Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2016/17

Dan­mark i ver­den – ver­den i Danmark

For 11. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema i kon­kur­ren­cen er ”Dan­mark i ver­den – ver­den i Danmark”.

Pro­tek­tor for kon­kur­ren­cen er for­hen­væ­ren­de mini­ster og for­mand for FN’s gene­ral­for­sam­ling, Mogens Lykketoft.

Kon­takt­per­son: Burk­hard Sie­vers, Ods­her­reds Gym­na­si­um — burkhard.sievers1@skolekom.dk

Præ­mi­er:
Før­ste præ­mie: 10.000 kr. (1stk.)
Anden præ­mie: 2.000 kr. (1stk.)
Tred­je præ­mie: 1.000 kr. (1 stk.)

(Gevin­sten er skattepligtig)

Vin­der­ne vil des­u­den have mulig­hed for at del­ta­ge i et seminar/ en wor­ks­hop i Euro­pa i efter­å­ret 2017 sam­men med vin­der­ne fra hele Euro­pa. Semi­na­rer­ne arran­ge­res af EUSTORY i Hamborg.

Tema: Dan­mark i ver­den – ver­den i Danmark

Med emnet skal der igen være mulig­hed for at tage afsæt i den nære og loka­le histo­rie eller se ud i ver­den og for­hol­de sig til glo­ba­le histo­ri­ske problemstillinger.

Dis­se to til­tag behø­ver ikke at ude­luk­ke hin­an­den. Histo­ri­en og den sto­re ver­den er ryk­ket ind i Dan­mark, hvil­ket ikke er popu­lært hos alle dan­ske­re, men alli­ge­vel fak­ta. Et eksem­pel kun­ne være en opga­ve i en tid­li­ge­re kon­kur­ren­ce, der beskrev et bom­be­an­greb på en viet­na­me­sisk lands­by i 1972, for­talt på dansk af en viet­na­me­sisk flygt­ning, bosat i Jylland.
Tema­et er rum­me­ligt, og det er også menin­gen. Vi vil ger­ne se man­ge bidrag, og vi vil ikke fra­sor­te­re enga­ge­re­de bidrag, som mulig­vis lig­ger på kan­ten af emnet.

I lig­hed med tid­li­ge­re år vil vi dog gøre opmærk­som på, at det kan være en for­del med selv­fun­det kil­de­ma­te­ri­a­le, hvil­ket ofte er let­te­re, hvis man væl­ger et lokalt emne. Vin­dero­p­ga­ver­ne fra de sene­ste to år har hand­let om andels­be­væ­gel­sen i Ølgod og teksti­lin­du­stri­en i Herning.

Uan­set emne­val­get tæl­ler den gode for­mid­ling af stof­fet posi­tivt. Ind­hold og ind­pak­ning er beg­ge vig­ti­ge, når pro­duk­tet skal bedøm­mes af juryen.

Pro­dukt:
Besva­rel­ser­ne kan udfær­di­ges i man­ge for­skel­li­ge for­mer. Pro­duk­tet kan være en skrift­lig frem­stil­ling, en video­ani­ma­tion, en CD/ DVD eller en hjem­mesi­de eller andre for­mid­lings­for­mer, fx en nyheds­ar­ti­kel, en teg­ne­se­rie, en novel­le eller en film. Da et af bedøm­mel­ses­kri­te­ri­er­ne net­op er den for­mid­lings­mæs­si­ge kva­li­tet, må I ger­ne over­ve­je, hvor­dan I bedst kan præ­sen­te­re jeres budskab.

De sene­ste års vin­dero­p­ga­ver er vidt for­skel­li­ge, både hvad ind­hol­det og for­men angår.

Det er muligt at afle­ve­re jeres pro­dukt elek­tro­nisk til mailadres­sen: historiekonkurrencen@gmail.com.

