Historiekonkurrencen 2016/17

Danmark i verden – verden i Danmark

[dropcap]F[/dropcap]or 11. gang udskri­ver Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med den euro­pæ­i­ske histo­ri­ker­sam­men­slut­ning EUSTORY årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. Årets tema i kon­kur­ren­cen er ”Dan­mark i ver­den – ver­den i Dan­mark”.

Pro­tek­tor for kon­kur­ren­cen er for­hen­væ­ren­de mini­ster og for­mand for FN’s gene­ral­for­sam­ling, Mogens Lyk­ke­toft.

Kon­takt­per­son: Burk­hard Sie­vers, Ods­her­reds Gym­na­si­um — burkhard.sievers1@skolekom.dk

Præ­mi­er:
Før­ste præ­mie: 10.000 kr. (1stk.)
Anden præ­mie: 2.000 kr. (1stk.)
Tred­je præ­mie: 1.000 kr. (1 stk.)

(Gevin­sten er skat­teplig­tig)

Vin­der­ne vil des­u­den have mulig­hed for at del­ta­ge i et seminar/ en wor­ks­hop i Euro­pa i efter­å­ret 2017 sam­men med vin­der­ne fra hele Euro­pa. Semi­na­rer­ne arran­ge­res af EUSTORY i Ham­borg.

Tema: Dan­mark i ver­den – ver­den i Dan­mark

Med emnet skal der igen være mulig­hed for at tage afsæt i den nære og loka­le histo­rie eller se ud i ver­den og for­hol­de sig til glo­ba­le histo­ri­ske pro­blem­stil­lin­ger.

Dis­se to til­tag behø­ver ikke at ude­luk­ke hin­an­den. Histo­ri­en og den sto­re ver­den er ryk­ket ind i Dan­mark, hvil­ket ikke er popu­lært hos alle dan­ske­re, men alli­ge­vel fak­ta. Et eksem­pel kun­ne være en opga­ve i en tid­li­ge­re kon­kur­ren­ce, der beskrev et bom­be­an­greb på en viet­na­me­sisk lands­by i 1972, for­talt på dansk af en viet­na­me­sisk flygt­ning, bosat i Jyl­land.
Tema­et er rum­me­ligt, og det er også menin­gen. Vi vil ger­ne se man­ge bidrag, og vi vil ikke fra­sor­te­re enga­ge­re­de bidrag, som mulig­vis lig­ger på kan­ten af emnet.

I lig­hed med tid­li­ge­re år vil vi dog gøre opmærk­som på, at det kan være en for­del med selv­fun­det kil­de­ma­te­ri­a­le, hvil­ket ofte er let­te­re, hvis man væl­ger et lokalt emne. Vin­dero­p­ga­ver­ne fra de sene­ste to år har hand­let om andels­be­væ­gel­sen i Ølgod og teksti­lin­du­stri­en i Her­ning.

Uan­set emne­val­get tæl­ler den gode for­mid­ling af stof­fet posi­tivt. Ind­hold og ind­pak­ning er beg­ge vig­ti­ge, når pro­duk­tet skal bedøm­mes af jury­en.

Pro­dukt:
Besva­rel­ser­ne kan udfær­di­ges i man­ge for­skel­li­ge for­mer. Pro­duk­tet kan være en skrift­lig frem­stil­ling, en video­ani­ma­tion, en CD/ DVD eller en hjem­mesi­de eller andre for­mid­lings­for­mer, fx en nyheds­ar­ti­kel, en teg­ne­se­rie, en novel­le eller en film. Da et af bedøm­mel­ses­kri­te­ri­er­ne net­op er den for­mid­lings­mæs­si­ge kva­li­tet, må I ger­ne over­ve­je, hvor­dan I bedst kan præ­sen­te­re jeres bud­skab.

De sene­ste års vin­dero­p­ga­ver er vidt for­skel­li­ge, både hvad ind­hol­det og for­men angår.

Det er muligt at afle­ve­re jeres pro­dukt elek­tro­nisk til mailadres­sen: historiekonkurrencen@gmail.com.

Det­te gæl­der dog kun for pro­duk­ter, der hol­der sig under en fil­stør­rel­se på under 25 MB. Har du et pro­dukt med en stør­re data­mæng­de, fx i en film eller en teg­ne­se­rie, skal du afle­ve­re et fysisk pro­dukt, typisk en brændt cd. Det er ikke muligt at sen­de mate­ri­a­let via dro­p­box. Vær opmærk­som på, at tin­ge­ne kan for­svin­de i cyber­s­pa­ce, hvil­ket vi desvær­re har ople­vet med et par bidrag, fx Youtu­be-klip.

Hvis ikke I kan afle­ve­re via mail, er adres­sen:

Burk­hard Sie­vers, c/o Ods­her­reds Gym­na­si­um, Åstof­te­vej 34, 4550 Asnæs.

Pro­duk­ter­ne bli­ver ikke retur­ne­ret, så I skal sør­ge for at have en kopi selv.

