Lenz Mat­hi­a­sen, Hen­ry Pham, Jonas Ravn, Per­nil­le Kør­vell, Als­sund­gym­na­si­et Dom­mer­nes begrun­del­se: Vin­de­ren af de 10.000 kro­ner blev en video om Isted­ga­de, lavet af Anders, Mik­kel og Wil­li­am fra Rysenste­en gym­na­si­um. De har lavet en flot film, spæk­fyldt med en syste­ma­tisk histo­risk gen­nem­gang af gadens udvik­ling, ofte som afspej­ling af glo­ba­le ten­den­ser, som kan gen­fin­des i det­te styk­ke flot lokal­hi­sto­rie. Også 2. pri­sen er et flot […]

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2016/17

Dan­mark i ver­den – ver­den i Dan­mark For 11. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema i kon­kur­ren­cen er ”Dan­mark i ver­den – ver­den i Dan­mark”. Pro­tek­tor for kon­kur­ren­cen er for­hen­væ­ren­de mini­ster og for­mand for FN’s gene­ral­for­sam­ling, Mogens Lyk­ke­toft. Kon­takt­per­son: Burk­hard Sie­vers, Ods­her­reds Gym­na­si­um — burkhard.sievers1@skolekom.dk Præ­mi­er: Før­ste præ­mie: 10.000 kr. (1stk.) Anden præ­mie: 2.000 kr. (1stk.) Tred­je præ­mie: 1.000 kr. (1 stk.) (Gevin­sten er skat­teplig­tig) Vin­der­ne vil des­u­den have mulig­hed for at del­ta­ge i et seminar/ en wor­ks­hop i Euro­pa i efter­å­ret 2017 sam­men med vin­der­ne fra hele Europa. […]

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2015–2016: Men­ne­sket, der skab­te historie

For 10. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema i kon­kur­ren­cen er ”Men­ne­sket, der skab­te histo­rie”. Pro­tek­tor for kon­kur­ren­cen er for­man­den for fol­ke­tin­get og i det kom­men­de år for­mand for FN’s gene­ral­for­sam­ling, Mogens Lyk­ke­toft. Kon­takt­per­son: Burk­hard Sie­vers, Ods­her­reds Gym­na­si­um — burkhard.sievers1@skolekom.dk Præ­mi­er: Før­ste præ­mie: 10.000 kr. (1stk.) Anden præ­mie: 2.000 kr. (1stk.) Tred­je præ­mie: 1.000 kr. (1 stk.) (Gevin­sten er skat­teplig­tig) Vin­der­ne vil des­u­den have mulig­hed for at del­ta­ge i et seminar/ en wor­ks­hop i Euro­pa i efter­å­ret 2016 sam­men med vin­der­ne fra hele Euro­pa. Semi­na­rer­ne arran­ge­res af EUSTORY i Hamborg. […]

Vin­der­ne af kon­kur­ren­cen 2014/15 er fundet

I sko­le­å­ret 2014/15 blev der for 9. gang gen­nem­ført en lands­dæk­ken­de histo­rie­kon­kur­ren­ce for ele­ver i gym­na­si­et og hf. Over­skrif­ten på opga­ven var: Kæmp for alt hvad du har kært. Vin­de­ren blev Søren Stubkjær Peder­sen fra Vestjysk Gym­na­si­um i Tarm, med en opga­ve om Ølgod og byens andelsm­e­je­ris histo­rie i peri­o­den 1878 til 1895.   Histo­ri­en ”for­mid­les gen­nem små novel­ler, der stil­ler skar­pt på nog­le af de pro­blem­stil­lin­ger, dati­dens mæl­kebøn­der stod i, når der skul­le sam­ar­bej­des, væl­ges ny tek­no­lo­gi og dis­ku­te­res love og reg­ler. Med en impo­ne­ren­de sprog­lig fines­se lyk­kes det for­fat­te­ren at tage læse­ren med helt ind i den vestjy­ske hver­dag i anden […]