Det­te gæl­der dog kun for pro­duk­ter, der hol­der sig under en fil­stør­rel­se på under 25 MB. Har du et pro­dukt med en stør­re data­mæng­de, fx i en film eller en teg­ne­se­rie, skal du afle­ve­re et fysisk pro­dukt, typisk en brændt cd. Det er ikke muligt at sen­de mate­ri­a­let via dro­p­box. Vær opmærk­som på, at tin­ge­ne kan for­svin­de i cyber­s­pa­ce, hvil­ket vi desvær­re har ople­vet med et par bidrag, fx Youtube-klip.

Hvis ikke I kan afle­ve­re via mail, er adressen:

Burk­hard Sie­vers, c/o Ods­her­reds Gym­na­si­um, Åstof­te­vej 34, 4550 Asnæs.

Pro­duk­ter­ne bli­ver ikke retur­ne­ret, så I skal sør­ge for at have en kopi selv.

Hvor­når og hvordan:

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen anbe­fa­ler, at sko­ler­ne afsæt­ter en skri­ve­dag i løbet af efter­å­ret eller janu­ar til de ele­ver som del­ta­ger i kon­kur­ren­cen. Vi beder sko­ler­ne om at støt­te op om opga­ven og være flek­sib­le. Det kan være nød­ven­digt at lave research, fx inter­viewe en per­son, i sko­le­ti­den. En afle­ve­ret opga­ve til histo­rie­kon­kur­ren­cen kan måske tæl­le som en skrift­lig afle­ve­ring, fx i dansk.

I to artik­ler i vores Med­lems­blad Noter fra sep­tem­ber 2014 (nr. 202) beskri­ver to vej­le­de­re fra to for­skel­li­ge sko­ler, hvor­dan de har gre­bet opga­ven an på deres skoler.

For­slag til vej­led­nings­for­løb af Mads Blom, Rysenste­en Gymnasium

For­slag til vej­led­nings­for­løb af Mads Jep­pe­sen, Nykø­bing Katedralskole

Her kan I even­tu­elt hen­te inspiration.

Ele­ver­ne må arbej­de ale­ne eller sam­men i grup­per på 2–4 deltagere.

Sel­ve opga­ven skal afle­ve­res sene­st d. 7. febru­ar 2017.

Præ­mi­en for vin­dero­p­ga­ver­ne er i lig­hed med sid­ste år 10.000 kro­ner, 2.000 kro­ner og 1.000 kro­ner. Præ­mi­er­ne vil bli­ve over­rakt i for­bin­del­se med næste års sto­re histo­ri­ear­ran­ge­ment ”Histo­ri­ske dage” den 25. og 26. marts 2017 i Øks­ne­hal­len i København.
Des­u­den vil vi varmt anbe­fa­le mulig­he­den for at del­ta­ge i et Eustory-semi­nar i Euro­pa, sam­men med vin­der­ne fra over 20 andre euro­pæ­i­ske lan­de! På EMU kan man læse beret­nin­gen fra to ele­ver fra Rysenste­en Gym­na­si­um, som delt­og i en wor­ks­hop i Slo­ve­ni­en i sep­tem­ber 2013. I sep­tem­ber 2014 delt­og to af vin­der­ne i to wor­ks­hops i hen­holds­vis Oslo og Narva/Estland, i sep­tem­ber 2015 var der en wor­ks­hop i Polen, i okto­ber 2016 er der en wor­ks­hop i Tbilisi/Georgien med dansk deltagelse.
I kan og må bru­ge lære- og histo­ri­ebø­ger samt net­tet til bag­grunds­op­lys­nin­ger, men I skal også selv frem­skaf­fe og bru­ge kil­de­ma­te­ri­a­le f.eks. i form af bre­ve, dag­bø­ger, sam­ti­di­ge avis­ar­tik­ler, foto­gra­fi­er osv. I kan også væl­ge at bru­ge mundt­li­ge kil­der, f.eks. inter­view eller lydoptagelser.

Jury:
Består af besty­rel­ses­med­lem­mer i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF. Jury­en udvæl­ger de bed­ste opga­ver, som sen­des vide­re til den ende­li­ge bedøm­mel­se i dommerkomiteen.