Hvor­når og hvor­dan:

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen anbe­fa­ler, at sko­ler­ne afsæt­ter en skri­ve­dag i løbet af efter­å­ret eller janu­ar til de ele­ver som del­ta­ger i kon­kur­ren­cen. Vi beder sko­ler­ne om at støt­te op om opga­ven og være flek­sib­le. Det kan være nød­ven­digt at lave research, fx inter­viewe en per­son, i sko­le­ti­den. En afle­ve­ret opga­ve til histo­rie­kon­kur­ren­cen kan måske tæl­le som en skrift­lig afle­ve­ring, fx i dansk.

I to artik­ler i vores Med­lems­blad Noter fra sep­tem­ber 2014 (nr. 202) beskri­ver to vej­le­de­re fra to for­skel­li­ge sko­ler, hvor­dan de har gre­bet opga­ven an på deres sko­ler.

For­slag til vej­led­nings­for­løb af Mads Blom, Rysenste­en Gym­na­si­um

For­slag til vej­led­nings­for­løb af Mads Jep­pe­sen, Nykø­bing Kated­ralsko­le

Her kan I even­tu­elt hen­te inspira­tion.

Ele­ver­ne må arbej­de ale­ne eller sam­men i grup­per på 2–4 del­ta­ge­re.

Sel­ve opga­ven skal afle­ve­res sene­st d. 7. febru­ar 2017.

Præ­mi­en for vin­dero­p­ga­ver­ne er i lig­hed med sid­ste år 10.000 kro­ner, 2.000 kro­ner og 1.000 kro­ner. Præ­mi­er­ne vil bli­ve over­rakt i for­bin­del­se med næste års sto­re histo­ri­ear­ran­ge­ment ”Histo­ri­ske dage” den 25. og 26. marts 2017 i Øks­ne­hal­len i Køben­havn.
Des­u­den vil vi varmt anbe­fa­le mulig­he­den for at del­ta­ge i et Eustory-semi­nar i Euro­pa, sam­men med vin­der­ne fra over 20 andre euro­pæ­i­ske lan­de! På EMU kan man læse beret­nin­gen fra to ele­ver fra Rysenste­en Gym­na­si­um, som delt­og i en wor­ks­hop i Slo­ve­ni­en i sep­tem­ber 2013. I sep­tem­ber 2014 delt­og to af vin­der­ne i to wor­ks­hops i hen­holds­vis Oslo og Narva/Estland, i sep­tem­ber 2015 var der en wor­ks­hop i Polen, i okto­ber 2016 er der en wor­ks­hop i Tbilisi/Georgien med dansk del­ta­gel­se.
I kan og må bru­ge lære- og histo­ri­ebø­ger samt net­tet til bag­grunds­op­lys­nin­ger, men I skal også selv frem­skaf­fe og bru­ge kil­de­ma­te­ri­a­le f.eks. i form af bre­ve, dag­bø­ger, sam­ti­di­ge avis­ar­tik­ler, foto­gra­fi­er osv. I kan også væl­ge at bru­ge mundt­li­ge kil­der, f.eks. inter­view eller lyd­op­ta­gel­ser.

Jury:
Består af besty­rel­ses­med­lem­mer i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF. Jury­en udvæl­ger de bed­ste opga­ver, som sen­des vide­re til den ende­li­ge bedøm­mel­se i dom­mer­ko­mi­te­en.

Dom­mer­ko­mi­te­en:
Består af for­fat­ter og histo­ri­ker Ras­mus Dahl­berg, der er for­mand for komi­te­en. Des­u­den del­ta­ger pro­tek­tor for kon­kur­ren­cen, soci­al­de­mo­kra­ten Mogens Lyk­ke­toft, og fag­kon­su­lent for faget histo­rie, Chri­sti­an Vol­l­mond.

Vej­led­ning:
I skal selv væl­ge og for­mu­le­re en histo­risk pro­blem­stil­ling, som skal være den røde tråd i jeres besva­rel­se. Det vil være en god ide at kon­cen­tre­re pro­blem­stil­lin­gen om én ind­falds­vin­kel, frem for at tage for man­ge emner op. I må ger­ne begyn­de at arbej­de med tema­et og ind­sam­le mate­ri­a­le i god tid. Årets tema giver man­ge mulig­he­der! Tal med jeres histo­ri­e­læ­rer, kam­me­ra­ter­ne eller andre, hvis I ikke selv kan fin­de på et emne. I må meget ger­ne få vej­led­ning til opga­ven af jeres histo­ri­e­læ­rer og I må ger­ne kom­bi­ne­re for­skel­li­ge fag i jeres pro­dukt, men ker­nen skal være histo­rie.

Det er til­ladt at byg­ge vide­re på en opga­ve, som man tid­li­ge­re har skre­vet til sko­len, men i så fald skal det være meget tyde­ligt, at man har ret­tet den til, så den pas­ser til over­skrif­ten.

Del­ta­gel­se:
Vi opfor­drer alle unge fra STX, HF-og VUC-kur­ser, HHX og HTX til at del­ta­ge. Alders­græn­sen er max. 25 år. I kan del­ta­ge indi­vi­du­elt eller i grup­per på højst 4.

Arran­gør:
Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF i sam­ar­bej­de med EUSTORY

 

(let for­kor­tet ver­sion af tek­sten på EMU)

Kommentér

7 Kommentarer til "Historiekonkurrencen 2016/17"

Giv mig besked ved
avatar
Sorter efter:   nyest | ældst | flest stemmer
wpDiscuz