Dom­mer­ko­mi­te­en:
Består af for­fat­ter og histo­ri­ker Ras­mus Dahl­berg, der er for­mand for komi­te­en. Des­u­den del­ta­ger pro­tek­tor for kon­kur­ren­cen, soci­al­de­mo­kra­ten Mogens Lyk­ke­toft, og fag­kon­su­lent for faget histo­rie, Chri­sti­an Vollmond.

Vej­led­ning:
I skal selv væl­ge og for­mu­le­re en histo­risk pro­blem­stil­ling, som skal være den røde tråd i jeres besva­rel­se. Det vil være en god ide at kon­cen­tre­re pro­blem­stil­lin­gen om én ind­falds­vin­kel, frem for at tage for man­ge emner op. I må ger­ne begyn­de at arbej­de med tema­et og ind­sam­le mate­ri­a­le i god tid. Årets tema giver man­ge mulig­he­der! Tal med jeres histo­ri­e­læ­rer, kam­me­ra­ter­ne eller andre, hvis I ikke selv kan fin­de på et emne. I må meget ger­ne få vej­led­ning til opga­ven af jeres histo­ri­e­læ­rer og I må ger­ne kom­bi­ne­re for­skel­li­ge fag i jeres pro­dukt, men ker­nen skal være historie.

Det er til­ladt at byg­ge vide­re på en opga­ve, som man tid­li­ge­re har skre­vet til sko­len, men i så fald skal det være meget tyde­ligt, at man har ret­tet den til, så den pas­ser til overskriften.

Del­ta­gel­se:
Vi opfor­drer alle unge fra STX, HF-og VUC-kur­ser, HHX og HTX til at del­ta­ge. Alders­græn­sen er max. 25 år. I kan del­ta­ge indi­vi­du­elt eller i grup­per på højst 4.

Arran­gør:
Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med EUSTORY

 

(let for­kor­tet ver­sion af tek­sten på EMU)

7 kommentarer til “Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2016/17

 1. Så er kon­kur­ren­cen i hus. I år var der knap så man­ge bidrag, 24 i alt. Til gen­gæld er der man­ge grup­pe­pro­jek­ter, så antal­let af ele­ver er omkring de 70. Og der er fine og kre­a­ti­ve bidrag imellem 🙂 

  1. Den­ne mail er ble­vet sendt til de del­ta­ge­re, der har sendt bidra­get ind til kon­kur­ren­cen. Da langt de fle­ste pro­duk­ter er grup­pe­re­sul­ta­ter, er der man­ge del­ta­ge­re, som ikke umid­del­bart har fået besked. Hjælp hin­an­den med at gøre opmærk­som på abon­ne­ment­ser­vi­ce her:

   Kære del­ta­ger i årets historiekonkurrence!
   Tusind tak for dit bidrag – det er mod­ta­get, og du er med i kon­kur­ren­cen om de 10.000 kroner.
   Dit er et af 24 bidrag, som er kom­met fra 10 for­skel­li­ge gym­na­si­er i hele lan­det. Vi i histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen sæt­ter pris på, at du ved siden af alle dine andre for­plig­tel­ser som gym­na­sie­e­lev har fun­det tid og enga­ge­ment til at kom­me med dit bud på årets tema: Dan­mark i ver­den – ver­den i Danmark.
   Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens besty­rel­se går nu i gang med at væl­ge de bed­ste opga­ver, som vil bli­ve sendt til en dom­mer­ko­mité, bestå­en­de af for­man­den, histo­ri­ker Thor­kild Kjær­gaard, fag­kon­su­lent for gym­na­sie­fa­get histo­rie, Chri­sti­an Vol­l­mond, og undertegnende.
   Jeg vil i løbet af de kom­men­de uger skri­ve små opda­te­rin­ger om kon­kur­ren­cens for­løb, blandt andet, hvil­ke opga­ver der er gået vide­re til nær­me­re bedøm­mel­se. Du kan føl­ge med på histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens hjem­mesi­de, hvor du har mulig­hed for at abon­ne­re på mail og sms – nem­me­re kan det ikke blive!
   https://historielaerer.dk/historiekonkurrencen-201617/
   Vin­der­ne vil bli­ve kåret i Køben­havn på en stor histo­ri­e­mes­se ”Histo­ri­ske dage” søn­dag, den 26. marts, kl. 11.30. Du må ger­ne sæt­te kryds i kalenderen.
   End­nu en gang tak!
   Med ven­lig hilsen
   Burk­hard Sievers
   Koor­di­na­tor for histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens historiekonkurrence

   P.S.: Mailadres­sen historiekonkurrencen@gmail.com vil ikke bli­ve brugt til den vide­re kor­re­spon­dan­ce. Hvis du har spørgs­mål, kan du ret­te dem til burkhard.sievers1@skolekom.dk

 2. Kære alle!
  Jeg er desvær­re en smu­le for­sin­ket på grund af syg­dom. Der er end­nu ikke truf­fet et udvalg af de bed­ste opga­ver, som går vide­re til jury­en. Men jeg kan sige så meget, at der er man­ge flot­te opgaver/produkter imel­lem, og at både for­mid­ling og kre­a­ti­vi­tet i frem­stil­lin­gen af pro­duk­ter­ne har været af høj kvalitet.
  I hører mere i star­ten af næste uge, hvor den afgø­ren­de fase med at fin­de vin­der­ne begynder. 

 3. Vi er nu meget tæt på afgø­rel­sen. Vi har valgt 8 bidrag, som går vide­re til ende­lig bedøm­mel­se. Der er aftalt et møde i dom­merjury­en på søn­dag, den 12.3.
  I mor­gen skri­ver jeg mere om de 8 bidrag og giver des­u­den et lil­le over­blik over emner, for­ma­ter osv.
  Der har været man­ge spæn­den­de bidrag i år. 

 4. Den årli­ge histo­rie­kon­kur­ren­ce på de dan­ske gym­na­si­er er en lil­le, men fin kon­kur­ren­ce, der nu for 11. gang er ble­vet gen­nem­ført. Der var ikke helt så man­ge bidrag som sid­ste år, men antal­let var pænt alli­ge­vel, hvis man tæn­ker på, hvor kræ­ven­de gym­na­sieud­dan­nel­sen i det dag­li­ge er. Histo­rie­kon­kur­ren­cen kræ­ver ekstra, og det kan man til ful­de se på man­ge af pro­duk­ter­ne, hvor der er ble­vet inve­ste­ret tid, kær­lig­hed, vid og histo­risk tænkning.
  Så igen i år bestod udfor­drin­gen i at fin­de frem til de otte opga­ver, hvori­blandt vin­dero­p­ga­ver­ne skal fin­des. Den­ne før­ste vur­de­ring er nu afslut­tet. Som sagt var det ikke nemt at fra­sor­te­re en ræk­ke vir­ke­lig gode opga­ver, der til ful­de bevi­ser, at den­ne kon­kur­ren­ce fore­går på højt fag­ligt og for­mid­lings­mæs­sigt niveau. Det er en af de tun­ge­re opga­ver at sige nej til udmær­ke­de bidrag, for­di man som dom­mer til sidst altid er usik­ker, om udval­get var rig­tigt. Det er en van­ske­lig afvej­ning af de for­skel­li­ge bidrags kva­li­te­ter, og der­for er nog­le af de kas­se­re­de opga­ver på vis­se punk­ter bed­re end nog­le af dem, som nu går til anden run­de. Hel­heds­ind­tryk­ket har givet føl­gen­de otte opga­ver et lil­le forspring:
  1. Et bidrag om gen­for­e­nin­gen i 1920 fra Als­sund gymnasium
  2. Et bidrag om Isted­ga­de gen­nem tider­ne fra Rysenste­en gymnasium
  3. Et bidrag om Danish Crown og andels­be­væ­gel­sen fra Her­ning gymnasium
  4. Et bidrag om Dansk Vestin­di­en fra Rød­kil­de gymnasium
  5. Et bidrag med en fik­tiv livs­hi­sto­rie af en dansk kvin­de, der ople­ver Dan­mark og ver­den, fra Her­ning gymnasium
  6. Et bidrag om en dansk udvan­drer til USA fra Rysenste­en gymnasium
  7. Et bidrag om byen Sil­ke­borg under besæt­tel­sen fra Sil­ke­borg gymnasium
  8. Et bidrag om en dansk udvan­drer til Cana­da fra Ros­borg gymnasium

  End­nu engang tak til alle bidrag­sy­de­re! I år var der rig­tig man­ge grup­pe­be­sva­rel­ser, så næsten 70 ele­ver har været med til at ska­be de 24 bidrag. Ele­ver­ne fra de otte bidrag vil få direk­te besked. Husk at reser­ve­re den 26.3., hvor pris­ud­de­lin­gen fin­der sted. 

 5. Så blev spæn­din­gen udløst, og vi har fun­det frem til de tre vin­der­bi­drag, som får hhv. 1., 2. og 3. prisen.
  I min sid­ste besked omtal­te jeg kort de 8 bidrag, som nåe­de vide­re til anden run­de. Vin­de­ren af de 10.000 kro­ner blev en video om Isted­ga­de, lavet af Anders, Mik­kel og Wil­li­am fra Rysenste­en gym­na­si­um. De har lavet en flot film, spæk­fyldt med en syste­ma­tisk histo­risk gen­nem­gang af gadens udvik­ling, ofte som afspej­ling af glo­ba­le ten­den­ser, som kan gen­fin­des i det­te styk­ke flot lokalhistorie.
  Også 2. pri­sen er et flot styk­ke histo­risk arbej­de, der lige­le­des tager afsæt i nær­mil­jø­et, den­ne gang inden­for egen fami­lie. Ofe­li­as livs­hi­sto­rie bli­ver leven­de og bil­led­ligt for­talt ved hjælp af en lil­le livskuf­fert, der mar­ke­rer mile­sten i Ofe­li­as bio­gra­fi. Kuf­fer­ten er lavet af Ida og Camil­la fra Her­ning gymnasium.
  Ende­lig er der 3. pri­sen, lige­le­des en lil­le film omkring afstem­nin­gen fra 1920, der som resul­tat del­te Slesvig, så den nord­li­ge del kom til Dan­mark. Gen­nem­gan­gen og ana­ly­sen af valg­pla­ka­ter­ne op til de to afstem­nin­ger er sær­de­les kom­pe­tent, hvil­ket alt­så sik­rer 3. pri­sen til Jonas, Per­nil­le, Hen­ry og Agnes fra Als­sund­gym­na­si­et i Sønderborg.
  Vin­der­ne er ble­vet infor­me­ret. I før­ste omgang vil jeg lykøn­ske vin­der­ne og sige tak til alle bidrag­sy­de­re, og især dem, der gik vide­re til 2. run­de. Afgø­rel­sen var som sæd­van­lig ikke en nem sag, og jury­en dis­ku­te­re­de i to timer, før resul­ta­tet blev fundet. 

 6. På søn­dag, den 26.3. er der prisover­ræk­kel­se af årets pri­ser i Øks­ne­hal­len som led af de “Histo­ri­ske dage”. Alle vin­der­ne har meldt deres ankomst. Pro­tek­tor for kon­kur­ren­cen, Mogens Lyk­ke­toft, vil over­ræk­ke priserne.
  Dom­mer­ne er lige­le­des til ste­de og vil begrun­de afgørelsen.
  For før­ste gang i kon­kur­ren­cens leve­tid del­ta­ger en repræ­sen­tant fra Eustory, den euro­pæ­i­ske net­værk­sor­ga­ni­sa­tion, der koor­di­ne­rer histo­rie­kon­kur­ren­cer i mere end 20 euro­pæ­i­ske lande.
  Sean­cen mel­lem kl. 11.30 og 12.00 er offent­lig — kig for­bi, hvis du har lyst til det 🙂 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *